Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-10-17

Sammanträde 2017-10-17

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss om förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation

5 Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

6 Yttrande över remiss Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)

Beslutsärenden

7 Utseende av utanordnare för arbetsmarknadsnämnden

Anmälningsärenden

8 Månadsrapport för September 2017

9 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

10 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Mirja Räihä (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Mirja Räihä (S) och vice ordföranden Johanna Sjö (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare Inga personalföreträdare närvarade vid nämndens sammanträde.

§4 Yttrande över remiss om förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation AMN 2017-0219-01.06

§5 Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) AMN 2017-0228-01.06

§6 Yttrande över remiss Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47) AMN 2017-0229-01.06

§7 Utseende av utanordnare för arbetsmarknadsnämnden AMN 2017-0241- 01.01

§8 Månadsrapport för september 2017

§9 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§10 Nämndens frågor: Inga frågor från nämnden anmäldes.

§11 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.