Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-01-18

Sammanträde 2011-01-18

Datum
Klockan
17:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av arbetsförberedande insatser för aspiranter inom Jobbtorg Stockholm med stort behov av individuellt stöd

Omedelbar justering
Dnr 2.7-0003/2010

Beslutsärenden

4 Delegation för förvaltningschef i pågående upphandlingar

5 Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Omedelbar justering
1.1-0012/2011

6 Sammanträdestider 2011

8 Attestinstruktion

Anmälningsärenden

9 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledarmöter och ersättare

10 Anmälan av arbetsmarknadsnämndens reglemente

Övriga frågor

11 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 24 januari 2011.

§3 Upphandling av arbetsförberedande insatser för aspiranter inom Jobbtorg Stockholm med stort behov av individuellt stöd

Dnr 2.7-0003/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget till upphandling av arbetsförberedande insatser för aspiranter inom Jobbtorg Stockholm med stort behov av individuellt stöd,

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att förvaltningschefen för arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att å nämndens vägnar fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda leverantörer, och besluta om förlängning av dessa till lika villkor, samt besluta om och göra smärre justeringar i ingångna ramavtal,

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att förvaltningschefen för arbetsmarknadsförvaltningen får besluta om och vidta smärre justeringar i ingångna ramavtal,

4. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att förvaltningschefen för arbetsmarknadsförvaltningen får besluta om och underteckna avtal om partsbyte,

5. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge sektionscheferna vid Jobbtorg Stockholm i uppdrag att för staden besluta om avrop från ramavtalen.

6. Arbetsmarknadsnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Upphandlingen avser arbetsförberedande insatser till aspiranter med stort behov av individuellt stöd. Upphandlingen avser tre tjänsteområden nämligen kvalificerad kartläggning, arbetsträning och Supported employment.

Målgruppen utgörs av personer som remitterats från stadsdelsförvaltningarna till Jobbtorg Stockholm och har försörjningsstöd/introduktionsersättning av andra skäl än arbetslöshet, exempelvis kognitiva svårigheter, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller socialmedicinska problem, och där det finns skäl att pröva möjligheten att arbeta helt eller delvis. Jobbtorg Stockholm har idag upphandlad verksamhet. Bedömningen är att aspiranterna tillhörande målgruppen behöver ett mer kvalificerat adekvat stöd än vad som idag kan erbjudas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 januari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Fredrik Lindstål (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Wanngård (S) och ledamoten Sara Pettigrew (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslaget till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Fredrik Lindstål (C) förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Wanngård (S) och ledamoten Sara Pettigrew (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

En ny nämnd har bildats, en mycket viktig nämnd. Det krävs självklart en tydlig politisk styrning och ett tydligt politiskt ledarskap för att ”sjösätta” den nämnd som har som uppgift att skapa jobbtillfällen samt att minska arbetslösheten.

För att kunna fatta politiska beslut fordras information, kunskap och diskussion. I en nämnd är det därför självklart att handlingarna tillhandahålls i rimlig tid. Detta för att de politiker som utgör nämnden ska ha möjlighet att sätta sig in i de ärenden som är aktuella. Majoriteten av politikerna är fritidspolitiker, vilket innebär att det måste ges rimliga förutsättningar att läsa handlingar samt att diskutera med varandra om ärendena.

Alla arbetsmarknadsnämndens ledamöter har kanske inte ens idag (15 januari) fått sina handlingar, vilket är anmärkningsvärt. Demokrati förutsätter att de politiker som tar beslut vet vad de beslutar om; att de har hunnit läsa de ärenden som är aktuella, ringa eventuella samtal till förvaltningen för att ställa frågor samt att de har hunnit diskutera inom sina partigrupper.

Det är ett tydligt politiskt ansvar för majoriteten och ansvarigt borgarråd att planera för igångsättandet av en ny nämnd. Trots de helger som har varit borde det självklart ha planerats en tid för det första sammanträdet som var realistisk utifrån möjligheter att ta fram ärenden och skicka ut handlingar i god tid till alla valda politiker. Ärendet bör bordläggas till ett nytt sammanträde, där alla nämndledamöter och ersättare har fått handlingarna i god tid.

Att starta arbetsmarknadsnämnden med att skicka ut oerhört viktiga handlingar endast 5 dagar innan mötet och inte ens vara säker på att alla nås visar bristande respekt för de demokratiska principerna. Det är en dålig start på en ny nämnd och vi förväntar oss att det inte upprepas.

§4 Delegation för förvaltningschef i pågående upphandlingar

Upphandling av Samhällsorientering för vissa nyanlända, Upphandling av Svenskundervisning för invandrare, (Sfi) samt Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Dnr 1.1-0004/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen för arbetsmarknadsförvaltningen delegation och ansvar motsvarande de beslut som tidigare fattats av berörda nämnder i enlighet med bilagor till detta tjänsteutlåtande

2. Arbetsmarknadsnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden har under hösten 2010 fattat beslut om förfrågningsunderlag i pågående upphandlingar. I samband med dessa beslut har även beslut om delegation för förvaltningschef/tjänsteman fattas om att genomföra upphandlingar samt teckna avtal med leverantörer samt anmäla upphandlingsrapporter och tilldelningsbeslut m.m. i respektive nämnd. Förvaltningen föreslår att de tjänstemän som genom tidigare beslut angivits som delegater ersätts av förvaltningschef för arbetsmarknadsförvaltningen.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Delegationsförteckning för arbetsmarknadsnämnden

Dnr 1.1-0012/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande

1. Delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper i bilaga 1 och 2 till angiven befattningshavare.

2. Anmälan av beslut ska ske tertialvis till arbetsmarknadsnämnden om inte annat anges i delegationsförteckningen.

3. Ordförande eller vid dennes frånvaro vice ordförande får på nämndens vägnar besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

4. Vidare föreslås att vid förvaltningschefens frånvaro träder i första hand förvaltningschef för respektive socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen in om inte förvaltningschefen för arbetsmarknadsförvaltningen beslutar annat.

5. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

I samband med att budget för år 2011 beslutades av kommunfullmäktige den 26 november instiftades en ny nämnd – arbetsmarknadsnämnden - från och med den 1 januari 2011. Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för ett stort antal stadsövergripande verksamheter. Från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden övertar nämnden ansvaret för Jobbtorg Stockholm, SFI Stockholm, Rekryteringsprogrammet Stockholm och Start Stockholm (Stockholms arbetsmarknadstjänster). Från utbildningsnämnden övertar arbetsmarknadsnämnden ansvaret för vuxenutbildning.

Nämnden ansvarar också för övergripande utredningar och uppföljning som avser hela stadens insatser kring arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagning och uppföljningsansvaret för 16 - 19 åringar samt att ta fram underlag för riktlinjer, samordning etc. Direktiv till andra nämnder måste gå via arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige för beslut.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Sammanträdestider 2011

Dnr 1.1-0010/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden fastställer följande sammanträdestider för arbetsmarknadsnämnden 2011. Alla sammanträden är kl. 17.00.

Tisdag 15 februari (Verksamhetsberättelse)

Tisdag 22 mars

Måndag 18 april (Budgetunderlag 2012 -14)

Tisdag 17 maj (Tertialrapport 1)

Tisdag 14 juni

Tisdag 23 augusti

Tisdag 20 september (Tertialrapport 2)

Tisdag 25 oktober

Tisdag 22 november

Tisdag 13 december (Verksamhetsplan 2012)

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Budget och verksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2011

Dnr 1.2-0001/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget kommunfullmäktige fastställt.

Arbetsmarknadsnämnden inrättas från 1 januari 2011. Den nya nämnden ansvarar för samordnande och övergripande arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor, samhällsorientering för nyanlända, vuxenutbildning, Jobbtorg Stockholm, Rekryteringsprogrammet, SFI Stockholm samt Start Stockholm.

Socialnämnden och utbildningsnämnden lämnar verksamheter till den nya arbetsmarknadsnämnden och flyttar under första halvåret 2011 successivt över sina verksamheter till den nya nämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 januari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton(M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§8 Attestinstruktion

Dnr 1.1-0011/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden fastställer bifogad attestinstruktion att gälla för arbetsmarknadsförvaltningen från och med den 1 januari 2011.

Ärendet

Instruktion för attest och utanordning ska fastställas av nämnd. Instruktionen är tillsammans med delegationsordningen ett viktigt dokument som har till syfte att skapa rationella och säkra rutiner vid anskaffning och upphandling, fakturahante­ring och utanordning samt löneutbetalningar och därmed ge förutsättningar för en tillfredsställande intern kontroll vid utbetalning av pengar från nämnden. Instruk­tionen omfattar även regler för hantering av intäkter.

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen. Förvaltningschefen ska se till att kontrollanordningar inrättas. Förvaltningschefen ska också utforma förslag till instruktion efter det att yttrande inhämtats från revisionskontoret. Denna instruktion har utarbetats efter samråd med revisionskontoret.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 januari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden lägger anmälan av val av arbetsmarknadsnämnden till handlingarna.

§10 Anmälan av arbetsmarknadsnämndens reglemente

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden lägger anmälan av arbetsmarknadsnämndens reglemente till handlingarna.