Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2012-12-10

Sammanträde 2012-12-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6 i Ståndaren på entréplanet

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 13 december

4 Svar på remiss om nytt IT-program för Stockholms stad (Dnr 1.6.1-15867/12), utsänt

5 Svar på remiss om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt e-Dok (Dnr 1.6-17317/12), utsänt

Anmälningsärenden

6 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt

8 Stadsarkivarien informerar om * GLO Generic Learning Outcomes

9 Sammanträdestider 2013, utsänt

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Justering

Rasmus Jonlund och Monika Lindh utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslistan

Förslag till dagordning godkändes.

Ärenden till Kulturnämnden den 13 december

§3 Verksamhetsplan 2013 Stadsarkivet (Dnr 1.3-19314/12)

Ärendet föredrogs

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta

att fastställa Stadsarkivets förslag till verksamhetsplan för år 2013

att tillstyrka en omslutningsförändring om 12 mnkr för år 2013

att godkänna Stadsarkivets förslag till kvalitetsgarantier

§4 Svar på remiss om nytt IT-program för Stockholms stad (Dnr 1.6.1-15867/12)

Ärendet föredrogs

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta

att remissvaret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

§5 Svar på remiss om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok (1.6-17317/12)

Ärendet föredrogs

Arkivutskottet föreslår kulturnämnden besluta

att remissvaret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

Anmälningsärenden

§6 Stadsarkivariens delegationsbeslut

Stadsarkivarien har fattat beslut i följande ärenden:

Beslut avseende tillsynsärenden: Dnr 9.4-15502/12 och 9.4-19025/12.

§8 Stadsarkivarien informerade om

· Avdelningschef Ann-Sofi Forsmark redogjorde för Generic Learning Outcomes (GLO) som är ett begrepp som engelska kulturarvsinstitutioner arbetat med det senaste decenniet. Det handlar om att formulera målen för verksamheten med sikte på att beskriva de värden verksamheten skapar, med särskilt fokus på lärande.

· Programmet för kommunfullmäktiges 150-årsjubileum startar den 2 januari 2013. Olika programpunkter med anknytning till jubileet kommer att genomföras under året.

· Posten kommer att ge ut frimärken med motiv från Stockholms stads bygglovsritningar som utnämnts till Unescos världsminne och en bok om världsminnet kommer att ges ut i september.

§9 Sammanträdestider 2013

Sammanträdestiderna för år 2013 fastställdes enligt bilaga.

§10 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 31 januari 2013 kl 16:00.