Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-10-23

Sammanträde 2001-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Kvartalsrapport 3 för 2001

Dnr: 103-299/2001

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

REMISSER/YTTRANDEN

4 Yttrande över "Lokalförsörjning för stadens skolor och SISAB:s framtida roll"

Dnr: 320-215/2001

Kommunstyrelsen har till Farsta stadsdelsnämnd för yttrande remitterat tjänsteutlåtande från stadsledningskontorets finansavdelning och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB i rubricerat ärende. Koncernledningen har under våren 2001 givit externa konsulter i uppdrag att utreda lokalförsörjningen för Stockholms skolor samt SISAB:s nuvarande och framtida roll. I tjänsteutlåtandet konkretiseras de slutsatser och förslag som utredningen kommit fram till.

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

5 Yttrande över förslag till detaljplan för del av kvarteret Getfoten m m inom stadsdelen Gubbängen

Dnr: 311-245/2001

Stadsdelsnämnden har för yttrande tillställts stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan. Inom fastigheten Getfoten 3, som ägs av staden men upplåts med tomträtt till JM AB, finns idag en förfallen och nedlagd barnstuga. Tomten ligger i hörnet Majrovägen-Getfotsvägen. JM Byggnads och fasighets AB har beställt en ändring av nuvarande detaljplan, då man önskar riva barnstugan och istället uppföra ett flerbostadshus om fyra våningar och 12-15 lägenheter, eventuellt med tillhörande garage-/förrådsbyggnad.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

6 Yttrande över förslag angående den akuta bristen på studentlägenheter i staden

Dnr: 310-265/2001

Oppositionsborgarrådet Annika Billström (s) tar i en skrivelse till kommunstyrelsen upp frågan om bristen på studentlägenheter i Stockholm. Hon föreslår bland annat att stadsledningskontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningarna identifierar ett lämpligt ombyggnadsobjekt i varje stadsdel, t ex befintliga verksamhets- och kontorslokaler, som skulle kunna byggas om till studentlägenheter.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

SEKRETESSÄRENDEN

7 Avveckling av servicehuslägenheter vid servicehuset Postiljonen

Dnr: 530-302/2001

Postiljonens servicehus består av ett antal fristående byggnader. Samtliga lägenheter är av äldre standard med 1-2 rum och kök. Lägenheterna saknar moderna hygienutrymmen, är inte handikappanpassade och tillåter inte rullstolspassage. Lägenheternas planlösning gör dem omöjliga att handikappanpassa till en rimlig kostnad. Postiljonens servicehus har därför inte förutsättningar att fungera som ett modernt äldreboende. Förvaltningen föreslår att 83 servicehuslägenheter avvecklas och omdisponeras till annat boende.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

8 Lönepolitiskt program för Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 220-303/2001

Stockholms stad antog 1999 en för staden gemensam lönepolitik. En partssammansatt arbetsgrupp har med utgångspunkt i stadens lönepolitik utarbetat ett lokalt lönepolitiskt program för Farsta stadsdelsnämnd. Arbetsgruppen har bestått av enhetschefer, en verksamhetschef, personalstrategen, PA-konsulter och fackliga företrädare.

Handläggare: Björn Zetterholm, 08-508 18 127

9 Högdalstoppen, ett grönt idéförslag

Dnr: 360-304/2001

Efter flera decenniers nu avslutad tippning av schaktmassor m m vid Högdalstopparna är det nu dags att fastställa områdets framtida användning och söka tillvarata den biologiska mångfald som utvecklats i området. Idéförslaget har framtagits av en konsult på uppdrag av stadsdelsförvaltningen tillsammans med miljöförvaltningen. I ärendet berörda nämnder (gatu- och fastighets-, idrotts- och stadsbyggnadsnämnden) föreslås beakta förslaget i en slutlig övergripande planläggning av området.

Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

10 Utseende av delgivningsmottagare

Dnr: 013-290/2001

Som behöriga att mottaga delgivning på stadsdelsnämndens vägnar föreslås registrator, nämndsekreterare, kanslichef och stadsdelsdirektör samt deras vikarier.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

11 Förordnande av tjänsteman enligt 43 § 2 p LVU

Dnr: 013-289/2001

För att underlätta handläggningen av ärenden gällande beslut om vård eller omhändertagande med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), föreslås att fyra tjänstemän förordnas av nämnden att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2p LVU.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

12 Tjänsteresa utanför Norden för två lärare vid Skönstaholmsskolan

Dnr: 231-287/2001

Stadsdelsnämnden måste regelmässigt godkänna resor som förvaltningens anställda företar i tjänsten utanför Norden och till Island.
Föreslås resa till Indien under veckorna 42-44 för två lärare vid Skönstaholmsskolan. Resan ingår i en kurs anordnad av Lärarhögskolan med inriktningen att ge lärare i svenska skolor underlag och metoder för att utveckla globalundervisning i den egna undervisningen. SEC (samhällsvetenskaps- och ekonomicenter) inom utbildningsförvaltningen bekostar resan.


Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

13 Förslag till sammanträdestider för Farsta stadsdelsnämnd första halvåret 2002

Dnr: 014-305/2001

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

14 Förslag om personalfest

Dnr: 202-306/2001

Som en uppskattning och ett tack för det arbete som utförts de senaste åren planeras en gemensam fest för alla anställda inom stadsdelsförvaltningen.

Handläggare: BrittMarie Kyndel, 08-508 18 044

15 Information och frågor från nämnden

16 Stadsdelsdirektörens information

18 TILLÄGGSÄRENDE - Resa i tjänsten utanför Norden

Dnr: 231-309/2001

Biståndsorganet Diakonia har inbjudit stadsdelsförvaltningens integrationsansvarige
till en internationell konferens i Peru. Tjänsteresan innebär inga kostnader för stadsdelsförvaltningen.


Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

§173 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg tjänstgörande ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) justera protokollet 2001-11-01.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2001-09-25.

§174 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§175 Kvartalsrapport 3 för 2001

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-16, dnr 103-299/2001, med bilagor.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Tjänstgörande ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade att förvaltningens tjänsteutlåtande skulle överlämnas utan eget ställningstagande.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner föreliggande kvartalsrapport.
 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering för omslutningsförändringar inom förskola/skola/skolbarnomsorg, vilka innebär ökade kostnader och intäkter med 1,2 mkr netto, samt inom omsorgen om funktionshindrade med 1,3 mkr för insatser enligt LASS.
 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av tjänstgörande ordföranden Tomas Rudin m fl (s) till förmån för eget yrkande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner i huvudsak föreliggande kvartalsrapport.
 2. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering för omslutningsförändringar inom förskola/skola/skolbarnsomsorg vilka innebär ökade kostnader och intäkter med 1,2 mkr netto samt inom omsorgen om funktionshindrade med 1,3 mkr för insatser enl. LASS.
 3. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om ytterligare 1,6 mkr för individ- och familjeomsorg.
 4. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om ytterligare 3 mkr för skola, förskola och fritid för att undvika ytterligare besparingar.
 5. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om ytterligare 1 mkr till anslag 2, barn med behov av särskilt stöd för att de behov som finns ska kunna tillgodoses.

samt att därutöver anföra:

Vänsterpartiet menar att ytterligare besparingar är otänkbara. Det finns en gräns för hur hårda effektiviseringar och besparingar som skola, vård och omsorg tål och Farsta stadsdelsnämnd har för länge sedan nått den gränsen. För att tillgodose Farstabornas behov behövs ytterligare medel till stadsdelen vilket vi hemställer om från kommunstyrelsen.

Vi finner det anmärkningsvärt att förvaltningen har sparat in så mycket på äldreomsorgen så att den från tidigare stora underskott nu har ett överskott om 8,1 mkr. Trots detta överskott, som har gått ut över de enskilda som behöver bistånd som exempelvis sjukhemsplacering eller plats på servicehus, signaleras ytterligare restriktiv biståndsbedömning. Ett av skälen är att kostnaderna kommer att öka i och med införandet av äldrepeng. Vänsterpartiet är emot detta pengsystem, vi menar att vård och omsorg ska ske i kommunal regi. När det dessutom visar sig att kostnaderna kommer att öka kraftigt anser vi att detta är privatisering för dess egen skull och ekonomiskt vansinne. Verksamheter inom stadsdelen ska inte gå med överskott, de ska tillfredställa människors behov.

Vi är mycket oroliga för underskotten inom skola, förskola och fritid. Barngrupperna är redan nu för stora och de vuxna är för få. Vi återkommer i verksamhetsplanen med förslag på åtgärder. Dock hemställer vi hos kommunstyrelsen om ytterligare medel för att täcka underskotten. Detsamma gäller anslag 2 som inte räcker till för de behov som finns.

Avslutningsvis kan vi bara konstatera att med vänsterpartiets budget hade de behov som finns i stadsdelen kunnat tillgodoses och det hade funnits möjlighet att bygga ut den förebyggande verksamheten och öka vuxentätheten och minska barngrupperna inom förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen. Det är fullständigt klart att skatten måste återställas till den nivå som var före det borgerliga maktövertagandet 1998."

§176 Yttrande över "Lokalförsörjning för stadens skolor och SISAB:s framtida...

Kommunstyrelsen har till Farsta stadsdelsnämnd för yttrande remitterat tjänsteutlåtande upprättat av stadsledningskontorets finansavdelning och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB. Koncernledningen har under våren 2001 givit externa konsulter i uppdrag att utreda lokalförsörjningen för Stockholms skolor samt SISAB:s nuvarande och framtida roll. I ärendet konkretiseras de slutsatser och förslag som utredningen kommit fram till. Med anledning av remissen har stadsdelsförvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2001-09-24, dnr 320-215/2001,

Ledamoten Inger Stark m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak stödja förvaltningens svar på remissen till kommunfullmäktige

samt att i övrigt anföra:

Alla stadens nämnder lyder under kommunfullmäktige och ingen nämnd är överordnad de andra. Då blir det märkligt att utbildningsnämnden i denna fråga överordnas stadsdelsnämnderna. Men frågan är inte lätt. Tänkbart är att stadsledningskontoret tar ansvaret men samtidigt är det ju så att kompetensen finns på utbildningsförvaltningen. Inför beslutet i kommunfullmäktige finns det all anledning att återkomma till detta.

Fastighetsförvaltningen eller SISAB 2 som föreslås i förslaget, ska behållas i stadens ägo och skall inte konkurrensutsättas/avknoppas.

Vi anser att hela konstruktionen är något märklig men i en kommun som drivs som ett företag är förändringsförslagen till vissa delar bra. Vänsterpartiet menar dock att det är felaktigt att driva kommunen som ett företag. I en annan organisation skulle hela skolverksamheten skötas på ett annat sätt, vilket är att föredra."

§177 Yttrande över förslag till detaljplan för del av kvarteret Getfoten m ...

Stadsdelsnämnden har för yttrande tillställts stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan. Inom fastigheten Getfoten 3, som ägs av staden men upplåts med tomträtt till JM AB, finns idag en förfallen och nedlagd barnstuga. Tomten ligger i hörnet Majrovägen-Getfotsvägen. JM Byggnads och Fastighets AB har beställt en ändring av nuvarande detaljplan, då man önskar riva barnstugan och istället uppföra ett flerbostadshus om fyra våningar och 12-15 lägenheter, eventuellt med tillhörande garage-/förrådsbyggnad. Stadsdelsförvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2001-10-05, dnr 311-245/2001.

Ledamoten Lennart Isacsson m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Tjänstgörande ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till det av (m), (fp) och (kd) framlagda förslaget till beslut.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av (m), (fp) och (kd) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och i huvudsak åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Nämnden anför därutöver följande:

Vi anser att stadsbyggnadskontoret underskattat behovet av parkeringsplatser. Planen bör omarbetas så att fler parkeringsplatser inryms och normen bör vara en parkeringsplats per lägenhet.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) till förmån för eget yrkande.

§178 Yttrande över förslag angående den akuta bristen på studentlägenheter i...

Oppositionsborgarrådet Annika Billström (s) väcker i en skrivelse till kommunstyrelsen frågan om bristen på studentlägenheter i Stockholm. Hon föreslår bland annat att stadsledningskontoret i samråd med stadsdelsförvaltningarna identifierar ett lämpligt ombyggnadsobjekt i varje stadsdel, t ex befintliga verksamhets- och kontorslokaler, som skulle kunna byggas om till studentlägenheter. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-08, dnr 310-265/2001, med förslag till yttrande.

Ledamoten Tom Örjan Nilsson m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av (m), (fp) och (kd) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna nedanstående: Trots att den nuvarande borgerliga majoriteten i staden satsar på en omfattande utbyggnad av studentbostäder är behovet fortfarande stort. Innevarande mandatperiod väntas cirka 2 600 studentbostäder byggas eller planeras. Det innebär att antalet studentbostäder kommer att öka med cirka 30 procent.

Föregående mandatperiod byggdes summa noll studentbostäder.

Majoriteten i stadsdelsnämnden i Farsta har tidigare tagit initiativet till en kartläggning av områden i Farsta lämpliga för nybyggnation av bostäder. Förslaget har överlämnats till stadens ledning. Även i dessa områden kan studentbostäder byggas. Om inte annat som sk "insprängda" studentbostäder.

Ytterligare möjligheter att skapa studentbostäder genom att bygga om oceangående biltransportfartyg eller kontorsfastigheter och andra byggnader har diskuterats. Dessa förslag måste liksom all annan offentlig verksamhet ses i bl a ett ekonomiskt och stadsplaneperspektiv och prövas gentemot andra lösningar.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) till förmån för eget yrkande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av tjänstgörande ordföranden Tomas Rudin m fl (s) till förmån för eget yrkande.

§179 Avveckling av servicehuslägenheter vid servicehuset Postiljonen

Postiljonens servicehus består av ett antal fristående byggnader. Samtliga lägenheter är av äldre standard med 1-2 rum och kök. Lägenheterna saknar moderna hygienutrymmen, är inte handikappanpassade och tillåter inte rullstolspassage. Lägenheternas planlösning gör dem omöjliga att handikappanpassa till en rimlig kostnad. Postiljonens servicehus har därför inte förutsättningar att fungera som ett modernt äldreboende. 83 servicehuslägenheter föreslås avvecklas och omdisponeras till annat boende. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-02, dnr 530-302/2001.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket samtliga övriga partier anslöt sig.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till avveckling av 83 servicehuslägenheter vid servicehuset Postiljonen för omdisponering till annat boende.
 2. Nämnden remitterar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Särskilt uttalande, till vilket samtliga övriga partier anslöt sig, anmäldes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Bristen på studentlägenheter inom staden är stor. Vi föreslår att man undersöker möjligheten att bygga om dessa lägenheter till studentlägenheter."

§180 Lönepolitiskt program för Farsta stadsdelsnämnd

Stockholms stad antog 1999 en för staden gemensam lönepolitik. En partssammansatt arbetsgrupp har med utgångspunkt i stadens lönepolitik utarbetat ett lokalt lönepolitiskt program för Farsta stadsdelsnämnd. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-21, dnr 220-303/2001.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till lönepolitiskt program.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till lönepolitiskt program.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att en jämställdhetspolicy ska tillföras programmet

samt att därutöver anföra:

Vänsterpartiet menar att ett lönepolitiskt program måste ha en tydlig jämställdhetspolicy. Kvinnors löner ligger fortfarande under männens, trots likvärdigt arbete och samma kompetens. Det är hög tid att bryta lön efter kön och införa jämställda löner.

Individuell lönesättning har under de senaste åren blivit allmänt vedertaget. Dock menar vi att det finns andra och bättre instrument för lönesättningen än individuell lönesättning som ofta är ett trubbigt instrument."

§181 Högdalstoppen, ett grönt idéförslag

Efter flera decenniers nu avslutad tippning av schaktmassor m m vid Högdalstopparna har ett förslag framtagits för områdets framtida användning och tillvaratagandet av den biologiska mångfald som utvecklats i området. Idéförslaget har utarbetats av en konsult på uppdrag av stadsdelsförvaltningen och i samråd med miljöförvaltningen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-28, dnr 360-304/2001.

BESLUT

 1. Nämnden överlämnar med godkännande stadsdelsförvaltningens idéförslag till gatu- och fastighetsnämnden, idrottsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

§182 Utseende av delgivningsmottagare

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-05, dnr 013-290/2001.

BESLUT

 1. Nämnden utser registrator, nämndsekreterare, kanslichef och stadsdelsdirektör samt deras vikarier att såsom behöriga på stadsdelsnämndens vägnar mottaga delgivning vid Farsta stadsdelsförvaltning.

§183 Förordnande av tjänsteman enligt 43 § 2 p LVU

För att underlätta handläggningen av ärenden gällande beslut om vård eller omhändertagande med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), föreslås att fyra tjänstemän förordnas av nämnden att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2 p LVU. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-05, dnr 013-289/2001, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden förordnar följande tjänstemän inom Farsta stadsdelsförvaltning rätt att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2 p LVU:

          Brita Ängeby chef för familjevårdssektionen

          Annika Portström Ullvin 1:e socialsekreterare

          Thomas Kultti chef för ungdomssektionen

          Ulla Widén socialsekreterare

          För Ulla Widén gäller förordnandet så länge hennes pågående vikariat varar. 

    2.   Beslutet gäller med omedelbar verkan och tills vidare.

§184 Tjänsteresa utanför Norden för två lärare vid Skönstaholmsskolan

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-04, dnr 231-287/2001, med förslag om tjänsteresa till Indien under veckorna 42-44 för två lärare vid Skönstaholmsskolan. Resan ingår i en kurs anordnad av Lärarhögskolan med inriktningen att ge lärare i svenska skolor underlag och metoder för att utveckla globalundervisning i den egna undervisningen. SEC (Samhällsvetenskaps- och Ekonomicenter) inom utbildningsförvaltningen bekostar resan.

BESLUT

 1. Nämnden medger tjänsteresa till Indien under veckorna 42-44 för Liselotte Källqvist och Eva-Lotta Liljegren, lärare vid Skönstaholmsskolan.

§185 Förslag till sammanträdestider för Farsta stadsdelsnämnd första halvåre...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-11, 014-305/2001.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att under första halvåret 2002 sammanträda
 2. Tisdagen den 22 januari

  Tisdagen den 19 februari

  Måndagen den 4 mars

  Tisdagen den 26 mars

  Tisdagen den 23 april

  Tisdagen den 28 maj

  Tisdagen den 11 juni

 3. Nämnden beslutar att samtliga sammanträden börjar kl 18.00 med möjlighet till frågor från och information till allmänheten.
 4. Nämnden beslutar att beslutssammanträdena börjar kl 19.00.

§186 Förslag om personalfest

Som en uppskattning och ett tack för det arbete som utförts de senaste åren planeras en gemensam fest för alla anställda inom stadsdelsförvaltningen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-04, dnr 202-306/2001.

BESLUT

     1.  Nämnden godkänner kostnaderna för personalfesten den 21 november 2001.

§187 Information och frågor från nämnden

Information eller frågor från nämnden förekom ej.

§188 Stadsdelsdirektörens information

§189 Övriga frågor

Kanslichefen Lillemor Larsson meddelade med anledning av nämndens beslut 2001-08-28 i remissärendet "Yttrande över förslag till nytt miljöprogram för Stockholm 2002-2006", att i miljöförvaltningens remissammanställning har endast stadsdelsnämndens beslut redovisats, ej innehållet i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) upplyste om att den vildvuxna strandpromenaden i södra Sköndal glädjande nog nu har röjts.

§190 TILLÄGGSÄRENDE - Resa i tjänsten utanför Norden

Biståndsorganet Diakonia har inbjudit stadsdelsförvaltningens integrationsansvarige till en internationell konferens i Peru. Tjänsteresan innebär inga kostnader för stadsdelsförvaltningen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 231-309/2001.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner resa i tjänsten till en internationell konferens i Peru 18-23 november 2001 för Bosse Dannert, integrationsansvarig i stadsdelsförvaltningen.

 

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 191