Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-04-24

Sammanträde 2001-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Läsforskare Bo Sundblad och docent Lennart Grosin redovisar resultatet av satsningen "Gör Läs mer...alla barn i Farsta till goda läsare!"

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Kvartalsrapport 1 för 2001

Dnr: 103-113/2001

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

REMISSER/YTTRANDEN

4 Yttrande över utredningen "Valfrihet inom äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade"

Dnr: 530-118/2001

Kommunstyrelsen fick i samband med beslutet om budget 2001 för Stockholms stad i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda en kundvalsmodell för äldre- och handikappomsorgen. Stadsledningskontoret föreslår i ärendet att en kundvalsmodell införs för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice fr o m 2002-01-01. För övriga delar av äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade föreslås kommunstyrelsen få fortsatt utredningsuppdrag.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

5 Yttrande över revisionsrapport om samverkan mellan socialtjänst och psykiatri

Dnr: 124-92/2001

Revisionskontoret har i Revisionsrapport nr 4, mars 2001, i ett revisionsprojekt gemensamt med Stockholms läns landsting granskat hur huvudmännens samverkan inom socialtjänst och psykiatri fungerar både utifrån ett övergripande ledningsperspektiv och utifrån ett individ-/brukarperspektiv. Granskningen kommer att redovisas i två delrapporter.

Handläggare: Ann Englund och Bosse Dannert, 08-508 19 210, 18 040

6 Yttrande angående konsekvenserna av höjt barnbidrag för socialbidragshushåll med barn

Dnr: 510-32/2001

Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande över motion av Paul Lappalainen (mp), som framhåller att bidragshushållen inte får tillgodogöra sig barnbidragshöjningen och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra reglerna om försörjningsstöd till förmån för de barnfamiljer som idag drabbas.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

7 Yttrande över förslag till ny detaljplan för del av kv Samsö mm inom stadsdelen Farsta

Dnr: 311-80/2001

Stadsbyggnadskontoret har till Farsta stadsdelsnämnd remitterat ett förslag till ny detaljplan för bostadsbebyggelse på ömse sidor om Kvickensvägen (kv Samsö mm) i Farsta. Detaljplaneförslaget skiljer sig endast obetydligt från det tidigare förslaget, som Farsta stadsdelsnämnd yttrade sig över 2000-09-26 i samband med programsamråd om projektet.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

8 Yttrande över motion om anläggning av badplats vid Magelungen

Dnr: 340-67/2001

Juan Carlos Cebrián (s) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att en bad/sandstrand och en handikappanpassad badbrygga anläggs vid Magelungens utlopp i Farsta strand. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden avslår motionen och att förvaltningen tillsammans med Stockholm vatten utreder möjligheten till röjning av vegetation i vattnet i syfte att säkerställa badmöjligheten i framtiden.

Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

SEKRETESSÄRENDEN

9 Förslag om förlängning av avtal med Stiftelsen Stora Sköndal om nattpatrullverksamhet

Dnr: 125-55/2001

Söderleds stadsdelsnämnd och Stiftelsen Stora Sköndal tecknade 1997 avtal om nattpatrullverksamhet inom dåvarande Söderled. Avtalet gällde från den 1 september 1997 till och med den 31 augusti 1999 och förlängdes därefter ettårsvis. Om inte avtalet sägs upp senast den 30 april 2001 löper det vidare. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nu gällande avtal förlängs fram till den tidpunkt då den så kallade äldrepengen införs inom hemtjänsten.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

10 Ansökan om bidrag för 2001 till utomstående organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorg i Farsta stadsdelsområde

Dnr: 670-137/2001

Sammanlagt 15 organisationer har inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för 2001, förtecknade i bilaga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att 136 800 kronor fördelas mellan dem. Därmed återstår 30 450 kronor för ytterligare bidrag till organisationer verksamma inom äldreomsorg, varav 5 000 kronor föreslås få användas till icke organiserade frivilligkrafter samt 12 750 kronor för ytterligare bidrag till organisationer verksamma inom handikappomsorg.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

11 Ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med personligt ombud för psykiskt funktionshindrade

Dnr: 510-133/2001

För att tillgodose behovet av samordnade insatser från olika huvudmän för de psykiskt funktionshindrade med omfattande funktionshinder har regeringen anslagit medel för finansieringen av personliga ombud. Farsta och Skarpnäcks stadsdelsnämnder har gemensamt upptagningsområde inom landstingets psykiatri. Därför föreslås att ansökan görs gemensamt för två personliga ombud som ska samarbeta inom stadsdelsområdena.

Handläggare: Ann Englund och Bosse Dannert, 08-508 19 210, 18 040

12 Synpunkter/önskemål inför gatu- och fastighetskontorets förslag till verksamhetsplan 2002

Dnr: 101-88/2001

Farsta stadsdelsförvaltning har för synpunkter/önskemål och inbördes prioritering tillställts en sammanställning av det remissvar stadsdelsnämnden lämnade vid behandling av gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan för 2001. De nu lämnade synpunkterna/önskemålen kommer att utgöra underlag för gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan för 2002. Ärendet är ställt till stadsdelsförvaltningen som gjort bedömningen att förvaltningens svar bör behandlas av stadsdelsnämnden.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

13 Sommarverksamhet för ungdomar i sköndal 2001

Dnr: 442-132/2001

Förslag om att ge Sköndals fritidsgård möjlighet att söka medel från fonder och andra intressenter i Sköndal för att bedriva sommarverksamhet i området och skapa en meningsfull fritid för ungdomar mellan 13 och 19 år.

Handläggare: Johan Lund, 08-605 39 69

14 Lokal policy för deltidsnärvaro i barnomsorg

Dnr: 410-102/2001

Stadsdelsförvaltningen föreslår att föräldrar med deltidsplacerade barn och som fritt kan förfoga över närvarotiden, i första hand erbjuds deltidsnärvaro mellan kl 9 och 15, vilket är den tid som förskoleverksamheten har sin huvudsakliga pedagogiska verksamhet. Detta möjliggör en effektivare personaldimensionering och att barnens bästa utifrån behovet av trygghet och kontinuitet bättre kan tillvaratas.

Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

15 Förslag om tjänsteresa till S:t Petersburg

Dnr: 231-101/2001

Stadsdelsnämnden måste godkänna resor som förvaltningens anställda företar i tjänsten utanför Norden och till Island.
Sju lärare vid Kvickenstorpsskolan, Hökarängsskolan och Gubbängsskolan går under vårterminen 2001 en kurs "Brott mot mänskligheten i olika ismers namn", som avslutas med en studieresa till S:t Petersburg 7-12 maj.


Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

16 Förslag om studie- och konferensresa till Prag

Dnr: 231-134/2001

Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner en studie- och konferensresa 17-20 maj för 33 anställda vid öppna hemtjänsten och dagvården för dementa i Gubbängen, Tallkrogen och Svedmyra samt östra och västra Hökarängen. Resan finansieras dels genom enhetens egen budget dels genom externa projektmedel.

Handläggare: Cecilia Åberg, 08-508 18 225

17 Anmälan av kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldreomsorgens särskilda boendeformer

Dnr: 530-125/2001

Rapporten redovisar resultatet av en kartläggning som de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna gjort av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer (sjukhem, ålderdomshem, gruppboenden och servicehus) i de sex stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Skärholmen, Vantör och Älvsjö. Kartläggningen genomfördes via enkät riktad till sjuksköterskor i oktober 2000.

Handläggare: Ullacarin Holst, 08-508 19 543

18 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet förvaltningens inköp av bland annat inbrottslarm under perioden januari-mars 2001.Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

19 Information och frågor från nämnden

20 Stadsdelsdirektörens information

§76 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Madeleine Raukas (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2001-05-04.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2001-03-01.

§77 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

Ledamoten Ola Karlsson (v) uttryckte önskemål om ett klargörande gällande nämndens hantering av anmälda skrivelser som besvarats av förvaltningen. Nämnd och förvaltning var överens om att skrivelserna bör anmälas som separata ärenden på föredragningslistan.

§78 Kvartalsrapport 1 för 2001

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-11, dnr 103-113/2001, med kvartalsrapport 1 för Farsta stadsdelsförvaltning.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner kvartalsrapport 1 för 2001.
 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för avveckling/omstrukturering av lokaler, 1,1 mkr.
 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag/ombyggnadskostnader inom äldreomsorg, 8,2 mkr.
 4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för utrustning av nytillkomna grundskolelokaler, 0,8 mkr.
 5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för rörligt team inom socialpsykiatrin, 0,4 mkr.
 6. Nämnden godkänner återredovisning av startkostnader för nya platser på Farsta sjukhem, 0,7 mkr.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

att godkänna punkt 1-6

att hemställa till kommunstyrelsen om ett tilläggsanslag på 2,1 mkr för att täcka underskottet inom området individ och familj.

att därutöver anföra:

Vänsterpartiet säger bestämt nej till upphandling i konkurrens. Erfarenheterna i Farsta eller i staden i övrigt är inte precis lysande. Låt oss påminna om hur det ser ut på Farsta sjukhem och Edö servicehus. Trots mycket stora brister får de fortsätta driva verksamheterna och förvaltningen eller nämnden har inte tillräckligt stor insyn för att kunna sätta press på entreprenören att åtgärda bristerna. När det gäller den nya upphandlingen av Edö kommer det inte att läggas något egen-regi anbud. Katastrof anser vi.

När det gäller utmaningen av bl.a. paragraf 50-utredningar som majoriteten har godkänt menar Vänsterpartiet att den omedelbart måste avvisas. Det är ytterst olämpligt att lägga ut så komplexa utredningar som paragraf 50-utredningar på privata entreprenörer. JO har i sitt nyligen avgivna yttrande över socialtjänst på entreprenad meddelat att sådana entreprenader är olagliga. Trots detta avbryter majoriteten inte utmaningen.

Vänsterpartiet yrkar på ett tilläggsanslag från kommunstyrelsen till individ och familj. Vi menar att det är omöjligt att göra ytterligare besparingar inom verksamheten. Placeringar är kostsamma men människor som far illa måste få kosta. En budget i balans till varje pris är cyniskt.

När det gäller barn i behov av särskilt stöd är vi oroliga. Vi får rapporter från bl.a. rektorer om att pengarna inte räcker. Det finns även tveksamheter över hur det nya systemet fungerar. Vi återkommer med en skrivelse i detta ärende.

När det gäller handikappsektionen ser vi med stor oro på vad som händer med biståndsbedömningarna. Somliga brukare får minskat bistånd och många upplever att de inte får sina behov tillfredsställda skriver förvaltningen. För att nå budgetbalans är en fortsatt restriktiv bedömning nödvändig. Som exempel nämns rätten till LSS-insatser. Man hänvisar till prejudicerande domar. Detta är häpnadsväckande! För att nå budgetbalans tummar man på människors rätt till ett drägligt liv. Även här blir talet om budgetbalans ett cyniskt spel med människors rätt till ett anständigt liv."

§79 Yttrande över utredningen "Valfrihet inom äldreomsorg och omsorgen om f...

Kommunstyrelsen fick i samband med beslutet om budget 2001 för Stockholms stad i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda en kundvalsmodell för äldre- och handikappomsorgen. Stadsledningskontoret föreslår i utredningen att en kundvalsmodell införs för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice fr o m 2002-01-01. För övriga delar av äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade föreslås kommunstyrelsen få fortsatt utredningsuppdrag. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-10, dnr 530-118/2001, i ärendet.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade att förvaltningens tjänsteutlåtande skulle överlämnas utan eget ställningstagande samt anmälde ett särskilt uttalande.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Tony Nilsson (mp) yrkade att förvaltningens tjänsteutlåtande skulle överlämnas utan eget ställningstagande samt anslöt sig till det av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälda särskilda uttalandet.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. stadsdelsförvaltningens remissvar överlämnas till kommunfullmäktige
 2. stadsdelsnämnden ger följande remissvar:

förslaget att införa kundvalsmodell är ännu ett exempel på fixeringen vid "mångfald av utförare" som både garanti och förutsättning för valfrihet och kvalitet inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Förslaget bortser från att det som verkligen garanterar valfrihet och kvalitet inom vård och omsorg är att biståndet utformas i enlighet med den enskildes önskemål, vilket i sin tur förutsätter tillräckligt med personal och tillräckligt med pengar.

Grunden för det erhållna biståndet är biståndsbeslutet. Knappa ekonomiska ramar tvingar äldreomsorgens beställarsida att göra restriktiva och detaljerade bedömningar, vilket motverkar den enskildes möjligheter att påverka biståndets utformning. Beträffande utförare finns det redan idag möjligheten för den som så önskar att välja anhörigvårdare eller hemvårdsbidrag och möjligheter att välja vårdbiträde hos befintliga utförare. Ökade resurser och friare ramar för biståndsbedömningar skulle öka möjligheterna för den enskilde att påverka utformningen av bistånd. På samma sätt ger ökade resurser och friare ramar ökade möjligheter att tillgodose de önskemål som inkommer från olika intresseorganisationer beträffande bistånd utifrån särskilda behov, till exempel etniska och kulturella.

Den föreslagna kundvalsmodellen innebär en byråkratisering och en föga rationell hantering. Det kan starkt ifrågasättas om de ekonomiska ramarna kommer att vara tillräckliga och hur hanteringen av gällande avtal med olika utförare ska ske. Det är föga troligt och rimligt att utförare med gällande avtal kommer att vara beredda att sänka sina priser för att en ny organisation införs. Nacka kommun tvingades när kundvalsmodellen genomfördes höja anslaget till äldreomsorgen med 8% - enbart för att klara införandet av kundvalsmodellen. Det är också föga rationellt om flera utförare skall arbeta inom samma område, med tanke på den omfattande "kringtid" som personal inom äldreomsorgen ofta har.

Den försöksperiod som föreslås ske genom att fyra stadsdelsnämnder föreslås tidigarelägga införandet av kundvalsmodellen är ett spel för gallerierna. Om kundvalsmodellen ska införas i hela staden 2002-01-01 måste detta förberedas redan under hösten. Därmed blir det ingen tid för utvärdering av kundvalssystemet i de fyra stadsdelsnämnderna.

Förslaget till kundvalsmodell avstyrks. Farsta stadsdelsnämnd anser att höjd kvalitet och ökad valfrihet inom äldre- och handikappomsorg ska uppnås genom ökade resurser, översyn av gällande fördelningsnycklar med större hänsyn tagen till socioekonomiska faktorer inklusive bostadsbeståndets utformning och genom inventering av vilka behov den enskilde har och vilka önskemål om omsorgens utformning som finns."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) och ledamoten Tony Nilsson (mp) till förmån för eget yrkande.

Särskilt uttalande, till vilket ledamoten Tony Nilsson (mp) anslöt sig, anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Det är angeläget att öka de äldres och funktionshindrades inflytande över omsorgsformerna. Ett pengsystem kan vara en väg att gå för att uppnå detta men i förgrunden måste frågan om kvalitet finnas. Det nu framlagda förslaget är frampressat på kort tid och lämnar många viktiga frågor obesvarade. Kvalitetsaspekterna har trots direktiven kommit i skymundan. Det tycks som om det varit viktigare att föreslå någon form av kundvalsmodell hellre än att diskutera kvalitetsförbättringar av de olika omsorgsformerna och stadens service till medborgarna. Vi befarar att införandet av det nu liggande förslaget kommer att skapa stor förvirring bland såväl personal som omsorgsbehövande."

§80 Yttrande över revisionsrapport om samverkan mellan socialtjänst och psy...

Revisionskontoret har i Revisionsrapport nr 4, mars 2001, i ett revisionsprojekt gemensamt med Stockholms läns landsting granskat hur huvudmännens samverkan inom socialtjänst och psykiatri fungerar både utifrån ett övergripande ledningsperspektiv och utifrån ett individ-/brukarperspektiv. Granskningen kommer att redovisas i två delrapporter. Stadsdelsförvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2001-03-23, dnr 124-92/2001.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att till revisionskontoret överlämna yttrandet som sitt eget.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§81 Yttrande angående konsekvenserna av höjt barnbidrag för socialbidragshu...

Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande över motion av Paul Lappalainen (mp), som framhåller att bidragshushållen inte får tillgodogöra sig barnbidragshöjningen och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra reglerna om försörjningsstöd till förmån för de barnfamiljer som idag drabbas. Stadsdelsförvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2001-03-23, dnr 510-32/2001.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Stadsdelsförvaltningens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen.
 2. Stadsdelsnämnden besvarar motionen enligt följande yttrande:

Vänsterpartiet har under flera år föreslagit att barnnormen i försörjningsstödet ska höjas med motsvarande barnbidragshöjningen. För vänsterpartiet är det självklart att barn i hushåll som uppbär försörjningsstöd ska få samma standardhöjning som andra barn i vår stad. Paul Lappalainen m.fl. motion ligger i linje med våra krav. Däremot menar vi att lösningen är att barnnormen höjs. Barnnormen ska höjas med 200 kr för att kompensera 2 års barnbidragshöjning. Med detta menar vi att motionen är besvarad."

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Försörjningsstödet utgår ifrån en för hela riket gällande riksnorm och avsikten är att bidraget skall tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Med detta som utgångsläge vore det en fördel om regeringen med hänsyn till beslutad höjning av barnbidraget tog beslut om en höjning av riksnormen för att därmed tillförsäkra alla barnfamiljer denna höjning."

§82 Yttrande över förslag till ny detaljplan för del av kv Samsö mm inom st...

Stadsbyggnadskontoret har till Farsta stadsdelsnämnd remitterat ett förslag till ny detaljplan för bostadsbebyggelse på ömse sidor om Kvickensvägen (Kv Samsö mm) i Farsta. Detaljplaneförslaget skiljer sig endast obetydligt från det tidigare förslaget, som Farsta stadsdelsnämnd yttrade sig över 2000-09-26 i samband med programsamråd om projektet. Stadsdelsförvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2001-04-09, dnr 311-80/2001.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§83 Yttrande över motion om anläggning av badplats vid Magelungen

Juan Carlos Cebrián (s) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att en bad/sandstrand och en handikappanpassad badbrygga anläggs vid Magelungens utlopp i Farsta strand. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-06, dnr 340-67/2001, som svar på remissen.

BESLUT

1. Nämnden beslutar enhälligt att bordlägga ärendet.

§84 Förslag om förlängning av avtal med Stiftelsen Stora Sköndal om nattpat...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-09, dnr 125-55/2001, med förslag om förlängning av avtal med Stiftelsen Stora Sköndal.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att förlänga avtalet med Stiftelsen Stora Sköndal om nattpatrullverksamhet fram till den tidpunkt då äldrepengen införs inom hemtjänsten.

§85 Ansökan om bidrag för 2001 till utomstående organisationer verksamma in...

Stadsdelsnämnden behandlade stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-04, dnr 670-137/2001, med förslag om fördelning av bidrag. Sammanlagt 15 organisationer har inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för 2001.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att bevilja bidrag till organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorg i Farsta med sammanlagt 136 800 kronor i enlighet med i tjänsteutlåtandet föreslagen fördelning.

§86 Ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med personligt ombud för p...

För att tillgodose behovet av samordnade insatser från olika huvudmän för de psykiskt funktionshindrade med omfattande funktionshinder har regeringen anslagit medel för finansieringen av personliga ombud. Farsta och Skarpnäcks stadsdelsnämnder har gemensamt upptagningsområde inom landstingets psykiatri. Därför föreslås att ansökan görs gemensamt för två personliga ombud som ska samarbeta inom stadsdelsområdena. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-03-27, dnr 510-133/2001 i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner förvaltningens ansökan om statsbidrag för två personliga ombud för Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningars räkning.

§87 Synpunkter/önskemål inför gatu- och fastighetskontorets förslag till ve...

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-09, dnr 101-88/2001. Förvaltningen har för synpunkter/önskemål och inbördes prioritering tillställts en sammanställning av det remissvar stadsdelsnämnden lämnade vid behandling av gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan för 2001. De nu lämnade synpunkterna/önskemålen kommer att utgöra underlag för gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan för 2002. Ärendet är ställt till förvaltningen som gjort bedömningen att svaret bör behandlas av stadsdelsnämnden.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att till gatu- och fastighetskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§88 Sommarverksamhet för ungdomar i sköndal 2001

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-08, dnr 442-132/2001, med förslag om att ge Sköndals fritidsgård möjlighet att söka medel från fonder och andra intressenter i Sköndal för att bedriva sommarverksamhet i området och skapa en meningsfull fritid för ungdomar mellan 13 och 19 år.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner förslaget om att ge Sköndals fritidsgård möjlighet att söka fondmedel till sommarverksamheten 2001 i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat:

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner förslaget att Sköndals fritidsgård får möjlighet att söka pengar till sommarverksamhet ur olika fonder.
 2. Farsta stadsdelsnämnd stödjer initiativet med 5000 kr."

§89 Lokal policy för deltidsnärvaro i barnomsorg

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-03-15, dnr 410-102/2001, med förslag om att föräldrar med deltidsplacerade barn och som fritt kan förfoga över närvarotiden, i första hand erbjuds deltidsnärvaro mellan klockan 9 och 15.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

BESLUT

1. Nämnden beslutar att bordlägga ärendet.

§90 Förslag om tjänsteresa till S:t Petersburg

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-03-22, dnr 231-101/2001, med förslag om studieresa till S:t Petersburg under perioden 7-12 maj 2001 för sju lärare vid Kvickenstorpsskolan, Hökarängsskolan och Gubbängsskolan som avslutning på kursen "Brott mot mänskligheten i olika ismers namn".

Ledamoten Inger Stark m fl (v) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket ledamoten Tony Nilsson (mp) anslöt sig.

BESLUT

 1. Nämnden medger tjänsteresa till S:t Petersburg för Johan van Aarem och Petter Carlsson från Kvickenstorpsskolan, Eva Kjernsvik och Annu Mäkelin från Hökarängsskolan samt Ann-Christine Bergman, Malin Wikner och Niclas Johansson från Gubbängsskolan under perioden 7-12 maj 2001.

Särskilt uttalande, till vilket ledamoten Tony Nilsson (mp) anslöt sig, anmäldes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Vänsterpartiet välkomnar både seminarier och fortbildning samt diskussioner som handlar om brott mot mänskliga rättigheter. Den aktuella kursen verkar på pappret mycket intressant. Brott mot mänskligheten har skett i både ismers och religioners namn, precis som det står i det lokala kursprogrammet. Den lokala kursen är beviljad av utbildningsförvaltningen. Så långt allt väl. Det är viktigt att diskutera och analysera historiska- och nutida händelser och att självständigt kunna ta ställning.

Dock är kursen alltför ensidig. När vi har studerat både seminariernas uppläggning och litteraturlistan blir det tydligt att det endast är brott begångna i det forna Sovjetunionen, framför allt under Stalintiden, som behandlas. Detta kan inte vara rimligt. Var finns seminarierna om de brott som begåtts i olika religioners namn. Var finns diskussionerna om de olika fascistiska regimerna och analyserna av varför de lyckades klamra sig fast vid makten så länge. Några frågor som måste diskuteras i samband med kurser av det här slaget. Det finns fler exempel, vi nöjer oss med dessa. Risken om man så ensidigt ägnar sig åt brott begångna under Stalintiden är att man blir mindre seriös. Det är inte seriöst att välja ut endast en "ism". Syftet med hela satsningen kan då av förklarliga skäl ifrågasättas.

Vi har naturligtvis inte något emot att lärare får fortbildning och som vi redan nämnt tycker vi att upplägget är intressant om det breddas och även tar upp andra brott mot mänskligheten. Brott som fortfarande pågår. Vi tycker att det skulle vara intressant att på ett seminarium eller liknande få ta del av de berörda lärarnas åsikter om kursen och få ta del av hur de tänker lägga upp arbetet i sina klasser."

§91 Förslag om studie- och konferensresa till Prag

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-06, dnr 231-134/2001, med förslag om studie- och konferensresa till Prag under perioden 17-20 maj 2001 för 33 anställda vid öppna hemtjänsten och dagvården för dementa i Gubbängen, Tallkrogen och Svedmyra samt östra och västra Hökarängen.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner studie- och konferensresa till Prag under perioden 17-20 maj för 33 anställda inom äldreomsorgen.

§92 Anmälan av kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldreomsor...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-04, dnr 530-125/2001, angående resultatet av en kartläggning som de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna gjort av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer i de sex stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Skärholmen, Vantör och Älvsjö.

BESLUT

 1. Nämnden lägger med godkännande den jämförande studien om hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldreomsorgens särskilda boendeformer till handlingarna.

§93 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Förelåg anmälan från budget- och redovisningsenheten av förvaltningens inköp av bland annat inbrottslarm under perioden januari-mars 2001.

BESLUT

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§94 Information och frågor från nämnden

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde en skrivelse för förvaltningens beredning angående den rådande situationen vid Edö servicehus.(Bilaga 1)

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälde en skrivelse för förvaltningens beredning angående brygga vid Drevvikens strand. (Bilaga 2)

Ledamoten Inger Stark (v) väckte fyra frågor rörande Strandliden:

 1. Hur ser personalsituationen ut idag?
 2. Vilken utbildning har personalen?
 3. Det skulle enligt uppgift vara skilda chefer för boende respektive sysselsättning, vilket inte är fallet idag. Hur blir det i framtiden på den punkten?
 4. Hur ser situationen ut för Strandliden inför sommaren?

Förvaltningen återkommer med svar på ovanstående frågor vid nämndsammanträdet i maj.

Ledamoten Lilian Falkbäck (s) väckte en fråga till ledningen för Edö servicehus, som var närvarande vid sammanträdet, om personalsituationen inför sommaren. De verksamhetsansvariga återkommer med besked inom kort.

§95 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel meddelade att nämndens presidium inbjudit de lokala pensionärs- och handikappråden till samtal om aktuella frågor och formerna för samverkan mellan nämnd och råd.

Stadsdelsdirektören upplyste vidare om att tidpunkter för medborgardialoger inom ramen för Söderortsprojektet fastställts till den 15 maj och den 16 juni. Farsta, Vantör och Älvsjö deltar i diskussionen om hur områdets tillväxtmöjligheter bäst ska kunna tillvaratas.

§96 Övriga frågor

Ordföranden lämnade förslag till teman att avhandla under kommande frågestunder, som föregår nämndsammanträdena. Som exempel nämndes renhållning (22 maj), anhörigstöd och det lokala brottsförebyggande rådet.

Vice ordföranden Tomas Rudin (s) upplyste om att ett informationsmöte om skötselplanen för Magelungen och Drevviken kommer att hållas.

Ledamoten Lennart Mehlberg (s) väckte en fråga om möjligheten att förlänga projektet som vänder sig till demenshandikappades anhöriga. Förvaltningen återkommer med information i frågan.

Lennart Mehlberg meddelade att besökare vid Gäststugan och Ljuspunkten i telefonsamtal vädjat om att beslutet om en partiell nedläggning av verksamheten omprövas.

Representanter för driftansvarig entreprenör för Edö servicehus besvarade frågor från nämnden och redogjorde för tilltänkta åtgärder med anledning av de brister som uppdagats vid servicehuset.

Ledamoten Charlotte Broberg (m), som avsagt sig uppdraget i nämnden, avtackades med gåva och blommor av nämnd och förvaltning.

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 97-100