Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-09-25

Sammanträde 2001-09-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

"Skyddsänglarna i Hökarängen/Farsta”, föräldrar som nattvandrar, berättar om sin verksamhet.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

REMISSER/YTTRANDEN

3 Yttrande över förslag till detaljplan för kvarteret Dalkarlshugget inom stadsdelen Sköndal

Dnr: 311-234/2001

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan om uppförande av fem punkthus på den stora parkeringsplatsen utmed Sköndalsvägen, fem punkthus i centrums norra och östra delar samt en större byggnad utmed södra sidan av Bengt Bagares gränd. De nya bostäderna om sammanlagt drygt 190 lägenheter byggs och upplåts med bostadsrätt av HSB Bostad. Stadsdelsnämnden avgav i maj 2000 remissyttrande över den då aktuella startpromemorian.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

4 Yttrande över program för ny detaljplan för del av kvarteret Sockenstämman mm inom stadsdelen Svedmyra

Dnr: 311-183/2001

Till stadsdelsnämnden har remitterats startpromemoria för planläggning av del av kvarteret Sockenstämman mm i stadsdelen Svedmyra. Ärendet föranleds av en förfrågan från AB Familjebostäder om en planändring för att möjliggöra att nya bostäder byggs intill Oppundavägen-Jönåkersvägen, där en barnstuga tidigare legat. Enligt förslaget skulle två punkthus om sex alternativt fyra våningar kunna rymmas inom området.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

5 Yttrande över slutbetänkandet "Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut"

Dnr: 530-205/2001

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnden remitterat slutbetänkandet från Kommittén om vård i livets slutskede. Kommitténs uppdrag har varit att överväga och lämna förslag till hur man kan förbättra livskvaliteten för dem som är svårt sjuka och döende, deras familjer och närstående. Kommittén har i betänkandet bland annat kartlagt och analyserat hur människors liv ser ut i slutskedet, var de tillbringar sin sista tid i livet och vilken vård de får.

Handläggare: Birgitta Vikström, 08-508 19 543

6 Yttrande över "Översyn av resursfördelningsmodellen för omsorg om funktionshindrade"

Dnr: 520-186/2001

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnden remitterat förslag om ny resursfördelningsmodell för insatser till funktionshindrade. Stadsledningskontoret har i samband med kvartalsrapport 3/2000 fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över nuvarande modell för resursfördelning till handikappomsorgen. Som skäl anges kostnadsökningen med 10% per år 1997-1999 samt att behovet av utbyggnad och en hög ambitionsnivå för omsorgerna kräver en fördelningsmodell som kan resultera i en effektivare resursanvändning.

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

SEKRETESSÄRENDEN

7 Redovisning av kvalitetsuppföljning av verksamheten vid Farsta sjukhem

Dnr: 530-272/2001

Stadsdelsnämnden beslutade i februari om förlängning av avtalet med Svensk Äldreomsorg AB rörande driften av Farsta sjukhem, till och med 30 november 2002. I samband med förlängningen av avtalet ställdes krav på kvalitetskontroll av verksamheten två gånger per år. Svensk Äldreomsorg AB inkom i april med ett förslag till plan för kvalitetsuppföljning. Vid förhandlingar mellan entreprenören och förvaltningens äldreomsorgsledning godtogs förslaget till kvalitetsuppföljning. En redovisning har nu inkommit från entreprenören.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

8 Redovisning av kvalitetsuppföljning av verksamheten vid Edö servicehus

Dnr: 530-273/2001

Svensk Äldreomsorg AB, driftansvarig för Edö servicehus, inkom i mars med ett förslag till plan för kvalitetsuppföljning av verksamheten vid Edö servicehus. Vid förhandlingar mellan entreprenören och förvaltningens äldreomsorgsledning godtogs entreprenörens förslag till kvalitetsuppföljning. En redovisning har i september inkommit från entreprenören.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

9 Redovisning av kvalitetsarbete och enhetsspecifika åtaganden inom Farsta stadsdelsförvaltning

Dnr: 040-258/2001

Stockholms stad lade 1999 fast sin kvalitetsstrategi och beslutade att samtliga verksamheter skulle utarbeta åtaganden för att tydliggöra verksamhetens uppdrag gentemot kund och nämnd. Samtliga enheter inom förvaltningen arbetar nu med kvalitetsutveckling men alla åtaganden är ännu inte färdigformulerade eller bedömda. Enheternas åtaganden knyter väl an till stadens prioriterade områden och övergripande inriktningsmål.

Handläggare: Bosse Dannert m fl, 08-508 18 040

10 Inrättande av ett lokalt brottsförebyggande råd

Dnr: 600-274/2001

I budgeten inför 2002 fastslår kommunfullmäktige att "Det är angeläget att stadsdelsnämnderna samverkar med näringsliv, kyrkor och närpolisorganisation m fl för att t ex bilda lokala brottsförebyggande råd" i syfte att öka tryggheten och säkerheten och att på längre sikt hitta vägar att minska brottsligheten i staden.
I Farsta har förberedelserna inför inrättandet av ett lokalt brottsförebyggande råd pågått sedan hösten 2000 och i praktiken har det lokala arbetet redan inletts.

Handläggare: BrittMarie Kyndel, 08-508 18 044

11 Tjänsteresa utanför Norden för stadsdelsdirektör, rektorer m fl

Dnr: 231-259/2001

Stadsdelsnämnden måste regelmässigt godkänna resor som förvaltningens anställda företar i tjänsten utanför Norden och till Island.
Förslag om tjänsteresa i studiesyfte till Edinburgh, Skottland, för stadsdelsdirektör, rektorer m fl tillsammans med rektorerna inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Målet med resan är att ta del av det skotska skolväsendets utvärderingssystem.

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

12 Tjänsteresa utanför Norden för enhetschef inom stadsdelsförvaltningens fritidsverksamhet

Dnr: 231-260/2001

Martin Anagrius, enhetschef inom fritidsverksamheten, ingår som medlem i Gårdsföreståndarakademien, som bildats på initiativ av Kenneth Westin, lärare på Skarpnäcks folkhögskola. Gruppen är inbjuden till Birmingham, England, för att där träffa yrkesverksamma och utbildare inom ledarskap, ungdomsarbete och socialt förändringsarbete.

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

13 Ekonomisk månadsrapport t.o.m. augusti 2001

Preliminär redovisning av budgetläget inom förvaltningen.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

14 Tilläggsärende - Tjänsteresa utanför Norden för lärare vid Hökarängsskolan och Kvickenstorpsskolan

Dnr: 231-264/2001

En lärare vid Hökarängsskolan och två lärare vid Kvickenstorpsskolan deltar i kursen "USA idag", som anordnas av SEC (samhällsvetenskaps- och ekonomicenter) inom utbildningsförvaltningen. En studieresa till New York ingår som en del i kursen med fyra föreläsningar och besök på bland annat Lorraine Monroes skola i Harlem på programmet.

Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

15 Information och frågor från nämnden

16 Stadsdelsdirektörens information

§153 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Madeleine Raukas (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2001-10-04.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2001-08-28.

§154 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§155 Yttrande över förslag till detaljplan för kvarteret Dalkarlshugget inom...

Stadsdelsnämnden behandlade stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-07, dnr 311-234/2001, med förslag till yttrande över förslag till detaljplan för Sköndals centrum, innefattande bland annat kvarteret Dalkarlshugget. Enligt förslaget uppförs fem punkthus på den stora parkeringsplatsen utmed Sköndalsvägen, fem punkthus i centrums norra och östra delar samt en större byggnad utmed södra sidan av Bengt Bagares gränd.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Bertil Fredriksson (kd) och för (fp) tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) yrkade att nämnden som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret skulle överlämna och i huvudsak åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) och ledamoten Ola Karlsson m fl (v) anslöt sig till det av (m), (kd) och (fp) framlagda förslaget till beslut.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och i huvudsak åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Nämnden anför därutöver följande:                                                                                         Vår grundinställning till en utbyggnad i Sköndal är positiv. Den är, som vi ser det, nödvändig för att på sikt få behålla en god service i stadsdelen och ha kvar nuvarande goda kommunikationer.

Planen bygger dock på den felaktiga förutsättningen att Sköndal är en "tunnelbanestad". Så är inte fallet. Sköndal saknar tunnelbana och gångavståndet till närmsta tunnelbana är drygt 1,5 kilometer. De allmänna kommunikationerna består av matarbuss till Farsta, Skarpnäck respektive Hökarängen samt, i rusningstid, till Gullmarsplan. Samtliga bussar trafikerar Sköndalsvägen som är stadsdelens huvudgata. En så kraftig utbyggnad som det här är fråga om kommer att medföra behov av tätare busstrafik som dessutom kommer att öka redan befintliga störningar för boende längs Sköndalsvägen. Frågan om hastighetssänkande åtgärder här måste på nytt aktualiseras. Inte minst bussarna kör ofta för fort.

Vi anser vidare att stadsbyggnadskontoret underskattat behovet av parkeringsplatser. Detta framgår, som förvaltningen påpekar, redan av att biltätheten i sköndal är högre än på de flesta andra håll. Detta är också lätt att konstatera genom besiktning – var och en som bor i Sköndal kan se att gatorna redan är fulla med parkerade bilar. Detta problem kommer att förvärras om inget görs. Planen bör omarbetas så att fler parkeringsplatser inryms. Normen bör vara en parkeringsplats per lägenhet.

Som förvaltningen anför bör tillfället tas att ordna gruppboenden, vilket staden har behov av. Enligt vår mening bör dessa placeras i bottenplan med angöring från gatan. Färdtjänstbilar etc skall t ex inte behöva köra in på gårdarna på Bagarfruvägen för att nå gruppboendena. Vid lokaliseringen bör hänsyn tas till att det på Stora Sköndal finns anläggningar för personer med olika handikapp, t ex handikappbadet. Tillfället bör också tas tillvara att förse gruppboendena med skyddade trädgårdar eller uteplatser för de boende.

§156 Yttrande över program för ny detaljplan för del av kvarteret Sockenstäm...

Stadsdelsnämnden behandlade stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-10, dnr 311-183/2001, med förslag till yttrande över stadsbyggnadskontorets startpromemoria för planläggning av del av kvarteret Sockenstämman mm i stadsdelen Svedmyra. Ärendet föranleds av en förfrågan från AB Familjebostäder om en planändring för att möjliggöra att nya bostäder byggs intill Oppundavägen-Jönåkersvägen, där en barnstuga tidigare legat.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Bertil Fredriksson (kd) och för (fp) tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Bostadsbyggandet måste öka, men samtidigt ska byggandet ske i samklang med natur och övrig bebyggelse. En viktig del av Stockholms bostadsbestånd har bestått i de måttliga hushöjderna. Alternativ B bör därför förordas i förslaget, dvs fyra våningar istället för A alternativet på sex våningar. Notera att kvarteret Sockenstämman ligger högt och att bygga alltför höga hus vore att bryta stadsbilden i kvarteret. Höga hus är också mer energikrävande än andra och kan vara svårare att anpassa till förändrade behov. Stadsbyggnadskontoret bör beakta att Jönåkersvägen som är tänkt att fungera som utfart för bostadsområdet är enkelriktad vilket kan få konsekvenser för trafik- och parkeringsmöjligheter.

På senare år har det blivit svårare för ungdomar att skaffa bostad. Staden har också brist på studentbostäder. Förvaltningen skulle i samråd med stadsbyggnadskontoret påskynda arbetet att få fram lämpliga tomter och byggnader som kan användas för bostäder åt ungdomar och studenter. För ungdomar och studenter med låga inkomster är det önskvärt med billiga bostäder. Därför ska strävan vara att bygga hyresrätter i kvarteret Sockenstämman."

§157 Yttrande över slutbetänkandet "Döden angår oss alla - värdig vård vid l...

Kommunstyrelsen har till bl a Farsta stadsdelsnämnd remitterat slutbetänkandet från Kommittén om vård i livets slutskede. Kommitténs uppdrag har varit att överväga och lämna förslag till hur man kan förbättra livskvaliteten för dem som är svårt sjuka och döende, deras familjer och närstående. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-11, dnr 530-205/2001, med förslag till yttrande.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§158 Yttrande över "Översyn av resursfördelningsmodellen för omsorg om funkt...

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnden remitterat förslag om ny resursfördelningsmodell för insatser till funktionshindrade. Stadsledningskontoret fick i samband med kvartalsrapport 3/2000 i uppdrag av kommunstyrelsen att se över nuvarande modell för resursfördelning till handikappomsorgen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-04, dnr 520-186/2001, med förslag till yttrande.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§159 Redovisning av kvalitetsuppföljning av verksamheten vid Farsta sjukhem

Stadsdelsnämnden beslutade i februari om förlängning av avtalet med Svensk Äldreomsorg AB rörande driften av Farsta sjukhem, till och med 30 november 2002. I samband med förlängningen av avtalet ställdes krav på kvalitetskontroll av verksamheten två gånger per år. Svensk Äldreomsorg AB inkom i april med ett förslag till plan för kvalitetsuppföljning. Planen godtogs och en redovisning har nu inkommit från entreprenören. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-10, dnr 530-272/2001.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anslöt sig.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Bertil Fredriksson (kd) och för (fp) tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner kvalitetsuppföljning av verksamheten vid Farsta sjukhem, utförd av Svensk Äldreomsorg AB.

Särskilt uttalande, till vilket vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anslöt sig, anmäldes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"I november 2000 framkom det att verksamheten på Farsta sjukhem visade på stora brister. I samband med nämndmötet i februari 2001 redovisade Svensk Äldrevård AB vad som hittills genomförts.

Den kvalitetsuppföljning som entreprenören redovisar för nämnden visar på en rad brister som trots påstötningar från nämnden vid olika tillfällen ej blivit åtgärdade. Utomhusvistelse, gemenskap med övriga boende och aktiviter och sysselsättning bland de boende får oacceptabelt låga betyg. Även personalens betyg på vissa frågevariabler är oroande låga.

Äldreomsorgen har att leva upp till vissa kvalitetsmål som har beslutats av nämnden. Det är i dagsläget svårt att se att Svensk Äldreomsorg AB lever upp till dessa mål."

§160 Redovisning av kvalitetsuppföljning av verksamheten vid Edö servicehus

Svensk Äldreomsorg AB, driftansvarig för Edö servicehus, inkom i mars med ett förslag till plan för kvalitetsuppföljning av verksamheten vid servicehuset. Vid förhandlingar mellan entreprenören och förvaltningens äldreomsorgsledning godtogs entreprenörens förslag till kvalitetsuppföljning. En redovisning har i september inkommit från entreprenören. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-10, dnr 530-273/2001.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner kvalitetsuppföljning av verksamheten vid Edö servicehus, utförd av Svensk Äldreomsorg AB.

§161 Redovisning av kvalitetsarbete och enhetsspecifika åtaganden inom Farst...

Stockholms stad lade 1999 fast sin kvalitetsstrategi och beslutade att samtliga verksamheter inom staden skulle utarbeta åtaganden för att tydliggöra verksamhetens uppdrag gentemot kund och nämnd. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-07-04, dnr 040-258/2001.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner redovisningen av kvalitetsarbete och enhetsspecifika åtaganden inom stadsdelsförvaltningen.

§162 Inrättande av ett lokalt brottsförebyggande råd

Inom stadsdelsområdet har förberedelserna inför inrättandet av ett lokalt brottsförebyggande råd pågått sedan hösten 2000 och i praktiken har det lokala arbetet redan inletts. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-05, dnr 600-274/2001.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att inrätta ett lokalt brottsförebyggande råd inom Farsta stadsdelsområde.

§163 Tjänsteresa utanför Norden för stadsdelsdirektör, rektorer m fl

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-11, dnr 231-259/2001, med förslag om tjänsteresa i studiesyfte till Edinburgh, Skottland, för stadsdelsdirektör, rektorer m fl. Syftet med resan är att studera det skotska skolväsendets utvärderingssystem "How good is our school? – self-evaluation using performance indicators".

BESLUT

 1. Nämnden medger tjänsteresa till Skottland för BrittMarie Kyndel, Birgitta Berg, Ann-Christine Bonn Sköld, Lena Spiik, Göran Bergholm, Lars Ott, Birgitta Löfgren, Mats Huge, Åsa Rehnberg, Ulla-Britt Ling-Vannerus, Ann-Marie Crona, Margaretha Extergren, Kent Norberg, Kurt-Erik Thorild, och Elisabet Wåhlstedt under perioden 6-11 oktober 2001.

§164 Tjänsteresa utanför Norden för enhetschef inom stadsdelsförvaltningens ...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-10, dnr 231-260/2001, med förslag om tjänsteresa till Birmingham, England. Martin Anagrius, enhetschef inom fritidsverksamheten, är medlem i Gårdsföreståndarakademien som inbjudits till Birmingham för att i studiesyfte träffa yrkesverksamma och utbildare inom ledarskap, ungdomsarbete och socialt förändringsarbete.

BESLUT

 1. Nämnden medger tjänsteresa till Birmingham för Martin Anagrius, enhetschef inom fritidsverksamheten i Gubbängen, Tallkrogen och Svedmyra, under perioden 22-26 oktober 2001.

§165 Ekonomisk månadsrapport t.o.m. augusti 2001

Förelåg budget- och redovisningsenhetens sammanställning över förvaltningens budget i augusti 2001.

Vice ordföranden Tomas Rudin uttryckte önskemål om att förvaltningen redovisar, skola för skola, hur många elever som idag avflyttat från stadsdelsområdets skolor.

BESLUT

      1.   Nämnden lägger månadsrapporten till handlingarna.

§166 Information och frågor från nämnden

Nämndens nye ersättare Arne Fredholm (m) hälsades välkommen till nämnden.

Ordföranden Madeleine Raukas (m) meddelade att ett brev från en lokal kyrkopolitiker tillställts nämnden för kännedom. Brevet, med rubriken "Minnesstund i Farsta Gymnasiums aula den 12 september 2001 med anledning av terrordåden i USA", var riktat till rektor för Farsta Gymnasium och lästes upp av ordföranden. Av innehållet framgick att minnesstunden saboterats av ett stort antal ynglingar som uppträtt provocerande och ovärdigt. Nämnden var enig om att en dialog med skolorna bör inledas med anledning av vad som framkommit.

§167 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel påminde om ett extra sammanträde med nämnden, som kommer att hållas tisdagen den 6 november med anledning av fastställandet av nämndens verksamhetsplan. Sammanträdet hålls i anslutning till områdesmötet samma dag. Ett inledande beredningsmöte avseende verksamhetsplanen kommer att hållas före det ordinarie sammanträdet den 23 oktober.

Stadsdelsdirektören presenterade Maria Bergvall, förvaltningens nytillträdda medicinskt ansvariga sjuksköterska, för nämnden.

§168 Övriga frågor

Kanslichef Lillemor Larsson, ansvarig för stadsmiljön, överlämnade en enkät till nämndens ledamöter och ersättare om hur medborgarna inom stadsdelsområdet uppfattar skötseln av parker och gator. Enkäten har skickats till 500 slumpvis utvalda invånare och svaren från nämnden kommer att utgöra jämförelsematerial till medborgarnas enkätsvar utan några vetenskapliga ambitioner.

Lillemor Larsson meddelade att miljöförvaltningen avser att lämna in en ansökan om projektmedel till LIP-kansliet, som medför att stadsdelsförvaltningens planerade ansökan om medel till vatteninformationsprojektet utgår, då det lokala projektet lyfts upp till en högre nivå. Nämnden uttryckte oro över detta förhållande och uppdrog åt presidiet att till LIP-kansliet författa en skrivelse i syfte att försäkra sig om att lokala önskemål och intressen gällande projektet inte hamnar i skymundan.

§169 Tilläggsärende - Tjänsteresa utanför Norden för lärare vid Hökarängssko...

En lärare vid Hökarängsskolan och två lärare vid Kvickenstorpsskolan deltar i kursen "USA idag", som anordnas av SEC (samhällsvetenskaps- och ekonomicenter) inom utbildningsförvaltningen. En studieresa till New York ingår som en del i kursen med fyra föreläsningar och besök på bland annat Lorraine Monroes skola i Harlem på programmet.

BESLUT

 1. Nämnden medger tjänsteresa till USA för Charlotte Lindquist, Maria Bjurholm-Eriksson och Malin Adriansson under perioden 28 oktober-4 november 2001.

 

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 170-172