Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-10-18

Sammanträde 2011-10-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

4 Motion (2011:47) av Karin Rågsjö (V) om reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning

5 Motion (2011:44) av Karin Wanngård m. fl. (S) om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik

6 Motion (2011:45) av Per Olsson (MP) om ett dokumenterat arbetsätt för att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning

7 Motion (2011:51) av Per Olsson (MP) och Sara Pettigrew (MP) om traineeprogram för Stockholms stad

Beslutsärenden

8 Ansökan om byte av avtalspart som leverantör till Jobbtorg Stockholm

Anmälningsärenden

9 Månadsrapport för september 2011

10 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll
c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
d) Anmälan av inkomna handlingar
e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

10 Sammanträdestider 2012

Dnr 1.1-0187/2011
Utsändes senare

Övriga frågor

11 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras måndagen den 24 oktober 2011.

§3 Järvalärling – lärlingsutbildning med coachning

Dnr 6.0-0144/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att Projekt Järvalärling förlängs till och med den 31 december 2012. Detta förutsätter att nämnden beviljas medel om 8 mnkr.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att pilotprojektet Järvalärling drivs vidare som ett konkret försöksprojekt inom ramen för vuxenutbildningen i samverkan med Hantverksakademin och där Hantverksakademin ges ett förtydligat uppdrag att ansvara för hela processen från planering, marknadsföring, rekrytering och genomförande. Verksamheten följs upp av vuxenutbildningen enligt kriterier som får fastställas av förvaltningen.

Uppdraget att utreda och etablera en ny utbildningsform separeras från pilotprojektet och placeras på staben för utveckling och utredning. Erfarenheterna från pilotprojektet ska tas tillvara i detta arbete, liksom andra erfarenheter av betydelse för att en ny utbildningsform ska kunna etableras och upphandlas. T ex kan erfarenheter från förvaltningens arbete med pröva-på-utbildningar inom ramen för projektet Merit vara intressanta i sammanhanget.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Fredrik Lindstål (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Fredrik Lindstål (C) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att Projekt Järvalärling förlängs till och med den 31 december 2013 samt att i ärendet se över försörjningsmodellen och inrikta den på att i stället för studielån hitta andra former för försörjning ex. försörjningsstöd

2. Att i övrigt anföra

Det är uppenbart att Stockholms Stad inte har lyckats leverera utbildning till den målgrupp som deltar i Järvalärling. Utan grundskola och gymnasium hamnar unga i Stockholm i en subkultur där möjligheterna till jobb och vidare utbildning är stängda. Många av de unga som återfinns i projektet kommer att under en period ha en mycket svag ekonomi.

Att som ung behöva ta studielån för att läsa in det som Stockholms Stad borde ha levererat är förstås inte rimligt.

Reservation

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag

2. Att om finansieringen inte godkänns av Järvalyftet måste Arbetsmarknadsnämnden säkra finansieringen själva

3. Att därutöver anföra

Det är viktigt att man ger Järvalärling ett ordentligt stöd och ett sammanhang att verka i så att rekryteringen inte tar längre tid än nödvändigt och de olika aktörerna på marknaden samarbetar för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Miljöpartiet föreslår att man skapar en kontaktgrupp där inblandade parter samverkar. Sociala myndigheter, jobbtorg, Merit och Kom Vux bör ingå i gruppen så att information kan utväxlas smidigt och elevers bakgrund kan göras tydlig snabbt. Annars riskerar man att det tar ytterligare tid innan projektet tar form och kommer tillrätta med rekryteringen.

Järvalärling är ett viktigt projekt som behövs för denna grupp som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Att erbjuda praktisk yrkesutbildning som på sikt ska kunna leda till arbete är vettigt och det finns stor brist på folk i många hantverksyrken och det är viktigt att i det här läget ge projektet tillräckligt med stöd för att skapa förutsättningar för att lyckas.

§4 Motion (2011:47) av Karin Rågsjö (V) om reformering av riktlinjer för försörningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning

Dnr 1.6-0134/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar.

2. Remissvaret lämnas till kommunstyrelsen.

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Karin Rågsjö (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få hållbar utbildning. Motionären lyfter frågan om betydelsen av utbildning för att kunna få ett arbete på dagens arbetsmarknad. Motionären anser att de försörjningsstödsriktlinjer som infördes 2007 motverkar utbildning som ger ett hållbart arbete och försörjning. Ett annat stort hinder för många arbetssökande är att de inte får SL-kort trots att de är inskrivna på jobbtorg. Motionären föreslår en analys av utbildningsbehoven på jobbtorg, och att jobbtorgens utbud av utbildningar anpassas till aspiranternas behov för att få hållbara jobb. Vidare föreslås att riktlinjerna för försörjningsstöd omarbetas så att aspiranter vid behov ska kunna läsa in grundskolan med bibehållet försörjningsstöd samt viss annan utbildning, samt att SL-kortet ska återinföras i normen för försörjningsstöd.

Förvaltningen pekar i sitt remissvar på att jobbtorgen mycket aktivt försöker rekrytera aspiranter till utbildning men att många aspiranter inte själva ser utbildning som ett önskvärt alternativ. Genom bland annat ”Prova-på-utbildningar” försöker förvaltningen aktivt motivera fler att välja utbildning. Inom den nya arbetsmarknadsförvaltningen är det en prioriterad fråga att öka samverkan mellan arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildning för att skapa ytterligare sätt att motivera fler lågutbildade till studier. Nuvarande försörjningsstödsriktlinjer ger möjligheter att i vissa fall komplettera studiemedel med försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är dock i huvudsak tänkt som ett kortsiktigt stöd och längre utbildningar är tänkta att finansieras genom studiemedelssystemet, lika för alla medborgare.

Förvaltningen anser vidare att frågan om vad som ska ingå i försörjningsstöds-normen är en fråga för socialtjänsten, men kan bekräfta att nuvarande system när det gäller SL-kort/resekuponger fungerar ibland och ibland inte.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C), ledamoten Jan-Olof Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C), ledamoten Jan-Olof Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) förslag till beslut.


Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Att bifalla motionen

2. Att i övrigt anföra

Det är uppenbart att utbildning är nyckeln till arbete och egen försörjning. Att 30 % av deltagarna på jobbtorgen har en utbildningsnivå under gymnasienivå samt att 20 % har en utbildningsnivå som är kortare än motsvarande 9-års grundskola visar på mycket stora behov av basal grundutbildning.

I de analyser som USK har gjort är självklart kort biståndstid en tung enskild faktor för att få jobb. Men en gymnasieutbildning blir det kort biståndstid.

Utbildning är en klassfråga som mycket starkt bidrar till att även arbetslöshet är en klassmarkör. Sambandet är glasklart.

Det är ett mycket stort misslyckande att Stockholms Stad inte har lyckats leverera utbildning till de unga personer som nu tvingas gå på försörjningsstöd och blir ”aspiranter” på jobbtorgen.

Frågan är nu vad vi ska erbjuda dem? All forskning pekar på att utbildning är en central faktor för att få fäste på arbetsmarknaden. Det borde föranleda till att vi i Stockholm såg över vad vi erbjuder för vägar att gå vidare.

Korta kurser eller en utbildning som ger större valmöjligheter genom livet.

Att ha misslyckats i skolan är en faktor som starkt påverkar en individs självförtroende och psykiska hälsa.

Självklart är det så att de ”aspiranter” som nu befinner sig på jobbtorgen inte ska tvingas in i studier däremot borde vi kunna ge förutsättningar att genom jobbtorgen erbjuda basstudier med bibehållet försörjningsstöd.

Stadsdelsnämndernas biståndsbedömning är mycket restriktiv både vad gäller att bedöma kompletterande försörjningsstöd för studier samt SL-kort. Här svajar det betänkligt från nämnd till nämnd.

Jobbtorgen ska självklart inte vara de som bidrar med kuponger för aspiranternas resor. Är individen arbetssökande ska personen kunna ta sig över hela länet för att söka jobb allt annat är kontraproduktivt.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

I ett kunskapsintensivt samhälle med en tuff arbetsmarknad där det visat sig vara de med lägst utbildning som blir hårdast drabbade av långtidsarbetslöshet är det viktigt att vi hjälper de aspiranter som inte fullgjort sin grundskole- och gymnasieutbildning att med försörjningsstöd komplettera upp och tillgodogöra sig denna kompetens. Vi tycker också att det är viktigt att det finns alternativ för de som har svårt med teoretiska studier att det också finns mer praktiskt orienterade alternativ som lärlingsutbildningar och kvalificerad yrkespraktik.

Miljöpartiet anser därutöver att det är en självklarhet att försörjningsstödet ska kunna täcka de utgifter som människor behöver för att upprätthålla en grundläggande trygghet och ha möjlighet att ta sig till egen inkomst igen. Däribland hör SL-kortet. Inte minst med tanke på att man som arbetssökande idag kan förväntas söka jobb med stor geografisk spridning bör SL-kortet, en förutsättning för att ta sig till arbetsintervjuer, praktik eller en tillfällig timanställning, vara en självklar del inom normen för försörjningsstöd.

§5 Motion (2011:44) av Karin Wanngård m. fl. (S) om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik

Dnr 1.6-0157/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar.

2. Remissvaret lämnas till kommunstyrelsen.

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Karin Wanngård m.fl. (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik. Motionärerna anser att den nuvarande utformningen av försörjningsstödsriktlinjer fått stora konsekvenser för arbetssökande vid jobbtorgen och att jobbtorgen inte har rätt redskap för att ta itu med arbetslösheten. Motionärerna pekar främst på att möjligheterna till utbildning är mycket begränsade för jobbtorgens aspiranter och att detta innebär att många inte kan få arbete utan blir kvar långa tider i arbetslöshet. Motionärerna yrkar att riktlinjerna för ekonomiskt bistånd omformuleras så att fokus hamnar på att undanröja försörjningshinder på ett långsiktigt sätt, samt att ett kunskapslyft ska genomföras bland jobbtorgens aspiranter genom att fler platser erbjuds inom arbetsmarknads- och vuxenutbildning. Vidare yrkas att jobbtorgens målgrupper renodlas, så att enbart personer som har en rimlig chans att få jobb skrivs in och slutligen att långtidsarbetslösheten bland unga avskaffas genom att de erbjuds utbildning, tillfälliga anställningar eller praktikplatser inom staden

Förvaltningen pekar på att studier är en prioriterad fråga inom jobbtorgen. Genom aktiv studie-och yrkesvägledning, särskilda utvecklingsprojekt mm, arbetar torgen med att på olika sätt motivera fler lågutbildade att söka sig till utbildning. Ökad samverkan mellan arbetsmarknad och vuxenutbildning är en prioriterad utvecklingsfråga för arbetsmarknadsförvaltningen. Nuvarande riktlinjer för försörjningsstöd ger möjligheter att i vissa fall komplettera studiemedel med försörjningsstöd för att öppna för fler att kunna välja att utbilda sig t ex inom yrkvux. Försörjningsstöd är dock i huvudsak tänkt som ett kortsiktigt stöd och längre utbildningar är tänkta att bedrivas med egen finansiering eller med studiemedel lika för alla medborgare.

När det gäller långtidsarbetslösheten bland ungdomar så är det en mycket högt prioriterad uppgift inom förvaltningen. Flera projekt arbetar med frågan. Inom Ungdomsanställningar med praktik kan ca 200 långtidsarbetslösa unga få visstidsanställning inom staden. Av de som hittills under 2011 hunnit avsluta sin ungdomsanställning så har 80 % fått fortsatt arbete eller gått vidare till studier.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Förvaltningen pekar i sitt förslag på flera av de goda insatser som redan idag genomförs som tillexempel att man anställt 200 långtidsarbetslösa ungdomar och att man genom jobbtorgen försöker inspirera ”aspiranter” att ansökta till utbildningar. Detta är bra åtgärder men det räcker inte. Motionen föreslår bland annat ett kunskapslyft genom arbetsmarknad och vuxenutbildning. Motionen föreslår också en inriktningsförändring där jobbtorgens målgrupper renodlas. Det är inte rimligt att personer med mycket svåra problem som jobbtorgen inte har kompetens att hantera och mycket små chanser till jobb hamnar i jobbtorgets verksamhet.

att delvis bifalla förvaltningens förslag till svar på motionen.

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är uppenbart att utbildning är nyckeln till arbete och egen försörjning. Att 30 % av deltagarna på jobbtorgen har en utbildningsnivå under gymnasienivå samt att 20 % har en utbildningsnivå som är kortare än motsvarande 9-års grundskola visar på mycket stora behov av basal grundutbildning.

I de analyser som USK har gjort är självklart kort biståndstid en tung enskild faktor för att få jobb. Men en gymnasieutbildning blir det kort biståndstid.

Utbildning är en klassfråga som mycket starkt bidrar till att även arbetslöshet är en klassmarkör. Sambandet är glasklart.

Det är ett mycket stort misslyckande att Stockholms Stad inte har lyckats leverera utbildning till de unga personer som nu tvingas gå på försörjningsstöd och blir ”aspiranter” på jobbtorgen.

Frågan är nu vad vi ska erbjuda dem? All forskning pekar på att utbildning är en central faktor för att få fäste på arbetsmarknaden. Det borde föranleda till att vi i Stockholm såg över vad vi erbjuder för vägar att gå vidare.

Korta kurser eller en utbildning som ger större valmöjligheter genom livet.

Att ha misslyckats i skolan är en faktor som starkt påverkar en individs självförtroende och psykiska hälsa.

Självklart är det så att de ”aspiranter” som nu befinner sig på jobbtorgen inte ska tvingas in i studier däremot borde vi kunna ge förutsättningar att genom jobbtorgen erbjuda basstudier med bibehållet försörjningsstöd.

Ungdomsarbetslösheten är mycket hög i Stockholm, detta borde föranleda stora satsningar på utbildning, tyvärr återfinns inte det i den budget som alliansen presenterade den 12 oktober.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Att till varje pris få ut en aspirant i arbete även om arbetet är av mer kortsiktig karaktär är inte alltid den mest hållbara åtgärden i längden.

Stockholm är en region där utbildningskraven är höga och där de med lägst utbildning drabbas hårdast. För att främja att de som inte har grundläggande grund- och gymnasiekompetens bör insatser fokuseras på att hjälpa dessa individer tillgodogöra sig detta krävs ekonomiskt bistånd som inte behöver återbetalas till den studerande och en nära samverkan mellan Jobbtorgen och lokala utbildningsanordnare.

§6 Motion (2011:45) av Per Olsson (MP) om ett dokumenterat arbetsätt för att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning

Dnr 1.6-0119/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar samt att remissvaret överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen anser att det är av stor vikt att ha en samlad bild av avhopp från gymnasiet och dess orsaker för att utveckla ett riktat och väl anpassat preventivt arbete, något som på sikt skulle leda till en minskning av avhoppen och att en större andel gymnasieelever skulle kunna fullfölja sina gymnasiestudier.

Förvaltningen anser att det preventiva arbetet mot avhopp måste vara mycket högt prioriterat. I sammanhanget vill förvaltningen dock även lyfta fram behovet av olika vägar tillbaka in i skolan för elever som valt att hoppa av. Det primära målet för arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret är just att via olika individuella insatser motivera och vägleda eleverna tillbaka in i skolan. I arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret kommer förvaltningen i ett första skede att arbeta uppsökande och med att bygga upp individuella insatser för de ungdomar vi når för att på så sikt ska kunna återvända till gymnasieskolan.

Ett väl utvecklat preventivt arbete ute på skolorna skulle sannolikt också göra det lättare även för avhoppare att återvända till skolan då medvetenheten om behovet av individuella insatser och stöd även för ”återvändare” sannolikt ökar på skolor med ett aktivt preventivt arbete.

Förvaltningen har dock inte tillräckliga kunskaper om hur stadens gymnasieskolor idag bedriver det preventiva arbetet och inte heller om hur t ex kvalitetsrapporterna inom gymnasieskolan är utformade för att kunna bedöma vilka konkreta förbättringsinsatser som behöver göras. Detta är i första hand en fråga för utbildningsförvaltningen att svara på.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det förebyggande arbetet för att förhindra att unga inte avslutar sin gymnasieutbildning är av yttersta vikt också ur ett arbetsmarknadsperspektiv.

Ett prioriterat och genomtänkt arbete med att fånga upp fler personer redan innan de hoppat av sina studier sparar resurser både för staden och för individen, och minskar behovet av åtgärder för att stötta unga att gå tillbaka och avsluta sin utbildning. Denna fråga måste prioriteras ännu högre än idag och de kräver vettiga verktyg och underlag för att arbeta med frågan både inom utbildningssystemet och inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden. Det är därför viktigt att ett sådant här system implementeras skyndsamt.

§7 Motion (2011:51) av Per Olsson (MP) och Sara Pettigrew (MP) om traineeprogram för Stockholms stad

Dnr 1.6-0158/2001

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar samt att remissvaret överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Per Olsson (MP) och Sara Pettigrew (MP) tar i en motion upp frågan om att Stockholm Stad står inför ett generationsskifte med stora pensionsavgångar. Detta bidrar enligt motionärerna till en förlust av erfarenhet och kompetens. Som ett svar på detta föreslår Per Olsson (MP) och Sara Pettigrew (MP) att Stockholm Stad inrättar ett traineeprogram för att säkra kunskapsöverföring och framtida kompetensförsörjning för chefer.

Förvaltningen anser att frågan om kunskapsöverföring inför generationsskiftet är viktig men vill framhålla att val av stadsövergripande arbetssätt ur ett arbetsgivarperspektiv främst är en fråga för stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Förvaltningen bedriver för egen del ett aktivt arbete som arbetsgivare för att attrahera nya medarbetare samt utveckla och behålla befintliga medarbetare. Ett särskilt fokus har det arbete som bedrivs för framtida chefsförsörjning.

Ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv bedömer förvaltningen att traineeprogram kan vara en bra väg till framtida arbete och självförsörjning för den målgrupp som föreslås i motionen. Inom ramen för Jobbtorg Stockholm arbetar förvaltningen med matchning till arbete fören del personer från denna grupp. I samverkan med andra aktörer deltar förvaltningen i länsstyrelsens satsning på ”Anställ kompetensen” vilket bland annat lett till ett mentorprogram i samverkan mellan Sfi och utbildningsförvaltningen för att ta tillvara kompetens hon nyanlända pedagoger.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till remissvar

2. Att därutöver anföra;

Ett stadsövergripande samarbete mellan förvaltningar kring ett traineeprogram är avgörande för att få effektivitet och styrka i en sådan här satsning, som är svår att driva på de enskilda förvaltningarna. Arbetsmarknadsförvaltningen är en av de delar av staden som kan få stöd i sitt arbete genom en sådan här satsning. Traineeprogrammet innebär att staden strategiskt positionerar sig för få in ett konturnerligt flöde av unga talanger i olika discipliner. Inom det privata näringslivet finns goda erfarenheter och traineeprogram är en förutsättning för att säkra rätt kompetensförsörjning i hela organisationen.

Utöver fördelarna för Stockholms stad som arbetsgivare skulle ett traineeprogram ur arbetsmarknadsperspektiv också underlätta inträdet på arbetsmarknaden för nyeaxaminerade akademiker, och möjliggöra satsningar på grupper som har särskilt svårt att få in foten till sitt första jobb.

§8 Ansökan om byte av avtalspart som leverantör till Jobbtorg Stockholm

Dnr 2.7-0186/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner ansökan från Afrosvenskarnas riksförvund, org. Nr 802401-9898, om att samtliga åtaganden enligt befintligt ramavtal i sin helget övergår till, Integrated Competence AB, org. nr 556845-2352 (”InComp AB”).

Ärendet

Den ideella föreningen Afrosvenskarna i Stockholm har ett ramavtal med staden som leverantör av arbetsförberedande insatser till Jobbtorg Stockholm. Tjänsterna som omfattas av ramavtalet avser tjänsteområde B, ”Bedömning av arbetsområde och arbetsförutsättningar”. Föreningen är rangordnad som leverantör nummer tre av fem. Den affärsmässiga delen av Afrosvenskarna i Stockholms verksamhet kallas Simba Center.

I mars 2011 bildade och registrerade föreningen ett aktiebolag, Integrated Competence AB, org. nr 556845-2352, (”InComp AB”).

Genom styrelsebeslut i Afrosvenskarna i Stockholm samt InComp AB har samtliga aktiviteter och verksamhet vid Simba Center överförts i sin helhet till det nya bolaget från och med den 1 juni 2011.

Utgångspunkten för att överföra verksamheten har angivits till att skapa en affärssituation som är mindre känslig för de problem som är förknippade med att en ideell förening driver kommersiella verksamheter.

Föreningen Afrosvenskarna i Stockholm har såvitt förvaltningen erfar inga verksamhetsbidrag från staden för närvarande. Det senaste stödet från stadens sida avsåg ett så kallat ”Jalla-projekt” i form av en fredsmanifestationsdag som föreningen erhöll 35 tkr för, (via Kulturförvaltningens strategiska avdelning).

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Jan-Olof Gustavsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Månadsrapport för september 2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vuxenutbildningen är idag utlagd på ett mycket stort antal utbildningsanordnare, vilket försvårar uppföljning och analys. Valet mellan ca utförare kanske inte är så lätt för den som ska ta igen gymnasiet och ibland även grundskolan. Vi frågar oss på vilket sätt som kvalitén i undervisningen gynnas av mängden anordnare? Det är inte styrkt av forskning eller utvärderingar att det finns något som helst samband mellan antal entreprenörer och kvalité.

Att resultaten för den grundläggande undervisningen sjunker speglar svårigheterna att följa upp så många aktörer och kunna ta fram en gemensam policy. Och att 264 långtidsarbetslösa ungdomar har erbjudits praktik säger egentligen ingenting om deras möjligheter till en mer hållbar arbetssituation.

En mycket kritisk rapport från Skolinspektionen som granskar komvux och SFI i Stockholmvisar att resultaten för Stockholms del ligger långt under resultaten för hela riket. I Stockholm är det även fler som hoppar av Komvux och SFI än i riket. Uppenbarligen har den borgliga majoritetens strävan att upphandla kraftigt bidragit till sämre kvalité drabbar eleverna på KomVux och SFI. Med alla de utförare som idag har upphandlats för att sköta verksamheten – utbildningen för de som mest behöver det saknas en långsiktighet och analys av verksamheten.

Trots att det finns tydliga krav på behöriga lärare till 100 % är endast 70 % behöriga. Den politiska styrningen av verksamheten svajar betänkligt.

Det saknas ett genomtänkt kvalitetsarbete.

Skolinspektionen tycker det är anmärkningsvärt att de brister som påtalades redan 2007 fortfarande kvarstår.

§10 Anmälningsärenden

Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

a) Protokoll från arbetsmarknadsnämndens sammanträde 20 september 2011 justerat den 26 september 2011.

b) Protokoll från handikapprådets sammanträde den 12 oktober.

c) Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom områdena allmänna ärenden och personalärenden med dnr 2.5-0178/2011, 2.5-0179/2011, 2.5-0183/2011, 2.5-0194/2011, 2.5-0180/2011, 2.5-0197/2011.

d) Till nämnden inkomna handlingar mellan den 16 september 2011 till och med den 4 oktober 2011.

e) Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 11 oktober 2011 justerat den 13 oktober 2011.

§11 Nämndens frågor

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) överlämnade en skrivelse med anledning av Skolinspektionens rapport om Komvux och SFI.

Ledamoten Sara Pettigrew (MP) överlämnade en skrivelse om Vuxenutbildningen i Stockholm med anledning av Skolinspektionens kritik.

§12 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Charlotte Svensson lämnade följande information:

Den 18-19 oktober anordnar förvaltningen tillsammans med andra kommuner i länet en vuxenutbildningsmässa i Kulturhuset.

Guldkornsinsamlingen från verksamheterna har gett många goda exempel. Ett bildspel över några av guldkornen har tagits fram och detta visades för nämnden.

Skolinspektionen har lämnat sin slutrapport rörande vuxenutbildning och sfi. Rapporten samt förvaltningens förslag till åtgärder utifrån rapporten kommer att presenteras för nämnden för beslut.

______________________