Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2012-09-26

Sammanträde 2012-09-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Remissvar angående motion (2012:32) om anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa.

4 Yttrande över remissen "Sänkta trösklar - högt i tak (SOU 2012:31)"

5 Yttrande över remiss angående Betänkande Nystartszoner SOU 2012:50

Omedelbar justering
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr AMN 2012-0298-1.6
Utsändes senare

Beslutsärenden

6 Svar på skrivelse från Karin Gustafsson (S) angående likvärdig vuxenutbildning och SFI.

7 Tertialrapport 2 2012 för arbetsmarknadsnämnden

8 Förhyrning av nya lokaler för Krami

Anmälningsärenden

9 Anmälan av uppföljningsbeslut från Skolinspektionen efter tillsyn av vuxenutbildningen i Stockholms stad

10 a) Anmälan av protokollsjustering

b ) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

11 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (99 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras måndagen den 1 oktober 2012.

§3 Remissvar angående motion (2012:32) om anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa.

Dnr AMN 2012-0286-1.6

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

En skrivelse från Karin Rågsjö (V) har inkommit till arbetsmarknadsnämnden. Skrivelsen tar upp att en del personer inskrivna på Jobbtorg Stockholm idag erbjuds möjligheten till tre månaders praktik följt av sex månaders visstidsanställning inom Stockholms stad. Enligt skrivelsen hamnar många av dessa personer på ruta ett igen då de inte kvalificerat sig för a-kassa utan återgår istället till att söka försörjningsstöd. Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i 2013: års budget att dessa visstidsanställningar ska förlängas från 6 månaders till minst 12 månaders anställning för arbetslösa inom Jobbtorg Stockholm. Detta för att dessa personer ska få en längre tids arbetslivserfarenhet men även uppfylla kraven för a-kassan.

Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar i sitt svar att syftet med de tidsbegränsade anställningarna som man erbjuder inom staden är att aspiranten ska få arbetslivserfarenheter och meriter som kan hjälpa dem vidare till ett arbete. Syftet har inte varit att kvalificera aspiranterna för a-kassan. Med dagens regelverk krävs sex månaders förvärvsarbete under en tolvmånaders period för att erhålla grundersättningen i arbetslöshetsförsäkringen. För inkomstbortfallsförsäkringen krävs ett tolvmånaders medlemskap i en a-kassa. Anställningstiden för Stockholmsvärdar har sedan hösten i vissa fall utökats från sex till tolv månader medan ungdomsanställningar erbjuds i sex månader.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att tillstyrka motionen

2. Därutöver anföra

I dagens Sverige har försörjningsstödet blivit en ”räddningsplanka” för många individer som genom försämringar i a-kassan och i sjukförsäkringen tappat sin försörjning.

Det är positivt att anställningstiden ska kunna uppgå till 12 månader för Stockholmsvärdarna. De ger dem möjlighet att ansöka samt få a-kassa.

Antalet arbetslösa unga mellan 20-24 år i Stockholm som inte tillhör någon a-kassa är uppe i 67,5 procent, enligt siffror från Sweco, För samtliga arbetslösa är det 40,2 procent som inte har a-kassa i Stockholm. Det är oroande att så många står utanför a-kassan och tvingas söka försörjningsstöd eller hitta andra lösningar som tillexempel svartjobb. Regeringen har genom sin arbetsmarknadspolitik skapat en situation som är ohållbar i längden och många arbetslösa känner idag en stor oro över sin ekonomiska situation. Det är oroande att siffrorna från 2011 visar att av de 166 ungdomar med visstidsanställning inom staden 2011 var 23,5% arbetslösa men endast 9,6 % uppbar försörjningsstöd i mars 2012. Frågan är då hur försörjer sig dessa individer utan arbete?

Staden står inför generationsskiften och behöver attrahera arbetskraft. Det är viktigt att ta vara på den stora resurs som finns bland våra arbetslösa och som inte vill annat än arbeta och bli ekonomiskt självförsörjande. Möjligheten att arbeta kvar i kombination med studier inom yrkesområdet bör också finnas. Om det inte är möjligt att vara kvar på arbetsplatsen efter ett år har personen ändå haft betydligt större möjligheter att kvalificera sig till a-kassa och får möjligheter att ta del av arbetsförmedlingens utbud.

Reservation

Ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Att delvis bifalla motionen.

2. Att där utöver anföra

Miljöpartiet de grön anser att aspiranter inom jobbtorg ska brett stöd för att bli förankrad i arbetsmarknaden både vad avser arbetslivserfarenhet och/eller yrkesutbildning, att staden erbjuder möjlighet till praktiktjänster är bra. Vi tycker att ungdomar bör få längre ungdomsanställningar inom stadens verksamheter för att ungdomar ska ha större förutsättningar för att få större fotfäste i arbetsmarknaden, inte mist i andra branscher, ett tidigt inträde i arbete viktig grund för framtiden. Det är inte orimligt att ungdomsanställningarna blir ett år långa.

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Karin Rågsjö berör i sin motion en viktig fråga för gruppen arbetslösa som är aktuella vid stadens jobbtorg. Vi socialdemokrater menar att personer som väljer att bryta sitt uppehälle via försörjningsstöd för att rusta sig för en plats på arbetsmarknaden skall uppmuntras. Vi socialdemokrater tror att de insatser som staden, via arbetsmarknadsförvaltningen, gör för att fler stockholmare skall få en plats på arbetsmarknaden och till egen försörjning alltid måste ske utan att våra trygghetssystem kolliderar med varandra. En person som väljer kompetensutveckling för att skapa förutsättningar till att få en plats på arbetsmarknaden skall inte straffas. Staden skall i möjligaste mån tillse att den anställningsperiod som den enskilde ges, i stadens regi, skall ge förutsättningar till egen försörjning.

§4 Yttrande över remissen ”Sänkta trösklar – högt i tak (SOU 2012:31)”

Dnr AMN 2012-0263-1.6

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Verksamheten Open Eyes, Stockholms stad har inbjudits att lämna synpunkter på SOU 2012:31”Sänkta trösklar – högt i tak”, betänkande av FunkA-utredningen. Utredningen är en bred översyn av arbetsmarknadspolitiska insatser riktade till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Betänkandet utgör ett samlat förslag till hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning bör utformas för att på ett så effektivt sätt som möjligt bidra till att personer med nedsatt arbetsförmåga i ökad utsträckning kan få och behålla ett arbete.

Arbetsmarknadsförvaltningen anför i sitt svar att det är positivt att regeringen tillsatt en utredning för att se över arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga. Det finns många orsaker till det växande utanförskapet hos personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden vilket även lyfts fram i betänkandet. Förvaltningen ställer sig positiv till de förslag som framkommit i betänkandet men vill samtidigt visa på vissa risker. En risk som förvaltningen vill lyfta fram är att en del personer som har möjlighet att komma ut i arbetslivet via nuvarande anställningsformer kanske inte alltid kommer att kvalificera sig med det nya systemet. I nuvarande system står inte lönesubventionen i relation till individens nedsatta arbetsförmåga utan har i praktiken använts som ett incitament för arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning. Arbetsmarknadsförvaltningen ser därför behov av även det framtida systemet utformas så att det innehåller tydliga incitament och fungerar som en dörröppnare både för individen och för arbetsgivaren.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att till viss del hänvisa till förvaltningens svar i tjänsteutlåtande.

2. Att i övrigt anföra

Personer med funktionsnedsättningar är en stor grupp som riskerar att hamna långt utanför arbetsmarknaden. Under den sittande regeringen har vi noterat ett växande utanförskap i gruppen vilket tydligen även regeringen noterat.

Det nya systemet som tas fram riskerar att exkludera de som inte kvalificerar sig enligt nya riktlinjer. Detta kan medföra en ökad utslagning från arbetslivet vilket är direkt kontraproduktivt. Det behövs fler öppna dörrar för funktionsnedsatta inom arbetslivet, nu riskerar vi att få se fler stängda dörrar.

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi delar uppfattningen att det är positivt att regeringen tillsatt en utredning för att se över detta viktiga område likaså ser vi positivt att lönestödsnivån höjs.

Vi ser, i likhet med förvaltningen, vissa risker med utredningens förslag och att konsekvenserna av dessa i kontrast till utredningens namn kan leda till raka motsatsen: Höjda trösklar.

När hälften av de personer som har nedsatt arbetsförmåga är kroniskt arbetslösa och de riktade insatserna inte räcker till måste man konstatera att politiken har misslyckats. Vi socialdemokrater anser dock inte att lösningen är att riva upp det som faktiskt fungerar. Ett exempel på detta är Samhall som enligt utredningens förslag kommer att få 182 miljoner mindre i anslag under det första året. Samhall verksamhet är beprövad och ger en meningsfull tillvaro för många funktionshindrade, vilka annars skulle ha svårt att hävda sig på den ordinarie arbetsmarknaden. Likaså ser vi med oro på utredningen föreslår att lönesubventionen kommer att relateras till individens nedsatta arbetsförmåga, något som med all säkerhet leder till att många inte längre kvalificerar sig till möjliga arbeten.

Poängen med dessa insatser är att arbetsgivarna ska anställa funktionshindrade utan att dessa behöver konkurrera med hela den arbetsföra befolkningen. I det nya systemet blir resultatet det motsatta och få arbetsgivare kommer ha tid, råd eller möjlighet att anställa ifrån denna grupp. I utredningen talas om kostnadseffektivitet, men är det effektivt att fler funktionshindrade hamnar i utanförskap?

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Miljöpartiet anser att det är positivt med extra arbetsmarknadspolitiska insatser riktade till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Miljöpartiet håller med den kritik som förvaltningen har skrivit i tjänsteutlåtandet.

Något som inte har behandlats i utredningen men som Miljöpartiet vill uppmärksamma är att det är väldigt viktigt att i samband med stöd och insatser för personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga anvisas till arbetsplatser där arbetsgivaren har ett kollektivavtal.

§5 Yttrande över remiss angående Betänkande Nystartszoner (SOU 2012:50)

Dnr AMN 2012-0298-1.6

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen beretts tillfälle att inkomma med yttrande avseende betänkandet Nystartzoner (SOU 2012:50). Utredningen ska se över möjligheterna att införa ett system med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, s.k. nystartzoner. Målsättningen med nystartzoner är att i områden där sysselsättningsgraden avsevärt understiger det nationella genomsnittet skapa jobb och öka sysselsättningen samt att fler företag ska startas och företag ska ges bättre förutsättningar att växa.

Även om många olika satsningar gjorts i utsatta bostadsområden i form av storstadssatsning, URBAN-program, Blommanpengar liksom andra lokala satsningar såsom ytterstadssatsningen och Järvalyftet så är sysselsättningsgraden och utbildningsnivån alltjämt låg och har i några av Stockholms stadsdelar varit så under lång tid. Andelen med långvarigt försörjningsstöd har heller inte påverkats nämnvärt. Det kan tala för att pröva nya vägar som t ex nystartszoner.

Arbetsmarknadsförvaltningen har följande synpunkter.

· Om man genomför nystartzoner bör parallella satsningar göras på utbildning för att öka antalet gymnasieutbildade, yrkesinriktade satsningar för att tillgodose de kompetenskrav som företagen i och utanför nystartzonerna efterfrågar och arbetsmarknadsinsatser.

· En satsning på företagande kräver mer än enbart lättnad från föreslagna sociala avgifter. För att underlätta start och drift av företag så måste det finnas en beredskap och resurser hos myndigheter och andra berörda intressenter för att göra erforderliga satsningar på infrastruktur, upplåta mark för ev. nybyggnation, tillhandhålla lokaler m.m.

· Det är av stor vikt att samordning sker av alla de insatser som görs för att förbättra situationen i socialt utsatta stadsdelar.

· För att undvika de svårigheter som kan uppstå vid aggregering av olika SAMS-områden bör Tillväxtverket ges i uppdrag att samråda med kommunen och andra aktörer inom de tilltänkta nystartzonerna innan beslut om zonindelning sker.

· En viss risk för etablering av låglöneföretag och inlåsningseffekter för de boende som anställs föreligger. Detta skall vägas mot att en viss andel av befolkningen som eljest skulle vara arbetslösa och beroende av försörjningsstöd nu får ett lönearbete som kan medföra en reducering av försörjningsstödskostnaderna. Kravet på ett fast driftställe utesluter inte att arbetet utförs i andra områden än nystartzonen.

· Utformningen av socialavgiftslättnaden riskerar att snedvrida konkurrensen mellan företag i och utanför nystartzonen. Även här bör de effekter som detta kan tänkas få vägas mot de positiva effekter som kan uppstå för de individer som kommer beröras av åtgärden.

· Lättnaden av sociala avgifter i systemet med nystartszoner inte ska påverka möjligheterna att erhålla arbetsmarknadsstöd. Detta kommer att gynna de arbetssökande som har allra svagast ställning på arbetsmarknaden.

· Arbetsförmedlingen och kompletterad stadens egna arbetsmarknadsverksamheter kommer att få en viktig roll i arbetet att med att förbereda arbetssökande för de nya jobb som införandet av nystartzoner antas medföra.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 september 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) samt ledamoten Gulan Avci (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog at nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) samt ledamoten Gulan Avci (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att till viss del hänvisa till förvaltningens svar i tjänsteutlåtande.

2. Att i övrigt anföra

Regeringen har problem med en massarbetslöshet och en långtidsarbetslöshet som inte går ned. Alliansen kanske talar varmt om den svenska modellen, men en grundläggande princip i den är att lönedumpning leder till dåliga jobb och en dålig arbetsmarknad. De hundratals miljoner detta kommer kosta skulle kunna satsas på utbildning och satsningar på lokal service och infrastruktur.

Det är inget nytt med nystartszonerna, det är en metod som prövats tidigare och gett dåliga resultat.

Zonerna ger en instängningseffekt. Enligt förslaget måste minst en fjärdedel av de anställda bo i nystartszonen där företaget bedriver verksamheten. Det är fel att tvinga kvar personer som redan idag anklagas för att ha för lite kontakt med det svenska samhället.

Särlösningar som nystartszoner är förutom att de är ineffektiva också djupt diskriminerande. Att föra en politik som tar bort jobben bort från fattiga områden och sedan plåstra på med nystartszoner är cyniskt. Med förslaget riskerar en anställd att bli livegen inom nystartszonen. Vad händer om man väljer att flytta – får man sparken då?

Nystartszoner handlar om väldigt stora subventioner. Det handlar om kraftigt sänkta arbetskraftskostnader i upp till sju år, vilket kan ge upp till cirka 3,4 miljoner kronor per företag och år. Det är pengar som gör mer nytta om de istället läggs på att ge alla som behöver och vill möjlighet att utbilda sig på Komvux eller starta arbetsmarknadsverksamheter för kvinnor som idag står långt från arbetsmarknaden.

Vad vi behöver i Stockholm stad är stora satsningar på förskola, skola, bostäder och arbete och komvux. Vi behöver klimat- och jobbsmarta investeringar i spår och järnväg, upprustning av miljonprogram och ökat bostadsbyggande. Helhetslösningar. Inte projekt som redan har misslyckats i övriga Europa.

Reservation

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Att i allt väsentligt tillstyrka förvaltningens förslag.

2. Att arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avråda regeringen från att införa nystartszoner enligt den modell som beskrivs i remissen.

3. Att i övrigt uttala följande

Utvecklingen avseende i sysselsättning såväl som nyföretagande går åt helt fel håll i flera ytterstadsområden. Flera klara fakta talar för detta. Sedan alliansens första budget trädde i kraft fram till augusti i år har arbetslösheten stigit nära tre gånger så mycket i Rinkeby-Kista som i staden i sin helhet (3,27 respektive 1,23 procentenheter). Nyföretagandet i staden har minskat med drygt 12 procent hittills i år jämfört med förra året. Såväl utförsäljningarna av gallerior till utländska riskkapitalföretag, nedläggning av offentliga verksamheter som stadens ovilja att anpassa lokalhyror i det egna beståendet till den marknadssituation som råder i ytterstaden har ytterligare försvårat för företagande och självförsörjning. Vi delar helt såväl den statliga utredarens som förvaltningens synpunkter att mer behöver göras.

Att införa skattesänkningar av den typen som utredningen föreslår, är dock med all trolighet fel väg att gå. Skattesänkningar behöver inte vara fel i sig om de utformas med omdöme. Erfarenheter av den hittills förda politiken i riket och i Stockholm visar dock att när man sätter så stor tillit till och ensidigt fokus på just skattesänkningar i näringspolitiken, har det tämligen liten effekt, medan risken för ineffektivitet är stor. Annars hade arbetslösheten inte stigit, eller stigit så mycket, som den faktiskt gjort. Mycket talar för att det är andra typer av åtgärder, såsom satsningar på utbildning, infrastruktur och social service som möjliggör och för människor att både ta ett arbete och att arbeta heltid, som vore mer effektivt för att öka sysselsättningen.

De erfarenheter av så kallade nystartszoner vi kunnat följa från såväl andra länder, såsom Frankrike, eller från vårt eget land, såsom försöken i Norrbotten, ger oss inte skäl att tillstyrka den här modellen. Lätt förutsebara problem med såväl öppet fusk som givna kryphål inom lagens ramar, inlåsningseffekter för de boende och snedvriden konkurrens mellan områden i staden, understryker vår tveksamhet. Vi föreslår därför att nystartszoner enligt den modell som beskrivs i remissen avstyrks.

Reservation

Ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. att delvis bifalla förvaltningens förslag till yttrande på remissen

2. att i övrigt anföra

Miljöpartiet ser och vill möta behovet av kloka idéer och aktiva åtgärder för att minska arbetslöshet och svartjobb samt med detta ofta följande utanförskap. Vi vill vara med och ta nya grepp för en arbetsmarknad som inkluderar fler. De åtgärder som genomförs måste dock vara väl avvägda och faktiskt leda till att fler får jobb och att dessa arbeten självklart har rimliga villkor. När det gäller förslaget om nystartzoner så finns det få belägg för att detta faktiskt ger den förväntade effekten, tvärtom finns det studier som visar att selektiva sänkningar av sociala avgifter inte ger effekter i form av minskad arbetslöshet. Därutöver är riskerna i form av snedvriden konkurrens, ”brevlådeföretag”, felaktig mantalsskrivning, stigmatisering av särskilda områden, gränsdragningsproblematik ochkonserverandet av låga löner inte av sådan karaktär att de kan förbises. Förslaget om ett maxtak för den individuella lönekostnaden bör till exempel tas bort och ersättas av andra begränsningar för företagen.

Därutöver så är det anmärkningsvärt att utredningen själv lyfter andra åtgärder som kraftfullare vägar för att komma till rätta med problemen. Därför bör man fundera på om kostnaderna för införandet av nystartzoner inte är mer välinvesterade i andra åtgärder som har en mer säkerställd effekt. Här lyfter vi, liksom utredningen själv, behovet av fler insatser för matchning på arbetsmarknaden. Det behövs satsningar på utbildning och säkerställande av att arbetslösa kan få den kompetens som faktiskt redan idag i hög grad efterfrågas av arbetsgivarna. Utbildningsinsatser, stärkt samarbete med näringslivet, bra studie- och yrkesvägledning, olika former av anställningsstöd och sociala krav i offentlig upphandling är åtgärder som vi vill se större satsningar på. Staden borde via sociala krav i upphandling och i stadens bolag i högre utsträckning främja att fler arbetslösa får jobb och att jobben styrs till de områden som är i behov av nya arbetstillfällen. Dessutom ska diskriminering motverkas och de aktuella områdena förstärkas med att man satsar på offentlig närvaro som till exempel rådgivning kring nyföretagande.

Vi vill även se att boende och företag som finns i de områden som skulle vara föremål för nystartszonerna i högre utsträckning involveras i utvecklandet av politiken. Det är sannolikt att det där finns många andra kloka idéer på vad som behövs.

§6 Svar på skrivelse från Karin Gustafsson (S) angående likvärdig vuxenutbildning och SFI

Dnr AMN 2012-211-6.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden hänvisar till arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Karin Gustafsson (S), har i en skrivelse påtalat rätten till likvärdig skolgång. Socialdemokraterna har i redovisningar från förvaltningen noterat skillnader mellan skolors resultat både när det gäller sfi och den kommunala vuxenutbildningen.

Förvaltningen diskuterar likvärdighetsbegreppet och redovisar resultat från den kommunala vuxenutbildningen och sfi. Utifrån ovanstående analys, skolornas kvalitetsarbete, erfarenheter från skolbesök och med hänsyn tagen till skillnaderna i elevunderlaget på skolorna bedömer förvaltningen att skillnaderna mellan skolor och utförare inom sfi ligger inom normala nivåer.

Inom komvux finns märkbara skillnader mellan utbildningsanordnare i den redovisade kursen Matematik A. Det är dock svårt att svara på om skillnaderna ryms inom normala nivåer eftersom det finns så många faktorer som påverkar studieresultatet för den enskilde. Förvaltningen kommer dock särskilt att bevaka resultaten när det gäller distansstudier samt frågan kring betyg och bedömning i samband med den nya betygsskalan från 1 juli 2012.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att omgående tillsätta en arbetsgrupp för att granska de olika utförarnas förutsättningar att ge den likvärdiga vuxenutbildningen som är målet

2. Därutöver anföra

Det är tydligt att Stockholms stad har tappat kontrollen över den mängd entreprenörer som finns inom utbildningsområdet. Den borgerliga majoriteten har strävat efter att lägga ut så mycket som möjligt av stadens verksamhet på privata aktörer, utan att ha en förstärkt systematisk uppföljning av utbildningens innehåll samt leverans av just det vi vill ha; utbildning.

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) och ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det marknadsliknande system som införts inom vuxenutbildning och SFI innebär att det kan uppstå problem med likvärdigheten. Innförandet av friskolesystemet har sett över hela Sverige inneburit en ökande skillnad mellan skolor vilket drabbar tanken om likvärdighet. Det är därför av stor vikt att bevaka likvärdigheten när man inför marknadsliknande system.

Man kan dela upp likvärdigheten i två viktiga beståndsdelar: betyg och faktiska kunskaper. Likvärdighet i betyg handlar om relationen mellan betyg och kunskaper; att den ska vara så lika som möjlig mellan olika lärare och skolor.

Det material som arbetsmarknadsförvaltningen redovisar i sitt svar bygger främst på fördelningen av betyg medan en undersökning av relationen mellan betyg kunskaper saknas i detta underlag, även om man också hänvisar till kvalitativa uppskattningar under besök (jämförelser mellan prov och betyg framkommer dock i andra underlag).

Det resultat som redovisas när det gäller SFI är att skillnader i betyg mellan aktörer generellt sett inte så stora. Innan man går närmare in på redovisningen bör det konstateras att det enligt statistiska lagar kommer att vara större skillnader i medelvärden när det finns färre individer att basera slutsatserna på. Med detta sagt finns det ändå oroväckande siffror hos några mindre aktörer läsåret 2011/2012 i kurs 2C och 3D där prestationerna ligger långt under, eller långt över, snittet. En utveckling som kan vara värd att följa.

När det gäller den kommunala vuxenutbildningen och främst kursen matematik A framkommer något större skillnader. Problem tycks framförallt gälla distansundervisningen. Dels finns i vissa fall mycket låga resultat och dels skiljer de sig kraftigt mellan anordnare. En aktör har gjort en mycket imponerande uppryckning från 49 % till 78 % godkända betyg. Detta kan, som förvaltningen påpekar, vara värt att följa upp.

Socialdemokraterna uppskattar det serösa arbete förvaltningen lagt ned på att besvara skrivelsen och på att undersöka likvärdigheten i den kommunala vuxenutbildningen och SFI. Socialdemokraterna uppskattar också de förslag förvaltningen har för att komma tillrätta med de problem som finns och uppnå en god likvärdighet. Det är av stor vikt att frågan följs så att likvärdighet uppnås såväl i kunskaper som i betyg. När det gäller strävan efter likvärdighet kan, som skolverket påpekar, den inte fullständigt uppnås men stadens målsättning bör precis statens vara absolut likvärdighet.


§7 Tertialrapport 2 2012 för arbetsmarknadsnämnden

DNR1.2-0001/2012

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti och prognos för 2012 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att begära 15,6 mnkr i tilläggsanslag för prestationsförändring för fler studerande vid svenskundervisningen för invandrare (sfi).

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att begära en minskad omslutning om 1,7 mnkr.

4. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att väsentligt belopp för periodisering fastställs till 100 tkr.

5. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden bedömer utifrån analysen efter andra tertialens verksamhet att kommunfullmäktiges mål och nämndens egna mål i stort sett kommer att uppnås.

Särskilda insatser för arbetslösa unga, långtidsarbetslösa och personer som har funktionsnedsättning har prioriterats inom arbetsmarknadsområdet. Verksamheten har ett fortsatt fokus på att utveckla kontakterna med såväl privata som offentliga arbetsgivare till förmån för aspiranterna. Stadsdelsnämnderna tar allt fler platser i anspråk inom Jobbtorg Resurs som även utökat sitt intag av aspiranter. Utifrån uppdraget i budgeten har ett större utvecklingsarbete påbörjats om ett gemensamt bedömningsinstrument i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna. Ett förslag på verksamhet liknande Stockholmsvärdar inom äldreomsorgen presenteras under hösten för arbetsmarknadsnämnden och äldrenämnden. Jobbtorg Stockholm fokuserar på utveckling och ständiga förbättringar såväl inom ordinarie verksamhet som genom de olika utvecklingsprojekten.

Arbetsmarknadsnämnden har genom sin verksamhet kopplad till det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar som inte studerar nått 343 ungdomar, varav 175 skrivits in för att få insatser från Jobbtorg Stockholm.

Arbetsmarknadsnämndens aktiviteter för att öka delaktigheten för personer som har funktionsnedsättning har kommit igång. Under våren startade dialogen med stadens nämnder och bolag om praktik eller anställning till fler personer med funktionsnedsättning.

Inom vuxenutbildningen har betygsresultaten ökat generellt till 83 procent andel godkända betyg, vilket är tre procentenheter högre jämfört med föregående läsår. En anledning till ökningen kan vara att skolorna arbetar systematiskt med studieplaneringen, följer upp resultaten mer och återkopplar resultat tydligare till eleven. Inom den grundlägganden nivån har resultaten höjts avsevärt, vilket till en del kan bero på att distansutbildning inte längre får erbjudas inom denna nivå.

Utvärderingar inom samhällsorientering för nyanlända visar att deltagarna är nöjda och att 89 procent tycker att de kan rekommendera utbildningen till andra.

Studerande vid svenskundervisning för invandrare har en stor valfrihet då de kan välja bland nio privata anordnare och tre anordnare i egen regi. Sfi-utbildningen har hög flexibilitet då den erbjuds på drygt 20 adresser i staden och studerande kan välja om de vill läsa dagtid, kvällstid, lördagar samt på distans. Resultaten inom sfi är goda för de elever som fullföljer utbildningen.

Målet om att Stockholms livsmiljö ska vara hållbar bedöms bara delvis nås. Prognosen för indikatorerna andelen elbilar och andelen miljöbränslen är att de inte helt uppnås.

Medarbetarna inom nämndens verksamheter uppmuntras och förväntas vara delaktiga samt ta ansvar för verksamhetens utveckling. Verksamheterna arbetar med frågor om arbetsmiljö och delaktighet samt förbättringar utifrån resultatet från föregående års medarbetarenkät.

Nämndens prognos visar på en ekonomi i balans för 2012. Antalet prestationer inom sfi har ökat under årets två tertial. Förvaltningen bedömer i denna prognos att antalet helårsplatser kommer att uppgå till 9 500, vilket är 650 fler än tilldelad budget.

Under årets två tertial har 281 synpunkter och klagomål inkommit. Dessa är viktiga för att förbättra verksamheterna och ger en möjlighet för brukare att komma till tals och bidra i förbättringsarbetet.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det verkar alltid vara lika svårt att se verkligheten bakom indikatorerna.

Målet om att invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande bedöms till exempel uppnås, trots att 48 % av de vuxna biståndstagarna var arbetslösa i juli. De preliminära uppgifterna för ekonomiskt bistånd för augusti indikerar ett minskat antal hushåll till 9 990 och en ökning av kostnaden till 80,7 mnkr jämfört med i juli. Men jämför vi med augusti 2011 har de arbetssökande ökat med 2,7 procent (1 374 fler), de arbetslösa ökat med 0,8 procent (170 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 13,0 procent (1 193 fler).

De långtidsarbetslösa finns främst i de äldre åldrarna. I augusti 2012 var de långtidsarbetslösa 6 081 personer vilket motsvarar 29,5 procent av de arbetslösa. De utlandsfödda har högre arbetslöshet än de svenskfödda. Högst är denna andel i Hässelby- Vällingby på 8,5 procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år. Arbetslösheten bland utlandsfödda har knappt minskat alls sedan lågkonjunkturen utan är kvar på hög nivå. Så ser verkligheten ut enligt färsk statistik.

Och andel aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslutat jobbtorg? Har de fått jobb eller är det så att de bara inte söker försörjningsstöd. Det är en fråga som kräver svar.

När jobbtorgen startade togs 91 mnkr bort från ekonomiskt bistånd i budget 2008, för att finansiera torgen. Det ledde till kraftigt ökad restriktivitet för de som söker bistånd, till exempel togs SL-kortet bort ur normen. Vad vi ser idag tre år är att arbetslösheten fortfarande dominerar som försörjningshinder, 65 procent av försörjningsstödstagarna hade 2011 bistånd av arbetslöshetsrelaterade skäl och nästan hälften av biståndskostnaderna går till arbetslösa personer. Det finns därför goda skäl att utvärdera alliansens arbetsmarknadspolitik.

Enligt rapporter från utbildningsförvaltningen är det i början av höstterminen cirka 2000 unga stockholmare i åldrarna 16-19 år som varken går till skolan eller börjar arbeta. Omkring 1000 av dessa unga lyckas staden inte få kontakt med trots att de omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret. De som bäst behöver skyddsnätet faller emellan.

Inom den kommunala vuxenutbildningen finns 24 upphandlade utbildningssamordnare och tre i egen regi. Inom sfi råder en total valfrihet, med nio upphandlade utbildningssamordnare och tre i egen regi. För att klara uppföljningen och garantera kvaliteten skulle behövas en robust och systematisk uppföljning, vilket saknas idag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Förhyrning av nya lokaler för Krami

Dnr AMN 2011-0049-2.7

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner inhyrning av lokal, Bolidenvägen 14 entréplanet, för verksamheten Krami.

2. Arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner inhyrning av lokal, Bolidenvägen 14 entréplanet, för verksamheten Krami.

3. Arbetsmarknadsdirektören får i uppdrag att teckna hyresavtal, i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande. Detta under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner inhyrningen.

Ärendet

I detta tjänsteutlåtande föreslås att lokalen på entréplanet, Bolidenvägen 14 hyrs för att användas för Krami:s verksamhet. Förslaget innebär också att Rekryteringsprogrammet flyttar från sina lokaler på Stigbergsgatan och in i Krami:s nuvarande lokaler på Bolidenvägen.

Förvaltningen bedömer att det ger goda förutsättningar för utveckla samverkan mellan nämndens egenregi-verksamheter vilket blir till nytta för deltagarna.

Förvaltningen bedömer att kostnaderna för de nya lokalerna är rimliga. Hyran om cirka 1 267 tkr per år under de första fem åren, och därefter cirka 817 tkr per år, kan finansieras inom arbetsmarknadsavdelningens budget.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Anmälan av uppföljningsbeslut från Skolinspektionen efter tillsyn av vuxenutbildningen i Stockholms stad

AMN 2011-0002-6.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Skolinspektionen genomförde under perioden maj-augusti 2011 en inspektion av vuxenutbildningen i Stockholms stad. Nämnden redovisade åtgärder utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut från oktober 2011-10-17. Skolinspektionen meddelade i ett uppföljningsbeslut 2012-08-08 att man bedömer att Stockholms stad vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i verksamheterna avhjälpts och att tillsynen därmed avslutas.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Anmälningsärenden

Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

a) Arbetsmarknadsnämndens protokoll från den 3 september, justerat den 28 augusti 2012, anmäldes.

b) Protokoll från möte med rådet för funktionshinderfrågor den 19 september 2012, anmäldes.

c) Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området allmänna ärenden med dnr AMN 2012-108-2.7.1 och 2.7-0560/2010 samt inom området personal med dnr AMN-2011-00090, AMN 2012-0291-2.5, 2012-09-05.

d) Till nämnden inkomna handlingar till och med den 14 september 2012 anmäldes.

e) Protokoll från förvaltningsgruppens möte den 19 september 2012, justerat den 21 september 2012, anmäldes.

§11 Nämndens frågor

Nämnden beslutar att två representanter från majoriteten respektive två representanter från oppositionen i nämnden får sammanträdesarvode och eventuellt förlorad arbetsförtjänst vid deltagande vid Etablering Stockholms slutkonferens den 3 oktober 2012.

§12 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Charlotte Svensson lämnade följande information.

- Nämndens oktobersammanträde ställs in.

- Nämndens råd för funktionshinderfrågor är inbjudna att träffa nämndens ledamöter och ersättare i anslutning till sammanträdet i december.

- 3 oktober genomförs Etablering Stockholms slutkonferens.

- 17-18 oktober genomförs Vuxenutbildningsmässan i Kulturhuset.

- Regeringen har presenterat budgetpropositionen som innehåller flera förslag med bäring på nämndens verksamheter.

______________________