Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2012-02-06

Sammanträde 2012-02-06

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

Beslutsärenden

4 Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 för arbetsmarknadsnämnden

5 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) angående praktikplatser

6 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V), Jan-Olof Gustavsson (S) och Sara Pettigrew (MP) ang. vägledning och besked till romer samt finansiering av utbildningsinsatser till aspiranter som saknar grundutbildning

Anmälningsärenden

7 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

8 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras måndagen den 13 februari 2012.

§3 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

- Remiss från kommunstyrelsen

Dnr AMN 2011-108-1.6

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till positionspapper där staden klargör sin övergripande inställning till EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna. De ställningstaganden som läggs fast i positionspappret föreslås vara vägledande för samtliga bolag och nämnder när de utarbetar stadens inställning till konkreta EU-förslag. Vidare föreslås att nämnder och bolag ges i uppdrag att utifrån stadens internationella strategi och det övergripande positionspapperet utarbeta verksamhetsspecifika EU-positionspapper.

Arbetsmarknadsförvaltningen ställer sig med de synpunkter som framförs nedan bakom förslaget att följande tre ömsesidigt förstärkande principer ska styra stadens EU-arbete:

· att beslut ska fattas på rätt politisk nivå

· att valfrihet, kostnadseffektivitet och miljöhänsyn skall råda och.

· att EU:s politik skall vara välavvägd och välunderbyggd

Arbetsmarknadsförvaltningen är också positiv till att nämnder och bolag ges i uppdrag att utarbeta egna EU-positionspapper. Detta torde öka stadens förutsättningar att agera enhetligt utifrån gemensamma principer samtidigt som staden i EU-arbetet tar tillvara nämnders och förvaltningars kunskap och kompetens inom respektive sakområden.

Förvaltningen vill i sammanhanget peka på att arbetsmarknadsnämnden, liksom vissa andra nämnder, har samordningsuppdrag i frågor som berör flera av stadens nämnder. För nämndens del gäller det t ex stadsövergripande arbetsmarknads- och flyktingfrågor, nationella minoriteter och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år. Arbetsmarknadsförvaltningen anser att dessa frågor ska jämställas med verksamhetsspecifika frågor, och att det därmed är arbetsmarknadsnämndens uppdrag att bevaka dessa verksamhetsområden. Det kan dock i dessa frågor finnas särskilt behov av samråd med kommunstyrelsen.

Grundutgångspunkten ska vara att nämnden ska verka för stadens hållning att EU:s budget ska minska. Situationer kan dock uppstå inom vissa områden där beslut och ställningstaganden på EU-nivå kan vara kostnadsdrivande, men där detta ändå bedöms positivt för staden och stockholmarna och i linje med stadens inriktning. Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att uttalanden i verksamhetsspecifika frågor av denna karaktär kan ske efter samråd med kommunstyrelsen eller i samråd med andra berörda nämnder och bolag.

Ett av målen i EU:s tillväxtstrategi (EU 2020) är ”Tillväxt för alla”. I budget för 2012-2013 uttalas att Stockholm skall vara en attraktiv stad för företagande och jobb som inkluderar alla stockholmare. Förvaltningen anser därför att det inom det näringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska området är viktigt att ta hänsyn till om olika förslag i EU-sammanhang bidrar till tillväxt för alla och att fler arbetslösa kommer ut i arbete och studier även från de grupper som står längst från arbetsmarknaden.

Förvaltningen vill slutligen påpeka att uppdraget att bevaka och tillvarata stadens och stockholmarnas intressen på det sätt som föreslås i positionspappret är resurskrävande och förvaltningen kommer att behöva avsätta mer resurser än hittills för detta arbete.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Kristian Ljungblad (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Kristian Ljungblad (C) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande över remissen

Vi avvisar till stora delar förslaget till positionspapper, eftersom det bygger på en EU-politik som Vänsterpartiet motsätter sig. Vi respekterar folkomröstningen samtidigt som vi fortfarande anser att det behövs ett annorlunda alleuropeiskt samarbete. För att en progressiv europeisk utveckling ska bli möjlig måste EU:s nyliberalt inspirerade fördrag ersättas av andra främst mellanstatliga samarbeten eller förändras i grunden.

Dagens EU begränsar Stockholms stads möjligheter att föra en självständig kommunalpolitik. I stadsdelsnämnden märker vi av EU-s stora inflytande exempelvis genom att vi inte tillåts kräva kollektivavtal för anställda eller närproducerad kost i våra upphandlingar. Med dagens massiva konkurrensutsättning innebär det att de anställda får allt osäkrare anställningsvillkor och att ekologisk omställning försvåras.

Inom EU arbetar vi konstruktivt för att sociala och demokratiska rättigheter ska överordnas kapitalets frihet. Avregleringar, skattesänkningar och privatiseringar är prioriterat medan social trygghet, miljöskydd och arbetsrätt ses som handelshinder. EU bygger murar mot resten av världen. Som medlemsland har vi svårare att föra en asylpolitik som grundas på de mänskliga rättigheterna. I handelspolitiken gynnas en europeisk jordbruks – och livsmedelsindustri på fattiga länders bekostnad.

Det demokratiska underskottet i EU är stort. Valdeltagandet till EU-parlamentet är mycket lågt, vilket ger en svag demokratisk legitimitet. Kvinnor är sämre representerade än män i EU:s beslutande organ. Stockholmarna har mycket små chanser att utkräva ansvar av beslutfattarna i EU.

Skapandet av EMU är tillsammans med de militära ambitionerna ett starkt uttryck för strävan mot en federal statsbildning. Lagstiftningsmakt flyttas från Sveriges riksdag till ministerrådet och lagförslagen tas fram av tjänstemännen i EU-kommissionen. Vi vill istället föra tillbaka makt till medlemsländerna. Klimat- och miljöfrågor och finansiella flöden kan däremot inte enbart regleras på nationell nivå. Vi bedömer från fall till fall om fördelarna med att fatta beslut i EU överväger riskerna med att fler politikområden förs över till EU-nivå. När makt redan har förts över till EU verkar vi för förslag som gör EU mer grönt, socialt, jämställt och öppet mot omvärlden.

Med detta sagt kan vi konstatera att vi instämmer i den första principen om att beslut ska fattas på rätt politisk nivå, men utifrån en EU-kritisk grundsyn till skillnad från positionsförslaget. Vi har också uppfattningen att det måste läggas mer kraft på bekämpandet av klimatförändringarna och menar att klimathotet kräver en snabb och rättvis nedskärning av klimatutsläppen och en rättvis fördelning av råvarutillgångarna.

Den kommunala självstyrelsen är viktig i Sverige och självfallet är det stockholmarna som bäst vet hur de vill organisera sin stad. Just därför bör inte EU hindra oss att kräva kollektivavtal eller att ställa högre miljökrav än vad som gäller på EU-nivå.

Den andra principen om valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö är i linje med den borgerliga politiken och som vi motsätter oss. Vi anser att välfärden ska styras av medborgarna behov och inte göras till en marknad med medborgaren som en kund. Konkurrensutsättningen av välfärden har inte heller visat sig ge de effekter som förespråkarna menade. Välfärden är ingen riktig marknad, utan en kvasimarknad där det visat sig att flera av de centrala villkoren är bristfälligt uppfyllda. Välfärdstjänsterna är inte heller vilka tjänster som helst utan komplexa och närmast omöjliga att kompensera om de varit dåliga. Individens intressen kan också stå i strid med samhällets intressen, vilket gör valfrihet problematiskt.

Vi vill istället utgå från mänskliga rättigheter, demokrati och samverkan för ekologisk omställning som principer för samverkan mellan länder. De fackliga rättigheterna och kvinnors rättigheter behöver stärkas. Finansmarknaden behöver regleras och social dumpning motverkas. Miljöpolitiken bör regleras över gränserna men inte hindra länder att gå före med en radikalare lagstiftning.

EU står inför mycket stora svårigheter ekonomiskt vilket borde innebära relevanta skrivningar i dokumentet. Arbetslösheten i ungdomsgruppen skenar i många EU-länder vilket självklart påverkar många länders invånare och skapar social oro. Den inre rörlighet som berörs har tydligt i den ekonomiska krisens kölvatten skapat en dold arbetsmarknad där personer från olika EU-länder exploateras hårt. EU har dessvärre fastnat i en position där hänsyn till ”marknaden” är större än till invånarna i Europas länder. Bankerna värnas medan välfärden raseras i många av Europas länder. Vill vi ha en tillväxt anpassad till god välfärd och jämlikhet är det nuvarande regelverket inom EU ingen framgångsfaktor.

Reservation

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

att delvis bifalla kontorets förslag till beslut

att vidare anföra följande

Under hösten 2011 utmärkte sig två stora misslyckanden inom den borgerliga alliansens politik. Dels fastslogs att Sveriges klimatutsläpp åter börjat öka trots regeringens insatser och löften och dels uppdagades stora problem med kvaliteten inom flera välfärdsbranscher där alliansen genomfört omfattande utförsäljningar. Med anledning av detta är det berättigat att komma med vissa invändningar mot några av de föreslagna principerna.

Den andra principens (Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö) andra och tredje punkt skapar problem och behöver omarbetas.

Punkt två slår fast att miljövänliga lösningar inte ska vara ett tvingande krav vid offentliga upphandlingar. Med anledning av att klimatarbetet inte bara går för sakta utan dessutom åt fel håll är det inte rimligt att tro att marknaden självt kommer att kunna lösa klimat- och miljöproblemen. Därför menar vi att miljön måste sättas i främsta rummet som ett av de tvingande kraven vid offentliga upphandlingar.

Punkt tre ”att staden ställer sig avvisande till att ge offentliga myndigheter större möjlighet att ge stöd som hotar att snedvrida konkurrensen” rymmer samma problem. Ur miljö- och klimatperspektiv slår det undan stadens möjligheter att sätta in välbehövliga kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med akuta problem. Och ur ett välfärdsperspektiv innebär det att stadens möjligheter att erbjuda kvalitativa alternativ till den privata marknadens vinstmaximerande syften delvis slås ut. Denna punkt bör således helt utgå ur positionspapperet.

§4 Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 för arbetsmarknadsnämnden

Dnr AMN 2011-0001-1.2

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att verksamhetsberättelse med bokslut för år 2011 godkänns.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att verksamhetsberättelse med bokslut för 2011 överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att väsentligt belopp för periodiseringar fastställs till 100 tkr.

4. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Stadens arbetsmarknadsnämnd inrättades den 1 januari 2011 och den nya förvaltningen startade den 1 juli. Nämnden har bestått av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Under året har 12 sammanträden genomförts. Från den första juli har ett handikappråd varit knutet till nämndens verksamhet. Rådet har sammanträtt fem gånger. Nämnden ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och sfi samt för vissa stadsövergripande utvecklingsfrågor.

Övergripande utvecklingsfrågor

På stadsövergripande nivå har nämnden fokuserat på fortsatt utveckling av samverkan med stadsdelsnämnder och med Arbetsförmedlingen. Samverkansöverenskommelser och samverkansrutiner har uppdaterats och vidareutvecklats. Ett arbete med internationellt erfarenhetsutbyte har kommit igång genom projektet Transnet. Inom flyktingområdet har fokus främst legat på att i samverkan med Arbetsförmedlingen bidra till att Etableringsreformen ska få bästa möjliga start i Stockholm. Regelbundna samverkansträffar har genomförts med Arbetsförmedlingen och representanter från stadsdelsförvaltningarna. Uppsökande arbete för 16-19 åringar har bedrivits i projektform. Under hösten har uppföljningsarbetet dessutom utvidgats till samtliga lokala jobbtorg. Samverkan med utbildningsförvaltningen har utvecklats på ett bra sätt.

Nämndens arbetsmarknadsverksamheter

Under året har totalt 8 484 unika aspiranter varit inskrivna vid Jobbtorg Stockholm, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med 2010. Minskningen beror dels på färre anmälda från stadsdelsnämnderna, dels på att fler arbetslösa fått heldagsaktiviteter genom arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti. Andelen avslutade aspiranter har under året uppgått till 49,4 procent, vilket är en liten minskning jämfört med tidigare år. Detta bedöms i första hand bero på en svårare målgrupp generellt sett samt fler inskrivna i Jobbtorg Resurs.

Jobbtorg Stockholm har under året bedrivit utvecklingsarbete i form av individanpassning och mer genomtänkta insatskedjor, utveckling av fler och bättre gruppaktiviteter, ökad satsning på långtidsarbetslösa, samt fortsatt förstärkta ungdomsinsatser. Därutöver har arbetet med resultatbaserad styrning vidareutvecklats och en översyn genomförts av uppföljningssystemet FLAI.

En generell satsning har gjorts på att öka antalet arbetsgivarkontakter både lokalt ute på jobbtorgen och genom den övergripande verksamheten Jobbtorg Matchning. Sammanlagt har 2 638 praktikplaceringar gjorts under året, varav 1 155 inom ramen för stadens egna praktikplatser. I förlängningen av detta arbete har 260 ungdomar erbjudits sex månaders ungdomsanställning inom staden och 146 aspiranter har erbjudits visstidsanställning som Stockholmsvärd i samverkan med trafik- och renhållningsnämnden.

Egenregiverksamheterna START och Rekryteringsprogrammet har utvecklat sin samverkan med Jobbtorg Stockholm och anpassat sitt utbud efter aspiranternas behov. En särskild satsning har gjorts för att utveckla verksamhet för arbetslösa från stadsdelsnämnderna som inte tillhör jobbtorgens målgrupp. Detta har främst skett i ett särskilt utvecklingsprojekt som under året beviljats stöd från Europeiska Socialfonden.

Sfi och samhällsorientering

Under året var 17 430 elever inskrivna vid sfi, vilket är en ökning med 400 personer, jämfört med 2010. Vid SFI-centrum som tar emot sökande och svarar för information har 20 000 besök registrerats samt ett stort antal telefonsamtal och mejl. 8 300 inplaceringstester har gjorts.

Utvecklingen av de så kallade sfx-utbildningar som staden ansvarar för har utvecklats positivt under året. En utvärdering av Svenska för ekonomer och jurister har genomförts som visar att utbildningen är mycket bra och uppskattad. När det gäller Svenska för pedagoger har ett samarbete inletts med utbildningsförvaltningen och inom Svenska för ingenjörer har samarbete inletts med Sveriges ingenjörer om ett mentorsprogram.

Delprojektet Rätt Steg inom Etablering Stockholm har utvecklat arbetsformer som möjliggör för analfabeter och kortutbildade att tillgodogöra sig studierna snabbare och komma närmare arbetsmarknaden.

Under året har förvaltningen betalat ut 473 sfi-bonusar till 449 personer.

Den regiongemensamma samhällsorienteringen bedrivs genom Centrum för samhällsorientering som drivs av staden och utgör ett regionalt kansli för samtliga kommuner i länet utom Haninge. Verksamheten kom igång i augusti 2011 efter upphandling och under hösten har drygt 500 elever erbjudits samhällsorientering.

Vuxenutbildning

Under 2011 har 24 252 personer studerat inom vuxenutbildningen, vilket är en ökning från föregående år med 2 775 personer.

Förvaltningen har under året fokuserat på att i samverkan med övriga kommuner som ingår i den gemensamma upphandlingen av vuxenutbildning, utveckla och förbättra resultatuppföljning och resultatdialog med samtliga anordnare. Skolinspektionen har under året genomfört tillsyn och pekat ut ett antal väsentliga utvecklingsområden vad gäller kunskaper, fokus på skolans uppdrag, lärarnas bedömning och utvärdering, fokus på lärande, undervisningstid samt studie- och yrkesvägledning.

Under våren har en studerandeundersökning gjorts som visar att de studerande är nöjda med den utbildning de får. Lärarna får i huvudsak bra omdömen. Ett fortsatt utvecklingsområde är arbetet med individuella studieplaner.

En viktig utvecklingsfråga under året har varit den gemensamma upphandling som genomförts i samverkan mellan staden och nio andra kommuner.

Ekonomi

Arbetsmarknadsnämnden uppvisar ett överskott om 1,0 mnkr för 2011. Nämnd och gemensam administration redovisar ett underskott om 3,8 mnkr. Detta beror på engångskostnader till följd av startande av den nya förvaltningen. Underskottet uppvägs av överskott inom de olika verksamheterna, arbetsmarknad, sfi och vuxenutbildning med varierande belopp.

Medarbetarna

Medarbetarna ger ett högt betyg när de skattar nöjdheten med sina arbetsförhållanden. Frågor om hälsa, arbetsmiljö och delaktighet har varit i fokus vid bildandet av den nya förvaltningen.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordförande Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordförande Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra:

Den socialdemokratiska politiken syftar till arbete åt alla och en god och likvärdig utbildning. Med anledning av dessa mål finns det anledning att anmärka på ett antal punkter i nämndens verksamhetsberättelse.

Vi socialdemokrater är övertygade om att den mest långsiktigt framgångsrika vägen till att få fler människor i arbetet är genom utbildning, erfarenhet och nätverk. Fler personer skall ges den utbildning som krävs för att kunna förvärva och behålla ett arbete. Det är då med oro vi konstaterar att andelen personer som når godkända resultat av de som deltar i den grundläggande vuxenutbildningen endast är 67%. Denna siffra har dessutom sjunkit med 5% sedan förra året. Detta kan vi aldrig acceptera. Vi socialdemokrater menar att denna grupp är särskilt viktig att tillse att de får grundläggande kunskaper för att stå sig i konkurrensen i dagens samhälle.

I verksamhetsberättelsen går att läsa att det endast är 50 ungdomar som nämnden har ett särskilt uppföljningsansvar för som nåtts under hösten. Socialdemokraterna är oroliga för detta och hoppas att ambitionen från den borgerlige majoriteten är större och att tillräckliga resurser skall ges för att fånga denna grupp ungdomar.

Socialdemokraterna noterar de svaga och sjunkande resultaten i kurs 1b för SFI som förvaltningen själva pekar på. Detta är mycket oroväckande och denna trend måste brytas. Förvaltningen pekar också på en stor diskrepans mellan betyg och prov. Detta är oroväckande, speciellt med tanke på att det rör sig om en marknadsliknande situation där incitament finns för betygsinflation.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Arbetslösheten i Stockholm är i hög utsträckning klassrelaterad och drabbar oftast de som saknar utbildning från grundskola och gymnasium. Alltför många lämnas på vägen utan betyg från grundskola eller gymnasium. På Stockholms jobbtorg är det mellan 35-40 % som saknar betyg från gymnasiet eller grundskolan. Ett enormt misslyckande för den borgerliga skolpolitiken. Jobbtorgen saknar idag de verktyg som skulle rusta de arbetslösa med bättre förutsättningar för att hitta hållbara jobb.

Det saknas idag tydlig statistik där vi kan följa aspiranterna in i jobb. Detta innebär att det är svårt att följa utvecklingen både på kort och lång sikt.

Att det inte går att följa vilka arbetsgivare som tar emot praktikanter i Stockholm genom ett gemensamt system gör att det är omöjligt att se vilka företag det är som tog emot 1483 praktikanter under året. Detta är en svaghet i systemet.

Utbildning är en av hörnstenarna för att få ned arbetslösheten. Just därför är det viktigt att satsa på utbildning som specifikt vänder sig till lågutbildade och utveckla studiemiljöer och pedagogik som fungerar i olika målgrupper. Utan betyg från grundskola och gymnasium kommer många aldrig in på arbetsmarknaden utan är hänvisade till obetalda praktikjobb.

En mycket kritisk rapport från Skolinspektionen som kom i september och som granskade komvux och SFI i Stockholm visar att resultaten för Stockholms del ligger långt under resultaten för hela riket. Rapporten visade tydligt att Stockholm inte har tillräcklig fokus på kvalité och inte heller har en tillräcklig uppföljning av alla de upphandlade anordnarna. Det fattas en systematisk uppföljning och de elever som går på komvux. SFI samt särvux har kommit i kläm i den borgliga ivern att upphandla så många privata utövare som möjligt.

Att inte stadens verksamheter inom området eller de aktörer som nu bedriver verksamhet inte har relevant utbildning är direkt kontraproduktivt. I avtal med de privata aktörerna står detta med som en viktig punkt i upphandlingen.

Uppföljningen och utvärderingen av de privata aktörernas resultat av verksamheterna haltar så pass mycket att det borde föreligga omedelbara strikta genomgångar av skolornas verksamhet. Det är inte rimligt att stadens skattebetalare ska ösa in pengar i ett system där verksamheten inte följs upp. Valfrihet kan inte innebära vallfrihet för de privata aktörerna att bedriva sin verksamhet som det passar just den aktören.

I Stockholm är det även fler som hoppar av Komvux och SFI än i riket. Uppenbarligen har den borgliga majoritetens strävan att upphandla kraftigt bidragit till sämre kvalité drabbar eleverna på KomVux och SFI. Med alla de utförare som idag har upphandlats för att sköta verksamheten – utbildningen för de som mest behöver det, saknas en långsiktighet och analys av verksamheten.

Trots att det finns tydliga krav på behöriga lärare till 100 % är endast 70 % behöriga. Den politiska styrningen av verksamheten svajar betänkligt.

Tensta KomVux flyttade under året till Åsö Gymnasium på Söder. Det omvända skulle aldrig hända - att flytta innerstadsutbildning till förort. Komvux i Västerort har i flera år inte fått det stöd som krävs för att förbättra kvalitén, vilket är anmärkningsvärt då betygen varit mycket låga.

För många studerande är det en trygghet att ha utbildningen nära hemmet. Västerort har under en lång period avlövats på verksamhet och genom försäljningen av Tensta och Rinkebys centrumanläggningar har näringslivet drabbats hårt. Att lägga ner komvux för 400 personer är ofattbart och ett hårt slag för området och specifikt de kvinnliga eleverna. Fokus borde istället vara att höja resultaten med innovativa pedagogiska metoder. Beslutet att lägga ner vuxenutbildningen går helt emot strävan att de boende i området ska kunna känna trygghet, respekt och framtidstro

I Stockholm finns det mellan 1000-4000 ungdomar som varken jobbar eller studerar- ”drop-outs”. Ingen vet säkert hur många de är eller vad de gör. Förmodligen är det en bra rekryteringsbas in i kriminalitet eller missbruk. Detta borde i en stad med 2 miljarder i överskott för 2011 vara en reguljär och viktig verksamhet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Övergripande synpunkter och sammanfattning

Arbetsmarknadsförvaltningen är en central del av stadens verksamhet och viktig för att förbättra möjligheterna till anställning, ge nya Stockholmare ett gott bemötande och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden genom bland annat vuxenutbildning. Miljöpartiet de gröna anser det problematiskt att många ungdomar fortfarande står långt från arbete och att förvaltningen har allvarliga kvalitetsproblem i viktiga verksamheter så som Svenska för invandrare och inom vuxenutbildningen, vilket bland annat Skolinspektionen påpekat under året.

I verksamhetsberättelsen konstateras att flytten till nya, egna lokaler och omorganiseringen till den nya arbetsmarknadsförvaltningen kostade pengar. Även perioden på endast ett halvår för att starta en ny förvaltning noteras vara för kort. Miljöpartiet är kritiska till att inga särskilda resurser avsatts för flytten och omorganiseringen. Rimligen kostar det tid, energi och resurser att organisera en ny förvaltning. Utan särskilda resurser avsatta för detta har arbetet fått ske på bekostnad av ordinarie verksamhet.

Miljöpartiet de gröna i Arbetsmarknadsnämnden i Stockholms kommun anser att den organisering i en gemensam samordnande Arbetsmarknadsförvaltning som skett under året generellt har varit positiv. Vi ser dock ett särskilt orosmoment gällande uppföljningsansvaret för 16-19-åringar, inte minst då Utbildningsförvaltningen i övrigt är den förvaltning som har ansvaret för och kontakten med denna grupp.

Vi ställer oss även frågande till att ingen sårbarhetsanalys enligt verksamhetsberättelsen gjorts under året, trots att detta varit ett nämndmål.

Arbete åt unga

Sverige har bland den högsta ungdomsarbetslösheten i Europa. I Stockholm är generellt det ekonomiska läget något mer positivt än i landet generellt, men även här är ungdomsarbetslösheten påfallande hög, inte minst jämfört med den totala arbetslösheten. Vi saknar i verksamhetsberättelsen problematiseringar kring varför ungdomar befinner sig långt från arbetsmarknaden. Utan analys kring problemet riskerar åtgärderna att hamna snett.

Sommarjobb är viktiga för att ge unga människor en tidig erfarenhet av arbetsmarknaden och en kontakt med en arbetsgivare. Därför är det problematiskt att verksamhetsberättelsen visar på att förvaltningen misslyckats med att uppnå målet om antalet sommarjobb den egna förvaltningen ska tillhandahålla.

SFI – svenska för invandrare

Det är av stor vikt att alla nya Stockholmare ges goda möjligheter att tillgodogöra sig språket utifrån egna förutsättningar, förkunskaper och yrkesbakgrund. Under året har en kritisk rapport kommit från Skolinspektionen som visar på kvalitetsbrister inom SFI. Miljöpartiet de gröna avsatte större resurser till verksamheten för 2011 i sin budget än den styrande borgerliga majoriteten. Detta hade sannolikt varit en rimlig prioritering för att nå upp till kvalitetsmålen vilket man nu istället på viktiga punkter misslyckats med.

Miljöpartiet välkomnar den fortsatta utveckling av sfx, Svenska för yrkesutbildade, som skett under året. Vi noterar dock att arbetet inte nått i hamn under året, vilket bland annat visar sig av den utvärdering av SFEJ (Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare) som skett under året. Denna visar att utbildningen är uppskattad, men att studenterna önskar sig att yrkesfokuseringen skall bli än mer tydlig i utbildningen.

Vuxenutbildning

Den granskande rapport från Skolinspektionen som kom under året visade på stora kvalitetsbrister även gällande vuxenutbildningen. Problemen är omfattande, bland annat står var tredje elev i vuxenutbildningen utan godkända betyg och bland de utvecklingsbehov som pekas ut återfinns antalet behöriga lärare och elevernas resultat. Trots att stor del av kritiken varit känd sedan en liknande granskning 2007 har inte förbättringar skett, utan tvärtom har måluppfyllelsen på många punkter försämrats. Miljöpartiet anser att detta är oacceptabelt. Om Stockholm ska leva upp till den styrande majoritetens paroll om en stad i världsklass skulle ett omfattande kvalitetsarbete behövas.

Givet kvalitetsbristerna är det häpnadsväckande att vuxenutbildningsförvaltningen samtidigt visar ett positivt resultat på 3,2 miljoner kronor. Förmåga att hålla budget är positivt, men när det tillsynes sker på bekostnad av kvaliteten i en central verksamhet inom staden är det ett allvarligt misslyckande.

Miljöpartiet de gröna i arbetsmarknadsnämnden i Stockholms kommun är även kritiska till att komvux i Västerort under året har avvecklats. Att elevunderlaget fallit är knappast märkligt när kursutbudet successivt smalnats av. För många kan det vara en barriär att ta sig in till de centrala delarna av Stockholm. Denna avveckling sker alltså när barriärerna bör vara så låga som möjligt för att ge förutsättningar till vuxenutbildning för dem som behöver det.

§5 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) angående praktikplatser

Dnr AMN 2011-089-4.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att skrivelsen besvarats med hänvisning till tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Karin Rågsjö (V) har lämnat en skrivelse till arbetsmarknadsnämnden om praktikplatser. Skrivelsen utgår från det antal platser som tillhandahålls inom ramen för Stockholms stads praktikbank. Utifrån detta önskas en redovisning av vilka arbetsgivare utöver staden som tillhandahåller platser.

Arbetsmarknadsförvaltningen har inom ramen för stadens praktikbank samarbetat med 9 privata företag. Sammanlagt har 71 praktikanter tagits emot. De sex företag som tagit emot flest praktikanter är Carema, Svedmyrabadet, Vingslaget Omsorgs AB, Äldreliv, Homsan och TÖA Mark och park. Fullständiga uppgifter saknas om hur många av praktikanterna som erbjudits anställning hos praktikanordnaren.

Ett stort antal privata företag tar emot praktikanter utanför stadens egen praktikbank. Placeringarna sker lokalt utifrån de olika jobbtorgens egna upparbetade arbetsgivarnätverk. De allra vanligaste branscherna är handel och restaurang, men därutöver förekommer ett stort antal olika arbetsgivare på de olika torgen. Även inom språkstödsprojektet för nyanlända är det ett stort antal olika arbetsgivare som tagit emot praktikanter. Det finns för närvarande ingen sammanställning av samtliga arbetsgivarkontakter på samtliga jobbtorg. Ett system för detta är under uppbyggnad. Språkstödsprojektet har upparbetade kontakter med 250 arbetsgivare varav drygt hälften är externa praktikplatser inom olika branscher.

Under 2011 har 1155 praktikplaceringar gjorts inom stadens praktikbank och 1483 i extern regi. Sammanlagt har 2638 praktikplaceringar skett under 2011.

Nämnden betalar inte ut någon ersättning till praktikplatserna. Däremot erbjuder nämnden handledarutbildning för arbetsgivare som önskar det.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Christian Ljungblad (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Kristian Ljungblad (C) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att presentera en tidsplanplan för uppbyggnad av ett system för sammanställning av samtliga de arbetsgivare som tar emot praktikanter från hela Stockholms Stad.

2. Att ge förvaltningen i uppdrag att under 2012 arbeta fram en praktikantenkät vars syfte är att mäta praktikanternas upplevelse av praktikplatsen

3. Att i övrigt anföra

Självklart är det intressant att kunna följa utvecklingen inom alla de praktikplatser som staden har att tillgå. Både de offentliga och de privata,

1483 praktikplatser inom extern sektor är många. Allt för många för att inte kunna följa systematiskt.

Det är viktigt att poängtera att det är stadsdelarna som betalar försörjningsstöd till praktikanten. Just av den anledningen är det oerhört väsentligt att veta om våra skattepengar går till seriösa praktikplatser som följs upp. Det gäller både stadens egen verksamhet samt de externa aktörerna.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Kristian Ljungblad (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Svaret på skrivelsen visar att Stockholmsföretagen tar ett stort ansvar i att leverera praktikplatser till Jobbtorg Stockholm. Att 56 procent av våra praktikplatser 2011 kom från privata företag visar dels på att många företag i Stockholm tar ett stort samhällsansvar och dels att jobbtorgen är framgångsrika i arbetet med företagskontakter.

Praktik är ett viktigt inslag i att stötta aspiranterna till egen försörjning varför resultatet är glädjande. Inte minst gäller det att språkstödsprojektet visar på stor framgång i sina arbetsgivarkontakter varav drygt hälften hos privata företag. Vi ser fram emot att få se samma intresse hos stockholmsföretagen när det gäller årets sommarjobb.

§6 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V), Jan-Olof Gustavsson (S) och Sara Pettigrew (MP) ang. vägledning och besked till romer samt finansiering av utbildningsinsatser till aspiranter som saknar grundutbildning

Dnr AMN 2011-167-6.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

En skrivelse från Karin Rågsjö (V), Jan-Olof Gustavsson (S) och Sara Pettigrew (MP) har inkommit till arbetsmarknadsnämnden. Skrivelsen tar upp utbildningens betydelse för att få fäste på arbetsmarknaden. I skrivelsen tas upp att de romer som fått avstå från en planerad utbildning med stöd av socialfonden på Sundbybergs Folkhögskola behöver få ett besked om vilka vägar de kan gå för att kunna delta i utbildningen.

Skrivelsen tar också upp att en stor andel av de inskrivna på Jobbtorg Stockholm saknar grundskole- och/eller gymnasiekompetens. Jobbtorgen bör enligt skrivelsen ges förutsättningar att erbjuda basstudier med bibehållet försörjningsstöd. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma dels med en redovisning av hur snabb vägledning och besked kan ges till de romer som vill gå den aktuella utbildningen på Sundbybergs Folkhögskola och dels en redovisning av hur mycket det skulle kosta att ge basstudier/utbildning till aspiranter på Jobbtorg Stockholm som saknar grundskole- och gymnasiekompetens.

Förvaltningen pekar i sitt svar på att det finns ett flertal olika vägar för en person som behöver studievägledning och dessa är kopplade till den situation den enskilde befinner sig. Jobbtorg, vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen kan erbjuda vägledning beroende på person och situation. Större utbildningsanordnare och folkhögskolor har som regel egna studievägledare för sökande till sina kurser. Detta gäller även för Sundbybergs folkhögskola. I det aktuella fallet anser förvaltningen att det främst är Sundbybergs Folkhögskola som kan ge vägledning till enskilda sökande utifrån att folkhögskolan själv ansvarat för såväl information som rekrytering till utbildningen i fråga. Staden har ingen kunskap om vilka elever som sökt till utbildningen. Skulle det visa sig att aspiranter på jobbtorg sökt utbildningen kan jobbtorgens studie- och yrkesvägledare också ge vägledning utifrån att alla aspiranter erbjuds studie- och yrkesvägledning.

När det gäller att beräkna kostnader för en utbildningssatsning av det slag som tas upp i skrivelsen anser sig förvaltningen sakna förutsättningar att på egen hand göra en sådan beräkning. Kostnader för olika typer av utbildningar kan skilja mycket och utbildningsbakgrunden bland aspiranterna på Jobbtorg Stockholm är mycket varierande. Utbildningsbehoven är individuella och svåra att generalisera. Enskildas studietakt är svårbedömd och därmed även utbildningens längd. Kostnaderna för försörjningsstödet beror på studietid, familjestorlek och en del andra faktorer som gör även dessa kostnader svåra att beräkna på ett hållbart sätt.

Förvaltningen saknar också nödvändiga uppgifter för att beräkna försörjningsstödskostnader. Av dessa skäl anser sig arbetsmarknadsförvaltningen inte på egen hand kunna beräkna kostnaderna för en satsning på basstudier/utbildningsinsatser enligt skrivelsens förslag.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Det framstår tydligt som att de berörda romska kommunmedborgarna fastnat mellan två system – EU-regler och svensk tradition krockar. Enligt EU, som finansierar den berörda utbildningen, får de studerande inte ha studiemedel från CSN eftersom de då inte anses stå tillräckligt långt ifrån studier och arbetsmarknad. De svenska reglerna medger dock ganska generösa villkor för de som läser på komvux/folkhögskola om de saknar grundskole- eller gymnasiekompetens. Under 2012 medger det så kallade högre bidraget knappt 7000 kronor per månad i bidrag (samt ca 2500 kr per månad i lån). Med andra ord: för just den här gruppen av studerande är det troligt att det blir ungefär samma summor man har att röra sig med om man får kommunalt försörjningsstöd eller statligt studiemedel. Skillnaden är om det är staden eller staten som ska stå för det hela. Jämfört med många andra arbetsmarknadsåtgärder och stöd till individen bedömer vi att sådana här utbildningar är relativt träffsäkra i målsättningen att leda till egen försörjning, även på lång sikt. Stockholms stad skulle därmed göra en väsentlig vinst, både för dessa medborgare och för kommunens ekonomi, även om staden stod för försörjningen till ett belopp som motsvarar försörjningsstödet.

Därför verkar det rimligt att Stockholm gör ett undantag och medger försörjningsstöd under den här typen av utbildningar liksom andra kommuner i länet gjort. Ett sådant beslut skulle inte på något sätt innebära ett ställningstagande om att alla som idag går på försörjningsstöd automatiskt ska få behålla det om de börjar studera. Grunden för undantaget är att EU, d.v.s. den offentliga utbildningsfinansiären, kräver det för att de studerande ska få tillåtas gå utbildningen. Staden skulle därför vinna på att vara mer pragmatisk och sätta individen före systemen.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Jobbtorgen behöver i större utsträckning än idag möjliggöra för individer att utbilda sig, för att säkerställa en långsiktig etablering på arbetsmarknaden. Då utgör också dagens regler kring finansiering av studier med försörjningsstöd också ett hinder för längre mer kvalitativa utbildningssatsningar. Miljöpartiet de Gröna anser att det är viktigt för individer att få arbete, men det är också viktigt att få individer i rätt arbete, utifrån deras förutsättningar och intressen, och att etableringen på arbetsmarknaden blir långsiktigt hållbar. Då är inte alltid kortaste vägen till arbete den bästa.

Det är olyckligt att staden inte kunnat vara mer tillmötesgående i att försöka ordna en lösning för de antagna eleverna vid Sundbybergs Folkhögskola.

§7 Anmälningsärenden

Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

a) Protokoll från arbetsmarknadsnämndens sammanträde 13 december 2011 justerat den 19 december 2011.

b) Protokoll från handikapprådets sammanträde den 1 februari 2012.

c) Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området allmänna ärenden med dnr 2011-111-6.0, inom området ekonomi/upphandling med dnr 2011-183-2.7.3, 2011-182-2.7.3, 2011-098-2.7.3, 2011-175-2.7.3, 2011-081-2.9, 2011-176-2.7.3 samt inom området personal.

d) Till nämnden inkomna handlingar till och med den 26 januari 2012.

e) Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 1 februari 2012 justerat den 3 februari 2012.

§8 Nämndens frågor

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ersättaren Daniel Söderberg Talebi (V) samt ledamoten Sara Pettigrew (MP) överlämnade två skrivelser till nämnden för beredning.

§9 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Charlotte Svensson lämnade följande information:

- En ny rektor, Karin Holmberg Lundin, har rekryterats till Frans Schartaus Handelsinstitut. Hon kommer att ersätta nuvarande rektor som går i pension.

- Förberedelser pågår för att ta emot sökande till stadens sommarjobb. Ansökningstiden påbörjas den 12 mars.

- Nomineringstiden för Nelson Mandela-priset sträcker sig från den 15 februari till den 30 mars.

______________________