Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-03-01

Sammanträde 2001-03-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering.

2 Underlag till budget för år 2002 och beräkningar för åren 2003 och 2004 avseende Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 123-17/2001

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

3 Yttrande till JO

Dnr: 510-465/2000

Svar på remiss i ärende 4207-2000 angående principiell fråga om tidsbegränsade beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Justitieombudsmannen har anmodat Farsta stadsdelsnämnd om yttrande med anledning av granskning av beslut om insatser enligt LSS.

Handläggare: Bosse Dannert och Kerstin Forsén, 08-508 18 040, 19 421

4 TILLÄGGSÄRENDE. Hälso- och sjukvårdsansvar inom äldreomsorgen i Farsta

Dnr: 013-72/2001

Handläggare: Gunnel Cronlund, 08-508 18 120

5 TILLÄGGSÄRENDE. Yttrande över remiss angående förskoleklass för barn som kommer att mottagas i särskolan

Dnr: 420-468/2000

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

§44 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. ...

Nämnden utsåg ordföranden Madeleine Raukas (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2001-03-09.

§45 Underlag till budget för år 2002 och beräkningar för åren 2003 och 2004...

Stadsdelsnämnden behandlade stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-15, dnr 123-17/2001, med förslag till budget för åren 2002-2004.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade att förvaltningens tjänsteutlåtande skulle överlämnas utan eget ställningstagande samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) yrkade att förvaltningens tjänsteutlåtande skulle överlämnas utan eget ställningstagande samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av (m), (fp) och (kd) framlagda förslaget.

BESLUT

1.   Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budget för åren 2002-2004.

2.   Nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning samt hemställer att    kommunstyrelsen beaktar de synpunkter som framförs i ärendet.

3.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat att överlämna tjänsteutlåtandet utan eget ställningstagande samt att därutöver anföra:

Medborgarnas behov växer i Farsta. De äldre blir fler. Barnkullarna väntas öka. Andelen långtidsarbetslösa är oroväckande stor. Hemlöshet är ett existerande problem i Farsta. Funktionshindrade har stora behov. Antalet vuxna i skola och förskola är för få. Fritidssysselsättning för ungdomar i Farsta är en bristvara.

Trots detta har den borgerliga majoriteten i Farsta, såväl som i staden i stort, inga som helst ambitioner att möta medborgarnas växande behov av kommunal service. Skattesänkningar och konkurrensutsättning av verksamheterna har blivit viktigare än omsorg, omtanke och kvalitet.

Vi anser att kommunen och stadsdelen satsar för lite på människor som har behov av samhällets stöd. Med nuvarande borgerliga budgetpolitik, syftande till sänkta skatter hellre än fungerande vård och omsorg om människor, far människor i Farsta illa. Hade den socialdemokratiska budgetpolitiken fått gälla i Stockholm hade Farsta stadsdelsnämnd haft betydligt mer resurser för att möta de växande behoven. Äldre, barn och ungdomar hade haft större möjligheter till kommunal service jämfört med resultaten av den nu förda politiken. Skattesänkningarna i Stockholm dränerar stadens möjligheter att hålla en fullgod kvalitet i verksamheterna.

Trots en växande arbetsmarknad i Stockholm har Farsta en oroväckande hög andel långtidsarbetslösa. Under 1999 drogs flera verksamheter riktade till de arbetslösa ned. Inför de kommande åren är det utomordentligt viktigt att de kvarvarande riktade insatser som stadsdelen erbjuder finns kvar och utvecklas.

Den borgerliga majoritetens fullskaliga experiment med konkurrensutsättning kommer under de kommande åren att betyda ökande kostnader för medborgarna. Dels i form av den byråkrati som kommunen tvingas bygga upp för att genomföra korrekta upphandlingar, dels genom en utökning av antalet driftsenheter. Det är allvarligt att förvaltningen nu aviserar kostnadsökningar för Farsta stadsdelsnämnd pga införandet av äldrepeng i Stockholm. Det återstår att se vilken omfattning detta problem får. Vår principiella inställning är att äldreomsorg måste få kosta mer, men endast om skattemedel används till fler omtänksamma händer och till ökad kvalitet."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat att överlämna tjänsteutlåtandet utan eget ställningstagande samt att därutöver anföra:

Ska nämndens verksamhet få möjlighet att utvecklas positivt är det viktigt med tillräckliga resurser för att klara sin omfattande verksamhet. Den borgerliga majoritetens skattesänkningar har inneburit nedskärningar i stadsdelen. Med vänsterpartiets budget i fullmäktige kommer ytterligare resurser tillföras nämnden med pris- och lönekompensation.

Vänsterpartiet vill avbryta upphandling och konkurrensutsättning i stadsdelen. Vi skulle vilja få en redovisning på hur mycket all administration kring upphandling och konkurrensutsättning har kostat nämnden. Vi är tveksamma till den ekonomiska besparing majoriteten hoppats på via t ex utmaningsrätten.

Vänsterpartiet delar förvaltningens åsikt att resurser måste tillskjutas Individ och familj, Skola, förskola, fritidsverksamhet, äldre och handikappomsorgen. Vi ser med oro på att ett nytt resurs- och utjämningssystem kan komma att missgynna nämndens verksamhet."

§46 Yttrande till JO

Justitieombudsmannen har anmodat Farsta stadsdelsnämnd att yttra sig med anledning av granskning av beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stadsdelsförvaltningen har med anledning av denna begäran upprättat tjänsteutlåtande 2001-02-07, dnr 510-465/2000. JO:s dnr 4207-2000

BESLUT

1.   Nämnden beslutar att till Justitieombudsmannen överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget.

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§47 TILLÄGGSÄRENDE. Hälso- och sjukvårdsansvar inom äldreomsorgen i Farsta

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-27, dnr 013-72/2001, med förslag till verksamhetschefer för hälso- och sjukvård inom Postiljonens och Ängsö äldreboenden.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att utse chefen för Postiljonens servicehus till verksamhetschef för hälso- och sjukvården inom Postiljonens äldreboende samt att utse chefen för Ängsö äldreboende till verksamhetschef för hälso- och sjukvården inom Ängsö äldreboende.

§48 TILLÄGGSÄRENDE. Yttrande över remiss angående förskoleklass för barn so...

Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen tillställts remiss avseende överförandet av ansvaret för förskoleklass för barn som kommer att mottagas i särskolan, från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Förvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2001-02-19, dnr 420-468/2000.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§49 Övriga frågor

Äldreomsorgschef Gunnel Cronlund, som i mars lämnar förvaltningen och övergår till annan verksamhet, avtackades med blommor av nämnden.

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel meddelade att sifferbokslut, nyckeltal, SLK-blanketter m m, som utgör bilagor till verksamhetsberättelsen, överlämnats till nämnden.

Vice ordföranden Tomas Rudin anmälde en skrivelse angående gymnastiklokaler i Sköndalsskolan för förvaltningens beredning. (Bilaga 1)