Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2000-12-19

Sammanträde 2000-12-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Thomas Emilsson, projektledare inom äldreomsorgen, redovisar kortfattat projektet om anhörigstöd.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Yttrande över revisionskontorets delrapport 2000

Dnr: 124-401/2000

Revisorerna har granskat Farsta stadsdelsnämnds styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten samt nämndens delårsrapport och kvartalsrapporter. Revisorsgrupp 4 har överlämnat delrapporten till nämnden för yttrande.

Handläggare: BrittMarie Kyndel, 08-508 18 044

4 Tidplan för genomförande av IT-säkerhetsåtgärder

Dnr: 124-401/2000

Revisorerna har i delrapport 2000 översiktligt granskat IT-säkerheten inom förvaltningen. I huvudsak har granskningen varit inriktad på att kontrollera i vilken utsträckning stadsdelsnämnden följer stadens IT-säkerhetsregler, som nämnden antagit som sina egna. Revisorerna rekommenderar några åtgärder som bör övervägas i syfte att uppnå en effektiv och väl avvägd informationssäkerhet.

Handläggare: Bengt Sundin och Magnus Hedlund, 08-508 18 048, 508 18 037

5 Ansökan om bidrag till Verdandi Söder

Dnr: 671-424/2000

Verdandi Söder ansöker om medel för att delbekosta jularrangemanget "Alternativ Helg", som anordnas utifrån den isolering och utsatthet som julen innebär för många människor. Verdandi bedriver också uppsökande verksamhet, kamratstödsarbete och jourverksamhet.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

6 Ansökan om bidrag till RSMH - S O S

Dnr: 671-101/2000

RSMH S O S (Söder Om Söder) verkar för att personer med psykiska funktionshinder ska kunna leva som andra. Verksamheten bygger på medlemmarnas engagemang och arbete. Förvaltningen föreslår ett bidrag om 20.000 kronor samt erbjudande om stöd till verksamheten i andra former.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

7 Ansökan om extra bidrag till PRO Svedmyra

Dnr: 671-437/2000

Ansökan har inkommit om extra bidrag för inköp av en mobil curlingbana, som passar även handikappade, att vintertid rullas ut i servicehuset Postiljonens samlingslokal. Enligt riktlinjerna kan bidrag beviljas till organisationer som bedriver aktiverande och social verksamhet som är förenlig med stadsdelsnämndens mål och inriktning. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås.

Handläggare: Gunnel Cronlund, 08-508 18 120

8 Remiss om nytt serveringstillstånd

Dnr: 621-443/2000

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har tillställt stadsdelsnämnden remiss om tillstånd för alkoholservering för Maude´s Hotell i Enskede. Ansökan avser slutna sällskap med en serveringstid till kl 23.00. Förvaltningen föreslår att ansökan tillstyrks.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

9 Svar på skrivelse från ledamöterna i Farsta stadsdelsnämnd Inger Stark (v) och Ola Karlsson (v)

Dnr: 016-264/2000

I skrivelsen uppdrogs åt förvaltningen att lägga ett förslag till stadsdelsnämnden om hur demokratin kan utvecklas i Farsta samt att lägga ett förslag om hur barns och ungdomars rätt till inflytande bäst kan förverkligas. Förvaltningens förslag innehåller förändringar av nämndens arbetsformer och föreslås gälla fr o m augustisammanträdet 2001.

Handläggare: BrittMarie Kyndel, 08-508 18 044

10 Val av ledamöter och ersättare till lokala pensionärsrådet 2001

Dnr: 011-436/2000

Pensionärsorganisationerna PRO och SPF har genom sina lokalföreningar i stadsdelsområdet nominerat ordinarie ledamöter och ersättare till det nämndanknutna lokala pensionärsrådet i Farsta. Förvaltningen föreslår att nämnden utser ledamöter och ersättare i enlighet med nomineringarna.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

11 Anmälan av tillägg till delegationsförteckning för Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 013-453/00

Stadsdelsdirektören har beslutat om tillägg till delegationsförteckningen avseende vissa ärendegrupper inom individ- och familjeomsorgen. Beslutet gäller några förtydliganden.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

12 Anmälan av inköp

Dnr: 120-261/2000

Förvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Förelåg anmälan från budget- och redovisningsenheten av inköp av arbetsmiljöutbildning november 2000.

13 Information och frågor från nämnden

14 Stadsdelsdirektörens information

§197 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Madeleine Raukas (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2000-12-27.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2000-11-28. Protokollet rättas avseende § 183, sidan sju, sista stycket: texten "…Farsta sjukhem…" ersätts med "…Edö servicehus…".

§198 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§199 Yttrande över revisionskontorets delrapport 2000

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-29, dnr 124-401/2000, upprättat med anledning av revisionskontorets delrapport 2000. Revisorernas granskning avsåg stadsdelsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten samt nämndens delårsrapport och kvartalsrapporter.

BESLUT

  1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§200 Tidplan för genomförande av IT-säkerhetsåtgärder

Revisorerna har i delrapport 2000 översiktligt granskat IT-säkerheten inom förvaltningen. I huvudsak har granskningen varit inriktad på att kontrollera i vilken utsträckning stadsdelsnämnden följer stadens IT-säkerhetsregler, som nämnden antagit som sina egna. Med anledning av delrapporten har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2000-11-21, dnr 124-401/2000.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att till revisionskontoret överlämna föreliggande genomförandeplan för rekommenderade IT-säkerhetsåtgärder.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§201 Ansökan om bidrag till Verdandi Söder

Verdandi Söder har ansökt om medel för att delbekosta jularrangemanget "Alternativ Helg", som anordnas utifrån den isolering och utsatthet som julen innebär för många människor. Verdandi bedriver också uppsökande verksamhet och jourverksamhet. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-04, dnr 671-424/2000, i ärendet.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att bevilja bidrag med 7 000 kronor.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§202 Ansökan om bidrag till RSMH - S O S

RSMH – S O S har ansökt om bidrag till den fortsatta verksamheten. RSMH - S O S (Söder Om Söder) verkar för att personer med psykiska funktionshinder ska kunna leva som andra. Verksamheten bygger på medlemmarnas engagemang och arbete. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-04, dnr 671-101/2000, i ärendet.

BESLUT

1.   Nämnden beslutar att bevilja bidrag med 20 000 kronor för 2001.

§203 Ansökan om extra bidrag till PRO Svedmyra

PRO Svedmyra har ansökt om extra bidrag för inköp av en mobil curlingbana att vintertid rullas ut i servicehuset Postiljonens samlingslokal. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-06, dnr 671-437/2000, i ärendet.

BESLUT

1.   Nämnden beslutar enhälligt att bordlägga ärendet.

§204 Remiss om nytt serveringstillstånd

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har i remiss till Farsta stadsdelsnämnd begärt yttrande gällande ansökan om tillstånd för alkoholservering för Maude´s Hotell i Enskede. Ansökan avser slutna sällskap med en serveringstid till kl 23.00. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-04, dnr 621-443/2000, i ärendet. Förvaltningen föreslår att ansökan tillstyrks.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att till socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet överlämna svaret på remissen som sitt eget.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§205 Svar på skrivelse från ledamöterna i Farsta stadsdelsnämnd Inger Stark ...

I skrivelsen uppdrogs åt förvaltningen att lägga ett förslag till stadsdelsnämnden om hur demokratin kan utvecklas i Farsta samt att lägga ett förslag om hur barns och ungdomars rätt till inflytande bäst kan förverkligas. Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2000-11-23, dnr 016-264/2000.

Ordföranden Madeleine Raukas (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till det av ledamoten Inger Stark m fl (v) framlagda förslaget till beslut.

Ledamoten Agnes Thörnblom (mp) yrkade bifall till det av ledamoten Inger Stark m fl (v) framlagda förslaget till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden hade fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

1.   Nämnden beslutar att anta förvaltningens förslag som svar på skrivelsen.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat:

1. Nämnden beslutar att ett ungdomsråd inrättas.

Att i övrigt anföra:

Vi tackar för svaret! Dock anser vi att svaret är en aning tunt. Demokrati och inflytande handlar inte om att vara remissinstans. När inrättandet av ungdomsråd avslogs och förslaget om elevråden som remissinstans föreslogs istället, reserverade vi oss. Dels mot att förslaget om ungdomsråd avslogs, dels mot tanken på elevråden som remissinstans. Vi menar att barn och ungdomar har rätt till medbestämmande och inflytande över sin vardag och framtid. Enligt barnkonventionen är detta självklart. Första stycket under rubriken förvaltningens förslag är mycket märkligt. De flesta frågor, kanske till och med alla, berör barn och ungdomar. Vi menar att det inte är enbart rena ungdomsfrågor som ungdomar ska engageras i. När det gäller stycke 2 målas en ljus bild över hur elevråden fungerar. Att det skulle pågå ett aktivt arbete med att ge barn och ungdomar inflytande stämmer inte med verkligheten menar vi.

Beredningsmöten är vi positiva till. Skulle troligtvis fungera bättre än presidiemötena som inte ger speciellt mycket och där inte hela nämnden är med. Den nya formen av öppet möte är vi tveksamma till. Det är viktigt att medborgarna i Farsta har möjlighet att ställa frågor i ett öppet forum där de olika partierna kan ge svar på samma fråga. Däremot är det bra om frågorna helt kort föredras.

Två områdesmöten om året är bättre än inga alls. Vi är nöjda med de till en början. Avslutningsvis vill vi bara påminna om att demokratiplanen fortfarande gäller."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamoten Agnes Thörnblom (mp) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat:

1. Nämnden beslutar att ett ungdomsråd inrättas."

§206 Val av ledamöter och ersättare till lokala pensionärsrådet 2001

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-27, dnr 011-436/2000, gällande förslag till ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet i enlighet med pensionärsorganisationernas nomineringar.

En enig nämnd anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att till lokala pensionärsrådet 2001 utse ledamöter och ersättare enligt följande

Ledamöter: Nils Johansson (PRO)

                  Bengt Klaar (SPF)

                  Gun Forss (PRO)

                  Bror Lord (PRO)

                  Bertil Klinte (SPF)

Ersättare:    Anders Ekström (PRO)

                  Alvar Svensson (SPF)

                  Erik Håkansson (PRO)

                  Carl-Erik Woodsack (PRO)

                  Maj-Britt Norin (SPF)

Särskilt uttalande anmäldes av en enig nämnd enligt följande:

"Nämnden vill hos pensionärsorganisationerna betona vikten av att tillgodose jämställdhetsaspekterna avseende könsfördelningen vid nomineringar till pensionärsråd och annan representation."

§207 Anmälan av tillägg till delegationsförteckning för Farsta stadsdelsnämnd

Anmäldes av stadsdelsdirektören beslutade tillägg till delegationsförteckningen avseende punkterna 21 och 53 inom individ- och familjeomsorgen. Beslutet avsåg vissa förtydliganden som ska gälla från och med den 1 januari 2001.

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Punkt 21. Nuvarande lydelse

     

Beslut om placering i enskilt hem, familjehem, som ej är stadigvarande (underåriga)

   SoL 6 g §      jfr 25 §

    Sektionschef/            1:e socialsekr.

Stadigvarande vård beslutas av nämnd/socialdelegerade

Punkt 21. Tillägg

     

Maximalt tre månader

   

Socialdelegerade beslutar efter tre månader även om tillfällig vård

Punkt 53. Nuvarande lydelse

     

Överklagande och yrkande om inhibition när länsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-, LVU- och LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat

SoL 38 och 39 §§, KL 3 kap 10 §, 6 kap 33 § och 34 § 3 p

Delegaten i ursprungsbeslutet

Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 97)

Punkt 53. Tillägg

     
   

Delegaten i ursprungsbeslutet avser lägsta delegerade beslutsnivå. Utöver delegaten i ursprungs-beslutet kan sektionschef/bitr. sektionschef, avd.chef eller förvaltn.chef fatta beslut i dessa ärenden oberoende av om ursprungsbeslutet fattats på lägre nivå

Anmärkningen med nuvarande lydelse tas bort.

Se SoL §§ 47-48 samt nämndens beslut gällande social delegation och delegationsförbud.

Vid tveksamhet gällande tolkningen av delegationsförbuden, rådfråga nämndsekreterare eller Stockholms stads juridiska avdelning

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§208 Anmälan av inköp

Förvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Förelåg anmälan från budget- och redovisningsenheten av inköp av arbetsmiljöutbildning november 2000.

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§209 Information och frågor från nämnden

Förvaltningen besvarade fråga från ledamoten Ola Karlsson (v) om länsstyrelsens kritik mot köksarrangemangen i samband med ombyggnaden av servicehuset Postiljonen.

Förvaltningen och ledamoten Charlotte Broberg (m) besvarade fråga från ledamoten Inger Stark (v) angående oklarheter i finansieringen av åtgärdsprogrammet för Stieg Trenters torg.

Ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) väckte två frågor gällande tillgängligheten vid den planerade bebyggelsen i Farsta strand. Den första frågan gällde betydelsen av att planera in hissförbindelse mellan nivåerna i nybyggnationen och den andra avsåg vikten av att anlägga en trottoar vid hållplatsen för buss 181.

§210 Stadsdelsdirektörens information

Lillemor Larsson, kanslichef, besvarade tidigare väckt fråga gällande diskussioner om en helikopterlandningsplats på Högdalstoppen.

Marianne Andersson, ekonomichef, och stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel presenterade den ekonomiska månadsrapporten för november.

§211 Övriga frågor

Vice ordföranden Tomas Rudin (s) anmälde en skrivelse till förvaltningen för beredning angående lokalsituationen vid Tallkrogens skola. (Bilaga 1).

Ordföranden Madeleine Raukas (m) meddelade att föräldraföreningen för Gubbängsskolan begärt att få träffa nämnden och berörda delar av förvaltningsledningen. Preliminärt datum för mötet är satt till den 7 mars.

Ledamoten Agnes Thörnblom (mp) och ersättaren Ingemar Rahm (fp), som från årsskiftet lämnar sina uppdrag i nämnden, avtackades med blommor. Agnes Thörnblom tackade för uppvaktningen med följande limerick:

                                           "En tant bor nära Drevan                                                            

                                            åser med stegrad bävan

                                            att Farstas marker

                                            inte blir parker

                                            tvärtom var hennes strävan"

Nämnd och förvaltning tackade varandra för det gångna året samt tillönskade varandra en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

__________

Sluten del av sammanträdet

§§ 212-214