Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2012-05-22

Sammanträde 2012-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kristallen, Hantverkargatan 3D

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Yttrande över skrivelse angående vuxenutbildning för romer

4 Yttrande över skrivelse angående att ändra riktlinjerna så att långtidsarbetslösa kan gå längre utbildningar med försörjningsstöd

Beslutsärenden

5 Nya lokaler för SFI Västerort - Bussenhusskolan

6 Förändring av hyresavtalen för Hornsgatan 124 och Blekingegatan 55

7 Tertialrapport 1 2012 för arbetsmarknadsnämnden

8 Nomineringar till kvalitetsutmärkelsen 2012

9 Nelson Mandela-priset 2012

Omedelbar justering
Dnr AMN 2011-0138-3.3
Dukas vid nämndsammanträdet

10 Beslut om delegation och uppdrag i anslutning till stadsgemensam upphandling av ny skolplattform 2014

Anmälningsärenden

11 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (97 kb)
Mötesinformation

 

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras måndagen den 28 maj 2012.

§3 Yttrande över skrivelse angående vuxenutbildning för romer

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr AMN 2012-0061-4.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att skrivelsen besvaras med hänvisning till tjänsteutlåtandet.

Ärendet

I en skrivelse från Sara Pettigrew (MP) och Roger Mogert (S) ang. vuxenutbildning för romer på Sundbybergs folkhögskola föreslås att kommunstyrelsen skyndsamt skall besluta att lösa finansieringsfrågan för eleverna från Stockholms stad och säkerställa att alla elever kan påbörja sin utbildning vid Sundbybergs folkhögskola i januari 2012. I skrivelsen finns förslag på hur finansieringsfrågan skulle kunna lösas nämligen instifta ett studiestipendium till en beräknad kostnad av 5 mnkr eller ge direktiv till stadsdelsnämnderna om ett generellt avsteg från riktlinjerna.

Förvaltningen konstaterar att det är oklart hur många av de som sökt utbildningen vid Sundbybergs folkhögskola som har försörjningsstöd, eller som är berättigade till det enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen anser därför inte att det är möjligt att generellt rekommendera stadsdelarna att bevilja försörjningsstöd till alla som vill gå utbildningen. Vid efterforskning som gjordes inom Jobbtorg Stockholm vid tidpunkten för förfrågan om medfinansiering framkom att det fanns en person inskriven på jobbtorg som sökt den aktuella utbildningen och den personen beviljades också försörjningsstöd av sin stadsdelsnämnd.

Arbetsförmedlingen har däremot, enligt uppgift från socialfonden, fattat ett generellt beslut om aktivitetsstöd för de som vill gå utbildningen. För personer som idag har försörjningsstöd kan då situationen uppstå att aktivitetsstödet inte räcker utan att det behövs kompletterande försörjningsstöd. Mot bakgrund av romernas svaga ställning på arbetsmarknaden anser förvaltningen att det kan finnas skäl att göra en individuell prövning om möjligheten till kompletterande försörjningsstöd trots utbildningens längd. Hänsyn kan då tas till utbildningsbakgrund, hur länge den enskilde varit arbetslös, uppburit försörjningsstöd och andra kriterier som kan utgöra skäl för en individuell bedömning utifrån socialtjänstlagen.

Att inrätta ett stipendium vars ändamål är att finansiera studier för romer som sökt och antagits till den aktuella folkhögskoleutbildningen anser förvaltningen inte är aktuellt mot bakgrund av arbetsförmedlingens beslut att bevilja aktivitetsstöd till de studerande.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Att arbetsmarknadsnämnden beslutar att tillstyrka skrivelsen
  2. Att därutöver anföra.

Miljöpartiet anser att stadens regelverk i detta fall har varit allt för oflexibelt för att kunna gå utbildningsanordnaren och eleverna till mötes.

Miljöpartiet vill lyfta fram vikten av utbildningsinsatser som en del av långsiktigt hållbara arbetsmarknadsinsatser. I Stockholm finns idag många i behov av utbildning, och vi anser att trösklarna till att ta del av utbildning behöver sänkas. Vi anser att riktlinjerna för försörjningsstöd behöver ses över, så att fler har möjlighet att läsa utbildningar som är längre än tre månader med bibehållet försörjningsstöd, då dessa kan leda till individens utveckling samt långsiktigt hållbara etablering på arbetsmarknaden.

Det är positivt att den individ som har identifierats också har beviljats undantag från riktlinjerna för att läsa utbildningen, men det är inte rimligt att hanteringen ska kunna vara olika beroende på vilken stadsdelsnämnd som eleven bor i.

Staden och den moderatledda alliansen har visat lite vilja att lösa denna uppkomna situationen, och hävdat att gruppen romer inte kan särbehandlas. Miljöpartiet anser tvärtom att staden bör kunna erbjuda denna nationella minoritet särskilt riktade insatser, i samråd med romska representanter, i detta fall, och framöver.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

I sitt svar skriver förvaltningen om vikten av utbildning för att få fäste på arbetsmarknaden. Att lösa enskilda individers möjligheter till längre utbildning löser inte problemen med de alla som behöver längre utbildningar för att få de meriter som behövs för att komma in på utbildningar eller att ha chansen till ett arbete. I Stockholm har vi idag ett systemfel då så många som 40 % på jobbtorgen saknar gymnasiekompetens.

Då räcker inte individuella lösningar – då måste det till system som är långsiktigt och ger kollektivet av individer möjligheter till utbildning och arbete. Den inlåsningseffekt som brist på utbildning bidrar till är direkt kontraproduktivt.

Riktlinjerna behöver omgående ses över och Stockholms stad bör ta kontakt med staten angående behovet av att alternativ försörjning för dem som inte har fått grundutbildning.

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Det framstår tydligt som att de berörda romska kommunmedborgarna fastnat mellan två system – EU-regler och svensk tradition krockar. Enligt EU, som finansierar den berörda utbildningen, får de studerande inte ha studiemedel från CSN eftersom de då inte anses stå tillräckligt långt ifrån studier och arbetsmarknad. De svenska reglerna medger dock ganska generösa villkor för de som läser på komvux/folkhögskola om de saknar grundskole- eller gymnasiekompetens. Under 2012 medger det så kallade högre bidraget knappt 7000 kronor per månad i bidrag (samt ca 2500 kr per månad i lån). Med andra ord: för just den här gruppen av studerande är det troligt att det blir ungefär samma summor man har att röra sig med om man får kommunalt försörjningsstöd eller statligt studiemedel. Skillnaden är om det är staden eller staten som ska stå för det hela. Jämfört med många andra arbetsmarknadsåtgärder och stöd till individen bedömer vi att sådana här utbildningar är relativt träffsäkra i målsättningen att leda till egen försörjning, även på lång sikt. Stockholms stad skulle därmed göra en väsentlig vinst, både för dessa medborgare och för kommunens ekonomi, även om staden stod för försörjningen till ett belopp som motsvarar försörjningsstödet.

Därför verkar det rimligt att Stockholm gör ett undantag och medger försörjningsstöd under den här typen av utbildningar liksom andra kommuner i länet gjort. Ett sådant beslut skulle inte på något sätt innebära ett ställningstagande om att alla som idag går på försörjningsstöd automatiskt ska få behålla det om de börjar studera. Grunden för undantaget är att EU, d.v.s. den offentliga utbildningsfinansiären, kräver det för att de studerande ska få tillåtas gå utbildningen. Staden skulle därför vinna på att vara mer pragmatisk och sätta individen före systemen.

§4

Yttrande över skrivelse angående att ändra riktlinjerna så att långtidsarbetslösa kan gå längre utbildningar med försörjningsstöd

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr AMN 2012-0060-4.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att skrivelsen besvaras med hänvisning till tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen erhållit en skrivelse från Ann-Margarethe Livh (V) för yttrande. Skrivelsen tar upp frågan om att ändra riktlinjerna för försörjningsstöd så att långtidsarbetslösa kan gå längre utbildningar med försörjningsstöd.

I avvaktan på en ändring i riktlinjerna så föreslås att staden ska medge att de romska ungdomar som sökt utbildning med stöd av socialfonden på Sundbybergs folkhögskola skall erhålla försörjningsstöd.

Förvaltningen konstaterar att det är oklart hur många av de som sökt utbildningen vid Sundbybergs folkhögskola som har försörjningsstöd, eller som är berättigade till det enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen anser därför inte att det är möjligt att generellt rekommendera stadsdelarna att bevilja försörjningsstöd till alla som vill gå utbildningen. Vid efterforskning som gjordes inom Jobbtorg Stockholm vid tidpunkten för förfrågan om medfinansiering framkom att det fanns en person inskriven på jobbtorg som sökt den aktuella utbildningen och den personen beviljades också försörjningsstöd av sin stadsdelsnämnd.

Arbetsförmedlingen har däremot, enligt uppgift från socialfonden, fattat ett generellt beslut om aktivitetsstöd för de som vill gå utbildningen. Om det då finns personer som är i behov av kompletterande försörjningsstöd anser förvaltningen att det mot bakgrund av romernas svaga ställning på arbetsmarknaden kan finnas skäl att göra individuella prövningar om den enskildes rätt till kompletterande försörjningsstöd trots den långa utbildningstiden. Om kompletterande försörjningsstöd inte kan beviljas kan det i sin tur medföra att individer som anmält sig till utbildningen inte kan delta av ekonomiska skäl även om arbetsförmedlingen beslutat om aktivitetsstöd.

Grundprincipen att studier finansieras med stöd av CSN och inte med försörjningsstöd är en rimlig grundprincip utifrån principen om likabehandling av kommuninnevånare. Förvaltningens erfarenhet är samtidigt att detta gör det särskilt svårt för personer som inte ens har fullgjord grundskoleutbildning att kunna studera då en utbildning upp till gymnasienivå skulle bli mycket kostsam för den enskilde. En översyn av vuxenutbildningen på grundläggande nivå pågår dock på statlig nivå och i uppdraget ingår även att titta på studiefinansieringen för de studerande. Förvaltningen anser att staden bör avvakta resultatet av denna översyn som ska vara klar 2013 innan frågan om längre studier med försörjningsstöd tas upp till förnyad diskussion. Detta också mot bakgrund av att det för den enskilde är att föredra att så snart som möjligt komma bort från behovet av försörjningsstöd och den kontroll som det medför.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Att arbetsmarknadsnämnden beslutar att tillstyrka ändring av riktlinjer angående försörjningsstöd

2. Att i övrigt anföra

I sitt svar skriver förvaltningen om vikten av utbildning för att få fäste på arbetsmarknaden. Att lösa enskilda individers möjligheter till längre utbildning löser inte problemen med de alla som behöver längre utbildningar för att få de meriter som behövs för att komma in på utbildningar eller att ha chansen till ett arbete. I Stockholm har vi idag ett systemfel då så många som 40 % på jobbtorgen saknar gymnasiekompetens.

Då räcker inte individuella lösningar – då måste det till system som är långsiktigt och ger kollektivet av individer möjligheter till utbildning och arbete. Den inlåsningseffekt som brist på utbildning bidrar till är direkt kontraproduktivt.

Riktlinjerna behöver omgående ses över och Stockholms stad bör ta kontakt med staten angående behovet av att alternativ försörjning för dem som inte har fått grundutbildning.

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Det framstår tydligt som att de berörda romska kommunmedborgarna fastnat mellan två system – EU-regler och svensk tradition krockar. Enligt EU, som finansierar den berörda utbildningen, får de studerande inte ha studiemedel från CSN eftersom de då inte anses stå tillräckligt långt ifrån studier och arbetsmarknad. De svenska reglerna medger dock ganska generösa villkor för de som läser på komvux/folkhögskola om de saknar grundskole- eller gymnasiekompetens. Under 2012 medger det så kallade högre bidraget knappt 7000 kronor per månad i bidrag (samt ca 2500 kr per månad i lån). Med andra ord: för just den här gruppen av studerande är det troligt att det blir ungefär samma summor man har att röra sig med om man får kommunalt försörjningsstöd eller statligt studiemedel. Skillnaden är om det är staden eller staten som ska stå för det hela. Jämfört med många andra arbetsmarknadsåtgärder och stöd till individen bedömer vi att sådana här utbildningar är relativt träffsäkra i målsättningen att leda till egen försörjning, även på lång sikt. Stockholms stad skulle därmed göra en väsentlig vinst, både för dessa medborgare och för kommunens ekonomi, även om staden stod för försörjningen till ett belopp som motsvarar försörjningsstödet.

Därför verkar det rimligt att Stockholm gör ett undantag och medger försörjningsstöd under den här typen av utbildningar liksom andra kommuner i länet gjort. Ett sådant beslut skulle inte på något sätt innebära ett ställningstagande om att alla som idag går på försörjningsstöd automatiskt ska få behålla det om de börjar studera. Grunden för undantaget är att EU, d.v.s. den offentliga utbildningsfinansiären, kräver det för att de studerande ska få tillåtas gå utbildningen. Staden skulle därför vinna på att vara mer pragmatisk och sätta individen före systemen.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Miljöpartiet vill lyfta fram vikten av utbildningsinsatser som en del av långsiktigt hållbara arbetsmarknadsinsatser. I Stockholm finns idag många i behov av utbildning, och vi anser att trösklarna till att ta del av utbildning behöver sänkas. Vi anser att riktlinjerna för försörjningsstöd behöver ses över, så att fler har möjlighet att läsa utbildningar som är längre än tre månader med bibehållet försörjningsstöd, då dessa kan leda till individens utveckling samt långsiktigt hållbara etablering på arbetsmarknaden.

§5

Nya lokaler för SFI Västerort – Bussenhusskolan

Dnr AMN 2012-0160-2.7.3

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner inhyrning av lokal, Bussenhusskolan hus A, Bussenhusvägen 6

2. Arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner inhyrning av lokal, Bussenhusskolan hus A, Bussenhusvägen 6 för SFI Västerort

3. Arbetsmarknadsnämnden ger arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande. Detta under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner inhyrningen.

Ärendet

I detta ärende föreslås att SFI Västerort flyttar verksamheten till lokaler i Bussenhusskolan. Planeringen är att verksamheten flyttar från Kämpingeskolan och in i den nya och ombyggda lokalen i Bussenhusskolan under hösten 2012. Lokalerna kommer att anpassas för verksamheten.

Förvaltningen konstaterar att de nya lokalerna i Bussenhusskolan väl kommer att uppfylla verksamhetens behov samt att det geografiska läget är mycket bra. De nya lokalerna kan användas effektivare varför ytan kan minska. Hyran för Bussenhusskolan efter hyresgästanpassning bedöms uppgå till cirka 2,0 mnkr per år, är cirka 1,3 mnkr lägre än nuvarande.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Förändring av hyresavtalen för Hornsgatan 124 och Blekingegatan 55

Dnr AMN 2012-0161-2.7.3

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden ger arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal för Hornsgatan 124 och Blekingegatan 55, i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Vid bildandet av arbetsmarknadsnämnden övertogs flera hyresavtal från socialnämnden och utbildningsnämnden. På Hornsgatan 124 återfinns hyresgäster från både arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden och på Blekingegatan 55 arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden. Förvaltningen bedömer, trots att det inte innebär några ökande kostnader för nämnden eller staden, att nämnden ska godkänna att avtalen tecknas.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Tertialrapport 1 2012 för arbetsmarknadsnämnden

Dnr AMN 2012-001-1.2

Ar betsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsmarknadsnämnden godkänner Tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Arbetsmarknadsnämnden fastställer årsmålet för indikatorn Sjukfrånvaro till 4,0 procent och fastställer som stöd för målet aktiviteten Utveckla arbetet med hälsocoacher vid nämndens arbetsplatser.

3. Arbetsmarknadsnämnden fastställer årsmålet för indikatorn Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid till 100 procent, fastställer årsmålet för indikatorn Chefer ställer tydliga krav på sina medarbetare till 75 procent och fastställer årsmålet för indikatorn Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete till 83 procent.

4. Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om omslutningsförändring om 1,3 miljoner kronor för verksamheten finska språket som förvaltningsspråk i Stockholms stad.

5. Arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att, för stadens del, besluta om förlängning av avtalet om den regiongemensamma samverkan om samhällsorienteringen för nyanlända flyktingar.

6. Arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden bedömer utifrån i analysen av första tertialens verksamhet att såväl kommunfullmäktiges mål som nämndens egna mål för år 2012 kommer att uppnås.

Inom arbetsmarknadsområdet prioriteras särskilt insatser för arbetslösa unga, långtidsarbetslösa och personer som har en funktionsnedsättning. Ett större utvecklingsarbete har påbörjats utifrån uppdrag i budget om gemensamma bedömningsinstrument i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna. Fortsätt fokus är att utveckla kontakterna med såväl privata som offentliga arbetsgivare. Det utökade antalet platser inom Jobbtorg Resurs tas successivt i anspråk av stadsdelsnämnderna.

För uppföljningsansvaret för 16-19 åringar har nämnden under årets första månader nått drygt 200 ungdomar, varav 120 skrivits in för att få insatser från Jobbtorg Stockholm. Ett försök för att bygga insatser i samverkan med en gymnasieskola har påbörjats i samverkan med utbildningsnämnden.

Den aviserade utökningen av målgruppen för samhällsorientering finns inte med som förslag i regeringens vårproposition. Nuvarande avtal om samverkan med länets övriga kommuner föreslås förlängas till den 31 augusti 2013.

För att nå målen i stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning -En stad för alla, har nämndens aktiviteter kommit igång. Under våren startar dialogen med stadens nämnder och bolag om praktik eller anställning till fler personer med funktionsnedsättning.

Inom vuxenutbildningen pågår arbete med att synliggöra både generella och specifika resultat i dialog med utbildningsanordnarna. Ett intensivt arbete pågår för att förbereda den nya förordningen med nya kursplaner och ny betygsskala som börjar gälla den 1 juli 2012.

Resultaten inom sfi är goda för de elever som fullföljer utbildningen. Antalet avbrott är samtidigt stort. Det beror på att arbetsmarknaden i staden är god och de studerande arbetar parallellt med sina studier och/eller avslutar studierna för att de fått ett arbete.

Medarbetarna uppmuntras och förväntas vara delaktiga och ta ansvar för verksamhetens utveckling. Alla arbetsplatser har en handlingsplan för att förbättra en arbetsmiljö som stimulerar utveckling och eget ansvarstagande.

Nämndens prognos visar på en ekonomi i balans för året. Antalet prestationer inom sfi har ökat under första tertialen. Om ökningen fortsätter blir antalet cirka 900 fler än de 8 850 som fastställts i nämndens budget. Även vuxenutbildningens studerande har ökat jämfört med 2011. Utvecklingen av antalet studerande följs och förvaltningen återkommer med en redovisning till nämnden i tertialrapport 2.

Under första tertialen har 148 synpunkter och klagomål inkommit. Dessa är viktiga för att förbättra verksamheterna och möjligheten för brukare och allmänhet att bidra med synpunkter och klagomål har genom e-tjänsten Tyckt till ökat.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Uppföljningsansvaret är kommunens och ingen annans. Det är med viss förvåning vi läser att förvaltningen enbart nått 200 ungdomar som har hoppat av skolan. Av dessa har 120 skrivits in för insatser på jobbtorg. Det fattas i materialet en grundlig analys av varför endast 200 har nåtts. 4000 beräknas hoppa av skolan. Hur ser uppföljningen ut? Hur ser målgruppens behov ut? Många frågor men nästan inga svar.

Långtidsarbetslösheten är fortsatt relativt hög. Hela 40 % av de som är på Jobbtorg saknar relevant utbildning; grundskola och gymnasium. De ungdomar där Stockholms skolor inte har levererat den utbildning som ungdomarna borde ha fått kommer att ha mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nyckeln för dessa ungdomar heter utbildning. Jobbtorgen saknar de verktyg som behövs. Korta kurser räcker inte. Här behövs krafttag.

En mycket kritisk rapport från Skolinspektionen som presenterades den 17 oktober 2011 och som granskar Komvux och SFI i Stockholm visar att resultaten för stadens del ligger långt under resultaten för hela riket. I Stockholm är det även fler som hoppar av Komvux och SFI än i riket. Uppenbarligen har den borgerliga majoritetens strävan att upphandla vuxenutbildningen kraftigt bidragit till sämre kvalité, vilket drabbar eleverna på Komvux och SFI. Med alla de utförare som idag har upphandlats för att sköta verksamheten – utbildning för de som mest behöver det - saknas en långsiktighet och möjlighet till analys av verksamheten.

Trots att det finns tydliga krav på behöriga lärare till komvux är endast 70 % behöriga. Att inte stadens verksamheter inom området eller de aktörer som nu bedriver verksamhet har relevant personalutbildning är direkt kontraproduktivt. I avtal med de privata aktörerna står detta med som en viktig punkt i upphandlingen.

Staden ska ha en ”infrastruktur” för vuxenutbildning utan vinstintressen. För att säkerställa en god och kvalitativ utbildning krävs en kontinuerlig kvalitetssäkring såväl av offentligt som privat drivna skolor.28 utförare på 50 ställen på komvuxsidan skulle kräva en maximal uppföljning, men så är det inte idag. Uppenbart är att förvaltningen inte har kapacitet för den uppföljning som krävs. Informationen om komvux och SFI är mycket bristfällig. Valfrihet borde innebära att den som ska välja har något att utgå ifrån som är mer en reklam. Gärna öppna jämförelser.

I april 2012 var de långtidsarbetslösa 6024 personer (vilket motsvarar 31,4 procent av de arbetslösa). De utlandsfödda har betydligt högre arbetslöshet än de svenskfödda, och högst är denna andel i Hässelby-Vällingby med 8,5 procent av befolkningen 16-64 år. Arbetslösheten bland de utlandsfödda har knappt minskat alls sedan lågkonjunkturen utan är kvar på en hög nivå. Den mindre nedgången av arbetslösheten har framförallt skett bland de svenskfödda. Detta är en klassfråga och en fråga om utbildning. Majoriteten saknar en tydlig ambition för att få ned arbetslösheten i just dessa grupper.

Under 2007 och framåt har andelen arbetslösa som har ersättning från A-kassan minskat.

medan personer utan ersättning har ökat, detta är ett problem för individen men även för staden som på grund av regeringens politik får ersätta A-kassa med försörjningsstöd.

148 synpunkter finns på verksamheten. 108 av dessa synpunkter kommer från Komvux. Enheten är sedan länge underdimensionerad och de som arbetar på enheten för antagningen har en arbetsmiljö som inte är försvarbar. Att väntetiderna ibland kan uppgå till 3-4 timmar för dem som behöver rådgivning om sin utbildning är något som behöver åtgärdas omgående.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Av dem som påbörjar gymnasiet hoppar 20 och 25 procent någon gång av utbildningen. Av avhopparna står ungefär en var femte person utanför arbetsmarknaden åtta år efter grundskoleexamen (SCB, Ungdomsstyrelsen).

Enligt siffror från SCB är risken att vara ekonomiskt utsatt tre gånger så stor för ett barn till en förälder utan gymnasieutbildning, jämfört med om föräldern har gått ut gymnasiet. Relationen är 51 procent jämfört med 17.

Statistiken visar entydigt att personer som inte slutför gymnasiet löper större risk att långvarigt hamna utanför arbetsmarknaden. Dessutom ökar risken att deras barn ska hamna i svårigheter. Uppföljningsansvaret för ungdomar som lämnar skolan måste tas på högsta allvar, och ambitionsnivån måste höjas i denna fråga. Dessutom föreslår Miljöpartiet att riktlinjer för studier för personer som uppbär försörjningsstöd ses över, så att det blir möjligt att läsa längre utbildningar samtidigt som man uppbär försörjningsstöd.

SFI och komvux har länga varit i behov av ytterligare resurser, och Miljöpartiets föreslagna satsningar på dessa områden skulle möjliggöra nödvändiga kvalitetssatsningar i verksamheterna.

§8 Nomineringar till kvalitetsutmärkelsen 2012

Dnr AMN 2012-0174-2.9

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att nominera Lärvux och Sfi Söderort som deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012.

Ärendet

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse delas ut till verksamheter som arbetar med verksamhetsutveckling. Förvaltningen föreslår att nämnden nominerar Lärvux och Sfi Söderort som deltagare i stadens kvalitetsutmärkelse 2012.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Nelson Mandela-priset 2012

Dnr AMN 2011-0138-3.3

Arbetsmarknadsnämndens beslut

  1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att tilldela Gunilla Lundgren tilldela 2012 års Nelson Mandela-pris.
  2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Nelson Mandela-priset instiftades av Stockholms stad 1998 och syftar till att belöna och uppmärksamma goda exempel i arbetet för en mer öppen och integrerad stad.

Förvaltningen föreslår, i enlighet med presidiets förslag, att arbetsmarknadsnämnden beslutar att tilldela Gunilla Lundgren 2012 års Nelson Mandela-pris. Gunilla Lundgren har arbetat som författare i Rinkeby under fyrtio år. Genom olika skrivarprojekt har hon gett röst till barn från hela världen. Varje år besöks Rinkeby av Nobelpristagare i litteratur.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Beslut om delegation och uppdrag i anslutning till stadsgemensam upphandling av ny skolplattform 2014

Dnr AMN 2012-0197-1.1

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden ger arbetsmarknadsdirektören delegation att fatta beslut om vidaredelegation till utbildningsdirektören vid utbildningsförvaltningen om att för arbetsmarknadsnämndens räkning besluta om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut samt underteckna ramavtalen.

2. Arbetsmarknadsnämnden ger arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att i förvaltningsgruppen meddela och till utbildningsförvaltningen bekräfta att utbildningsförvaltningen i medbestämmandeförhandling rörande upphandling av Skolplattform 2014 företräder arbetsmarknadsförvaltningen.

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att tilldelningsbeslut och ingående av avtal ska anmälas till förvaltningsdirektören för vidare hantering inom nämndens ansvarsområde samt anmälan till arbetsmarknadsnämnden.

4. Arbetsmarknadsnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden har i tidigare ärende (Dnr 2011-054-6.0, Utveckling av en ny skolplattform som ersättning för verksamhetssystemen Hanna och Bosko, november 2011) givit arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att beställa en systemutveckling med anledning av att de nuvarande systemen är föråldrade och behöver ersättas av ett nytt system och som även klarar de nya legala krav som gäller inom utbildningsområdet. Under denna process har framkommit att en beställning av ett nytt verksamhetssystem måste föregås av en gemensam samordnad upphandling för samtliga de nämnder som har utbildningsverksamhet.

För att hantera en gemensam samordnad upphandling mellan utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och samtliga stadsdelsnämnder så smidigt som möjligt bör denna genomföras av utbildningsnämnden. Förvaltningen bedömer att det leder till ett bättre sammanhållet resultat.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Beslut om delegation och uppdrag i anslutning till upphandling av Verktyg för kompetensstyrning

Dnr AMN 2012-200-1.1

Arbetsmarknadsnämndens beslut

  1. Arbetsmarknadsnämnden ger arbetsmarknadsdirektören delegation att fatta beslut om vidaredelegation till utbildningsdirektören vid utbildningsförvaltningen om att för arbetsmarknadsnämndens räkning besluta om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut samt underteckna avtal i anslutning till upphandling av Verktyg för kompetensstyrning
  2. Arbetsmarknadsnämnden ger arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag att i förvaltningsgruppen meddela och till utbildningsförvaltningen bekräfta att utbildningsförvaltningen i medbestämmandeförhandling rörande upphandling av Verktyg för kompetensstyrning företräder arbetsmarknadsförvaltningen.
  3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att tilldelningsbeslut och ingående av avtal ska anmälas till arbetsmarknadsdirektören för vidare hantering inom nämndens ansvarsområde samt anmälan till arbetsmarknadsnämnden.
  4. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart

Ärendet

I samband med att den nya skollagen träder i kraft den 1 juli 2012 ställs nya krav på behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, krav som i sin tur ställer nya krav på personalplanering inom arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt stadsdelsförvaltningarna. För underlätta arbetet med personalplanering inom de berörda förvaltningarna kommer en gemensam databas för strategisk kompetensplanering, Verktyg för kompetensstyrning, utvecklas. Utbildningsförvaltningen avser att upphandla Verktyg för kompetensstyrning under våren/sommaren 2012 och har inbjudit berörda förvaltningar att delta i upphandlingen. Arbetsmarknadsnämndens deltagande i upphandlingen förutsätter att nämnden via fullmakt ger utbildningsförvaltningens direktör i uppdrag att hantera den gemensamma upphandlingen.

Arbetsmarknadsförvaltningen gör bedömningen att en gemensam samordnad upphandling mellan utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och samtliga stadsdelsnämnder, där utbildningsnämnden genomför upphandlingen, innebär stora effektivitetsvinster, inte minst ur kostnadssynpunkt.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12

Anmälningsärenden

Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

a) Arbetsmarknadsnämndens protokoll från den 17 april 2012, justerat den 23 april 2012

b) Protokoll från möte med rådet för funktionshinderfrågor den 16 maj 2012, justeras den 13 juni 2012.

c) Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området personal med dnr 2012-201-2.5 och 2012-201-2.5.

d) Till nämnden inkomna handlingar till och med den 22 maj 2012.

e) Protokoll från förvaltningsgruppens möte den 16 maj 2012, justerat den 21 maj 2012.

§13

Nämndens frågor

En skrivelse angående Schysta villkor ska gälla även praktik överlämnades från Karin Rågsjö (V) och Daniel Söderberg Talebi (V) till nämnden för beredning.

En skrivelse angående Mer uppföljning av arbetet med unga som hoppat av skolan överlämnades från Karin Rågsjö (V) och Daniel Söderberg Talebi (V) till nämnden för beredning.

En skrivelse angående Sommarjobb till alla ungdomar överlämnades från Karin Rågsjö (V) och Daniel Söderberg Talebi (V) till nämnden för beredning.

En skrivelse "osynligt" utanförskap överlämnades från Karin Gustafsson (S) angående till nämnden för beredning.

En skrivelse angående likvärdig vuxenutbildning och SFI överlämnades från Karin Gustafsson (S) till nämnden för beredning.

§ 14

Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Charlotte Svensson lämnade följande information.

- Avtalet rörande Krami har undertecknats av samtliga parter.

Avdelningschef Helene Bengtson lämnade följande information.

- Arbetsmarknadsförvaltningen kommer att delta i Kulturarvslyftet genom att återställa Hantverksbyn till parkmark.

Stabschef Lott Jansson lämnade följande information.

- Drygt 10 000 ansökningar har inkommit rörande stadens sommarjobbsplatser. Arbetet med att matcha och tilldela sommarjobben pågår och i dagsläget har ca 1 700 anställningsavtal undertecknats. En rapport rörande stadens sommarjobb lämnas vid nämndens sammanträde den 18 juni.

______________________