Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2000-10-24

Sammanträde 2000-10-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

§157 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Madeleine Raukas (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2000-10-31.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2000-09-26.

§158 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§159 Verksamhetsplan och budget 2001 för Farsta stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2001, dnr 101-340/2000.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) lade fram ett med vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) gemensamt förslag till tilläggsbeslut. Till detta förslag anslöt sig samtliga övriga partier.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Agnes Thörnblom (mp) yrkade bifall till det av vice ordföranden Tomas Rudin

m fl (s) framlagda förslaget till beslut.

Ordföranden ställde huvudförslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av (m), (fp) och (kd) framlagda förslaget till beslut.

Hon fann också att nämnden enhälligt fattat beslut i enlighet med tilläggsförslaget.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget för år 2001 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
 2. Nämnden godkänner omslutningsförändringar om 83,4 mkr inom anslag 1 och 1,3 mkr inom anslag 3.
 3. Nämnden godkänner förslag till storlek på skol- och förskolepeng.
 4. Nämnden godkänner förslag om resultatenheter inom skola, förskola och äldreomsorg enligt bilaga 1.
 5. Nämnden godkänner förslag till externpriser och internersättning inom särskilda boendeformer m m enligt bilaga 2.
 6. Nämnden beslutar att återremittera förslaget till administrativ organisation för ytterligare beredning.
 7. Nämnden beslutar att återremittera förslaget om avveckling av en friskvårdskonsulent.
 8. Nämnden beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av ordföranden, vice ordföranden, stadsdelsdirektören samt representanter för de fackliga organisationerna för gemensam beredning av ärendet i den del det återremitterats.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat:

att återremittera förslaget till administrativ organisation för ytterligare beredning med de fackliga organisationerna.

att återremittera förslaget om avveckling av en friskvårdskonsulent i syfte att utarbeta en alternativ handlingsplan för friskvård i samarbete med de fackliga organisationerna.

att avslå förslaget om att avveckla en Agenda 21-handläggare

att utöka antalet hemtjänsttimmar samt utveckla en starkare service inom äldreomsorgen

att utöka medborgarkontorets service i enlighet med ovan beskrivna inriktning

att inrätta en lokal bostadsbytesförmedling

att öka anslagen till kultur och föreningslivsaktiviteter

att anslå kvalitetshöjande medel till barnomsorg och skola i syfte att minska barngrupperna och få in fler vuxna i verksamheterna

att begära tilläggsanslag hos kommunstyrelsen för driften av stadsdelens verksamheter

att därutöver godkänna förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan samt

att därutöver anföra:

Farsta expanderar och är i behov av kommunala visioner. Utan en aktiv kommunalpolitik riskerar Farstas stadsdelar att bli sovande och fattiga förstäder till Stockholms innerstad.

Verksamhetsplan och budget för Farsta stadsdelsnämnd 2001 saknar visioner. De är resultat av den borgerligt förda budgetpolitiken som innebär en successiv urholkning av stadsdelarnas verksamheter till att endast omfatta de mest nödvändiga och av lagen tvingande verksamheterna. Skattesänkningarna i Stockholm har lett till att medborgarnas möjligheter till kommunal service minskat drastiskt. För Farstas del har det inneburit större barngrupper i skola och förskola, minskat kulturutbud, sämre fritidsverksamhet, färre hemtjänsttimmar och en sämre äldreomsorg. Föreningarnas möjligheter att bedriva verksamhet har försvårats då flera lokaler lagts ned och inte ersatts av andra möjligheter. Demokratin har minskat genom mindre resurser till medborgarkontor och sämre information till medborgarna.

En socialdemokratiskt förd kommunalpolitik hade lett till betydligt bättre förutsättningar för Farsta. Den av (s) framlagda budgeten i stadshuset hade gett 36,8 miljoner kronor mer till verksamhet i våra stadsdelar. Därutöver hade inte medel förslösats på konkurrensutsättning av stadens verksamheter.

En politik förd av socialdemokrater hade inneburit:

 • mer reurser till barnen. Kvaliteten i förskola och skola måste höjas. Det behövs mindre barngrupper och fler vuxna i barnens närhet. Vi vill också se en aktivare och innehållsrikare utväxling av verksamhet mellan fritid och skola.
 • en stärkt äldreomsorg. Fler hemtjänsttimmar och fler omtänksamma händer i omsorgen. Mer aktiviteter för de äldreboende både vad gäller rehabilitering och en aktivare fritid.
 • en satsning på kulturen. Mer resurser till det fria kulturlivet i Farsta och en satsning på Vår teater som är en tillgång för hela Farsta. En konstsalong, en konsertsalong och fler utomhusscener bör undersökas. Bibliotekens service bör utökas och skolbiblioteken bör öppnas för allmänheten. "Ett läsande Farsta" kan bli förlängningen av skolornas lässatsning.
 • en stor satsning på bekämpning av drogerna i Farsta. Fler fältassistenter behövs och mer av ordnad fritidsverksamhet i områdena.
 • en utbyggd medborgarservice. Medborgarkontoret behöver mer resurser för öppethållande och nya verksamheter. Ett internetkafé bör inrymmas i dess lokaler för allmänheten. Ytterstadssatsningen bör utgå från medborgarkontoret. En kommunal lokalförmedling bör upprättas till föreningslivets tjänst där kommunens lokaler samordnas för utlåning på de tider då de ej används.
 • en lokal bostadsbytesförmedling. Bristen på bostäder i området kan underlättas om rörligheten mellan större och mindre boendeformer ökar. En lokal bostadsbytesförmedling bör inrättas i medborgarkontoret för samordning av behov och maximal service till medborgarna vid bostadsbyte.
 • bättre service till föreningslivet. Alla ideella föreningar som finns i Farsta gör ett fantastiskt jobb. De betyder mycket för Farstas kulturliv och demokrati. Bristen på lokaler måste rättas till. Pengar för särskilda satsningar ska finnas till föreningslivet att söka. En inventering av samtliga verksamheter bör göras och presenteras för alla boende i Farsta.
 • rustning av våra lokala centrumplatser. Den lokala servicen förfaller. Delvis beror detta på Farsta centrums närvaro, men även på att kommunen inte tagit på sig sitt stadsplanerande ansvar. Det lokala näringslivet, kommunens verksamheter, fastighetsägarna och medborgarna bör samlas i varje stadsdel för en upprustning till gagn för kvalitet, service och skönhet.
 • förnyad personalpolitik. Kommunens anställda är den viktigaste länken mellan medborgare och verksamheterna. Mer utbildning och kompetensutveckling behövs, Kunnigare personal ger bättre service. Ofrivilligt deltidsarbete och övertalighet ska bekämpas.
 • en satsning på lokala demokratiförsök. Vi tror på ett ökat självstyre i våra stadsdelar. Försök bör inledas för att öka medborgarnas engagemang och inflytande över verksamheterna. Områdesanknutna medborgarkontor bör upprättas med den uttalade uppgiften att engagera medborgarna i verksamheterna.

Förvaltningens förslag till verksamhetsplan är efter omständigheterna ett bra inriktningsdokument för de kommunala verksamheterna. Vi stödjer förslagen till en ny administrativ organisation för stadsdelsförvaltningen men ställer oss tveksamma till det snabba genomförandet. De fackliga organisationernas synpunkter måste beaktas i arbetet och deras samstämmiga förslag om en återremiss bör beaktas. Det kan vara mycket betydelsefulla synpunkter för genomförandet som kan komma fram ur en konstruktiv diskussion med de fackliga organisationerna.

Det är en olycklig motsättning som förvaltningen satt upp mellan friskvård och personalvård. I valet av inriktning på en enda tjänst kan prioriteringen synas rimlig att avveckla friskvårdskonsulenten och istället inrätta en personalkonsulent, men de fackliga organisationerna har framfört andra prioriteringar av verksamheterna som bör beaktas. En aktiv friskvård bör emellertid kunna bedrivas även utan en heltidstjänst vilket görs i många andra stadsdelar och kommunala verksamheter. När en ändring av verksamheten genomförs bör resurser avsättas för en fortsatt verksamhet och en satsning på mer självgående verksamheter göras. Sådana alternativ saknas i det nuvarande förslaget. Förändringen som föreslås leder endast till konflikter och bör därför omarbetas i samarbete med de fackliga organisationerna.

Vi stödjer inte förvaltningens förslag om avveckling av en Agenda 21-handläggare. Farsta miljöarbete är väl utvecklat och mycket en effekt av just Agenda 21-handläggningen. Förvaltningen skriver också mycket varmt om stadsdelens framgångsrika miljöarbete. Det syns därför märkligt att samma skrivning avslutas med förslagen om nedläggning av flera projekt och avveckling av en tjänst. Vi anser att miljöarbetet fortsatt ska vara ett av Farstas utmärkande kännetecken och att satsningarna snarare ska öka än minska.

Den föreslagna förändringen att överföra ansvaret för barn i behov av särskilt stöd till rektorerna är riktig och bör kunna leda till en närmare koppling mellan barnen och de resurser som finns på varje skola. Flera insatser än idag skulle kunna uppfinnas och anpassas till varje individs behov av stöd. Erforderlig utbildning och stöd bör erbjudas skolledarna innan en förändring så att verksamheten kan utvecklas på varje skola.

Vi vänder oss emot de föreslagna indragningarna av hemtjänsttimmar och oroas av svårigheterna att få behov och verksamhet att överensstämma inom äldreomsorgen. Mer resurser bör anslås så att kvalitén kan höjas inom stadsdelens äldrevård. Behoven är betydligt större än vad verksamheten nu motsvarar och nämnden bör därför kräva tilläggsanslag för kvalitetshöjande arbete i vår stadsdel. Andelen äldre-äldre ökar oavbrutet i Farsta vilket skapar en successiv anpassning som är svår och resurskrävande. Det är viktigt att varje gammal människas behov tas om hand och att kommunen kan svara upp mot behoven när de ställs. Nu tycks resurserna krympa samtidigt som behoven ökar."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat:

att   återremittera förslaget till verksamhetsplan och ge förvaltningen i uppdrag att beskriva vika       konsekvenser de olika verksamhetsförändringarna kommer att få

att   därutöver anföra:

Den borgerliga majoriteten har för andra året i rad sänkt skatten, den här gången med 15 öre. En skattesänkning på 15 öre innebär att en inkomsttagare som tjänar 15 000 kr/mån får ytterligare 16-17 kr i plånboken. Det blir inte mycket extra pengar, det kan räcka till en godispåse extra per månad. För stadens verksamheter betyder det att stora besparingar måste göras. När majoriteten inte heller räknar med pris- och lönekompensation i sin budget så blir resultatet i många fall förödande.

Om vänsterpartiets budget hade fått majoritet i Stadshuset så hade Farsta haft ytterligare 42,1 mkr att röra sig med. De pengarna hade vi satsat på förskolan, höjd schablon, barnomsorg på obekväm arbetstid och inget rationaliseringskrav. Vidare hade vi satsat på skolbarnomsorgen, höjd schablon, pris- och lönekompensation, inget rationaliseringskrav; skolan, ej rationalise- ringskrav, ökad schablon när det gäller modersmålsundervisning; barn och ungdom, inget rationaliseringskrav, pris- och lönekompensation. Individ och familj förstärker vi, uppsökande verksamhet, pris- och lönekompensation, inget rationaliseringskrav. När det gäller försörjningsstödet satsar vi på SL-kort och höjning till barn motsvarande barnbidragshöjningen. Arbetsmarknad, här satsar vi på fler arbetsmarknadsåtgärder och pris- och lönekompensation.Vi slår vakt om den gemensamma välfärden och återställer skatten till den nivå som rådde före maktskiftet i staden.

Organisation

Vänsterpartiet avvisar förslaget till organisationsförändring. Vi tror inte på att ytterligare koncentrera makten, vi vill ha en ledningsgrupp som består av alla chefer från de olika verksamheterna. Personalchefen måste vara en strategiskt viktig funktion, speciellt i ett läge när sjukfrånvaron och oron hos de anställda ökar. Vidare anser vi att friskvårdskonsulenten måste finnas kvar. Det är ett kortsiktigt tänkande att dra in den funktion som kan förhindra ytterligare långtidssjukskrivningar. Vidare menar vi att det är mycket i förvaltningsledningens strategi som utmärks av ett mycket kortsiktigt tänkande.

När det gäller stadsdelens organisation anser vänsterpartiet att området individ- och familjeomsorg är alldeles för stort. Handikappomsorg bör av flera skäl vara ett eget program. Kulturen far mycket illa av att ligga under programmet individ och familj och bör även det bilda en egen enhet tillsammans med medborgarkontoret. Vi menar att en halvtid kultursekreterare är alldeles för lite. Detsamma gäller Agenda 21, här anser vi att två heltider är nödvändigt. Farsta har bedrivit ett mycket bra miljöarbete, låt oss fortsätta med det, då behövs två Agenda 21-handläggare.

Upphandling och konkurrensutsättning

Vänsterpartiet säger bestämt nej till upphandling och konkurrensutsättning av verksamheterna i Farsta. Vi yrkar på en redovisning av hur mycket denna apparat med konkurrensutsättning och upphandling kostar. Uppföljningen av genomförd upphandling måste förbättras och när larmen kommer måste förvaltning och nämnd ta dem på allvar. Vi tänker då närmast på hur majoriteten resonerar när det gäller Farsta sjukhem.

När det gäller barn och ungdom och insatser för familjer i kris kan vi konstatera att det inte finns något förebyggande arbete värt namnet kvar. De åtaganden som individ och familj tar på sig är minimum, man följer lagen, men inte mer. Helt otillräckligt anser vänsterpartiet. Förebyggande arbete måste vara grundbulten i det sociala arbetet. Med ett bra förebyggande arbete kan dyrbara institutionsplaceringar undvikas, vilket sparar mänskligt lidande och skattepengar.

När det gäller insatser för vuxna missbrukare blir vi mycket bekymrade. Den öppna verksamheten Pröva erbjuder arbetstränande uppgifter. Prövas verksamhet struktureras och erbjuder ett 6-veckorsprogram där socialsekreterare kommer att ansvara för vissa delar. Och sen då, måste vi fråga. Inser förvaltningen hur illa människorna som kommer till Pröva mår?

Tror förvaltningen att 6 veckor räcker? Stämmer det att försörjningsstödet är villkorat, så att om man missar ett besök på Pröva under sina 6 veckor, blir man av med försörjningsstödet?

Vad finns det för ytterligare möjligheter för den enskilde, är det LVM? Vi är mycket oroade och menar att vården för missbrukare är otillräcklig och att den inte följer lagen.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri, staden har skyldigheter mot dessa människor. Vänsterpartiet menar att staden, i detta fall Farsta, inte tar den skyldigheten på allvar. Varför ska lokalfrågan för Emma/Kuggen ses över? Vem är det slitsamt för? Tanken med att ha olika verksamheter inom socialpsykiatrin är att människor har olika behov. En del är psykiskt mycket sköra och behöver lugn, det kan Cirkeln och Emma erbjuda. Andra är utåtagerande och passar på Kuggen. Om förslaget går igenom och det bara blir en lokal kvar förstörs hela tanken. Vi avvisar det bestämt!

Ekonomiskt bistånd

Ett minskat antal sökande när det gäller ekonomiskt bistånd har gjort att handläggningen har blivit mindre omfattande. Förvaltningens förslag är då att minska på antalet softhandläggare med två anställda samt en ½ kontoristtjänst. Vi menar att mycket arbete återstår och att det nu gäller att utveckla arbetet och att prioritera arbetet med de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Att minska ner på andelen anställda i det läget är olyckligt menar vi och yrkar på att samtliga handläggare och kontorister blir kvar.

Förskola – skola – fritid – barn i behov av särskilt stöd

Vänsterpartiet höjer schablonen för förskolan med 1 % och schablonen för skolbarnomsorgen med 1 %. Vi menar att det är nödvändigt för att höja kvalitén. Samtidigt måste barngrupperna minskas. De inriktningsmål som presenteras på sidan 37 är omöjliga att uppfylla med nu gällande storlek på barngrupperna.

Den organisation som nu finns när det gäller fördelningen av pengar till barn i behov av särskilt stöd ska förändras. Skolledarna är oroliga för vad förändringen kommer att innebära. Vänsterpartiet vill se en beskrivning av konsekvenserna innan vi godkänner en förändring av verksamheten.

Handikappomsorg

Vänsterpartiet menar att handikappomsorgen ska brytas ut från individ och familj och bilda en egen organisation. Vi har några funderingar här om hur mycket Farsta bryter mot lagen när det gäller hemtjänst och gruppboende. Det är en rättighet för funktionshindrade att få ett gruppboende vid behov, kan Farsta leva upp till det kravet? Hur lång är kön till gruppboende? Varför planeras inga nya gruppboenden i de sydöstra stadsdelarna? Hur bedöms behoven enligt LSS och varför bedömer man ibland LSS enligt SoL istället?

Äldreomsorg

Vänsterpartiet säger bestämt nej till kundvalsmodellen med äldreomsorgspeng. Vidare säger vi bestämt nej till all ytterligare konkurrensutsättning och upphandling.

Budgeten för äldreomsorgen är minst sagt svajig. Några fler sjukhemsplaceringar kan stjälpa hela budgeten. När stadsdelen samtidigt skär ner på den viktiga hemtjänsten befarar vi det värsta. Vänsterpartiet har i sin budget lagt in både pris- och lönekompensation. För Farstas budget skulle det ha varit mycket välkommet. Vi känner oss mycket oroliga för äldreomsorgen i vår stadsdel."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Agnes Thörnblom (mp) till förmån för eget yrkande.

§160 Kvartalsrapport 3 för 2000

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-16, dnr 103-374/2000, gällande kvartalsrapport 3 för 2000.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden hade fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att godkänna föreliggande kvartalsrapport.
 2. Nämnden beslutar att godkänna i kvartalsrapporten föreslagna besparingsåtgärder.
 3. Nämnden beslutar att hos kommunstyrelsen hemställa om ytterligare tilläggsanslag för omstrukturering av lokaler, vilka inte beaktats i kvartal 2, om 0,2 mkr.
 4. Nämnden beslutar att hos kommunstyrelsen hemställa om stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboende med 2,0 mkr (varav tomgångshyror 0,3 mkr och nytillkomna platser 1,7 mkr).
 5. Nämnden anmäler till kommunstyrelsen behovet av kompensation för kostnader avseende övertaliga från Stockholm Entreprenad om 0,9 mkr.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat:

att Farsta stadsdelsnämnd lämnar föreliggande kvartalsrapport utan eget ställningstagande.

att Farsta stadsdelsnämnd avslår i kvartalsrapporten föreslagna besparingsåtgärder.

att Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen att utifrån avslagna tilläggsäskanden i     samband med kvartalsrapport 2 få överskrida budgeten.

att Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för att täcka de underskott som uppkommit i verksamheten.

att Farsta stadsdelsnämnd anmäler till kommunstyrelsen behovet av kompensation för kostnader avseende övertaliga från Stockholm entreprenad 0,9 mkr.

att därutöver anföra följande:

Nämnden brottas fortfarande med ekonomiska underskott för verksamheten. Anledningen till detta är, som vi tidigare påpekat under årens kvartalsrapporter, att de ekonomiska ramarna är för snäva. Underskottet för tredje kvartalet hänför sig till områdena äldre-, handikapp- samt individ- och familjeomsorg. Detta är verksamheter som under året redan tidigare fått utstå besparingar. Vi menar nu att ytterligare besparingar som nu förelås inom socialpsykiatri, vuxensektionen och barnsektionen inte kan genomföras utan att allvarliga brister uppstår i verksamheten och i förlängningen eventuella lagbrott.

Vi ser med stor oro på de av nämnden sökta tilläggsanslag från kvartalsrapport 2 som ej blivit tillstyrkta. Vi anser det orimligt att resultatenheterna skall i detta sammanhang bära dessa kostnader. Det är med förvåning som vi konstaterar att Hästhagsskolan ska belastas med underskott på grund av den avknoppade verksamheten. Vi ser ingen annan lösning än att de avslagna tilläggsanslagen tillåts få överskrida budgeten."

Protokollsanteckning anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) med innebörd att deras synpunkter på tidigare kvartalsrapporter skall kvarstå och avse också föreliggande kvartalsrapport.

§161 Stockholms stads äldreomsorgsplan för åren 2001-2005

Stadsdelsnämnden har för yttrande tillställts förslag till ny äldreomsorgsplan för åren 2001-2005 utarbetat inom stadsledningskontoret, äldreomsorgsberedningens kansli. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-02, dnr 530-327/2000.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Äldreomsorgsplanen för åren 2001-2005 har högt ställda mål som kräver resurser för att stadsdelarna ska kunna uppfylla dem. De resurserna saknas i Farsta. Utifrån de resurser som föreslås tilldelas äldreomsorgen i Farsta i verksamhetsplan för år 2001, kan det bli svårt att leva upp till samtliga mål som föreslås i äldreomsorgsplanen, skriver förvaltningen i sitt remissvar. Vidare påpekas att resurserna för hemtjänsten är otillräckliga. Vänsterpartiet instämmer i den bedömningen. Vad vi kan se är prognosen för äldreomsorgens kostnader synnerligen osäker, det räcker med några fler sjukhemsplaceringar än vad förvaltningen räknar med för att det ska uppstå ett underskott. Det är olyckligt att stadens äldreomsorgsberedning gör upp planer som inte kan förverkligas. Det vore bättre att se till att stadsdelarna får tillräckligt med resurser för att kunna bedriva en god omsorg för våra äldre medborgare. Men då måste naturligtvis skatten höjas.

Vänsterpartiet avvisar införandet av en äldreomsorgspeng. Vi tror att en sådan peng kan bli lika olycklig för stadens äldreomsorg som skolpengen har blivit för en del av våra skolor. Vidare avvisar vi förslaget om en samlad fastighetsförvaltning liknande SISAB och LOCUM. Vår erfarenhet är att dessa fastighetsförvaltningar driver upp hyrorna till oacceptabla nivåer."

 

§ 162    Ärendet utgick.

§163 Höjning av schablon för skola och förskola kvartal 4 år 2000

Kommunstyrelsen kommer att föreslå kommunfullmäktige en uppjustering av skolschablonen, skolpengen och förskoleschablonerna för sista kvartalet 2000 till en total kostnad av 46 mkr. Förändringarna avser grundskolan, särskolan och förskoleverksamheten. Ökningen avser även de enskilt drivna verksamheterna. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-05, dnr 400-375/2000.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att skolpengen höjs för sista kvartalet 2000 för år F-5 till 32 440 kronor och för år 6-9 till 41 960 kronor.
 2. Nämnden beslutar att förskolepengen höjs för sista kvartalet 2000 till 73 634 kronor heltid 1-3 år, 58 695 kronor heltid 4-5 år, 58 695 kronor deltid 1-3 år och 46 072 kronor deltid 4-5 år.
 3. Nämnden beslutar att dagbarnvårdarnas peng höjs för sista kvartalet 2000 till 83 885 kronor heltid 1-3 år, 68 946 kronor heltid 4-5 år, 58 946 kronor deltid 1-3 år och 56 546 kronor deltid 4-5 år.

§164 TILLÄGGSÄRENDE. Godkännande av beställning för vidare projektering gäll...

Det förberedande programarbetet inför en ombyggnad av Postiljonens servicehus, etapp 1, är nu inne i sin slutfas. Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2000-10-13, dnr, att nämnden uppdrar åt förvaltningen, att så snart pågående programarbete är avslutat, göra en beställning till AB Familjebostäder för fortsatt projektering till en kostnad av 700 tkr.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att beställa fortsatt projektering inför ombyggnaden av Postiljonens servicehus till en kostnad av 700 tkr.

§165 Gemensam upphandling av jourhemsverksamhet

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 510-215/00, angående upphandling av jourhemsverksamhet tillsammans med de stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad som önskar delta i upphandlingen. De idag pågående verksamheterna, som drivs i egen regi för övriga nämnders räkning av Vantör och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnder, avvecklas den 31 december 2000.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden hade fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att i samarbete med övriga intresserade stadsdelsnämnderi Stockholms stad starta en gemensam upphandling för köp av jourhemsverksamhet, administrerad av Vantörs stadsdelsnämnd.
 2. Nämnden uppdrar åt Vantörs stadsdelsförvaltning att tillsammans med övriga medverkande stadsdelsförvaltningar sluta ett ramavtal.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat:

att avbryta den gemensamma upphandlingen av jourverksamhet

att i övrigt anföra:

Vänsterpartiet yrkar på att den gemensamma upphandlingen av jourhemsverksamhet avbryts och att staden behåller verksamheten i egen regi. Om vi avhänder oss jourverksamheten i egen regi finns det inte kvar något alternativ. För att staden ska ha valfrihet och inte få ökade kostnader i denna viktiga verksamhet menar vi att staden måste ha en del av jourverksamheten i egen regi. Staden tappar även viktiga kunskaper om all jourverksamhet lämnas till privata alternativ."

§166 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2000 samt förberedelse för 2001

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-04, dnr 442-377/2000, med redovisning av sommarkoloniverksamheten 2000. Till sommaren 2000 överfördes ansvaret för sommar-koloniverksamheten från idrottsförvaltningen till stadsdelarna. Farsta stadsdelsförvaltning har tillsammans med Liljeholmens, Skarpnäcks, Skärholmens och Vantörs stadsdelsförvaltningar upphandlat och slutit ramavtal med sju entreprenörer. I år minskade antalet ansökningar med 55 barn och antalet placerade med 45 barn.

Tjänstgörande ersättaren Inger Ahlgren m fl (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägger den till handlingarna.
 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att till novembersammanträdet återkomma med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av sommarkoloniverksamhet för 2000.

Särskilt uttalande anmäldes av tjänstgörande ersättaren Inger Ahlgren m fl (v) enligt följande:

"Under rubriken budgetförutsättningar skriver förvaltningen att kommunstyrelsen beslutade att tillföra stadsdelarna ytterligare medel för kolloverksamheten. Enligt beslut tillfördes Farsta 290 tkr. Vi vill bara påminna om att det beslutet berodde på att Aftonbladet uppmärksammade att en stiftelse gav kolloverksamheten i staden medel. Då fattades beslutet, om inte tidningen uppmärksammat detta hade kollopengarna gått till annan verksamhet.

Vi skulle vilja ha en utförligare redovisning av vilka sökande som inte åkte på kollo. Vi menar att siffran 105 av 620 sökande som ej åkte på kollo är oroväckande hög. Vi önskar en redovisning till nästa nämndmöte."

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Kolloverksamheten är mycket viktig för alla barn som firar sommarlov utan möjlighet till rika fritidsaktiviteter. För många barn är det räddningen till minnesrika somrar med nya kompisar och spännande fritidsintressen.

Förvaltningen bör genomföra föreberedelserna inför sommarens kolloverksamhet så att föräldrar och barn tidigt får möjlighet att planera och söka plats på kollo. Målet bör sättas att öka antalet ansökningar så att verksamheten kan expandera."

§167 Förslag till ändring av beslut i fråga om åtgärd inom Ytterstadssatsnin...

Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2000-10-09, dnr 033-380/2000, att stadsdels-nämnden tillstyrker att ett tidigare beslut om ytterstadssatsningsmedel till nya tvättstugor vid Skrakgränd i Fagersjö ändras till att avse rimlig upprustning av befintliga tvättstugor vid Ejdervägen/Gräsandsvägen, byggande av en ny gemensam tvättstuga för Ejdervägen/Gräsandsvägen och en ny tvättstuga på Skrakgränd.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att godkänna den föreslagna ändringen av tidigare prioriterad åtgärd avseende tvättstugor i Fagersjö.

§168 Tjänsteresa utanför Norden för en lärare vid Gubbängsskolan

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-05, dnr 231-376/2000, angående tjänsteresa till Tyskland för Gunilla Wänblad, lärare vid Gubbängsskolan. Kostnaden belastar Gubbängsskolans budget.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att medge tjänsteresa till Tyskland för Gunilla Wänblad, lärare vid Gubbängsskolan, under perioden 2000-10-29 — 2000-11-11.

§169 Förslag till sammanträdestider första halvåret 2000

Förelåg förvaltningens förslag till sammanträdestider, 2000-10-10, för stadsdelsnämnden under första halvåret 2001.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att under första halvåret 2001 sammanträda

  Tisdagen den 23 januari

  Tisdagen den 20 februari

  Tisdagen den 27 mars

  Tisdagen den 24 april

  Tisdagen den 22 maj

  Tisdagen den 12 juni

 2. Nämnden beslutar att samtliga sammanträden börjar kl 18.00 med möjlighet till frågor från och information till allmänheten.

    3.   Nämnden beslutar att beslutssammanträdena börjar kl 19.00.

§170 TILLÄGGSÄRENDE. Förslag till sammanträdestider andra halvåret 2000

Förelåg förvaltningens förslag till sammanträdestider, 2000-10-13, för stadsdelsnämnden under andra halvåret 2001.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att under andra halvåret 2001 sammanträda
 2. Tisdagen den 28 augusti

  Tisdagen den 25 september

  Tisdagen den 23 oktober

  Tisdagen den 27 november

  Tisdagen den 18 december

 3. Nämnden beslutar att samtliga sammanträden börjar kl 18.00 med möjlighet till frågor från och information till allmänheten.

    3.   Nämnden beslutar att beslutssammanträdena börjar kl 19.00.

§171 Anmälan av utsedd IT-säkerhetssamordnare

Kommunfullmäktige beslutade 1999-02-08 om "IT-säkerhetsregler för Stockholms stad", där bland annat anges stadsdelsdirektörens skyldighet att inom förvaltningen utse IT-säkerhetssamordnare och kontaktperson gentemot datainspektionen i frågor som rör personregister och personlig integritet. Stadsdelsdirektören har utsett nämndsekreterare Bengt Sundin till att inneha nämnda uppdrag från och med den 1 november 2000, vilket anmäldes.

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§172 Anmälan av förändring av förskottskassan

Budget- och redovisningsenheten anmälde i skrivelse att 20 000 kronor överförts från förskottskassan för nämndens verksamhet (räntebärande konto, baskonto 1911) till förskottskassa förmedlade medel/egna medel (ej räntebärande konto, baskonto 1912).

Nämnden lägger skrivelsen till handlingarna.

§173 Anmälan av skrivelse angående förutsättningar för byggande av en kultur...

I en skrivelse till stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen 2000-08-31 önskar gatu- och fastighetskontoret ett skyndsamt ställningstagande från stadsdelsförvaltningens sida om huruvida förvaltningen bedömer att den del av kv Sillö 4 som tidigare rymde en stenkrossanläggning är en lämplig plats för en utomhusscen. Vidare ställs frågan om stadsdelsförvaltningen önskar att erforderlig markyta inom kvarteret reserveras för stadsdelsförvaltningens räkning. Förvaltningen har med anledning av skrivelsen upprättat ett utlåtande 2000-09-20, dnr 351-319/2000.

Nämnden lägger utlåtandet till handlingarna.

§174 Anmälan av inköp

Förvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Förelåg anmälan från budget- och redovisningsenheten av en beställning gjord i augusti 2000.

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§175 Information och frågor från nämnden

Ersättaren Birgitta Holm (m) väckte på förekommen anledning en fråga gällande efterlevnaden av tystnadsplikten hos förvaltningens anställda.

Förvaltningen kommer att genom en erinran till enhetscheferna understryka betydelsen av vad som i anställningsavtalen överenskommits och vad som stadgas gällande tystnadsplikten.

§176 Stadsdelsdirektörens information

§177 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

_____________

Sluten del av sammanträdet

§§ 178-179