Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-10-21

Sammanträde 2014-10-21

Datum
Klockan
17.00
Plats
Glasbruket, Hantverkargatan 3D

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Bordlagda ärenden

3 Yttrande över remissen Motion (2014:9) om stadens skyldighet att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde

Omedelbar justering
AMN 2014-0223-01.06.
Tidigare utsänt. Bordlagt vid nämnden 2014-09-22

4 Yttrande över remissen Revidering av resursfördelningssystem för vuxenutbildning

Omedelbar justering
AMN 2014-0239-01.06
Tidigare utsänt. Bordlagt vid nämnden 2014-09-22

Sekretessärenden

5 Upphandling av utbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning

Omedelbar justering
AMN 2014-0271-01.01
Utsändes senare

Beslutsärenden

6 Inriktningsbeslut om att ingå i finansiell samordning i Stockholm

Anmälningsärenden

7 Månadsrapport för september 2014

8 Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

9 Nämndens frågor

10 Förvaltningsinformation

Föredragningslista AMN 2014-10-21

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Yttrande över remissen Motion (2014:9) om stadens skyldighet att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde AMN 2014-0223-01.06.

§4 Yttrande över remissen Revidering av resursfördelningssystem för vuxenutbildning AMN 2014-0239-01.06

§5 Upphandling av utbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning AMN 2014-0271-01.01

§6 Inriktningsbeslut om att ingå i finansiell samordning i Stockholm AMN 2014-0197-01.05 Arbetsmarknadsnämndens beslut

§7 Månadsrapport för september 2014

§10 Förvaltningsinformation