Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-11-15

Sammanträde 2018-11-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Växthusen i Långbro park

Anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.334-2018

6 Upprustning av lekparken Fem fålars brunn

Anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.345-2018

Beslutsärenden

7 Sammanträdestider 2019

8 Revidering av delegationsordning

9 Uppföljning av enheten för personligt stöd

9:X Entledigande av och val av ny vice ordförande i sociala delegationen samt förordnande av och delegering till ledamot i stadsdelsnämnden Dnr 1.1.361-2018

Remissärende

10 Samverkan kring spår- och busstrafik i kommande trafikaffärer med trafikstart 2021

Anmälningsärenden

11 Ekonomisk rapport för oktober

12 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 3/2018

13 Redovisning av direktupphandlingar, kvartal 3/2018

14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Redovisning av delegationsbeslut

16 Protokoll från funktionshinderrådet

17 Protokoll från pensionärsrådet

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

20 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen

23 Anmälan av ordförandebeslut i ärende enligt 14 § 2 st 2 p. LVU

24 Anmälan av ordförandebeslut i ärende enligt 14 § 2 st 2 p. LVU

25 Anmälan av ordförandebeslut i ärende enligt 14 § 2 st 1 p. LVU

26 Anmälan av ordförandebeslut i ärende enligt 14 § 2 st 1 p. LVU

27 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 p LVU

28 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 p LVU

29 Upphandling av driftentreprenad för servicehusrestaurang samt leverans av heldygnskost till vård- och omsorgsboenden

30 Nedskrivning av kundfordringar äldre än ett år

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Växthusen i Långbro park Anmälan av medborgarförslag Dnr 1.2.4.334-2018

§6 Upprustning av lekparken Fem fålars brunn Anmälan av medborgarförslag Dnr 1.2.4.345-2018

§7 Sammanträdestider 2019 Dnr 1.1.348-2018

§8 Revidering av delegationsordning Dnr 1.4-2018

§9 Uppföljning av enheten för personligt stöd Dnr 1.2.1.343-2018

§9:X Entledigande av och val av ny vice ordförande i sociala delegationen samt förordnande av och delegering till ledamot i stadsdelsnämnden Dnr 1.1.361-2018

§10 Samverkan kring spår- och busstrafik i kommande trafikaffärer med trafikstart 2021 Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1400 Dnr 1.5.3.337-2018

§11 Ekonomisk rapport för oktober Dnr 1.2.1.81-2018

§12 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 3/2018 Dnr. 1.2.1.347-2018

§13 Redovisning av direktupphandlingar, kvartal 3/2018 Dnr. 2.2.1.215-2018

§14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter Dnr. 1.6.84-2018

§15 Redovisning av delegationsbeslut Dnr. 1.1.120-2018

§16 Protokoll från funktionshinderrådet

§17 Protokoll från pensionärsrådet

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

§19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§20 Information från förvaltningen

§21 Frågor från nämnden

§22 Protokoll från sociala delegationen