Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-02-07

Sammanträde 2019-02-07

Datum
Klockan
19:00
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

Öppet möte kl. 18:30-19:00

Välkommen att träffa Dina lokala politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Synliggör personer med ledarhund - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

4 Verksamhetsplan för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 2019

Dnr 1.2.1.-9740193

5 Firmatecknare för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

6 Poppelgårdens vård- och omsorgsboende i Enskededalen - omvandling till gruppbostad enligt LSS - genomförandeärende

Dnr 5-2019-2.6. (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ny integrerad förskola inom Årstastråket etapp 3 - Konstgjutarevägen, HSB - inriktningsärende

8 Upphandling av städtjänster för verksamhetslokaler samt för enskilda hem

Dnr 2.2.1.-976/2018 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Medverkan i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nätverk för medborgardialog om att förebygga och hantera komplexa samhällsfrågor kring integration

10 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm) B. Tjänstemannabeslut, se pärm C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare) F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, se pärm

11 Redovisning av medborgarundersökningen 2018

Remissärenden

12 Detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 m.fl. område vid kv. Filmen - svar till stadsbyggnadskontoret

13 Detaljplan för del av fastigheterna Tippen 1, 2, 3, 4 m.m. i stadsdelen Högdalen

14 Satsa på den kommunala Örbyskolan F-9 - svar på motion av (S)

15 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Årstabo, Årstatorg 5

Slutet sammanträde

16 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

17 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

18 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

19 Inkommen rapport om missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex Sarah 14 kap 3 § SoL - Enskede gruppbostad

20 Inkommen rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden i omsorgen om äldre enligt lex Sarah 14 kap 3 § SoL - Årsta hemtjänst

Dnr 1.2.2.-936/2019 (omedelbar justering)

21 Lex Sarah information från Olivia hemomsorg och hemtjänst

22 Lex Sarah information från Attendo Vintrosagatan 58, gruppbostad

23 Lex Sarah information från Attendo Vintrosagatan 58, gruppbostad

24 Lex Sarah information från Bräcke diakoni, Sofiagårdens vård- och omsorgsboende

25 Upphandling av parkskötsel, renhållning och vinterväghållning i Enskede, Årsta och Vantör - godkännande av förfrågningsunderlag

Dnr. 2.2.2.-1001/2018, 2.2.2.-1002/2018, 2.2.2.-1003/2018
(omedelbar justering)

26 Godkännande av förfrågningsunderlag - upphandling av färdiglagad mat till förskolor

Dnr 2.2.2.-999/2018 (omedelbar justering)

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Synliggör personer med ledarhund - svar på medborgarförslag

§4 Verksamhetsplan för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 2019

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20190207.pdf (551 kb)

§5 Firmatecknare för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

§6 Poppelgårdens vård- och omsorgsboende i Enskededalen - omvandling till gruppbostad enligt LSS - genomförandeärende

§7 Ny integrerad förskola inom Årstastråket etapp 3 - Konstgjutarevägen, HSB - inriktningsärende

§8 Upphandling av städtjänster för verksamhetslokaler samt för enskilda hem

§9 Medverkan i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nätverk för medborgardialog om att förebygga och hantera komplexa samhällsfrågor kring integration

§11 Redovisning av medborgarundersökningen 2018

§11:B Stadsdelsdirektörens information

§12 Detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 m.fl. område vid kv. Filmen - svar till stadsbyggnadskontoret

§13 Detaljplan för del av fastigheterna Tippen 1, 2, 3, 4 m.m.

§14 Satsa på den kommunala Örbyskolan F-9 - svar på motion av (S)­

§15 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Årstabo, Årstatorg 5