Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2021-04-22

Sammanträde 2021-04-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

9 Uppdatering av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds delegationsordning

10 Uppföljning av parkskötsel i Enskede-Årsta-Vantör

11 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Bränninge/Stureby/Örby kortidshem

12 Uppföljning inom socialpsykiatrin - Dalens och Hagätra gruppbostäder

Anmälningsärenden och övrigt

17 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2021/2 (se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (sammanträdet för april är inställt)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen,
(delas ut på gruppmötet)

19 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§10 Uppföljning av parkskötsel i Enskede-Årsta-Vantör

§11 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning – Bränninge/Stureby/Örby korttidshem

§12 Uppföljning inom socialpsykiatrin – Dalens och Hagsätra gruppbostäder

§19 Stadsdelsdirektörens information

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§21 Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 1 april, 19 april och 22 april 2021