Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-08-28

Sammanträde 2001-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Kvartalsrapport 2 med delårsbokslut - 2001

Dnr: 103-231/2001

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

REMISSER/YTTRANDEN

4 Yttrande över förslag till nytt miljöprogram för Stockholm 2002-2006

Dnr: 360-156/2001

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i maj 2000 i uppdrag av kommunfullmäktige att samordna framtagandet av ett nytt miljöprogram för Stockholms stad med en programperiod från 2002 till och med 2006. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har remitterat förslaget till bl a Farsta stadsdelsnämnd.
Synpunkter önskas i första hand på mål- och uppföljningsdokumenten.

Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

5 Yttrande över SL:s utbudsplan för 2002

Dnr: 346-185/2001

Stockholms gatu- och fastighetskontor har till Farsta stadsdelsnämnd remitterat SL:s "Kommunremiss av förslag till förändringar i SL:s trafik 2002".
I yttrandet framhåller stadsdelsförvaltningen behoven av bussförbindelser till Farstaängsvägen (Farsta gård, Farsta idrottsplats, idrotts-/simhallen och seniorbostäderna), till området Molkomsbacken-Forshagagatan samt behov av utökad nattrafik till Runsätra Äng/Stortorpsområdet.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

6 Yttrande över "Principiella frågor om stöd och service för funktionshindrade enligt LSS och SoL"

Dnr: 520-230/2001

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnderna i Farsta, Kista och Norrmalm remitterat förslag till nya riktlinjer för stadens verksamheter för funktionshindrade, utarbetade av socialtjänstförvaltningen.
Farsta stadsdelsnämnd har i februari 2001 till socialtjänstförvaltningen inlämnat synpunkter, framför allt med önskemål om förtydliganden av riktlinjerna. I ärendet lämnar förvaltningen ytterligare synpunkter på förslaget.

Handläggare: Kerstin Forsén och Bosse Dannert, 08-508 19 421 o. 508 18 040

7 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Christensons Café och Konditori

Dnr: 621-223/2001

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har begärt stadsdelsnämndens yttrande över ansökan om nytt serveringstillstånd från Christensons Café och Konditori i Farsta centrum. Ansökan avser servering av vin och starköl till allmänheten mellan kl. 11.00 och 20.00. Stadsdelsförvaltningen föreslår att ansökan tillstyrks.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

SEKRETESSÄRENDEN

8 Förslag om delegationsordning för bygglov och markupplåtelser

Dnr: 310-241/2001

Kommunfullmäktige har beslutat att bland annat ansvaret för vissa bygglov och markupplåtelser på offentlig plats ska överföras från facknämnderna till respektive stadsdelsnämnd från den 1 september 2001. För att reducera handläggningstiderna och upprätthålla en god service för de sökande föreslår förvaltningen att samma delegationsregler tillämpas inom stadsdelsnämnden som inom facknämnderna, d v s att förvaltningen får fatta beslut i byggärenden enligt bilagd förteckning samt yttra sig över markupplåtelser.

Handläggare: Lillemor Larsson, 08-508 18 047

9 Förslag om överlåtelse av ramavtal gällande enstaka platser i äldreboende med heldygnsomsorg

Dnr: 530-155/2001

Ersta diakonisällskap har för avsikt att avveckla sitt engagemang inom sjukhemsvården på Ersta sjukhem i Stortorp senast 31 december 2001. Överenskommelse har träffats med Huddinge kommun om övertagande av sjukhemsdriften i egen regi från den 1 september 2001. Ramavtalen med stadsdelsnämnderna om köp av enstaka platser övertas då av Huddinge kommun. Farsta stadsdelsförvaltning föreslår att nämnden i egenskap av beställare godkänner överlåtelsen.

Handläggare: Lillemor Larsson, 08-508 18 047

10 Tecknande av avtal om trygghetslarm på Postiljonens äldreboende

Dnr: 530-242/2001

Postiljonens äldreboende ska byggas om till ett nytt äldreboende med totalt 65 nya platser. Tillsammans med de befintliga platserna på gruppboende/ålderdomshem kommer Postiljonen att inrymma 98 platser inom särskilt boende exklusive servicehusplatser. I samband med den förestående ombyggnationen gavs möjlighet att omförhandla det gamla avtalet om trygghetsteknik. Detta innebär att stadsdelsnämnden säger upp avtalet om trygghetsteknik på srvicehuset i förtid och går in i ett nytt avtal med ny modern larmteknik på gruppboenden och ålderdomshem.

Handläggare: Annica Dominius, 08-508 18 120

11 Förlängning av avtal rörande driften av gruppboendet Veckobo

Dnr: 125-243/2001

Driften av gruppboendet Veckobo i Hökarängen anbudsupphandlades 1999 och drivs idag av Stiftelsen Stora Sköndal. Nuvarande avtal gäller till och med 31 maj 2002. Därefter förlängs avtalet med två år om inte avtalet sägs upp senast 31 augusti 2001. Stadsdelsförvaltningen är överens med Stiftelsen Stora Sköndal om att avtalet bör förlängas och föreslår att nämnden tecknar en förlängning enligt vad som anges i avtalet.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

12 Förvaltningens svar på skrivelser från nämnden

Dnr: a) 340-192/2001, b) 324-293/2000

a) Från Tomas Rudin (s) m fl angående brygga vid Drevvikens strand.

b) Från Tomas Rudin (s) m fl angående gymnastiklokaler i Sköndalsskolan.

Handläggare: Jan Ekman och Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 033 o. 18 250

13 Rapport över sjukfrånvaron vid Farsta stadsdelsförvaltning

Dnr: 210-240/2001

Stadsdelsförvaltningen har på nämndens uppdrag tagit fram statistik över sjukfrånvaron, analyserat den samt lagt fram förslag till åtgärder för att identifiera och förebygga ohälsan.

Handläggare: Lillemor Larsson och Magnus Blom, 08-508 18 047 o. 18 147

14 Anmälan av reviderad delegationsförteckning för Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 013-46/2001

Beslut har fattats om en ny delegationsförteckning, som gäller från den 1 juli 2001. Förteckningen innehåller få förändringar i sak i förhållande till den tidigare förteckningen. Flertalet av ändringarna gäller förtydliganden, smärre tillägg, kompletteringar och rättelser av felaktigheter.

Handläggare: Bengt Sundin och Margareta Eriksson, 08-508 18 048 o. 18 049

15 Anmälan av inköp

Dnr: 120-97/2001

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden.
Budget- och redovisningsenheten anmäler inköp av IT-utrustning under april 2001.


Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

16 Resa i tjänsten utanför Norden

Dnr: 231-239/2001

Stadsdelsnämnden måste regelmässigt godkänna resor som förvaltningens anställda företar i tjänsten utanför Norden och till Island.
Stadsledningskontoret har inbjudit stadens förvaltningschefer till studieresa till Dublin den 10-12 september. Resa och uppehälle bekostas helt av centrala medel.

Handläggare: BrittMarie Kyndel, 08-508 18 044

17 Information och frågor från nämnden

18 Stadsdelsdirektörens information

§132 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Madeleine Raukas (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2001-09-05.

Anmäldes justerade protokoll från sammanträdena 2001-05-22 och 2001-06-12.

§133 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§134 Kvartalsrapport 2 med delårsbokslut - 2001

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-16, dnr 103-231/2001, avseende kvartalsrapport 2 med delårsbokslut – 2001.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner föreliggande kvartalsrapport med delårsbokslut.
 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för personalförstärkning inom skolan, 1,8 mkr.
 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för omstruktureringsmedel för övertaliga till följd av centralt beslutade organisationsförändringar, 0,5 mkr.
 4. Nämnden fastställer ersättningen per hemtjänsttimme dag till 192 kronor, kväll 203 kronor och natt 227 kronor från och med den 1 juli 2001.
 5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§135 Yttrande över förslag till nytt miljöprogram för Stockholm 2002-2006

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i maj 2000 i uppdrag av kommunfullmäktige att samordna framtagandet av ett nytt miljöprogram för Stockholms stad med en programperiod från 2002 till och med 2006. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har remitterat förslaget till bland andra Farsta stadsdelsnämnd. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-02, dnr 360-156/2001, med förslag till yttrande.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att förvaltningens tjänsteutlåtande skulle överlämnas utan eget ställningstagande.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av (m), (fp) och (kd) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att till miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) till förmån för eget yrkande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) till förmån för eget yrkande.

§136 Yttrande över SL:s utbudsplan för 2002

Stockholms gatu- och fastighetskontor har till Farsta stadsdelsnämnd för yttrande (underremiss) remitterat "Kommunremiss av förslag till förändringar i SL:s trafik 2002" från AB Storstockholms Lokaltrafik. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-07-19, dnr 346-185/2001, med förslag till yttrande.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till gatu- och fastighetskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande med följande kompletterande text: "Nämnden vill också framföra önskemål om att regnskydd uppsättes efter sträckningen av buss 184 vid hållplatserna Farsta sjukhem, där många äldre står och väntar, och Ullerudsbacken."
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§137 Yttrande över "Principiella frågor om stöd och service för funktionshin...

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnderna i Farsta, Kista och Norrmalm remitterat förslag till nya riktlinjer för stadens verksamheter för funktionshindrade, utarbetade av socialtjänstförvaltningen. Farsta stadsdelsnämnd har i februari 2001 till socialtjänstförvaltningen inlämnat synpunkter, framför allt med önskemål om förtydliganden av riktlinjerna. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-09, dnr 520-230/2001, med ytterligare synpunkter på förslaget.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) yrkade att förvaltningens tjänsteutlåtande skulle överlämnas utan eget ställningstagande samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna yttrandet som sitt eget.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Att överlämna stadsdelsförvaltningens yttrande utan eget ställningstagande.
 2. Att därutöver anföra:

Vänsterpartiet delar inte förvaltningens synpunkter när det gäller bedömningen av synskadade personers personkretstillhörighet. Synskadade omnämns i propositionen som låg till grund för LSS-lagen som exempel på vilka som skulle tillhöra personkrets 3. Följden blev enligt vår uppfattning att synskadade tillhör personkrets 3. Efter regeringsrättsdomen gör Farsta noggrannare utredningar som har fått mycket allvarliga konsekvenser för de människor som drabbas. I de fall som vi har kännedom om har följderna blivit att de synskadade inte får sina behov tillgodosedda och deras livskvalité har blivit kraftigt försämrad. Detta är mycket allvarligt.

Vänsterpartiet menar att det i allra högsta grad finns anledning att göra ett särskilt ställningstagande. Vi delar socialtjänstförvaltningens ställningstagande i förslaget till nya riktlinjer och lämnade ett särskilt uttalande när ärendet togs på Socialtjänstnämndens sammanträde den 20 juni. Vänsterpartiets särskilda uttalande finns i ärende 6 efter stadsdelsförvaltningens yttrande i Socialtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande, protokollsutdraget. Vi instämmer i det särskilda uttalandet som vänsterpartiet lagt i Socialtjänstnämnden."

§138 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Christensons Café och Konditori

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har begärt stadsdelsnämndens yttrande över ansökan om nytt serveringstillstånd från Christensons Café och Konditori i Farsta centrum. Ansökan avser servering av vin och starköl till allmänheten mellan klockan 11.00 och 20.00. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-09, dnr 621-223/2001.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att till socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet överlämna svaret på remissen som sitt eget.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§139 Förslag om delegationsordning för bygglov och markupplåtelser

Kommunfullmäktige har beslutat att bland annat ansvaret för vissa bygglov och markupplåtelser på offentlig plats ska överföras från facknämnderna till respektive stadsdelsnämnd från den 1 september 2001. Nytt reglemente för stadsdelsnämnderna har upprättats med anledning av beslutet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-07-02, dnr 310-241/2001, med förslag till ny delegationsordning

BESLUT

 1. Nämnden godkänner föreslagen delegationsordning avseende vissa bygglov och markupplåtelser i enlighet med tjänsteutlåtandet och bilagd förteckning.
 2. Nämnden medger stadsdelsdirektören för Farsta stadsdelsförvaltning rätt att vidaredelegera beslutanderätten till behörig handläggare inom förvaltningen.
 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§140 Förslag om överlåtelse av ramavtal gällande enstaka platser i äldreboen...

Ersta diakonisällskap har för avsikt att avveckla sitt engagemang inom sjukhemsvården på Ersta sjukhem i Stortorp senast 31 december 2001. Överenskommelse har träffats med Huddinge kommun om övertagande av sjukhemsdriften i egen regi från den 1 september 2001. Ramavtalen med stadsdelsnämnderna om köp av enstaka platser övertas då av Huddinge kommun. Stadsdelsnämnderna måste enligt avtalet godkänna överlåtelsen av ramavtalen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-07-04, dnr 530-155/2001.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner att ramavtalet med Ersta diakonisällskap gällande Ersta sjukhem i Stortorp överlåts på Huddinge kommun.

§141 Tecknande av avtal om trygghetslarm på Postiljonens äldreboende

I samband med den förestående ombyggnationen av Postiljonens äldreboende har möjlighet getts till omförhandling av det gamla avtalet om trygghetsteknik. Detta innebär att nämnden säger upp avtalet om trygghetsteknik på servicehuset i förtid och tecknar ett nytt avtal, för en femårsperiod, med ny modern larmteknik på gruppboenden och ålderdomshem. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-07-30, dnr 530-242/2001.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner avtalet om trygghetsteknikabonnemang på Postiljonens äldreboende mellan Partena Care AB och Farsta stadsdelsnämnd.
 2. Nämnden ger stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel i uppdrag att teckna avtalet med Partena Care AB.
 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§142 Förlängning av avtal rörande driften av gruppboendet Veckobo

Driften av gruppboendet Veckobo i Hökarängen anbudsupphandlades 1999 och drivs idag av Stiftelsen Stora Sköndal. Nuvarande avtal gäller till och med 31 maj 2002. Därefter förlängs avtalet med två år om inte avtalet sägs upp senast 31 augusti 2001. Verksamheten fungerar bra och stadsdelsförvaltningen är överens med Stiftelsen Stora Sköndal om att avtalet bör förlängas och föreslår att nämnden tecknar en förlängning enligt vad som anges i avtalet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-13, dnr 125-243/2001.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att förlänga avtalet med Stiftelsen Stora Sköndal, org.nr. 802000-6725, rörande driften av gruppboendet Veckobo. Avtalet förlängs till och med 31 maj 2004.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§143 Förvaltningens svar på skrivelser från nämnden

Förelåg förvaltningens skriftliga svar på följande skrivelser och frågor från nämnden:

 1. Från Tomas Rudin m fl (s) angående brygga vid Drevvikens strand.
 2. Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande med anledning av förvaltningens svar.

 3. Från Tomas Rudin m fl (s) angående gymnastiklokaler i Sköndalsskolan.

BESLUT

 1. Nämnden lägger förvaltningens svar till handlingarna.

Särskilt uttalande, till vilket ledamoten Inger Stark m fl (v) anslöt sig, anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Det är viktigt att Sköndals sjöscoutkår har tillgång till en fungerande brygga. Att staden tidigare haft ansvar för detta och att en organisationsförändring av stadens ansvarsområden sammanföll med att bryggan slet sig, kan inte vara skäl nog för att inte återställa den för verksamheten fundamentalt viktiga bryggan. Vad ska barnen tro om staden och dess politiker om alla skyller på alla så fort det är dags att ta ansvar?

Vid sidan om att det framstår som naturligt att en sjöscoutkår har tillgång till brygga kan nämnas att nämnden i våras beslutade om en miljövårdsplan för Drevvikens stränder. Där angavs betydelsen av att frivilligföreningar tog ett särskilt ansvar för miljövård och tillsyn vid våra stränder. Sköndals sjöscoutkår tillhör dem som sagt sig vara villiga att utföra ett sådant arbete tillsammans med förvaltningen. Ett sådant åtagande kräver dock en brygga för att kunna använda båt på ett betryggande sätt.

Vi anser att bryggan skyndsamt ska återupprättas och att detta ska ske inom stadsdelsnämnden i Farstas försorg. Om dessa kostnader sedan kan täckas med hjälp av andra förvaltningars medel så är det positivt. Annars är det vår sak i Farsta att återställa vad väder, vind och kommunala omorganisationer ställt till med för Sköndals sjöscoutkår."

§144 Rapport över sjukfrånvaron vid Farsta stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen har på nämndens uppdrag tagit fram statistik över sjukfrånvaron, analyserat den samt lagt fram förslag till åtgärder för att identifiera och förebygga ohälsan. Förelåg kansliets promemoria 2001-08-13, dnr 210-240/2001.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket ledamoten Inger Stark m fl (v) anslöt sig.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

Särskilt uttalande, till vilket ledamoten Inger Stark m fl (v) anslöt sig, anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Sjuktalen bland personalen i Farsta stadsdel är oroväckande höga. En lång tid av besparingar och krav på effektiviseringar är en av förklaringarna till den ökande pressen på vår personal. Det är utomordentligt viktigt att vi nu söker vägar för att snabbt minska sjuktalen i stadsdelen. De åtgärder som vidtagits med en ytterligare personalkonsulent är bra men borde kompletteras med ett stort hälsoarbete på alla nivåer i förvaltningens verksamheter. Friskvårdens betydelse är också viktig för en uthållig förbättring av hälsan i stadsdelen.

Vi anser att förvaltningen i Farsta bör upprätta mätbara mål för en successivt förbättrad hälsa bland personalen. T ex halverade sjuktal inom två år. Härutöver anser vi att de olika kommunala verksamheterna inom Farsta borde tilldelas en särskild trivselpeng per anställd som kunde användas lokalt för att förbättra gemenskap, sammanhållning och glädje på jobbet. Under alla år av nedskärningar har just sådana utgifter krympt ihop och stämningen i vissa fall med den.

Fackföreningarnas kunskaper om orsakerna till de höga sjuktalen måste tas till vara i ett uthålligt arbete för att förbättra situationen. De har många gånger den absolut bästa överblicken och de mest sanna analyserna av problemets kärna."

§145 Anmälan av reviderad delegationsförteckning för Farsta stadsdelsnämnd

Beslut har fattats om en ny delegationsförteckning, som gäller från den 1 juli 2001. Förteckningen innehåller få förändringar i sak i förhållande till den äldre förteckningen. Flertalet av ändringarna gäller förtydliganden, mindre tillägg, kompletteringar och rättelser av felaktigheter. Dnr 013-46/2001.

BESLUT

 1. Nämnden lägger delegationsförteckningen till handlingarna.

§146 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Förelåg anmälan från budget- och redovisningsenheten av förvaltningens inköp av IT-utrustning under april 2001. Dnr 120-97/2001.

BESLUT

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§147 Resa i tjänsten utanför Norden

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-21, dnr 231-239/2001, angående studieresa i tjänsten till Dublin 10-12 september för stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel, som tillsammans med stadens övriga förvaltningschefer inbjudits till resan av stadsledningskontoret.

BESLUT

 1. Nämnden medger resa i tjänsten till Dublin under perioden 10-12 september 2001 för stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel.

§148 Information och frågor från nämnden

Nämndens nye ersättare Arne Fredholm (m) hälsades välkommen till nämnden i sin frånvaro.

Förvaltningen besvarade två frågor från ledamoten Lilian Falkbäck (s) gällande förhållanden i Farsta strand, dels om iakttagelser av högväxta buskar som kan utgöra en säkerhetsrisk, dels om hur långt restaureringen av Stieg Trenters torg avancerat.

Ledamoten Inger Stark (v) påpekade att ett misstänkt farligt lekredskap upptäckts vid parkleken Forsängen i Farsta strand. Förvaltningen svarade att en inspektion av lekplatsen kommer att göras med anledning av detta.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) väckte två frågor som besvarades av förvaltningen och rörde förhållanden i södra Sköndal vid Drevviken. Frågorna gällde dels de s k siktluckorna inom ramen för sjöarnas skötselplan, dels en av entreprenören bristfälligt skött äng nedanför Sjöändan.

Tjänstgörande ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) väckte tre frågor gällande ansvaret för en trasig grind vid parkleken Forsängen, borttagna parkbänkar vid Edö servicehus samt skyltar utefter Magelungsvägen, med flera platser, som delvis är skymda av lövverk och grenar.

§149 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel meddelade att Maria Bergvall, förvaltningens nytillträdda medicinskt ansvariga sjuksköterska, inleder sitt arbete den 18 september.

Upplystes vidare om att ett ärende med förslag om placering av flyktingbostäder i Högdalssänkan, mellan Vantör och Farsta stadsdelsnämnder, inom kort kommer att föreläggas nämnden för behandling.

Slutligen meddelades att en inbjudan riktad till nämnden från Strandlidens gruppbostad kommer inom kort.

§150 Övriga frågor

Inga frågor förekom.

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 151-152