Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2020-08-25

Sammanträde 2020-08-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Sekretessärenden

3:B Upphandling av städtjänster till arbetsmarknadsförvaltningen

AMN 2020-0565-2.3.2
Sekretess enligt OSL 19kap. 3§

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av ”Motion om att klarlägga Stockholms stads kostnader för nyanlända, asylinvandring och illegala invandrare”

5 Yttrande över remiss av ”Motion om yrkesstudenters rätt att kunna söka studentbostad”

6 Yttrande över remiss av betänkandet ”Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)”

7 Yttrande över remiss av ”Betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare” (SOU 2020:38)

Beslutsärenden

8 Beslut om förändringar i delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälningsärenden

9 Månadsrapport för juli 2020

AMN 2019-0395-1.2.1
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

11 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Upphandling av städtjänster till arbetsmarknadsförvaltningen

SEKRETESS enligt OSL kap 19 § 3

AMN 2019-0565-2.3.2

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20200825.pdf (19 kb)

§5 Yttrande över remiss av ”Motion om att klarlägga Stockholms stads kostnader för nyanlända, asylinvandring och illegala in-vandrare”

§6 Yttrande över remiss av ”Motion om yrkesstudenters rätt att kunna söka studentbostad”

§7 Yttrande över remiss av betänkandet ”Högre växel i minoritets- politiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)”

§8 Yttrande över remiss av ”Betänkandet Ökad trygghet för vissel-blåsare” (SOU 2020:38)

§9 Beslut om förändringar i delegationsordning för arbetsmark- nadsförvaltningen

§10 Månadsrapport för juli 2020

§11 Anmälningsärenden

§13 Förvaltningsinformation