Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-01-23

Sammanträde 2001-01-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll 2000-12-19

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 BORDLAGT ÄRENDE - Ansökan om extra bidrag till PRO Svedmyra

Dnr: 671-437/2000

PRO Svedmyra har till stadsdelsnämnden inkommit med ansökan om extra bidrag till en mobil curlingbana. Curlingbanan skulle enligt förslaget kunna rullas ut i Postiljonens samlingslokal.

Handläggare: Gunnel Cronlund, 08-508 18 120

4 Yttrande över revisionsrapport avseende avgiftsdebitering inom äldreomsorgen

Dnr: 124-447/2000

Revisionskontoret konstaterar i rapport nr 14, november 2000, att förvaltningarna har gjort många felregistreringar i paraplysystemet, vilka har lett till att enskilda vårdtagare inom äldreomsorgen drabbats av felaktiga avgifter. Revisorerna har begärt yttrande från nämnderna med redovisning av vilka åtgärder nämnderna ämnar vidta för att åtgärda bristerna.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

5 REMISS - Motion om inrättande av en kulturscen på den gamla stenkrosstomten i Larsboda industriområde

Dnr: 660-426/2000

Viviann Gunnarsson (mp) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att en kulturscen ska inrättas på den del av kv Sillö 4 i Larsboda, där en stenkrossanläggning tidigare låg. Stadsdelsnämnden har erhållit motionen på remiss. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget men anser att bl a de ekonomiska förutsättningarna, drift- och ansvarsfrågorna måste klarläggas innan ett slutgiltigt ställningstagande kan göras.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

6 Förslag om ingående av ramavtal angående boende för yngre med demenssjukdom

Dnr: 125-458/2000

Socialtjänstförvaltningen har tillsammans med äldreomsorgsberedningens kansli utrett behovet av boende för yngre med demenssjukdom och tänkbar lokalisering av sådant boende. Socialtjänstnämnden har därefter uppdragit åt socialtjänstförvaltningen att genomföra en förenklad upphandling för att täcka det akuta behovet t o m år 2001. Upphandlingen är nu genomförd. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner upphandlingen samt beslutar om att teckna ramavtalet.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

7 Utmaning angående utförande av utredningar enligt 50 § socialtjänstlagen samt utredningar och avtal gällande vårdnad, umgänge och boende enligt föräldrabalken

Dnr: 510-449/2000

Farsta stadsdelsnämnd har utmanats av Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB avseende rubricerade tjänster. Förvaltningen anser att utredningar enligt 50 § socialtjänstlagen tillhör en kategori av ärenden som ofta är komplexa och att man därför bör avvakta med upphandling av denna verksamhet tills man prövat enklare uppdrag. Vad gäller uppdragen enligt föräldrabalken kommer nämnden gemensamt med andra stadsdelsnämnder att upphandla insatser i öppenvård för barn, ungdomar och familjer. Förfrågningsunderlaget lämnar möjligheter att också upphandla samtal avseende vårdnad m m. Förvaltningen föreslår att utmaningen avslås.

Handläggare: Lillemor Larsson, 08-508 18 047

8 Yttrande om tillstånd att bedriva korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr: 520-399/2000

Stiftelsen Martinskolan, Söders Waldorfskola, har hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansökt om tillstånd att driva verksamhet avseende korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot att tillstånd ges.

Handläggare: Kerstin Forsén och Bosse Dannert, 08-508 19 421, 508 18 040

9 Val av ledamöter och ersättare i lokala handikapprådet 2001

Dnr: 011-460/2000

Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms kommun, Kommun-HSO Stockholm, nominerar ledamöter och ersättare till stadens lokala handikappråd. Förvaltningen föreslår att nämnden utser de fyra ledamöter och fem ersättare som nominerats. En ordinarie plats är vakant och kommer att utses i fyllnadsval.

Handläggare: Kerstin Forsén och Bosse Dannert, 08-508 19 421, 508 18 040

10 Stadsdelsförvaltningens kommentarer och synpunkter på utrednings- och statistikkontorets (USK) rapport om servicen i Farsta

Dnr: 030-12/2001

Den aktuella undersökningen från USK, som mynnat ut i en rapport, rör gatu- och parkskötseln, trafik, trafikmiljö, resande, kollektivtrafik, säkerhet, ordning, bibliotek, kultur, fritid, lokal kommunal information och annan lokal service (post, bank, apotek etc).

Handläggare: Lillemor Larsson, 08-508 18 047

11 PM angående beviljade åtgärder inom Tillgänglighetsprojektet 2001

Dnr: 320-353/2000

Med målsättningen att Stockholm ska bli världens mest tillgängliga stad har gatu- och fastighetsnämnden anslagit 100 miljoner kronor för att under 2001 fortsätta arbetet med tillgänglighetsskapande åtgärder för att underlätta för människor med funktionshinder inom stadens fastigheter och i den offentliga miljön. Stadsdelsförvaltningen har i samråd med lokala handikapprådet föreslagit vissa åtgärder inom stadsdelsområdet. Förelåg förteckning över av gatu- och fastighetsnämnden godkända åtgärder.

Handläggare: Lillemor Larsson, 08-508 18 047

12 Ändringar i delegationsförteckning för Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 013-453/00

Med anledning av de organisationsförändringar inom administrationen som nämnden fattat beslut om och de personella förändringar som genomförts som en följd av omorganisationen, gäller från januari 2001 ett antal ändringar i delegationsförteckningen.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

13 Anmälan av inköp

Förvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Förelåg anmälan från budget- och redovisningsenheten av inköp av IT-varor och renovering av lokal.

Handläggare: Budget- och redovisningsenheten

14 Information och frågor från nämnden

15 Stadsdelsdirektörens information

§1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat pro...

Nämnden utsåg ordföranden Madeleine Raukas (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2001-02-01.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2000-12-19.

§2 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§3 BORDLAGT ÄRENDE - Ansökan om extra bidrag till PRO Svedmyra

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-06, dnr 671-437/2000, upprättat med anledning av att PRO Svedmyra inkommit med ansökan om extra bidrag till en mobil curlingbana. Ärendet bordlades vid sammanträdet 2000-12-19.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag från PRO Svedmyra för inköp av en mobil curlingbana.

§4 Yttrande över revisionsrapport avseende avgiftsdebitering inom äldreoms...

Revisionskontoret har begärt stadsdelsnämndens yttrande över rapport nr 14, november 2000, i vilken konstateras att förvaltningarna gjort felregistreringar i paraplysystemet, vilka har lett till att enskilda vårdtagare inom äldreomsorgen drabbats av felaktiga avgifter. Stadsdelsförvaltningen har med anledning av denna begäran upprättat tjänsteutlåtande 2000-12-18, dnr 124-447/2000.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar det som sitt svar till revisionskontoret.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§5 REMISS - Motion om inrättande av en kulturscen på den gamla stenkrossto...

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnden remitterat motion från Viviann Gunnarsson (mp), ställd till kommunfullmäktige, med förslag om att en kulturscen inrättas på den del av kv Sillö 4 i Larsboda industriområde, där en stenkrossanläggning tidigare låg. Stadsdelsförvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2001-01-08, dnr 660-426/2000.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§6 Förslag om ingående av ramavtal angående boende för yngre med demenssju...

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-03, dnr 125-458/2000, med förslag till ramavtal avseende boende för yngre med demenssjukdom.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att godkänna upphandlingen och förslaget till ramavtal med Opalen Vård AB.

    2.   Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtalet.

§7 Utmaning angående utförande av utredningar enligt 50 § socialtjänstlage...

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för den s k utmaningsrätten. Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-13, 510-449/2000, med förslag till svar på utmaning från Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB. Utmaningen gäller utförande av utredningar enligt 50 § socialtjänstlagen samt utredningar och avtal om vårdnad, umgänge och boende enligt föräldrabalken.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att bordlägga ärendet.

§8 Yttrande om tillstånd att bedriva korttidstillsyn enligt lagen om stöd ...

Länsstyrelsen i Stockholms län har av stadsdelsnämnden begärt yttrande över Stiftelsen Martinskolans ansökan om tillstånd att driva verksamhet avseende korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Förvaltningen har med anledning av denna begäran upprättat tjänsteutlåtande 2000-01-03, dnr 520-399/2000. Förvaltningen har inga invändningar mot att tillstånd ges.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämna yttrandet som sitt eget.

§9 Val av ledamöter och ersättare i lokala handikapprådet 2001

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-03, dnr 011-460/2000, med förslag om att utse fyra ledamöter och fem ersättare, som nominerats av Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms kommun, Kommun-HSO Stockholm. En ordinarie plats är vakant och kommer att utses i fyllnadsval.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att till lokala handikapprådet i Farsta 2001 utse följande ledamöter och ersättare:

Ledamöter

Ingrid Edin, HiS

Elsie Martinsson, RTP-StS

Sten Ulfsparre, SDF

Siv Nyckel, SRF

Ersättare

Ove Martinsson, Astma & Allergi

Blazena Westerlund, FA

Kerstin Järneberg, NHR

Helena Lejd, RSMH

Joakim Lundberg, SRF

§10 Stadsdelsförvaltningens kommentarer och synpunkter på utrednings- och s...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-11, 030-12/2001, upprättat med anledning av en undersökning som rörde gatu- och parkskötsel, trafik, trafikmiljö, resande, kollektivtrafik, säkerhet, ordning, bibliotek, kultur, fritid, lokal kommunal information och annan lokal service (post, bank, apotek etc).

BESLUT

1.   Nämnden godkänner förvaltningens redogörelse och lägger den till handlingarna.

§11 PM angående beviljade åtgärder inom Tillgänglighetsprojektet 2001

Med målsättningen att Stockholm ska bli världens mest tillgängliga stad har gatu- och fastighetsnämnden anslagit 100 miljoner kronor för att under 2001 fortsätta arbetet med tillgänglighetsskapande åtgärder för att underlätta för människor med funktionshinder inom fastigheter och i den offentliga miljön. Stadsdelsförvaltningen har i samarbete med lokala handikapprådet föreslagit vissa åtgärder inom stadsdelsområdet. Förelåg kanslienhetens promemoria 2001-01-04, dnr 320-353/2000, med förteckning över åtgärder som godkänts av gatu- och fastighetsnämnden.

BESLUT

1.   Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§12 Ändringar i delegationsförteckning för Farsta stadsdelsnämnd

Anmäldes ändringar i delegationsförteckningen som en följd av beslutet om organisationsförändringar inom förvaltningens administration. Bl a har delegaterna "Personalchef", "Kanslichef", "Parkingenjör" och "IT-samordnare" utgått och i förekommande fall ersatts med "Sektionschef personal", "Sektionschef teknik/miljö" och "Sektionschef IT". Beslutet om ändringarna anmäldes i tjänsteutlåtande upprättat 2001-01-04, dnr 013-453/00, och gäller från januari 2001.

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§13 Anmälan av inköp

Förvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Förelåg anmälan från budget- och redovisningsenheten av inköp av IT-varor och renovering av lokal under december 2000.

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§14 Information och frågor från nämnden

Informerades om ett extrainsatt nämndsammanträde torsdagen den 1 mars i ordinarie lokaler med anledning av upprättandet av budgetunderlag för 2002 samt beräkningar för 2003 och 2004. Separat kallelse kommer att skickas ut.

§15 Stadsdelsdirektörens information

§16 Övriga frågor

Vice ordföranden Tomas Rudin (s) uttryckte önskemål om att förvaltningen gör en genomlysning av personalsituationen i stort inom förvaltningen och hos de entreprenörer nämnden har avtal med och att förvaltningen samtidigt undersöker förekomsten av inhyrd personal inom förvaltningen och hos entreprenörerna. Tomas Rudin emotser en rapportering i mars om nämnda förhållanden.

Ordföranden Madeleine Raukas (m) påminde om diskussionskvällen onsdagen den 7 mars kl 18.30, som Gubbängens Hem och Skolaförening inbjudit till.

De nya sektionscheferna Magnus Blom, personal, och Magnus Hedlund, IT, presenterades av kanslichefen Lillemor Larsson och hälsades välkomna av nämnden.

__________

Sluten del av sammanträdet

§§ 17 och 18