Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-12-18

Sammanträde 2018-12-18

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Beslutsärenden

4 Utvärdering av insatsen prova-på-studier inom ekonomiskt bistånd

5 Revidering av Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholm stad

6 Val av råd för funktionshinderfrågor för arbetsmarknadsnämnden 2019- 2022

7 Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2019

Anmälningsärenden

8 Månadsrapport för november 2018

9 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

10 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Vice ordförande Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Vice ordföranden Emilia Bjuggren (S) och ledamoten Yvonne Fernell- Ingelström fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare Inga personalföreträdare närvarade vid nämndens sammanträde.

§4 Utvärdering av insatsen prova-på-studier inom ekonomiskt bistånd AMN 2018-0130-1.3

§5 Revidering av Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholm stad AMN 2018-0388-1.3

§6 Val av råd för funktionshinderfrågor för arbetsmarknadsnämnden 2019- 2022

§7 Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2019 AMN 2018-0515- 1.1.1

§8 Månadsrapport för november 2018

§9 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§10 Nämndens frågor Inga frågor från nämnden anmäldes.

§11 Förvaltningsinformation Utvecklingschef Karin Eriksson-Bech lämnade följande information.