Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2019-08-27

Sammanträde 2019-08-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Glasbruket, Hantverkargatan 3D

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över Remiss av Motion om social investeringsfond i Stockholms Stad

5 Yttrande över Remiss av Motion om att öka takten för tryggare anställningar

6 Yttrande över Remiss av Utkast till lagrådsremiss En

7 Yttrande över Remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg - mot

stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk
AMN 2019-0295-1.6
Omedelbar justering

Beslutsärenden

8 Svar på skrivelse gällande Information om arbetsmarknaden till deltagare inom arbetsmarknadsnämndens verksamheter

9 Beslut om förändringar i delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälningsärenden

10 Månadsrapport för juli 2019

11 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av ”Motion om social investeringsfond i Stockholms Stad”

§5 Yttrande över remiss av ”Motion om att öka takten för tryggare anställningar”

§6 Yttrande över remiss av ”Utkast till lagrådsremiss En konsultat- ionsordning i frågor som rör det samiska folket”

§7 Yttrande över remiss av KLIVA:s delbetänkande ”På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk”

§8 Svar på skrivelse gällande information om arbetsmarknaden till deltagare inom arbetsmarknadsnämndens verksamheter

§9 Beslut om förändring i delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

§10 Månadsrapport för juli 2019

§11 Anmälningsärenden

§13 Förvaltningsinformation