Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-05-22

Sammanträde 2001-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Renhållningsförvaltningen informerar om kommande hantering av hushållsavfall, sopstationer m.m.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

BORDLAGDA ÄRENDEN

3 Yttrande över motion om anläggning av badplats vid Magelungen

Dnr: 340-67/2001

Juan Carlos Cebrián (s) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att en bad/sandstrand och en handikappanpassad badbrygga anläggs vid Magelungens utlopp i Farsta strand. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden avslår motionen och att förvaltningen tillsammans med Stockholm vatten utreder möjligheten till röjning av vegetation i vattnet i syfte att säkerställa badmöjligheten i framtiden.

Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

4 Lokal policy för deltidsnärvaro i barnomsorg

Dnr: 410-102/2001

Stadsdelsförvaltningen föreslår att föräldrar med deltidsplacerade barn och som fritt kan förfoga över närvarotiden, i första hand erbjuds deltidsnärvaro mellan kl 9 och 15, vilket är den tid som förskoleverksamheten har sin huvudsakliga pedagogiska verksamhet. Detta möjliggör en effektivare personaldimensionering och att barnens bästa utifrån behovet av trygghet och kontinuitet bättre kan tillvaratas.

Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

REMISSER/YTTRANDEN

5 Yttrande över betänkandet "Samverkan - om gemensamma nämnder inom vård och omsorg"

Dnr: 510-117/2001

Socialdepartementet tillsatte i maj 1999 den s k Samverkansutredningen, som skulle beskriva och analysera problemen kring att få till stånd en väl fungerande samverkan mellan kommuner och landsting. Utredningens betänkande har remitterats till bl a Stockholms stad, som begärt yttrande från Farsta stadsdelsnämnd.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

6 Yttrande avseende infrastrukturplaneringen i länet 2002-2011

Dnr: 340-152/2001

Kommunstyrelsen har till Farsta stadsdelsnämnd riktat "Förfrågan med anledning av infrastrukturplaneringen i länet 2002-2011". Nämndens redovisning av behov/önskemål utgör, tillsammans med andra stadsdels- och facknämnders yttranden, underlag för stadens remissvar till länsstyrelsen, som utformar en länsplan för trafik och transporter. Behov som rör stamvägnätet och större järnvägar sammanställs av Vägverket respektive Banverket och fastställs av regeringen. Utifrån dessa planer som revideras vart fjärde år fördelar staten investeringsmedel.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

SEKRETESSÄRENDEN

7 Förslag om slutlig beställning inför ombyggnad och omdisponering av servicehuset Postiljonen

Nämnden beslutade i augusti 2000 om fortsatt projektering för ombyggnad av servicehuset Postiljonen. Samtidigt hemställde nämnden hos kommunstyrelsen om att förhandla med AB Familjebostäder om omdisponering av ett antal huskroppar för annat ändamål än äldreboende. Förvaltningen skulle också återkomma till nämnden med en samlad kostnadskalkyl för ombyggnationen. I detta ärende redovisas AB Familjebostäders kostnadskalkyl och därmed konsekvenserna för stadsdelens driftkostnader de närmaste åren. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner en slutlig beställning samt att förhandlingar om övergång till annat boende påbörjas.

Handläggare: Margareta Venizelos, 08-508 18 051

8 Tjänsteresa till Kreta för två anställda vid Farsta-Cirkeln

Dnr: 231-104/2001

Stadsdelsnämnden måste regelmässigt godkänna resor som förvaltningens anställda företar i tjänsten utanför Norden och till Island.
Förvaltningens socialpsykiatriska sektion föreslår att nämnden godkänner resa till Kreta för sex studiecirkeldeltagare och två personal vid Farsta-Cirkeln under perioden 28 september till 5 oktober. Resan medför inga kostnader för förvaltningen.

Handläggare: Ann Englund, 08-508 19 210

9 Tjänsteresa till Holland för fem anställda inom familjehemssektionen

Dnr: 231-165/2001

Förvaltningens familjehemssektion föreslår en studieresa för fyra familjehemsinspektörer och sektionschefen till en internationell familjehemskonferens i Holland under perioden 15-20 juli. Resan förutsätts finansieras genom sökta fondmedel.

Handläggare: Brita Ängeby, 08-508 19 219

10 Anmälan om arbetsfördelning vid Farsta sjukhem mellan entreprenörens och stadsdelsnämndens medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Ett förtydligande av arbetsfördelningen har upprättats mellan stadsdelsnämnden och Svensk Äldrevård AB i "Överenskommelse angående hälso- och sjukvårdsansvar inom Farsta sjukhem".

Handläggare: Ullacarin Holst, 08-508 19 543

11 Förvaltningens svar på skrivelser och frågor från nämnden

a) skrivelse från vänsterpartiet avseende sexuella trakasserier i skolan
b) fråga från vänsterpartiet angående lokal för dagbarnvårdare i Hökarängen
c) fråga från ledamoten Tom Örjan Nilsson (m) om "klassmorfar" och andra frivilliga insatser inom våra skolor
d) Tilläggsärende - Svar på skrivelse från vänsterpartiet och socialdemokraterna angående "Demokrati för barn och ungdomar i Farsta"

Handläggare: Birgitta Berg, 08-508 18 023

12 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för april

Preliminär redovisning av budgetläget inom förvaltningen.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

13 TILLÄGGSÄRENDE - Slutlig utanordnare 2001

Enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning ska nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. I regel ska nämnd utse förvaltningschefen till utanordnare. Utanordnaren ska utse lämpligt antal namngivna ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

14 Information och frågor från nämnden

15 Stadsdelsdirektörens information

§1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Madeleine Raukas (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2001-05-31.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2001-03-27.

Ordföranden Madeleine Raukas (m) hälsade Birgitta Holm (m) välkommen som ledamot i nämnden. Birgitta Holm tjänstgjorde tidigare som ersättare i nämnden.

§2 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§3 Yttrande över motion om anläggning av badplats vid Magelungen

Juan Carlos Cebrián (s) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att en bad-/sandstrand och en handikappanpassad badbrygga anläggs vid Magelungens utlopp i Farsta strand. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-06, dnr 340-67/2001, som svar på remissen.

Ärendet bordlades vid sammanträdet 2001-04-24.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§4 Lokal policy för deltidsnärvaro i barnomsorg

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-03-15, dnr 410-102/2001, med förslag om att föräldrar med deltidsplacerade barn och som fritt kan förfoga över närvarotiden, i första hand erbjuds deltidsnärvaro mellan klockan 9 och 15.

Ärendet bordlades vid sammanträdet 2001-04-24.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att vistelsetiden vid deltidsplaceringar upp till 30 timmar i veckan fixeras till kl 9-15.

§5 Yttrande över betänkandet "Samverkan - om gemensamma nämnder inom vård ...

Socialdepartementet tillsatte i maj 1999 den s k Samverkansutredningen, som skulle beskriva och analysera problemen kring att få till stånd en väl fungerande samverkan mellan kommuner och landsting. Utredningens betänkande har remitterats till bl a Stockholms stad, som begärt yttrande från Farsta stadsdelsnämnd. Stadsdelsförvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2001-05-02, dnr 510-117/2001.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att förvaltningens tjänsteutlåtande skulle överlämnas utan eget ställningstagande.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) yrkade att förvaltningens tjänsteutlåtande skulle överlämnas utan eget ställningstagande.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av (m), (fp), (kd) och (v) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) till förmån för eget yrkande.

§6 Yttrande avseende infrastrukturplaneringen i länet 2002-2011

Kommunstyrelsen har till Farsta stadsdelsnämnd riktat "Förfrågan med anledning av infrastrukturplaneringen i länet 2002-2011". Nämndens redovisning av behov/önskemål utgör tillsammans med andra stadsdels- och facknämnders yttranden, underlag för stadens remissvar till länsstyrelsen, som utformar en länsplan för trafik och transporter. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-22, dnr 340-152/2001, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§7 Förslag om slutlig beställning inför ombyggnad och omdisponering av ser...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-03 med redovisning av AB Familjebostäders kostnadskalkyl och därmed konsekvenserna för stadsdelens driftkostnader de närmaste åren gällande servicehuset Postiljonen.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar, under förutsättning av genomförandegruppens godkännande av ombyggnationen, att uppdra åt förvaltningen att hos AB Familjebostäder beställa ombyggnaden av Postiljonen i enlighet med de villkor som här redovisas.
 2. Nämnden hemställer, under förutsättning av genomförandegruppens godkännande av ombyggnation, hos kommunstyrelsen om 27 mkr ur den centrala medelsreserven för att täcka ombyggnadskostnaderna ned till en rimlig nivå.
 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att förhandla med AB Familjebostäder angående avyttring av tre huskroppar för äldreboende, med inriktning på omdisponering till annat boende.
 4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§8 Tjänsteresa till Kreta för två anställda vid Farsta-Cirkeln

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-03-15, dnr 231-104/2001, med socialpsykiatriska sektionens förslag om tjänsteresa till Kreta för sex studiecirkeldeltagare och två personal vid Farsta-Cirkeln under perioden 28 september till 5 oktober.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner resa i tjänsten för två anställda vid Farsta-Cirkeln som ledare och stöd för deltagare i studiecirkel.

§9 Tjänsteresa till Holland för fem anställda inom familjehemssektionen

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-30, dnr 231-165/2001, med förslag från familjehemssektionen om en studieresa för fyra familjehemsinspektörer och sektionschefen till en internationell familjehemskonferens i Holland under perioden 15-20 juli.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner resa i tjänsten för fyra familjehemsinspektörer och sektionschefen till en internationell familjehemskonferens i Veldhoven, Holland, under perioden 15-20 juli. Resan genomförs under förutsättning att den kan bekostas genom fondmedel.

§10 Anmälan om arbetsfördelning vid Farsta sjukhem mellan entreprenörens oc...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-03 rörande "Överenskommelse angående hälso- och sjukvårdsansvar inom Farsta sjukhem", ett förtydligande av arbetsfördelningen upprättat mellan stadsdelsnämnden och Svensk Äldrevård AB.

BESLUT

1. Nämnden lägger med godkännande överenskommelsen till handlingarna.

§11 Förvaltningens svar på skrivelser och frågor från nämnden

Förelåg förvaltningens skriftliga svar på följande skrivelser och frågor från nämnden:

 1. Från vänsterpartiet avseende sexuella trakasserier i skolan.
 2. Från vänsterpartiet angående lokal för dagbarnvårdare i Hökarängen.
 3. Från ledamoten Tom Örjan Nilsson (m) om "klassmorfar" och andra frivilliga insatser inom våra skolor.
 4. Från vänsterpartiet och socialdemokraterna angående "Demokrati för barn och ungdomar i Farsta".

BESLUT

 1. Nämnden lägger med godkännande förvaltningens svar till handlingarna.

§12 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för april

Förelåg budget- och redovisningsenhetens sammanställning över förvaltningens budget i april 2001.

BESLUT

1. Nämnden lägger månadsrapporten till handlingarna.

§13 TILLÄGGSÄRENDE - Slutlig utanordnare 2001

Enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning 3 kapitlet 6 § ska nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. I regel ska nämnd utse förvaltningschefen till utanordnare. Utanordnaren ska utse lämpligt antal namngivna ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-18.

BESLUT

 1. Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel utses till utanordnare för utbetalning av pengar inom Farsta stadsdelsförvaltning.
 2. Följande personer anmäls som ställföreträdande utanordnare, var för sig, inom Farsta stadsdelsförvaltning:

Marianne Andersson, ekonomichef

Margoth Carlsson, redovisningssekreterare

Solveig Ekstig, budgetsekreterare

Karl-Bertil Rickardsson, budgetsekreterare

Noureddine Chatti, budgetsekreterare

Ann-Katrin Magnusson, i system DORIS

Solveig Hagberg, i system DORIS

Yvonne Bruman, i system DORIS

Ruth Nilsson, i system DORIS

§14 Information och frågor från nämnden

Förvaltningen besvarade fråga från ledamoten Ola Karlsson (v) om hur förvaltningen avser att hantera de frågor som berörs i skrivelse från föräldrar riktad till Gubbängsskolans rektor.

Ordföranden Madeleine Raukas (m) anmälde en promemoria över den lokala arbetsordningen mellan nämnd och förvaltning och förklarade att skrivelsen tillkommit i syfte att tydliggöra rollfördelningen dem emellan.

Vice ordföranden Tomas Rudin (s) uttryckte sin uppskattning över skrivelsen och framhöll vikten av att ha dokumenterade principer för arbetet inom presidiet.

Ordföranden meddelade vidare att presidiet den 21 maj träffat det lokala pensionärsrådet i givande samtal om aktuella frågor och formerna för vidare samverkan mellan nämnd och råd.

§15 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att cirka 25 personer i stadsdelsområdet denna dag belönats med guldklockor och guldhalsband i anslutning till en högtidligt inramad lunch på Farsta gård.

Stadsdelsdirektören upplyste vidare om att en första så kallad medborgardialog, inom ramen för Söderortsprojektet, hållits den 15 maj. Deltagande parter, representerande stadsdelsområdena Farsta, Vantör och Älvsjö, för vilka BrittMarie Kyndel ansvarar, uppfattade mötet som konstruktivt och givande.

§16 Övriga frågor

Inga frågor förekom.

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 117-118