Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2019-09-24

Sammanträde 2019-09-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
OBS! skrivsalen på Åsö vuxengymnasium, hus B, Blekingegatan 55,

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över Remiss av Övergång till digital huvud akt inom socialtjänsten, överförmyndarverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård

5 Yttrande över remiss av Betänkandet SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

6 Yttrande över remiss av Departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)

Beslutsärenden

7 Tertialrapport 2 2019

8 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

Anmälningsärenden

9 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering
b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor
c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar
e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

10 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över Remiss av Övergång till digital huvudakt inom socialtjänsten, överförmyndarverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård

§5 Yttrande över remiss av Betänkandet SOU 2019:35 Demokrati-villkor för bidrag till civilsamhället

§6 Yttrande över remiss av Departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)

§7 Tertialrapport 2 2019

§8 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

§11 Förvaltningsinformation