Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-02-20

Sammanträde 2001-02-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Sammanfattande redovisning av det avslutade miljöprojektet "Hållbar livsmiljö i Farsta".

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 BORDLAGT ÄRENDE - Utmaning angående utförande av utredningar enligt 50 § socialtjänstlagen samt utredningar och avtal gällande vårdnad, umgänge och boende enligt föräldrabalken

Dnr: 510-449/2000

Farsta stadsdelsnämnd har utmanats av Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB avseende rubricerade tjänster. Förvaltningen anser att utredningar enligt 50 § socialtjänstlagen tillhör en kategori av ärenden som ofta är komplexa och att man därför bör avvakta med upphandling av denna verksamhet tills man prövat enklare uppdrag. Förvaltningen föreslår att utmaningen avslås.

Handläggare: Lillemor Larsson, 08-508 18 047

4 Verksamhetsberättelse med sifferbokslut för 2000 - Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 123-16/2001

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

5 Förslag till organisationsförändring

Dnr: 041-51/2001

Förslag om införande av en beställar-utförarorganisation inom äldre- och handikappomsorgen samt förslag om upphörande av resultatenheterna inom äldreomsorgen med anledning av organisationsförändringen.

Handläggare: BrittMarie Kyndel, 08-508 18 044

6 Förslag till personalpolitiskt program för Farsta stadsdelsförvaltning

Dnr: 201-52/2001

En partssammansatt arbetsgrupp bestående av enhetschefer, en verksamhetschef, dåvarande personalchefen, PA-konsulter och fackliga företrädare har med utgångspunkt i tidigare program från Söderled och f d Farsta stadsdelsförvaltningar samt stadens gemensamma personalpolitik utarbetat förslaget.

Handläggare: Björn Zetterholm, 08-508 18 127

7 Förslag gällande om- och tillbyggnad av Gubbängsskolan

Dnr: 326-53/2001

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, utrett behovet av undervisningslokaler i Gubbängsskolan. För att öka skolans kapacitet att ta emot ytterligare 60 elever de närmaste åren, öka antalet toaletter samt skapa arbetsplatser för lärarna föreslås att en om- och tillbyggnad av skolan görs.

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

8 Planering av förskoleplatser inom stadsdelen Sköndal hösten 2001

Dnr: 410-11/2001

Antalet barn i åldern 1-5 år minskar i stadsdelen. Stadsdelsförvaltningen bedömer att efterfrågan på platser inom de kommunala förskolorna i Sköndal minskar hösten 2001. Minskningen medför att 38 platser behöver avvecklas. Förvaltningen föreslår att förskolan Gråhundsvägen 82 med två avdelningar läggs ned hösten 2001.

Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

9 Förslag till förlängning av avtal med Svensk Äldrevård AB avseende driften av Farsta sjukhem

Dnr: 125-54/2001

Nuvarande avtal med Svensk Äldrevård AB angående driften av Farsta sjukhem löper ut den 30 november 2001. Beslut om förlängning eller uppsägning av avtalet ska fattas senast den 28 februari 2001. En kvalitetsrevision genomfördes av Utredarhuset AB under 2000. Förvaltningen har därefter tillsammans med entreprenören diskuterat förutsättningarna för en förlängning av avtalet. Förvaltningen föreslår att avtalet förlängs ett år från den 1 december 2001.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

10 Ändring av uppsägningstid gällande avtal mellan Stiftelsen Stora Sköndal och Farsta stadsdelsnämnd om nattpatrullverksamhet

Dnr: 125-55/2001

Förvaltningen ser nu över möjligheterna att samla all kvälls- och nattpatrullverksamhet inom hela Farsta i en organisation i egenregi. Det är förvaltningens bedömning att nuvarande kvällspatrull i egenregi, inkluderande nattpatrull inom Postiljonen, skulle kunna klara även den nattpatrullverksamhet som nu utförs av Stiftelsen Stora Sköndal enligt avtal. Förvaltningen föreslår att uppsägningstiden för avtalet med Stiftelsen Stora Sköndal förkortas.

Handläggare: Gunnel Cronlund, 08-508 18 120

11 Riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer inom äldre- och handikappomsorg 2001

Dnr: 670-56/2001

Bidragsgivningens syfte är att stödja och stimulera stadsdelens invånare att i organiserade former engagera sig i frivilligt socialt arbete och uppsökande verksamhet. Nämndens bidrag kan sökas av organisationer/föreningar vilka bedriver verksamhet som utgör ett komplement till stadsdelens egna insatser för människor i utsatta situationer.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

12 REMISS - Motion om ett nytt sätt att ta fram byggbar mark och ny- och ombyggnation av bostäder

Dnr: 310-478/2000

Kommunstyrelsen har till Farsta stadsdelsnämnd remitterat motion av Eva Oivio (s). I motionen föreslås bland annat att nämnderna bör medverka till en omvänd idé- och planeringsprocess när det gäller byggbar mark, undersöka intresset när det gäller elevers och lärares medverkan i frågan om byggbar mark eller ny/ombyggnation i staden och anordna en idétävling bland stadens unga i frågan.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

13 REMISS - Förslag till ändringar i skötselplan för Magelungen-Drevviken

Dnr: 340-477/2000

Gatu- och fastighetskontoret har till Farsta stadsdelsnämnd remitterat förslag till ändringar i skötselplan för Magelungen-Drevviken. Förslaget har varit utställt på medborgarkontoret under fyra månader.

Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

14 FÖRVALTNINGSREMISS - Ansökan om bygglov för tillfällig mellanlagring och sortering av schaktmassor

Dnr: 351-57/2001

Stadsbyggnadskontoret har till Farsta stadsdelsförvaltning remitterat bygglovsansökan för tillfällig mellanlagring och sortering av schaktmassor inom del av fastigheten Gubbängen 1:1 vid Majrovägen i Gubbängen. Förvaltningen tillstyrker ansökan under förutsättning att förvaltningens drifthantering av sopsand och ris garanteras inom området. Anmälan av planerad verksamhet och översiktlig miljökonsekvensbeskrivning var bilagd.

Handläggare: Bernt Karlsson, 08-508 18 032

15 Förslag om deltagande i projektet "Arbete Nu"

Dnr: 510-58/2001

I syfte att få långtidsarbetslösa i arbete eller utbildning samt att kompetensutveckla den egna personalen och effektivisera den egna organisationen ges Farsta stadsdelsförvaltning och Farsta arbetsförmedling möjlighet att arbeta i ett gemensamt projekt med användande av de metoder och förhållningssätt som företaget Bruk Millennium AB utvecklat.

Handläggare: Gunilla Sivander, 08-508 18 000

16 Anmälan av slutrapport från projektet

Dnr: 360-59/2001

Miljöprojektet som startade 1998 har bedrivits tillsammans med ABF Stockholm, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan Farsta-Vantör. Som femte part har Naturskyddsföreningen Söderort medverkat. Hållbar livsmiljö i Farsta har varit ett folkbildningsprojekt med syfte att förändra medborgarnas personliga livsstil till en högre medvetenhet om den enskildes möjlighet att påverka miljöproblemen. Observera att en muntlig redovisning sker i anslutning till sammanträdet.

Handläggare: Björn Zetterholm, 08-508 18 127

17 Anmälan av delegationsförteckning 2001 för Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 013-46/2001

I den nya delegationsförteckningen för Farsta stadsdelsnämnd, som ska gälla från 1 mars 2001, har införts de ändringar som beslutats och anmälts till nämnden under 1999-2000. Därutöver har ett antal smärre tillägg, kompletteringar, förtydliganden och rättelser av felaktigheter införts.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

18 Anmälan av inköp

Förvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden.

Handläggare: Budget- och redovisningsenheten

19 Information och frågor från nämnden

20 Stadsdelsdirektörens information

§19 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Madeleine Raukas (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2001-02-28.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2001-01-23.

§20 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§21 BORDLAGT ÄRENDE - Utmaning angående utförande av utredningar enligt 50 ...

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för den s k utmaningsrätten. Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-13, 510-449/2000, med förslag till svar på utmaning från Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB. Utmaningen gäller utförande av utredningar enligt 50 § socialtjänstlagen samt utredningar och avtal om vårdnad, umgänge och boende enligt föräldrabalken. Ärendet bordlades vid sammanträdet 2001-01-23.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Ola Karlsson m fl (v) och ledamoten Tony Nilsson (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av (m), (fp) och (kd) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att anta utmaningen och uppdrar åt förvaltningen att enligt gällande riktlinjer svara på utmaningen.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Ola Karlsson m fl (v) och ledamoten Tony Nilsson (mp) till förmån för eget yrkande.

Särskilt uttalande anmäldes av Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Vi noterar med tillfredsställelse att förvaltningen avslår utmaningen från Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB. Det är precis som förvaltningen påpekar; utredningar enligt §50 Socialtjänstlagen är ofta komplexa och att de därför inte bör upphandlas. Vänsterpartiet menar socialtjänsten är en kommunal verksamhet och ska så förbli. Det finns inga enkla ärenden inom socialtjänsten. Det rör människor som är utsatta på olika sätt och ofta sker utredningarna utan föräldrarnas samtycke. När beslut ska fattas måste ärendet tillbaka till den kommunala socialtjänsten eftersom myndighetsutövandet måste ske i kommunal regi. Vi har väldigt svårt att förstå varför delar av socialtjänsten ska konkurrensutsättas överhuvudtaget. Viktiga frågor som sekretess, rättssäkerhet och likställighet är inte lösta.

Avslutningsvis konstaterar förvaltningen att det kan vara mindre lämpligt att lägga ut utredningar om kostsamma insatser till entreprenörer som är utförare av motsvarande insatser. Vi instämmer helt!"

§22 Verksamhetsberättelse med sifferbokslut för 2000 - Farsta stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens verksamhetsberättelse för 2000 med sifferbokslut, 2001-02-05, dnr 123-16/2001.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen med sifferbokslut och överlämnar den till kommunstyrelsen.
 2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner överföring av resultatenheternas över- respektive underskott, enligt tjänsteutlåtandet, till 2001. Överförda överskott uppgår till 1,0 mkr och underskott till 0,7 mkr.
 3. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner upplösning av resultatfond 1999 avseende avskaffade resultatenheter inom äldreomsorgen, 0,3 mkr.
 4. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner ianspråktagande av 1,8 mkr ur resultatfond 1999 avseende skolan.
 5. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner att stadsdelens intäktsöverskott om totalt 6,5 mkr får användas för att täcka motsvarande underskott.
 6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av 1,3 mkr avseende icke förbrukade stimulans- och ombyggnadsmedel inom äldreomsorgen.
 7. Nämnden anmäler att resultatet försämrats med 1,3 mkr om den i ärendet begärda ombudgeteringen avseende stimulans- och ombyggnadsmedel inom äldreomsorgen godkänns.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Ola Karlsson mfl (v) enligt följande:

"Trots den ljusnande ekonomiska situationen för Farsta stadsdelsnämnd ser Vänsterpartiet med viss oro på det ekonomiska läget. Inom särskilt två områden ser läget illavarslande ut, handikapp och äldreomsorgen. Dessa verksamheter dras med underskott trots att de fick utstå besparingar under det gångna året. Vi finner det oacceptabelt att dessa verksamheter ytterligare skall spara, vilket tycks bli aktuellt under nuvarande år.

Vi konstaterar också att Individ och Familj uppvisar ett överskott, trots att nämnden under året beslutat om en rad besparingar inom Individ och Familj. Detta kan ha fått konsekvenser för verksamheten i form av medveten ekonomisk återhållsamhet i en förmodad ekonomisk svår situation."

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Det är glädjande att nämndens bokslut uppvisar ett bättre resultat jämfört med tidigare års redovisning. Detta är ett resultat av ett långsiktigt och mödosamt arbete från förvaltningens sida som nu ger resultat. Trots en borgerlig nedskärningspolitik har förvaltningen lyckats klara budget och uppsatta redovisningsmål. På vägen har dock många medborgare fått lida av att stadens insatser för behövande minskat. Psykiskt funktionshindrade, socialt utsatta och äldre har fått bära en stor börda under föregående år.

Den främsta ekonomiska orsaken till nämndens förbättrade ekonomi står att finna i den förbättrade samhällsekonomin. Fler boende i Farsta har arbete jämfört med tidigare, vilket direkt påverkar de sociala kostnaderna för Farsta positivt. Men trots den växande arbetsmarknaden i Stockholm har vi i Farsta en oroväckande låg sysselsättningsgrad jämfört med övriga Stockholm. Andelen långtidsarbetslösa är alltför hög. Den borgerliga majoriteten har vid ett flertal besparingsbeslut lagt ned och kringskurit förvaltningens möjligheter att arbeta med dessa grupper. Inför de kommande åren är det utomordentligt viktigt att de kvarvarande riktade insatser som stadsdelen erbjuder finns kvar och utvecklas.

En socialdemokratiskt förd politik i Farsta hade inneburit mer kommunala resurser, en större nämndvolym, än den som nu redovisas. Den av (S) framlagda budgeten i stadshuset hade gett 36,8 miljoner kronor mer till verksamhet i vår stadsdel. Förskolorna hade därmed haft bättre förutsättningar för sin viktiga verksamhet och de äldre hade fått en bättre omsorg. Därutöver hade inte medel förslösats på konkurrensutsättning av stadens verksamheter."

§23 Förslag till organisationsförändring

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-04, dnr 041-51/2001, med förslag om införande av en beställar-utförarorganisation inom äldre- och handikappomsorgen samt förslag om upphörande av resultatenheterna inom äldreomsorgen med anledning av organisationsförändringen.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner den föreslagna organisationsförändringen.
 2. Nämnden beslutar att resultatenheterna inom äldreomsorgen upphör som resultatenheter med anledning av organisationsförändringen och återkommer i samband med kvartalsrapport 1 om hemställan till kommunstyrelsen i frågan.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Vänsterpartiet ser med oro på en alltför stor koncentration av makten, helst skulle vi vilja se en organisation med chefer för de olika verksamheterna. Nämndens verkamhet tenderar att alltmer handla om "köp och sälj" istället för omsorgen om medborgarna. Förvaltningens ambition att stödja de egna utförarenheterna i konkurrens med med alternativa utförare är dock sympatisk.

Osäkerhet råder kring äldreomsorgspengen, vi är tveksamma till om detta är ett system som förbättrar äldreomsorgen. Valfriheten för den enskilde kan vara att få möjlighet att välja sjukhem eller äldreboende. Hur konstruktionen av äldrepengen kommer att se ut är väsentligt."

§24 Förslag till personalpolitiskt program för Farsta stadsdelsförvaltning

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-17, dnr 201-52/2001, förelåg med förslag till nytt personalpolitiskt program för Farsta stadsdelsförvaltning.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till personalpolitiskt program och förslag till personalpolitiska åtaganden under 2001.

§25 Förslag gällande om- och tillbyggnad av Gubbängsskolan

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, utrett behovet av undervisningslokaler i Gubbängsskolan. För att öka skolans kapacitet att ta emot ytterligare 60 elever de närmaste åren, öka antalet toaletter samt skapa arbetsplatser för lärarna föreslås att en om- och tillbyggnad av skolan görs. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-25, dnr 326-53/2001, i ärendet.

BESLUT

1. Nämnden godkänner förslaget till om- och tillbyggnad av Gubbängsskolan.

§26 Planering av förskoleplatser inom stadsdelen Sköndal hösten 2001

Stadsdelsförvaltningen bedömer att efterfrågan på platser inom de kommunala förskolorna i Sköndal minskar hösten 2001. Minskningen medför att 38 platser behöver avvecklas. Förvaltningen föreslår att förskolan Gråhundsvägen 82 med två avdelningar läggs ned hösten 2001. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-23, dnr 410-11/2001, i ärendet.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anslöt sig.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att lägga ned förskolan Gråhundsvägen 82 i Sköndal hösten 2001.
 2. Nämnden beslutar att under invänjningstiden avgiftsbefria de föräldrar vars barn måste byta förskola på grund av nedläggning.

Särskilt uttalande, till vilket vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anslöt sig, anmäldes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Barnomsorgen har under många år fått minskade resurser. Många förskolor i Farsta har tvingats öka barngrupperna eller minska personalen. Detta har skett på grund av att barnomsorgspengen inte ökat i samma takt som kostnader och löner. Barnomsorgen skulle behöva en kraftig resursförstärkning för att kunna upprätthålla en bra kvalitet och bedriva en bra pedagogisk verksamhet.

Det vikande barnunderlaget tvingar nämnden att lägga ner förskolan Gråhundsvägen 82 i Sköndal hösten 2001. Samtidigt kan de nya privata förskolorna fortsätta sin verksamhet oavsett kvalitet, medan övriga förskolor måste anpassa sin verksamhet till det totala antalet platser i Sköndal. För att föräldrarna skall ha valfrihet måste nämnden ha platser att erbjuda men ekonomin ger inte utrymme för tomma platser. Risken finns också att föräldrar väljer privat barnomsorg framför kommunal enbart för att slippa riskera att verksamheten läggs ner. Detta måste motverkas genom att samma krav ställs på samtliga driftsformer."

§27 Förslag till förlängning av avtal med Svensk Äldrevård AB avseende drif...

Stadsdelsförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2001-02-07, dnr 125-54/2001, att avtalet med svensk Äldrevård AB förlängs till dess att äldrepengen införs i Stockholms stad, dock längst till och med den 30 november 2002, att priserna justeras och att uppsägningstiden återgår till ursprungliga tolv månader.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt anmälde ett särskilt uttalande.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig till det av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) framlagda förslaget till beslut.

Ledamoten Tony Nilsson (mp) anslöt sig till det av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) framlagda förslaget till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av (s), (m), (fp), (kd) och (mp) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att godkänna förslaget till förlängning av driftavtalet för Farsta sjukhem.
 2. Nämnden beslutar att halvårsvisa kvalitetskontrollstationer införs för Farsta sjukhem, där nämnden informeras om hur verksamheten anpassas till de uppsatta målen.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

att    återta verksamheten i egen regi

att    därutöver anföra följande:

Driften av Farsta sjukhem anbudsupphandlades 1997 och företaget Grannskapsservice AB tog över verksamheten. Senare överfördes avtalet från Grannskapsservice AB till Svensk Äldrevård AB. Detta skedde utan större debatt i nämnden trots att detta var ett företag som inte vann anbudsupphandlingen.

I maj 2000 fick Utredarhuset AB ett uppdrag att göra en kvalitetsrevision av verksamheten på Farsta sjukhem. Vid nämndens möte i novemmber 2000 framkom det att verksamheten på Farsta sjukhem visade på stora brister.

I uppföljningen till handlingsplan och åtgärdsplan som Svensk Äldrevård AB redovisas vad som hittills har genomförts. Vi vill peka på ett par kvalitetsvariabler som ej blivit uppfyllda enligt vår åsikt. En kvalitetsvariabel som var oacceptabelt låg var tillgången till aktiviteter och sysselsättning. Vi anser uppföljningen på denna punkt inte tillgodose de behov de boende har enligt det ursprungliga avtalet. En mer konkretiserad uppföljning hade varit önskvärd. Att målet skall vara att minst två boende skall komma ut dagligen låter i minsta laget. Personalens förmåga att träna olika funktioner fick också låga betyg i kvalitetsrevisionen. För att vara en uppföljning av handlingsplan och åtgärdsplan är informationen i tunnaste laget. Vi kan inte se att uppföljningsplanen är tillräckligt omfattande och konkret. Det hade varit önskvärt om nämnden haft möjlighet att stämma av Svensk Äldrevård AB:s rapport med avtalets olika kvalitetskrav.

Nämnden har tidigare fattat beslut om vilka kvalitetsmål äldreomsorgen skall vila på. Vi kan utifrån dessa mål inte se att Svensk Äldrevård AB lever upp till det ursprungliga avtalet. Det gäller t ex valfrihet och kontinuitet. Vi kan inte se någon annan lösning än att ta tillbaka verksamheten i egen regi.

Vi känner också oro för en eventuell börsintroduktion av företaget och att detta skulle kunna innebära att ekonomiska aspekter blir viktigare än en bra äldreomsorg. De privata entreprenörerna inom äldreomsorgen är i stort sett helt dominerande av några enstaka stora aktörer vilket inte skapar någon mångfald."

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Driften av Farsta sjukhem har diskuterats i omgångar. Framförallt i samband med den kvalitetsrevision som redovisades hösten 2000. Problemen har varit många och sjukhemmet har allvarliga brister när det gäller kvaliteten i verksamheten. Vi är väl medvetna om att detta ytterst är en ekonomisk fråga och att äldreomsorg för att uppnå en god kvalitet måste få kosta mer än idag. Men även under rådande omständigheter måste kvaliteten höjas och säkras. Det behövs fler omsorgsfulla händer på Farsta sjukhem.

Förvaltningens förslag till beslut är ett bra underlag för fortsatt drift av nuvarande entreprenör för Farsta sjukhem. Dock har bristerna varit så allvarliga vid tidigare revisioner att en mer bestämd hållning bör föras från förvaltningens sida när det gäller kvalitetsuppföljning. Vi begär därför en halvårsvis kvalitetsavstämning vid Farsta sjukhem där förvaltningen begär in och redovisar för nämnden de mått och steg som vidtas för att uppnå de nu uppsatta målen."

§28 Ändring av uppsägningstid gällande avtal mellan Stiftelsen Stora Skönda...

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-05, dnr 125-55/2001, med förslag om förkortning av uppsägningstiden för avtalet med Stiftelsen Stora Sköndal om nattpatrullverksamhet.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m) lade fram ett förslag till beslut, med innebörd att sista bisatsen i förvaltningens förslag till beslut utesluts, och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig samtliga övriga partier.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att förkorta uppsägningstiden med två månader för avtalet med Stiftelsen Stora Sköndal om nattpatrullverksamhet, till den 30 april 2001.

§29 Riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer inom äldre- och h...

En arbetsgrupp bestående av företrädare för äldreomsorgen och stadsdelsnämnden har med socialtjänstnämndens riktlinjer som förebild, utarbetat förslag till riktlinjer för bidrag till äldre- och handikapporganisationer 2001. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-16, dnr 670-56/2001.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer inom äldre- och handikappomsorg 2001.

§30 REMISS - Motion om ett nytt sätt att ta fram byggbar mark och ny- och o...

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnden remitterat motion av Eva Oivio (s), socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. Förvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2001-02-06, dnr 310-478/2000.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

§31 REMISS - Förslag till ändringar i skötselplan för Magelungen-Drevviken

Gatu- och fastighetskontoret har till stadsdelsnämnden remitterat förslag till ändringar i skötselplan för Magelungen-Drevviken. Förslaget har varit utställt på medborgarkontoret i Farsta under fyra månader. Stadsdelsförvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2001-02-05, dnr 340-477/2000.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar enhälligt att bordlägga ärendet.
 2. Nämnden beslutar att utse en samrådsgrupp för att tillse att intresserade föreningar och enskilda i demokratisk ordning kan komma till tals under ärendets gång. Ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) föreslås bli sammankallande i gruppen.

§32 FÖRVALTNINGSREMISS - Ansökan om bygglov för tillfällig mellanlagring oc...

Stadsdelsförvaltningen har för yttrande tillställts en förvaltningsremiss från stadsbyggnadskontoret avseende tillfälligt bygglov inom fastigheten Gubbängen 1:1, vid Majrovägen i Gubbängen. Stadsdelsförvaltningen har gjort bedömningen att remissen bör behandlas av stadsdelsnämnden. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-31, dnr 351-57/2001, i ärendet.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§33 Förslag om deltagande i projektet "Arbete Nu"

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-06, dnr 510-58/2001, med förslag om nämndens deltagande i projektet "Arbete Nu", vars syfte är att få långtidsarbetslösa i arbete eller utbildning samt att kompetensutveckla den egna personalen och effektivisera den egna organisationen.

BESLUT

1. Nämnden beslutar att delta i projektet "Arbete Nu".

§34 Anmälan av slutrapport från projektet "Hållbar livsmiljö i Farsta"

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-01, dnr 360-59/2001, med slutrapport från miljöprojektet "Hållbar livsmiljö i Farsta".

BESLUT

1. Nämnden lägger slutrapporten till handlingarna.

§35 Anmälan av delegationsförteckning 2001 för Farsta stadsdelsnämnd

I den nya delegationsförteckningen för Farsta stadsdelsnämnd, som ska gälla från den 1 mars 2001, har införts de ändringar som beslutats och anmälts till nämnden under 1999-2000. Därutöver har ett antal smärre tillägg, kompletteringar, förtydliganden och rättelser av felaktigheter införts.

Ordföranden Madeleine Raukas (m) framhöll i detta sammanhang vikten av att förändringar i verksamheterna, särskilt på chefnivå (t ex byten av rektorer), kommer till nämndens kännedom.

BESLUT

 1. Nämnden lägger delegationsförteckningen för 2001 till handlingarna.

§36 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Förelåg anmälan från budget- och redovisningsenheten av inköp av bland annat IT-utrustning och möbler.

BESLUT

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§37 Information och frågor från nämnden

Ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) väckte två frågor. Den första gällde möjligheterna att påverka fastighetsägare som använder fossila bränslen till att istället ansluta sig till fjärrvärmenätet. Den andra frågan rörde utarbetandet av någon form av välkomnande information till nyinflyttade i stadsdelsområdet. Hammerin betonade att båda frågorna bör belysas.

Ledamoten Tony Nilsson (mp) uttryckte önskemål om att förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, återkommande rapporterar om sitt arbete inför nämnden.

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel upplyste om att en medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ulla-Carin Holst, anställts som efterträdare till Birgitta Vikström, som avgår med pension den sista februari.

§38 Stadsdelsdirektörens information

BrittMarie Kyndel redogjorde kortfattat för det lokala brottsförebyggande råd, som nyligen bildats inom stadsdelsområdet. Rådet består av representanter från polisen, fastighetsägarna, Farsta centrum, berörda delar av förvaltningen – bland annat ungdomssektionen – med flera. Rådet ska arbeta med frågor som allmänheten väcker genom förvaltningens hemsida, närpolisen m m. Från vecka 17 och fyra veckor framåt kommer rådet att genomföra en kampanj med inriktning på att sprida kunskap om rådet. Detta ska ske bland annat genom ett informationsmöte på Vår teater, pressmeddelande, annonsering i lokalpressen, förslagslådor och telefonväkteri på polisstationen. Medel till en samordnande projektanställning på del- eller heltid kommer att sökas hos länsstyrelsen. Ordförande i rådet är BrittMarie Kyndel och vice ordförande Per-Inge Akterin, närpolischef.

Stadsdelsdirektören påminde om det extra sammanträde med stadsdelsnämnden som äger rum den 1 mars.

§39 Övriga frågor

Ordföranden Madeleine Raukas (m) läste upp ett brev med uppskattande ord om äldrevården i Farsta.

Nämnden utsåg ledamoten Lennart Mehlberg (s) att jämte ordföranden Madeleine Raukas (m) justera protokollet 2001-02-20, avseende de ärenden som omfattas av sekretess.

__________

Sluten del av sammanträdet

§§ 40-43