Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2000-11-28

Sammanträde 2000-11-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Fältassistenten Jan Grönqvist ger bakgrunden till det aktuella ärendet "Projekt Supporter" Läs mer..., fältarbete med inriktning på bekämpning av idrottsanknutet våld.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Återremitterade förslag i verksamhetsplan och budget för 2001

Dnr: 101-340/2000

Nämnden återremitterade vid sammanträdet den 24 oktober verksamhetsplanen med avseende på förslag till administrativ organisation samt förslag om avveckling av tjänsten som friskvårdskonsulent. Efter ytterligare beredning av ärendet föreslår förvaltningen att nämnden godkänner förslaget till administrativ organisation och att stadsdeldirektören senast 1 april 2001 beslutar i frågan om friskvårdskonsulent efter genomförd analys tillsammans med de fackliga organisationerna.

Handläggare: BrittMarie Kyndel, 08-508 18 044

4 Uppföljning av driften av Farsta sjukhem

Dnr: 530-421/2000

Förvaltningen uppdrog i maj 2000 åt Utredarhuset AB att genomföra en kvalitetsrevision av verksamheten vid Farsta sjukhem. Nuvarande avtal med entreprenören Svensk Äldrevård AB gäller till och med 2001-11-30. Kvalitetsrevisionen ska bland annat ligga till grund för förslag om förlängning eller uppsägning av gällande avtal. I ärendet biläggs resultatet av revisionen och förslag till handlingsplan för åtgärder av konstaterade brister i verksamheten. Beslut om förlängning eller uppsägning av avtalet föreslås fattas senast den 28 februari 2001.

Handläggare: Stefan Tengbom o. Gunnel Cronlund, 08-508 18 162, 508 18 120

5 Uppföljning av driften av Edö servicehus

Dnr: 530-420/2000

Förvaltningen uppdrog i maj 2000 åt Utredarhuset AB att genomföra en kvalitetsrevision av verksamheten vid Edö servicehus. Nuvarande avtal med entreprenören Omsorg och Boendeservice AB/Svensk Äldrevård AB gäller till och med 2002-01-31. Kvalitetsrevisionen ska bland annat ligga till grund för förslag om förlängning eller uppsägning av gällande avtal. I ärendet biläggs resultatet av revisionen och förslag till handlingsplan för åtgärder av konstaterade brister i verksamheten. Beslut om förlängning eller uppsägning av avtalet föreslås fattas senast den 30 april 2001.

Handläggare: Stefan Tengbom o. Gunnel Cronlund, 08-508 18 162, 508 18 120

6 "Projekt Supporter" - bekämpning av idrottsanknutet våld i socialt fältarbete

Dnr: 450-438/2000

Projekt Supporter startade hösten 1997 med målsättningen att skapa ett nätverk med ungdomsarbetare från stadens samtliga stadsdelar, socialtjänsten och med företrädare för idrotten i staden. Projektet har vänt sig till ungdomar upp till 18 år som visat ett destruktivt beteende vid olika idrottsarrangemang. Farsta stadsdelsnämnd har under projekttiden 1997-1999 haft ansvaret för projektet och de två projektledarna. Eftersom projektet är stadsdelsövergripande ser förvaltningen det som rimligt att ansvaret för det förs över från Farsta stadsdelsnämnd till idrottsnämnden.

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

7 Utmaning avseende administration av ansökningar till sommargårdsvistelse (kollo)

Dnr: 442-389/2000

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för den s k utmaningsrätten. "Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB" har utmanat stadsdelsnämnden vad gäller administrationen av ansökningar till sommargårdsvistelse (kollo). Samtliga stadsdelsnämnder i staden har utmanats. Farsta stadsdelsförvaltning föreslår att utmaningen inte antas.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

8 Remiss om omprövning av serveringstillstånd

Dnr: 621-396/2000

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har i remiss till Farsta stadsdelsnämnd begärt yttrande gällande omprövning av tillstånd för alkoholservering för restaurang Sam & Co. Restaurangen har rättigheter att servera alkohol till kl 02.00 under en prövotid av ett år. Förvaltningen bedömer att fortsatt tillstånd för servering till kl 02.00 bör kunna ges.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

9 Godkännande av projekt inom Ytterstadssatsningen avseende upprustning av dusch-, toalett- och omklädningsutrymmen i Fagersjöskolan

Dnr: 033-428/2000

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) genomförde sommaren 2000 en upprustning av duschar, toaletter och omklädningsutrymmen till gymnastiksalen i Fagersjöskolan. Den genomförda renoveringen medför inga ökade driftskostnader och föreslås redovisas som ett projekt inom ramen för Yttrstadssatsningen.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

10 Instruktion för läkemedelshantering enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Dnr: 000-439/2000

Sedan den 1 mars 2000 gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården. De uppgifter som enligt föreskrifterna ska utföras av verksamhetschefen ska inom kommunal hälso- och sjukvård utföras av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Detta innebär att rutiner och ansvarsfördelning för läkemedelshanteringen föreskrivs och dokumenteras i en lokal instruktion. Förslag till instruktion lämnas i detta ärende.

Handläggare: Birgitta Vikström, 08-508 19 543

11 Rutiner för handläggning av anmälningar enligt 71 a § socialtjänstlagen (Lex Sarah)

Dnr: 000-414/2000

Sedan maj 2000 gäller föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen gällande anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre eller funktionshindrade enligt socialtjänstlagen, den s k Lex Sarah. Där föreskrivs bl a att skriftliga instruktioner för handläggningen av anmälningar enligt bestämmelsen ska finnas och att berörd personal ska få kunskap om dessa. Förslag till instruktioner lämnas i detta ärende.

Handläggare: Bengt Sundin o. Birgitta Vikström, 08-508 18 048, 508 19 543

12 Information och frågor från nämnden

13 Stadsdelsdirektörens information

§180 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Madeleine Raukas (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2000-12-04.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2000-10-24.

§181 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§182 Uppföljning av driften av Farsta sjukhem

Förvaltningen uppdrog i maj 2000 åt Utredarhuset AB att genomföra en kvalitetsrevision av verksamheten vid Farsta sjukhem. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-10, dnr 530-421/2000, med bilagt resultat av revisionen och förslag till handlingsplan för åtgärder av konstaterade brister i verksamheten.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande till vilket ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anslöt sig.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden hade fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att godkänna rapporten angående verksamheten vid Farsta sjukhem och den åtgärdsplan som upprättats av Svensk Äldrevård AB.
 2. Nämnden godkänner att avtalets uppsägningstid förkortas med tre månader, så att enförlängning eller eventuell uppsägning av avtalet ska ske senast den 28 februari 2001.
 3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att tillsammans med Svensk Äldrevård AB diskutera förutsättningarna för en förlängning av avtalet.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat:

1. stadsdelsnämnden beslutar att godkänna rapporten angående verksamheten vid Farsta sjukhem

2. stadsdelsnämnden godkänner att avtalets uppsägningstid förkortas med tre månader, så att en uppsägning av avtalet kan ska ske senast den 28 februari 2001.

3. stadsdelsnämnden beslutar att verksamheten så fort som möjligt återtas i egen regi, dock senast den 28 februari 2001.

att i övrigt anföra:

Driften av Farsta sjukhem anbudsupphandlades 1997. Det vinnande anbudet lämnades av Grannskapsservice AB. Under 2000 har avtalet överförts från Grannskapsservice AB till Svensk Äldrevård AB. Detta på grund av att Carema Care köpte upp Grannskapsservice från HSB år 1999. Vilket vi tycker är häpnadsväckande i sig; att avtalet då bara flyttas över trots att inte Carema Care var det företag som vann anbudsupphandlingen.

Stadsdelsförvaltningen har uppdragit åt Utredarhuset AB att genomföra en kvalitetsrevision. Denna genomfördes och resultatet presenterades i augusti. På många punkter får svensk Äldrevård AB svidande kritik för verksamheten på Farsta sjukhem. Förvaltningen menar att verksamheten håller lägre kvalité än vad som utlovats i anbudet, men det förekommer inga grava missförhållanden som ger anledning att säga upp avtalet. Vänsterpartiet menar att missförhållandena i flera fall är grava och vi menar att avtalet ska sägas upp. Verksamheten vid Farsta sjukhem bör snarast tas tillbaka i egen regi.

Förvaltningen har begärt och fått insyn i sjukhemmets aktuella ekonomi. Den insynen visar att för att kvaliteten väsentligt ska höjas måste svensk Äldrevård AB få betydligt högre ersättning än i dag. Detta anser vi är ett häpnadsväckande resonemang. För det första tar vi för givet att man menar den kvalitet som utlovades i anbudet. Den kvalité som ansågs vara högre än den som utlovades i egenregianbudet. Grannskapsservice AB lade ett anbud och utlovade en viss kvalité. Den ska företaget leverera; annars är det fullständigt självklart att verksamheten ska övergå i egen regi. Egen regi ska då ha den ersättning som förvaltningen menar är nödvändig för att upprätthålla en bra kvalité.

Vidare menar vi att nämnden borde få samma insyn som förvaltningen i företagets ekonomi. Det är trots allt nämnden som ska fatta beslut. Är förvaltningen medveten om att Carema Care ska börsintroduceras och då måste leverera en viss procentandel i vinst till aktieägarna. Är det de gamla på Farsta sjukhem som ska betala den vinsten? Tillsammans med Farstaborna som bidrar med skattepengar till aktieägarnas vinster.

Slutligen: om man begär en utredning om kvalitén på sjukhemmet, bör man då inte rimligtvis ta konsekvenserna av utredningens resultat? Anser verkligen förvaltningen att åtgärdsplanen från Farsta sjukhem är tillräckligt omfattande och konkret? Att ge mer pengar till ett företag som genom upphandling i konkurrens fått uppdraget att sköta vården kan knappast vara lagligt. Vad säger övriga anbudsgivare? Måste inte hela upphandlingen då göras om? Att som argument för att företaget ska få höjd ersättning hänvisa till att 1997 konkurrerade företagen om priset för att komma in på marknaden är fullständigt hårresande. Skulle prisdumpning i syfte att komma in på marknaden vara ett seriöst argument för att ett företag ska få höjd ersättning? Vi häpnar! "

Särskilt uttalande, till vilket ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anslöt sig, anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Kvalitetsrevisionen av verksamheten vid Farsta sjukhem visar på allvarliga brister. Brister som måste åtgärdas inom en snar framtid. Det är mot den bakgrunden märkligt att förvaltningen redan i detta skede tydligt aviserar en förberedelsetid för förlängning av gällande avtal. Vi anser att nämnden står fri att besluta om huruvida avtalet ska förlängas eller inte fram till den 28 februari. Vi anser även att förvaltningen ska vara beredd att i kommande diskussioner lägga ett egenregianbud."

§183 Uppföljning av driften av Edö servicehus

Förvaltningen uppdrog i maj 2000 åt Utredarhuset AB att genomföra en kvalitetsrevision av verksamheten vid Edö servicehus. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-10, dnr 530-420/2000, med bilagt resultat av revisionen och förslag till handlingsplan för åtgärder av konstaterade brister i verksamheten.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande till vilket ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anslöt sig.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden hade fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att godkänna rapporten angående verksamheten vid Edö servicehus och den åtgärdsplan som upprättats av Omsorg och Boendeservice AB.
 2. Nämnden godkänner att avtalets uppsägningstid förkortas med tre månader, så att en förlängning eller eventuell uppsägning av avtalet ska ske senast den 30 april 2001.
 3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att tillsammans med Omsorg och Boendeservice AB diskutera förutsättningarna för en förlängning av avtalet.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat:

 1. stadsdelsnämnden beslutar att godkänna rapporten angående verksamheten vid Edö servicehus
 2. stadsdelsnämnden godkänner att avtalets uppsägningstid förkortas med tre månader, så att en uppsägning av avtalet ska ske senast den 30 april 2001.
 3. stadsdelsnämnden beslutar att verksamheten så fort som möjligt återtas i egen regi, dock senast den 30 april 2001.

att i övrigt anföra:

Driften av Edö servicehus upphandlades 1998. Det vinnande anbudet lämnades av Omsorg och Boendeservice AB, som övertog driften från kommunal regi den 15 januari 1999. 1999 köptes Omsorg och Boendeservice upp av Carema Care, samma stora bolag som är huvudägare till svensk äldrevård AB och som är huvudägare till Farsta sjukhem. En händelse som ser ut som en tanke.

Stadsdelsförvaltningen har gett Utredarhuset AB i uppdrag att göra en kvalitetsrevision. På många punkter får verksamheten på Edö servicehus kritik; helt klart är att man inte uppfyller den kvalité som utlovades i anbudet. Kritiken är mildare än den som ges till Farsta sjukhem, dock är det allvarlig kritik som framförs och den måste tas på allvar. Vi tycker inte riktigt att förvaltningen gör det. Vi tycker även att det är märkligt att förvaltningen anser att vi ska godkänna den mycket tunna och okonkreta handlingsplan som presenteras från företaget.

Vad vi finner än märkligare är att Omsorg och Boendeservice kan tänkas få högre ersättning. Förvaltningen skriver: "Förvaltningen är medveten om att den ersättning som gäller enligt avtalet är förhållandevis låg och därmed inte ger entreprenören fullgoda förutsättningar att leva upp till den kvalitet som efterfrågas i förfrågningsunderlag och inlämnat och antaget anbud. Förvaltningen har ändå hävdat att entreprenören är skyldig att uppfylla den kvalitet som utlovats." Ursäkta. Är det inte självklart att entreprenören ska leva upp till den kvalitet som man utlovat i anbudet? Visste inte förvaltningen att det lagda budets prisnivå var förhållandevis låg? Egenregi anbudet förkastades för att det var för dyrt. Det var väl antagligen så att egenregi var realistiskare, de som bestämde prisnivån hade ju ansvarat för verksamheten under många år. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egenregi anbudet. Ett av våra huvudargument var att Omsorg och Boendeservice AB låg för lågt prismässigt. Att det var omöjligt att leva upp till den kvalitet som utlovades till det priset. Det enda anständiga beslutet nu är att återta Edö i egenregi och ge verksamheten ordentliga resurser så att de boende på Edö får en god vård.

För övrigt, se vår reservation till ärende 3."

Särskilt uttalande, till vilket ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anslöt sig, anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Kvalitetsrevisionen av verksamheten vid Farsta sjukhem visar på allvarliga brister. Brister som måste åtgärdas inom en snar framtid. Det är mot den bakgrunden märkligt att förvaltningen redan i detta skede tydligt aviserar en förberedelsetid för förlängning av gällande avtal. Vi anser att nämnden står fri att besluta om huruvida avtalet ska förlängas eller inte fram till den 30 april. Vi anser även att förvaltningen ska vara beredd att i kommande diskussioner lägga ett egenregianbud."

§184 "Projekt Supporter" - bekämpning av idrottsanknutet våld i socialt fält...

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-13, dnr 450-438/2000. Farsta stadsdelsförvaltning har under projekttiden 1997-1999 haft ansvaret för projektet och de två projektledarna. Eftersom projektet är stadsdelsövergripande ser förvaltningen det som rimligt att ansvaret för det förs över till idrottsförvaltningen.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att hemställa hos idrottsnämnden att överta ansvaret för verksamheten Projekt Supporter.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§185 Utmaning avseende administration av ansökningar till sommargårdsvistels...

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för den s k utmaningsrätten. Stadsdelsnämnden har liksom övriga stadsdelsnämnder i staden utmanats vad gäller administrationen av ansökningar till sommargårdsvistelse. Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-20, dnr 442-389/2000, i vilket föreslås att nämnden inte ska anta utmaningen.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anslöt sig.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att inte anta utmaningen från Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB avseende administration av ansökningar om sommargårdsvistelse (kollo).

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Inger Stark m fl (v). Till detta uttalande anslöt sig vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp):

"Vi instämmer helt i förvaltningens bedömning. Vår stillsamma undran är dock hur mycket tid och kraft denna utmaning har tagit från den ordinarie verksamheten. Vi efterlyser en samlad redovisning om hur mycket konkurrensutsättning och utmaningar kostar förvaltningen; både i tid och pengar. Vi återkommer efter årsskiftet med en skrivelse i denna fråga."

§186 Remiss om omprövning av serveringstillstånd

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har i remiss till Farsta stadsdelsnämnd begärt yttrande gällande omprövning av tillstånd för alkoholservering för restaurang Sam & Co. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 621-396/2000, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att till socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet överlämna svaret på remissen som sitt eget.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§187 Godkännande av projekt inom Ytterstadssatsningen avseende upprustning a...

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) genomförde sommaren 2000 en upprustning av duschar, toaletter och omklädningsutrymmen till gymnastiksalen i Fagersjöskolan. Den genomförda renoveringen föreslås redovisas som ett projekt inom ramen för Ytterstadssatsningen. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-14, dnr 033-428/2000, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att godkänna att genomförd renovering av duschar, toaletter och omklädningsrum i Fagersjöskolan redovisas som ett projekt inom ramen för Ytterstadssatsningen.

§188 Instruktion för läkemedelshantering enligt Socialstyrelsens föreskrifte...

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-14, dnr 000-439/2000, med förslag till instruktioner för läkemedelshantering i hälso- och sjukvården inom stadsdelsområdet.

BESLUT

 1. Nämnden antar föreslagna instruktioner för läkemedelshantering i hälso- och sjukvården enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2000:1.

§189 Rutiner för handläggning av anmälningar enligt 71 a § socialtjänstlagen...

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-09, dnr 000-414/2000, gällande förslag till instruktioner för handläggning av anmälningar om missförhållanden i omsorger om äldre eller funktionshindrade.

Ledamoten Agnes Thörnblom (mp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden hade fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden antar föreslagna instruktioner för handläggning av anmälningar enligt 71 a § socialtjänstlagen inom Farsta stadsdelsförvaltning.

    2.   Nämnden överlämnar en kopia av instruktionerna till länsstyrelsen.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Agnes Thörnblom (mp) enligt följande:

"Jag anser att nämnden skulle ha beslutat:

 1. att på sidan två, första stycket i instruktionerna, under rubriken "Allvarliga missförhållanden" med underrubriken "Brister i omsorgerna kan röra", införa ett tillägg i uppräkningen: — boendehygien."

§190 Återremitterade förslag i verksamhetsplan och budget för 2001

Nämnden återremitterade vid sammanträdet 2000-10-24 verksamhetsplanen med avseende på förslag till administrativ organisation samt förslag om avveckling av tjänsten som friskvårdskonsulent. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-22, dnr 101-340/2000, i ärendet.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden hade fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner förslaget till administrativ organisation.
 2. Nämnden beslutar att delegera beslutet om friskvårdskonsulent till stadsdelsdirektören att senast den 1 april 2001 besluta i frågan efter det att en analys har genomförts tillsammans med de fackliga organisationerna samt att en handlingsplan för friskvården tas fram tillsammans med de fackliga organisationerna.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat:

 1. Att avslå förslaget till administrativ organisation
 2. Att fatta beslut om friskvårdskonsulent senast på nämndens möte i mars 2001. Samtidigt ska en handlingsplan för friskvården och förebyggande personalarbete läggas fram för beslut.

att i övrigt anföra:

Vänsterpartiet avvisar förslaget till organisationsförändring. Vi tror inte på att ytterligare koncentrera makten; vi vill se en ledningsgrupp som består av chefer från de olika verksamheterna. Personalchefen har en viktig strategisk funktion, speciellt i ett läge när sjukfrånvaron och oron hos de anställda ökar. Det är av yttersta vikt att personalchefen har ansvar för personalfrågor och arbetsmiljön och att han/hon finns med i ledningsgruppen. Vidare menar vi att friskvårdskonsulenten har en viktig funktion i det förebyggande arbetet och måste finnas kvar. Det är ett mycket kortsiktigt tänkande att dra in den funktion som kan förhindra ytterligare långtidssjukskrivningar. Tyvärr är det mycket i förvaltningsledningens strategi som utmärks av ett kortsiktigt tänkande. Vi ser med stor oro på utvecklingen."

§191 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Ola Karlsson (v) uttryckte önskemål om att ta del av revisionskontorets rapport om uttagna avgifter inom äldreomsorgen i fyra granskade stadsdelar. Förvaltningen meddelade att rapporten överlämnas till nämnden när den föreligger i färdigt skick.

Ledamoten Agnes Thörnblom (mp) väckte en fråga angående utseendet på den parkeringsanläggning i flera plan som ingår i förslaget till detaljplan för Karlandaplan vid Farsta centrum.

Ersättaren Anita Fehrnström (s) uttryckte önskemål om att rektorernas redovisning läggs in i kvartalsrapporterna som tidigare. Förvaltningen återkommer i frågan.

Ledamoten Inger Stark (v) väckte tre frågor som besvarades av förvaltningen. Frågorna gällde uppföljning av beslutet om Tallkrogens hus, ledsagarservice enligt LSS och SoL samt tillfällig stängning av förskolor p g a planeringsdagar m m. Beträffande Tallkrogens hus och stängda förskolor återkommer förvaltningen med information.

Vice ordföranden Tomas Rudin (s) uttryckte önskemål om att förvaltningen följer och bevakar de diskussioner som förs om en helikopterlandningsplats på Högdalstoppen. Förvaltningen återkommer med information vid nästa sammanträde.

Ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) väckte en fråga om hur förvaltningen tänkt lägga upp arbetet med områdesmöten och framhöll vikten av att lokalt diskutera frågor gällande t ex idrottshallar och bostadsbyggande. Förvaltningen ställer sig positiv till områdesmöten men planeringen har inte påbörjats.

Ledamoten Lilian Falkbäck (s) väckte en fråga angående ärendet om flyktingbostäder som behandlades av nämnden den 29 augusti. Frågan gällde dels var ärendet befinner sig i beslutsprocessen, dels förvaltningens handläggning i stort av ärenden av liknande karaktär, där flera förvaltningar är inblandade och där planprocess och andra faktorer påverkar möjligheten till kontroll och överblick.

Ersättaren Ingemar Rahm (fp) föreslog att ett möte hålls om det pågående programarbetet gällande nybyggnation vid Larsbodafältet och planerad bebyggelse i Farsta strand.

Ledamoten Tom Örjan Nilsson (m) uttryckte önskemål om en rapport gällande åtgärdsprogrammet för Stieg Trenters torg.

§192 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel meddelade att delar av presidiet föreslagit att områdesmöten under 2001 hålls den 13 mars i Svedmyra och den 6 november i Larsboda.

Upplystes om att den ekonomiska månadsrapporten från budget- och redovisningsenheten i fortsättningen ska betraktas som ett nämndärende och läggas in i föredragningslistan.

§193 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

__________

Sluten del av sammanträdet

§§ 194-196