Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-11-22

Sammanträde 2016-11-22

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, plan 1, Stadshuset

Direkt efter nämndens sammanträde hålls en föredragning av nämndens revisorer.

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Sekretessärenden

4 Beslut om upphandling av arbetsförberedande insatser

AMN 2016-0150-02.04.02
Omedelbar justering

Remissärenden

5 Yttrande över remiss av "Reviderat program för kvalitetsutveckling"

6 Yttrande över remiss av förslag till "Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020"

Beslutsärenden

7 Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2017

8 Entledigande från och fyllnadsval av ledamot till arbetsmarknadsnämndens råd för funktionshinderfrågor

9 Rapport feriejobb sommaren 2016

Anmälningsärenden

10 Månadsrapport för oktober 2016

11 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Emilia Bjuggren (S) och vice ordföranden Johanna Sjö (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare Inga personalföreträdare närvarade vid nämndsammanträdet.

§4 Beslut om upphandling av arbetsförberedande insatser AMN 2016-0150-02.04.02

§5 Yttrande över remiss av "Reviderat program för kvalitetsutveckling" AMN 2016-0232-01.06

§6 Yttrande över remiss av förslag till "Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020" AMN 2016-0269-01.06

§7 Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2017 AMN 2016-0329-01.01

§8 Entledigande från och fyllnadsval av ledamot till arbetsmarknadsnämndens råd för funktionshinderfrågor AMN 2014-0312-01.01

§9 Rapport feriejobb sommaren 2016 AMN 2016-0337-01.02

§10 Månadsrapport för oktober 2016

§11 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§12 Nämndens frågor En skrivelse angående mottagandet av nyanlända överlämnades från Johanna Sjö (M), Per Henriksson (L) och Ofelia Namazova (KD) till nämnden för beredning.

§13 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.