Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2000-09-26

Sammanträde 2000-09-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Besök av företrädare för det drogförebyggande arbetet inom staden och redovisning av drogv Läs mer...aneundersökning.

§136 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Madeleine Raukas (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2000-10-03.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2000-08-29.

§137 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§138 Förslag till E-strategi för Stockholms stad

Stadsdelsnämnden har tillställts remiss från stadsledningskontoret angående förslag till ny E-strategi, utarbetat av stadens IT-råd. E-strategins syfte är att skapa förbättrade förutsättningar för ett strategiskt tänkande och handlande inom IT-området, så att IT blir en ledningsfråga för stadens samtliga förvaltningar och bolag. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2000-09-06, dnr 050-226/2000.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till stadsledningskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§139 Förslag till program för ny detaljplan gällande kvarteret Samsö m fl in...

Stadsdelsnämnden har för yttrande tillställts stadsbyggnadskontorets förslag avseende byggande av radhus och parhus på båda sidor av Kvickensvägen på en obebyggd del av Kvickenstorpsskolans tomt, delvis på gatu- och parkmark. Förvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2000-09-11, dnr 311-280/2000.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§140 "Föryngra politiken" - slutrapport från Ungdomarnas Demokratikommission

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden remiss avseende slutrapport från Ungdomarnas Demokratikommission. Rapporten redovisar resultatet av en opinionsundersökning bland ca 1 000 ungdomar i åldern 16-25 år. Förvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2000-09-08, dnr 010-307/2000.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) överlämnade en skrivelse till förvaltningen för beredning. (Protokollsbilaga 1)

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) instämde i skrivelsen.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§141 Äldreboendeplan för stadsdelarna Enskede-Årsta, Skarpnäck, Farsta och V...

Kommunstyrelsen har i mars 2000 beslutat att stadsdelsnämnderna, indelade i fem stadsdelsgrupper, skall ta fram en äldreboendeplan. Stadsdelsgrupp 4 består av Enskede-Årsta, Skarpnäck, Farsta och Vantör. Äldreboendeplanerna ska ingå som en del i stadens nya äldreomsorgsplan för åren 2001-2005. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-09-08, dnr 530-352/2000 med bilaga "Äldreboendeplan för stadsdelsgrupp 4".

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att godkänna äldreboendeplanen och att överlämna den till kommunstyrelsen.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Vi finner det angeläget att den i tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen förordade utbyggnaden av äldreboende om ca 60 lägenheter i Farsta strand snarast kommer till stånd. Vi anser vidare att verksamheten vid Ängsöenheten i samband därmed bör kunna omstruktureras.

Byggnation av bostäder i direkt anslutning till T-banan såväl i Farsta strand som i Gubbängen har tidigare aktualiserats inom nämnden bl a genom särskilda yttranden och även genom motioner i kommunfullmäktige av nämndledamoten Lilian Falkbäck (s).

Förordad om- och nybyggnation liksom gällande Postiljonens servicehus bör samtidigt innebära och innefatta åtgärder som tillgodoser särskilda krav på god tillgänglighet för personer med funktionshinder i och i anslutning till bebyggelsen.

Vi utgår ifrån att förvaltningen snarast kan inleda planeringen för att evakuera och tomställa bostäder vid Postiljonens servicehus så att ett rationellt ombyggnadsarbete kan genomföras utan olägenhet för de äldre. En individuell planering i samråd med anhöriga kan samtidigt innebära att de äldre erbjuds alternativa boenden inom nämndens eget verksamhetsområde. Evakueringen inom postiljonens servicehus, som bör ske i etapper, underlättas givetvis om nya äldreboenden samtidigt kan erbjudas i Farsta strand och eventuellt även i Gubbängen."

§142 Förslag till nybyggnad av gymnastiksal/idrottshall vid Sköndalsskolan

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-09-08, dnr 324-293/2000, rörande förslag till nybyggnad av gymnastiksal/idrottshall vid Sköndalsskolan. Samtal har förts med SISAB som förvaltar skolfastigheterna i Stockholms stad och idrottsförvaltningen om att bygga en mindre idrottshall i Sköndal istället för en traditionell gymnastiksal.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) lade fram ett förslag till beslut i form av ett uttalande till vilket samtliga övriga partier anslöt sig.

BESLUT

  1. En enig stadsdelsnämnd samt en enig idrottsnämnd förordar en större idrottshall i Sköndal.

Förvaltningen får därför i uppdrag att skyndsamt bereda ärendet, ta erforderliga kontakter för finansiering etc, så att en hall snarast kan byggas, samt att under tiden ärendet bereds skyndsamt se över tillfälliga lösningar för Sköndalsskolans gymnastikbehov.

Vid behov av beslut mellan ordinarie sammanträden inkallas presidiet att fatta beslut.

 

§143 Ekonomisk månadsrapport

Förelåg förvaltningens redovisning av den ekonomiska situationen i augusti 2000.

BESLUT

1. Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

§144 Slutlig utanordnare 2000

Enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning 3 kapitlet 6 § ska nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. I regel ska nämnd utse förvaltningschefen till utanordnare. Utanordnaren ska utse lämpligt antal namngivna ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-09-12, dnr 120-336/2000.

BESLUT

  1. Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel utses till utanordnare för utbetalning av pengar inom Farsta stadsdelsförvaltning.
  2. Följande personer anmäls som ställföreträdande utanordnare, var för sig, inom Farsta stadsdelsförvaltning:

Marianne Andersson, ekonomichef

Peter Ravström, redovisningscontroller

Margoth Carlsson, redovisningssekreterare

Christina Svahn, redovisningssekreterare

Solveig Ekstig, budgetsekreterare

Karl-Bertil Rickardsson, budgetsekreterare

Ann-Katrin Magnusson, i system DORIS

Solveig Hagberg, i system DORIS

Marie-Louise Schaja, i system DORIS

Kerstin Windisch, i system DORIS

Yvonne Bruman, i system DORIS

Ruth Nilsson, i system DORIS

§145 TILLÄGGSÄRENDE. Tjänsteresa utanför Norden för två lärare vid Skönstaho...

Skönstaholmsskolan ingår i EU-projektet Sokrates Comenius och ska under perioden 12-13 oktober besöka ett stabsmöte i Estland inom ramen för detta projekt. Stabsmötet var planerat att hållas i Stockholm men med kort varsel ändrades värdland för stabsmötet till Estland. Kostnaden för resa och logi belastar projektbidraget från EU.

BESLUT

  1. Nämnden medger tjänsteresa till Estland för lärarna Ingela Persson och Eva-Lotta Liljegren under perioden 12-13 oktober 2000. Resan sker inom ramen för Skönstaholmsskolans EU-projekt Sokrates Comenius.

 

§146 PM angående inventering av tillgängligheten i Farsta

I samband med beslut om verksamhetsplan för 2000 beslutade stadsdelsnämnden 1999-12-21 att uppdra åt förvaltningen att göra en plan för hur tillgängligheten i stadsdelens skollokaler kan öka så att föreningslivet i större utsträckning kan använda dem samt att ta fram en åtgärdslista för att handikappanpassa våra offentliga lokaler. Förvaltningen har besökt och besiktigat samtliga lokaler i stadsdelsområdet dit allmänheten har tillträde, med avseende på handikapptillgängligheten. Promemorian innehåller en redogörelse över denna inventering omfattande 103 lokaler. Dnr 320-353/2000.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anslöt sig.

BESLUT

1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) och vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Samlingslokalernas tillkomst utgår från folkrörelsernas behov av att driva demokratiskt arbete på annan plats än på gatan. Nämnden anser att tillgången till samlingslokaler är en demokratifråga. Alla medborgare ska ha rätten och möjligheten att ordna möten och sammankomster, utan att behöva ha en stor plånbok att betala med. Samhället skall garantera tillgången till träfflokaler för arrangemang av olika slag, studiecirklar, kurser, seminarier, tävlingsverksamhet mm. Detta är utgångspunkten för en väl fungerande demokrati. Nämnden konstaterar att en rad föreningslokaler har lagts ner i Farsta de sista åren, t ex Gubbängens Medborgarhus.

Nämnden har tidigare uttalat att skollokaler skall användas i större utsträckning till föreningslivet än förr. Vid en kontroll hos fritidsförvaltningen av antalet tillgängliga lokaler för föreningslivet i stadsdelen framkom att endast tre lokaler fanns att hyra i hela Farsta. Farsta Gård och två skolor i stadsdelen, Sköndalsskolan och Gubbängsskolan, var de enda lokaler som fanns att tillgå för stadsdelens föreningsliv.

Förvaltningen fick i samband med verksamhetsplanen för år 2000 i uppgift att göra en plan för hur tillgängligheten i stadsdelens skollokaler kan öka så att föreningslivet i större utsträckning kan använda dem samt att ta fram en åtgärdslista för att handikappanpassa våra offentliga lokaler. Nämnden finner att endast det sistnämnda uppdraget är genomfört av förvaltningen. Nämnden förutsätter att förvaltningens arbete med skollokaler åt föreningslivet fortskrider."

§147 Anmälan av tillägg till delegationsförteckning

Anmäldes ett tillägg till gällande delegationsförteckning innebärande att samhällsvägledarna vid Farsta medborgarkontor fr o m 2000-09-11 skall äga rätt att för nämndens räkning besluta i ärenden om godkännande av faderskapsbekräftelse.

BESLUT

1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§148 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Inger Stark (v) väckte en fråga med anledning av den förestående avvecklingen av EMIL-lokalen i Hökarängen och uppgav sig sakna en konsekvensbeskrivning av beslutet.

§149 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel meddelade att ett beredningsmöte med nämnd och förvaltning kommer att hållas i sammanträdeslokalen tisdagen den 10 oktober kl 17.30. Föremål för beredning under mötet blir verksamhetsplan och budget för 2001.

Upplystes om att en PM från avdelningen för skola och fritid, med en sammanställning över aktiviteterna för ungdomar under sommaren 2000, överlämnats till nämnden.

§150 Övriga frågor

Ledamoten Inger Stark (v) uppdrog åt förvaltningen att om ca en månad inkomma med en rapport om utvecklingen vid Tallkrogens hus med avseende på barn, pensionärer och missbrukare samt en konsekvensbeskrivning av beslutet om avveckling av EMIL-lokalen.

__________

Sluten del av sammanträdet

§§ 151-156