Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-10-18

Sammanträde 2016-10-18

Datum
Klockan
16:30
Plats
OBS! Bråvallasalen, plan 1, Stadshuset

Direkt efter nämndens sammanträde presenteras den utredning gällande matematik som
förva Läs mer...ltningen genomfört.

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av motion (2016:63) om vuxpengsregion

Dnr: AMN 2016-0200-01.06

Remiss från kommunstyrelsen

Beslutsärenden

5 Redovisning av uppdrag gällande att utreda inrättandet av ett pris för företag som tar socialt och lokalt ansvar och bidrar till att öppna fler vägar till jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

7 Beslut om förändringar av delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

8 Entledigande och fyllnadsval till nämndens råd för funktionshinderfrågor

Bordlagt beslutsärende

9 Redovisning av utredning gällande möjligheten att utveckla vuxenutbildningscampus i Stockholm

Dnr: AMN 2016-0197-01.05

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 20 september 2016.

Anmälningsärenden

10 Månadsrapport för september 2016

11 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Emilia Bjuggren (S) och vice ordföranden Johanna Sjö (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av motion (2016:63) om vuxpengsregion AMN 2016-0200-01.06

§5 Redovisning av uppdrag gällande att utreda inrättandet av ett pris för företag som tar socialt och lokalt ansvar och bidrar till att öppna fler vägar till jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden AMN 2016-0294-01.01

§6 Redovisning av effektutvärdering gällande Stockholmsjobb AMN 2016-293-01.02

§7 Beslut om förändringar i delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen AMN 2015-0012-01.01

§8 Entledigande och fyllnadsval till nämndens råd för funktionshinderfrågor AMN 2014-0312-01.01

§9 Redovisning av utredning gällande möjligheten att utveckla vuxenutbildningscampus i Stockholm AMN 2016-0197-01.05

§10 Månadsrapport för september 2016

§11 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lade följande ärenden till handlingarna:

§12 Nämndens frågor En skrivelse angående hur vi skapar ett hållbart mottagande och en effektiv integration överlämnades från Johanna Sjö m.fl.

§13 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.