Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-03-24

Sammanträde 2015-03-24

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Beslutsärenden

3 Nämndens underlag för budget 2016 med inriktning för 2017 och 2018

5 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Daniel Söderberg Talebi (V) angående fördjupad redovisning av unga utan jobb och som inte studerar i åldersgruppen 19-25 år

7 Månadsrapport för februari 2015

8 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Övriga frågor

9 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§6 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Daniel Söderberg Talebi (V) angående fördjupad redovisning av unga utan jobb och som inte studerar i åldersgruppen 19-25 år AMN 2014-0127-01.01

§7 Anmälan av uppföljningen av kvalitetsutvärderingarna av de tre skolorna i egen regi inom sfi i januari 2015 AMN 2015-0058

§8 Månadsrapport för februari 2015

§11 Förvaltningsinformation