Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2020-03-17

Sammanträde 2020-03-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

Detta sammanträde med arbetsmarknaden ställdes in på grund av situationen med Covid-19

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av betänkandet ”Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen” (SOU 2019:59)

5 Yttrande över remiss av delbetänkandet ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering” (SOU 2020:6)

Beslutsärenden

6 Arbetsmarknadsrapport för 2019

7 Fyllnadsval av råd för funktionshinderfrågor för arbetsmarknadsnämnden 2020-2022

8 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

9 Beslut om utseende av dataskyddsombud

AMN 2020-0258-1.1.3
Omedelbar justering

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

10 Månadsrapport för februari 2020

11 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor