Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-06-12

Sammanträde 2001-06-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

REMISSER/YTTRANDEN

3 Yttrande över förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun. Avfallsplan 2002-2007

Dnr: 44-0616/00

Enligt miljöbalken är kommunerna skyldiga att upprätta en renhållningsordning med föreskrifter om hur hanteringen av hushållsavfall som kommunen ansvarar för ska ske, d v s insamling, transport och behandling. Kommunerna är också skyldiga att upprätta en avfallsplan. Avfallsplanen ska, enligt miljöbalken, innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Syftet med avfallsplanen är bland annat att identifiera strategiska mål för avfallshanteringen som stämmer överens med samhällets övergripande mål.

Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

4 Yttrande över revisorernas årsrapport för Farsta stadsdelsnämnd 2000

Dnr: 000-150/2001

Stockholms stads revisionskontor, revisorsgrupp 4, har granskat Farsta stadsdelsnämnds verksamhet under 2000 och redovisat resultatet i "Årsrapport 2000 - Farsta stadsdelsnämnd".

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

5 Yttrande över revisionsrapport avseende uppföljning av biståndsbeslut inom äldreomsorgen

Dnr: 530-141/2001

Stockholms stads revisionskontor, revisorsgrupperna 3 och 4, har under hösten 2000 genomfört en granskning av den öppna hemtjänsten i stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Katarina-Sofia och Farsta. Syftet har varit att bedöma om den enskides ansökan om bistånd dokumenteras och kommuniceras på ett tillfredsställande sätt utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Vidare har syftet varit att bedöma om uppföljning sker av att biståndsbesluten blir utförda på ett tillfredsställande sätt för den enskilde.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

6 Tillgänglighetsprojektet inom gatu- och fastighetskontoret inför 2002 - förslag till åtgärder

Dnr: 320-121/2001

Stadsdelsnämnden lämnade den 24 april 2001 yttrande över gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan för 2002. Yttrandet omfattade inte projekt avseende tillgänglighet för handikappade. Dessa frågor behandlas separat i detta ärende. Här redovisas de förslag till åtgärder som redovisades för ett år sedan och som ännu inte åtgärdars.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

SEKRETESSÄRENDEN

7 Ansökan om bidrag till sommarverksamhet

Dnr: 671-178/2001

Verdandi Söder har under våren bedrivit omfattande uppsökande verksamhet bland barn och ungdomar i Farsta. Följden har blivit att en sommarverksamhet direkt efter skolavslutningen planeras. Verdandi ansöker därför om ett bidrag om 14 000 kronor till en del av kostnaden för verksamheten. Totalkostnaden beräknas bli 34 000 kronor. I bedömningen av ansökan har hänsyn tagits till att också stadsdelsförvaltningen har egna verksamheter med kostnader. Förvaltningens förslag är ett uppmuntrande bidrag om 8 000 kronor.

Handläggare: Bosse Dannert och Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 040, 18 250

8 Tjänsteresa utanför Norden för en lärare vid Gubbängsskolan

Dnr: 231-180/2001

Stadsdelsnämnden måste regelmässigt godkänna resor som förvaltningens anställda företar i tjänsten utanför Norden och till Island.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner resa för Birgitta Hjort till Nice, Frankrike, under perioden 28 juni-12 juli i syfte att öka kunskaperna om det franska språket, Frankrike och den franska kulturen.

Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

9 TILLÄGGSÄRENDE. Anmälan av ekonomisk månadsrapport t. o. m. maj 2001

Preliminär redovisning av budgetläget inom förvaltningen.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

10 Information och frågor från nämnden

11 Stadsdelsdirektörens information

§119 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Madeleine Raukas (m) att jämte ledamoten Lennart Mehlberg (s) justera protokollet 2001-06-21.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2001-04-24.

Ledamoten Lennart Mehlberg (s) anmälde två övriga frågor.

§120 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§121 Yttrande över förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun. A...

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-28, dnr 44-0616/00, med synpunkter på förslag till renhållningsordning innehållande föreskrifter och avfallsplan.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Lennart Mehlberg m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till renhållningsförvaltningen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§122 Yttrande över revisorernas årsrapport för Farsta stadsdelsnämnd 2000

Stockholms stads revisionskontor, revisorsgrupp 4, har granskat Farsta stadsdelsnämnds verksamhet under 2000 och redovisat resultatet i "Årsrapport 2000 – Farsta stadsdelsnämnd". Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-25, dnr 000-150/2001, med förslag till yttrande över rapporten.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande över årsrapporten till revisionskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§123 Yttrande över revisionsrapport avseende uppföljning av biståndsbeslut i...

Revisionskontoret, revisorsgrupperna 3 och 4, har under hösten 2000 genomfört en granskning av den öppna hemtjänsten i stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Katarina-Sofia och Farsta. Syftet har bland annat varit att bedöma om den enskildes ansökan om bistånd dokumenteras och kommuniceras på ett tillfredsställande sätt utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-28, dnr 530-141/2001.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till revisionskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§124 Tillgänglighetsprojektet inom gatu- och fastighetskontoret inför 2002 -...

Stadsdelsnämnden lämnade den 24 april 2001 yttrande över gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan för 2002. Yttrandet omfattade inte projekt avseende tillgänglighet för handikappade. Dessa frågor behandlas separat i detta ärende. Här redovisas de förslag till åtgärder som redovisades för ett år sedan och som ännu inte åtgärdats. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-29, dnr 320-121/2001.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att som svar på gatu- och fastighetskontorets begäran om synpunkter till gatu- och fastighetsnämnden överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§125 Ansökan om bidrag till sommarverksamhet

Verdandi Söder har under våren bedrivit omfattande uppsökande verksamhet bland barn och ungdomar i Farsta. Följden har blivit att en sommarverksamhet direkt efter skolavslutningen planeras. Verdandi ansöker därför om ett bidrag om 14 000 kronor till en del av kostnaden för verksamheten. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-31, dnr 671-178/2001.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att till Verdandi Söder bevilja bidrag om 8 000 kronor, varav individ- och familjeomsorgen och förskola-skola-fritid står för hälften vardera.

§126 Tjänsteresa utanför Norden för en lärare vid Gubbängsskolan

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-28, dnr 231-180/2001, med förslag om tjänsteresa till Frankrike för en lärare vid Gubbängsskolan under perioden 28 juni till 12 juli 2001. Resans syfte är att öka deltagarens kunskaper i franska språket och om Frankrike och den franska kulturen.

BESLUT

  1. Nämnden medger resa i tjänsten till Frankrike under perioden 28 juni till 12 juli 2001 för Birgitta Hjort, lärare vid Gubbängsskolan.

§127 TILLÄGGSÄRENDE. Anmälan av ekonomisk månadsrapport t. o. m. maj 2001

Förelåg budget- och redovisningsenhetens sammanställning över förvaltningens budget i maj 2001.

BESLUT

1. Nämnden lägger månadsrapporten till handlingarna.

§128 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Ola Karlsson (v) meddelade att han i telefonsamtal mött oro från allmänheten gällande framtiden för medborgarkontoret. På Ola Karlssons fråga om planerna på en nedläggning, svarade förvaltningen att det finns ett förslag som ledningen arbetar med.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) uttryckte sin uppskattning över hur skötselplanen för Drevviken förverkligats i sydvästra Sköndal, men uppgav sig sakna de så kallade siktluckorna. Förvaltningen återkommer med information i frågan.

Förvaltningen besvarade fråga från ersättaren Bengt Dahnell (m) om idrottshallen i Sköndal.

Ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) väckte en fråga angående skadegörelse i gångtunneln vid Hökarängens T-banestation, södra utgången. Frågan gällde vem som ansvarar för sanering, byte av lampor m m. Förvaltningen återkommer med information i frågan.

Tjänstgörande ersättaren Jan-Olov Hammarström (m) väckte en fråga om huruvida nämnden ska ta ställning till planläggningen av nybyggnation i kvarteret Sockenstämman i Svedmyra. Förvaltningen återkommer med information i frågan.

Ordföranden hälsade Annica Dominius, nytillträdd utförarchef, välkommen till förvaltningen.

§129 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel aviserade ett extra sammanträde med nämnden i början av november med anledning av att tidplanen för nämndens verksamhetsplan ej går i fas med de ordinarie nämndsammanträdena. Nämnden enades om att det extra sammanträdet ska hållas den 6 november för behandling av verksamhetsplanen i anslutning till områdesmötet samma dag. Ett inledande beredningsmöte avseende verksamhetsplanen kommer att hållas före det ordinarie sammanträdet den 23 oktober.

Stadsdelsdirektören tackade nämnden för gott samarbete under det första halvåret 2001 och tillönskade de närvarande en trevlig sommar.

Ordföranden tackade förvaltningen och riktade ett särskilt tack till ledningsgruppen för väl utfört arbete under det första halvåret 2001 samt tillönskade de närvarande en trevlig sommar.

§130 Övriga frågor

Ledamoten Lennart Mehlberg (s) påpekade med anledning av förvaltningens "Svar på skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd angående Edö servicehus" att dialogen mellan ledningen för Edö servicehus och förvaltningsledningen bör kompletteras med ett förtydligande gällande ansvarsfördelningen dem emellan.

Förvaltningen besvarade fråga från Lennart Mehlberg gällande verksamheten vid Ljuspunkten.

"Svar på skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd angående Edö servicehus" anmäldes och lades till handlingarna.