Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-11-27

Sammanträde 2001-11-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Idrottsförvaltningen informerar om den blivande idrottshallen i Sköndal.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

REMISSER/YTTRANDEN

3 Yttrande över revisorernas delrapport 2001 för Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 124-310/2001

Revisionskontoret, revisorsgrupp 4, har granskat Farsta stadsdelsnämnds interna kontroll samt nämndens delårsrapport och räkenskaper. Resultatet har sammanställts i en delrapport som överlämnats till nämnden för yttrande.
Det samlade resultatet av revisionens granskning avseende verksamhetsåret 2001 kommer att redovisas i en årsrapport för nämnden under våren 2002.


Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

4 Program för ny detaljplan avseende fastigheten Perstorp 1 i stadsdelen Farsta

Dnr: 311-314/2001

Stadsbyggnadskontoret har till stadsdelsnämnden remitterat programsamrådshandlingar inför ny detaljplan för fastigheten Perstorp 1 vid Ekebergabacken i stadsdelen Farsta. Ärendet föranleds av att AB Borätt önskar uppföra två bostadshus med 72 lägenheter intill Farsta sjukhem. Stadsdelsförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

5 Yttrande över "Förskoleplan för Stockholms stad"

Dnr: 412-914/2001

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd "Förskoleplan för Stockholms stad".
Utbildningsförvaltningen fick i samband med att skolplanen fastställdes i uppdrag att utarbeta en motsvarande plan för förskolan. Förskoleplanen är utarbetad av grundskoleavdelningen i samarbete med en referensgrupp bestående av representanter från stadsdelsförvaltningarna.

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

6 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Kreta Kolgrill i Hökarängen

Dnr: 621-322/2001

Kreta Kolgrill, Sirapsvägen 6-8 i Hökarängen, med lunchservering som huvudsaklig inriktning, har hos socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet ansökt om serveringstillstånd kl. 11.00-22.00. Tillståndsenheten har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd ansökan. Stadsdelsförvaltningen har ingen invändning och föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

SEKRETESSÄRENDEN

7 Godkännande av fortsatt förprojektering för ombyggnation av Farsta sjukhem

Dnr: 326-355/2001

Farsta sjukhem drivs på entreprenad av Svensk Äldreomsorg AB och har 166 sjukhemsplatser på en yta av 13 390 kvm, varav en förhållandevis stor andel utgörs av delvis outnyttjade ytor.
Vid den förprojektering som pågått under sommaren och hösten har ett förslag tagits fram avseende entréplan och våningsplan 1, som ger ett nytillskott om två avdelningar med sammanlagt sexton platser och som samtidigt ger befintliga servicefunktioner såsom folktandvård, fotvård och bibliotek mer ändamålsenliga lokaler och bättre placering i huset.

Handläggare: Margareta Venizelos, 08-508 18 051

8 Förslag till jämställdhetsplan 2002

Dnr: 222-341/2001

Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska bland annat innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§ som är behövliga på arbetsplatsen och ange vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.
Grunderna i stadsdelsförvaltningens förslag är desamma som i föregående planer men med en uppdatering av vissa åtgärder, bland annat förslag om en analys av deltidsanställningar.


Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

9 Ändrad beslutanderätt gällande yttranden till åklagarmyndighet och domstol om unga lagöverträdare

Dnr: 013-356/2001

Stadsdelsförvaltningen föreslår att beslutanderätten gällande yttranden till åklagarmyndighet och domstol om unga lagöverträdare delegeras till tjänsteman. En noggrann redovisning med hjälp av en särskild bevakningslista, innehållande bland annat beskrivning av uppföljningen, ska ge nämnden möjlighet att även i fortsättningen följa utvecklingen.

Handläggare: Peter Bergström och Bosse Dannert, 08-508 19 209, 18 040

10 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman vid försörjningsupphandling m m

Dnr: 013-357/2001

Förutsättningarna för försörjningsupphandlingar har förändrats och medfört en utökad administrativ omgång för att besluta och låta upphandlingsentreprenörer genomföra upphandling av ramavtal för inköp av försörjningsvaror/-tjänster.
Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att nämnden delegerar beslutanderätten vid försörjningsupphandlingar till kanslichefen, som också är upphandlingsansvarig.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

11 Rapport om gemensam upphandling av personaltjänster inom äldreomsorg, handikappomsorg och socialpsykiatri

Dnr: 125-130/2001

En gemensam ramavtalsupphandling av personaltjänster inom äldreomsorg, handikappomsorg och socialpsykiatri har genomförts av stadsdelsnämnderna i Farsta, Kista, Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmem och Älvsjö. Avtal har träffats med åtta leverantörer att gälla från den 1 oktober 2001.
Upphandlingen föranleddes av stadsdelsnämndernas behov av ett flertal entreprenörer som kan tillhandahålla tillfälliga personaltjänster när behoven inte kan täckas genom de egna organisationerna.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

12 PM om upphandling genom upphandlingsentreprenörer samt löpande försörjning och distribution av förbrukningsmaterial

Dnr: 125-358/2001

För att tillgodose stadens behov av varor och tjänster har det under många år funnits en central upphandlingsfunktion inom staden, Materialförsörjningsorganisationen (MFO). MFO är numera ett kommunalt bolag och beslut finns om att bolaget ska privatiseras. Som en konsekvens av detta har två olika upphandlingar genomförts. Promemorian redovisar kortfattat de två upphandlingarna och dess följder för den lokala handläggningsprocessen.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

13 PM om kostnader för upphandlingar

Dnr: 125-359/2001

Stadsdelsförvaltningen ger i promemorian ett exempel på vad en större driftupphandling kan kosta med en uppräkning av ingående moment och ungefärliga kostnader för dessa.
I bilagan finns ett utdrag ur rapporten "Utvärdering av konkurrensutsättning inom Stockholms stad. Analys av process och effekter".

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

14 PM: Anmälan av lärotider för läsåren 2002/2003, 2003/2004 och 2004/2005

Dnr: 401-325/2001

Skolornas lärotider regleras i grundskoleförordningens 4 kapitel. Läsåret ska börja i augusti, sluta i juni och ha minst 178 skoldagar samt minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller fortbildning av lärare. I det centrala beslutet ligger sportlov och påsklov fast och lika över staden medan viss flexibilitet finns för läsårsstart och läsårsslut. Övriga lovdagar fastställs lokalt.

Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

15 PM: "Internt stöd" för barn i behov av särskilt stöd

Dnr: 400-332/2001

Stadsdelsnämnden gav 1999-12-21 förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa ett "internt stöd" för barn i behov av särskilt stöd. Uppdraget gällde de barn som behöver ett annat stöd i en annan undervisningsform än den som hemskolan kan erbjuda.
Promemorian redovisar den kartläggning stödenheten gjort och analysen av den.

Handläggare: Lena Spiik, 08-508 18 267

16 Godkännande av ytterstadssatsningsprojekt i Hökarängen

Dnr: 033-336/2001

Samverkansgruppen i Hökarängen har godkänt att AB Stockholmshem inom ramen för ytterstadssatsningen skall ljudisolera fönster mot Örbyleden på byggnaderna Helgdagsvägen 1-9, Tisdagsvägen 1 och 2, Onsdagsvägen 1 och 2 samt Fredagsvägen 2-4, totalt 320 fönster till en beräknad kostnad av 1,113 mkr. Samverkansgruppen i Hökarängen har även godkänt att AB Stockholmshem inom ramen för ytterstadssatsningen skall bygga en friliggande tvättstuga På Sjöskumsvägen 15, budgeterad till 2,3 mkr. Dessa projekt medför inga ökade driftskostnader för Farsta stadsdelsnämnd.

Handläggare: Jan Runfors, 08-508 18 052

17 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2001

Dnr: 442-319/2001

Idrottsförvaltningens sommarbarnsbyrå har under flera år haft huvudansvaret för och samordnat stadens kolloverksamhet. Verksamheten har avvecklats och ansvaret har förts över från idrottsförvaltningen till stadsdelsnämnderna.
Stadsdelsnämnden upphandlar nu, gemensamt med andra nämnder, kolloverksamhet hos enskilda entreprenörer. Inför sommaren 2001 slöts ramavtal med sexton entreprenörer. 2001 ökade antalet ansökningar till kollo med 42 och antalet placerade barn med 41.

Handläggare: Jan Lilja

18 Ekonomisk månadsrapport t o m oktober

Preliminär redovisning av budgetläget inom förvaltningen fram till och med oktober månads utgång.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

19 Information och frågor från nämnden

20 Stadsdelsdirektörens information

§195 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Madeleine Raukas (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2001-12-05.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2001-10-23.

Ordföranden påtalade en formell brist i det anmälda protokollet. Felaktigheten har rättats av den vid aktuell tidpunkt tjänstgörande ordföranden och saknar betydelse för utgången av de vid sammanträdet fattade besluten.

§196 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

Ledamoten Tom Örjan Nilsson (m) anmälde en övrig fråga.

§197 Yttrande över revisorernas delrapport 2001 för Farsta stadsdelsnämnd

Revisionskontoret, revisorsgrupp 4, har granskat Farsta stadsdelsnämnds interna kontroll samt nämndens delårsrapport och räkenskaper. Resultatet har sammanställts i en delrapport som överlämnats till nämnden för yttrande. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-06, dnr 124-310/2001.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till revisionskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§198 Program för ny detaljplan avseende fastigheten Perstorp 1 i stadsdelen ...

Stadsbyggnadskontoret har till stadsdelsnämnden remitterat programsamrådshandlingar inför ny detaljplan för fastigheten Perstorp 1 vid Ekebergabacken i stadsdelen Farsta. Med anledning av remissen har stadsdelsförvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2001-11-12, dnr 311-314/2001.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§199 Yttrande över "Förskoleplan för Stockholms stad"

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd "Förskoleplan för Stockholms stad". Utbildningsförvaltningen fick i samband med att skolplanen fastställdes i uppdrag att utarbeta en motsvarande plan för förskolan. Stadsdelsförvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2001-10-23, dnr 412-914/2001.

Ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande.

Tjänstgörande ersättaren Inger Ahlgren (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av tjänstgörande ersättaren Inger Ahlgren (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Att som svar på remissen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Att fastställa ett antal uppföljningsbara mål.

samt att därutöver anföra:

Om stadens förskolor ska kunna leva upp till förskoleplanens intentioner måste förskolorna tilldelas tillräckliga resurser, högre personaltäthet och mindre barngrupper. Den borgerliga budgeten ger endast förskolan kompensation för kostnadsökningar vilket gör det omöjligt att förverkliga intentionerna i förskoleplanen. Personalens arbetsmiljö måste vara sådan att de har lust att stanna kvar i yrket. Som situationen är nu får inte förskolorna de resurser som behövs; personaltätheten kommer inte att öka och barngrupperna kommer inte att minska. Under de förutsättningarna kan inte stadens förskolor leva upp till målen i förskoleplanen.

Följande uppföljningsbara mål menar vi borde tillföras förskoleplanen. Färre barn i barngrupperna och ökad personaltäthet. Detta är en förutsättning för att intentionerna i planen ska uppnås. Bullernivån måste sänkas annars riskerar både barn och vuxna att få hörselskador och allvarliga stressproblem. Ett annat mål är att de sociala skillnaderna i fyraårskontrollerna måste minska och på sikt försvinna.

Jämställdhetsfrågorna ska utvecklas närmare i planen. Alla undersökningar visar att flickor och pojkar får olika uppmärksamhet och behandlas olika. I förskolan grundläggs respektive motverkas många av våra fördomar. Förskolan ska uppmärksamma och motverka könsroller och arbeta aktivt för jämställdhet. En del i det arbetet är att rekrytera manliga förskolelärare. Överhuvudtaget bör avsnittet om personal kompletteras med mål om fler män i förskolan och etnisk mångfald.

Förskoletiden handlar inte enbart om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förutom det som nämnts ovan lägger förskolan grunden till ett demokratiskt tankesätt, empati, samverkan med andra, o.s.v. Förskolan handlar även om trygghet. Resonemang om hur denna trygghet ska kunna upprätthållas behöver föras i termer av gruppstorlekens betydelse, personaltäthet och den fysiska miljön.

Verksamheten ska dokumenteras, utvärderas och utvecklas men det är viktigt att det lustfyllda i lärandet inte går förlorat. Förvaltningen tar i sitt svar upp denna viktiga aspekt, vi instämmer helt med förvaltningen. Lek och lärande är kopplat till varandra. Förskolan får inte "skolifieras", snarare är det så att förskolepedagogiken i större utsträckning ska införas i skolan.

Förskolan är viktig för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Detta bör tillföras förskoleplanen. Särskilt bör man beakta vikten av att se alla barn. Med fler och fler barn på varje pedagog riskerar vi att få en förskola där de barn som av olika skäl far illa inte syns. Det finns ingen förskoleplan i världen som kan kompensera krympande personalresurser."

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Madeleine Raukas m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Staden har gjort en unik satsning på förskolan 2000-2002 då anslagen höjs med över tio procent. Merparten av höjningen kommer nästa år och är följaktligen inte medräknad i de siffror från Skolverket som visar att Stockholms stad redan idag satsar mer resurser på förskolan än någon annan kommun i hela Stockholms län. Vid en jämförelse med andra storstäder, Göteborg, Malmö och Uppsala, satsar Stockholms stad även här mest resurser på förskolan."

§200 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Kreta Kolgrill i Hökar...

Kreta Kolgrill HB, Sirapsvägen 6-8 i Hökarängen, med lunchservering som huvudsaklig inriktning, har hos socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet ansökt om serveringstillstånd kl 11.00-22.00. Tillståndsenheten har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd ansökan. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-09, dnr 621-322/2001, med förslag till yttrande.

BESLUT

    1. Stadsdelsnämnden överlämnar svaret på remissen som sitt eget.

§201 Godkännande av fortsatt förprojektering för ombyggnation av Farsta sjuk...

Vid den förprojektering gällande ombyggnation av Farsta sjukhem som pågått under sommaren och hösten har ett förslag tagits fram avseende entréplan och våningsplan 1, som ger ett nytillskott med sexton platser och samtidigt ger befintliga servicefunktioner såsom folktandvård, fotvård och bibliotek mer ändamålsenliga lokaler och bättre placering i huset. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-25, dnr 326-355/2001.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner fortsatt förprojektering av ombyggnad inom Farsta sjukhem.
 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med kostnadskalkyl för ombyggnationen.

§202 Förslag till jämställdhetsplan 2002

Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska bland annat innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§ som är behövliga på arbetsplatsen och ange vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-13, dnr 222-341/2001.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till jämställdhetsplan 2002.

§203 Ändrad beslutanderätt gällande yttranden till åklagarmyndighet och doms...

Stadsdelsförvaltningen föreslår att beslutanderätten gällande yttranden till åklagarmyndighet och domstol om unga lagöverträdare delegeras till tjänsteman. En noggrann redovisning med hjälp av en särskild bevakningslista, innehållande bland annat föreslagna insatser och uppföljningen av dessa, ska möjliggöra för nämnden att även i fortsättningen följa utvecklingen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-09, dnr 013-356/2001.

BESLUT

 1. Nämnden delegerar beslutanderätten gällande yttranden till åklagarmyndighet och domstol om unga lagöverträdare till stadsdelsdirektören för vidare delegation.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§204 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman vid försörjningsupphandlin...

Förutsättningarna för försörjningsupphandlingar har förändrats och medfört en utökad administrativ omgång för att besluta och låta upphandlingsentreprenörer genomföra upphandling av ramavtal för inköp av försörjningsvaror/-tjänster. Med anledning av det har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2001-10-15, dnr 013-357/2001, med förslag om att nämnden delegerar beslutanderätten vid försörjningsupphandlingar till kanslichefen, som också är upphandlingsansvarig.

Tjänstgörande ersättaren Inger Ahlgren (v) meddelade att vänsterpartiet ej deltar i beslutet samt anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att delegera till kanslichefen att vid försörjningsupphandling fatta beslut om genomförande av upphandling och avrop av upphandlingsentreprenör samt att besluta om godkännande av förfrågningsunderlag, antagande av leverantör samt att teckna ramavtal med antagna leverantörer.

Särskilt uttalande anmäldes av tjänstgörande ersättaren Inger Ahlgren (v) enligt följande:

"Vi är emot den reviderade policyn för upphandling, konkurrens och valfrihet. Vi menar dessutom att upphandlingar inte kan utföras på detta som vi menar lättvindiga sätt."

§205 Rapport om gemensam upphandling av personaltjänster inom äldreomsorg, h...

En gemensam ramavtalsupphandling av personaltjänster inom äldreomsorg, handikappomsorg och socialpsykiatri har genomförts av stadsdelsnämnderna i Farsta, Kista, Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen och Älvsjö. Avtal har träffats med åtta leverantörer att gälla från den 1 oktober 2001. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-26, dnr 125-130/2001, i ärendet.

Tjänstgörande ersättaren Inger Ahlgren (v) anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av tjänstgörande ersättaren Inger Ahlgren (v) enligt följande:

"Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet i det här ärendet den 24 april 2001. Vi föreslog att förvaltningen i samarbete med andra stadsdelar skulle bilda en personalpool för dessa personaltjänster. Fasta vikarier upprätthåller kvaliteten på ett annat sätt än inhyrda tjänster kan göra och personalkostnaderna kan hållas nere på ett helt annat sätt än med inhyrd personal från dyra bemanningsföretag. Dessutom menar vi att upphandling av personaltjänster leder till minskad kommunal kompetens som på sikt är mycket allvarligt för våra verksamheter.

Vänsterpartiet står naturligtvis fast vid förslaget till beslut i april."

§206 PM om upphandling genom upphandlingsentreprenörer samt löpande försörjn...

För att tillgodose stadens behov av varor och tjänster har det under många år funnits en central upphandlingsfunktion inom staden, Materialförsörjningsorganisationen (MFO). MFO är numera ett kommunalt bolag och beslut finns om att bolaget ska privatiseras. Som en konsekvens av detta har två olika upphandlingar genomförts. Promemorian, upprättad av sektionen för administration och upphandling 2001-10-31, dnr 125-358/2001, redovisar kortfattat de två upphandlingarna och dess följder för den lokala handläggningsprocessen.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§207 PM om kostnader för upphandlingar

Stadsdelsförvaltningens sektion för administration och upphandling ger i promemorian 2001-11-12, dnr 125-359/2001, ett exempel på vad en större driftupphandling kan kosta med en uppräkning av ingående moment och ungefärliga kostnader för dessa.

Tjänstgörande ersättaren Inger Ahlgren (v) anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av tjänstgörande ersättaren Inger Ahlgren (v) enligt följande:

"Vänsterpartiet tackar för svaret. Vi har länge krävt att få besked om hur mycket upphandlingarna kostar stadsdelen. Vi har dock några synpunkter.

Vänsterpartiet anser inte att kostnaderna för "upphandlingsapparaten" är försumbara. Vi tycker att de är ganska stora och att de helt klart belastar förvaltningens redan mycket "tighta" organisation. Förvaltningen har ingen särskild upphandlare. Sektionschefen ska, förutom andra arbetsuppgifter, sköta denna tidskrävande apparat. Det kan enligt vår åsikt inte vara rimligt.

Förvaltningen påpekar att upphandlingar där förvaltningen lägger ett egenregianbud kräver större arbetsinsats än då sådant inte läggs. Detta påpekande skrämmer oss. Risken är naturligtvis uppenbar att egenregianbud inte kommer att läggas i framtiden. Det finns flera nackdelar med detta, inte bara att vi riskerar att få all verksamhet utlagd på privata företag. En av nackdelarna är att den kommunala kompetensen försvinner. Vidare blir stadsdelens budget helt uppbunden till långvariga avtal. Fördelning av resurserna till prioriterade verksamheter kan inte längre göras, effektiviseringar och besparingar kan endast göras inom verksamheter som drivs i egen regi. Listan kan säkert göras längre. Det borde vara uppenbart för alla att detta är ett skrämmande framtidsperspektiv.

Upphandlingen av Edö servicehus kostade 58,3 tusen kronor. Det är ingen försumbar summa. I bilagan uppges siffran 2,6 miljoner kronor i årliga kostnader för en stadsdel. Då är gatu- och parkunderhållet undantaget. Vi får mycket verksamhet för 2,6 miljoner!"

§208 PM: Anmälan av lärotider för läsåren 2002/2003, 2003/2004 och 2004/2005

I promemoria, dnr 401-325/2001, upprättad av förvaltningens avdelning för förskola, skola och fritid redovisas skolornas lärotider för de tre kommande läsåren.

BESLUT

    1.   Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§209 PM: "Internt stöd" för barn i behov av särskilt stöd

Stadsdelsnämnden gav 1999-12-21 förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa ett "internt stöd" för barn i behov av särskilt stöd. Uppdraget gällde de barn som behöver ett annat stöd i en annan undervisningsform än den som hemskolan kan erbjuda. Promemorian 2001-10-29, dnr 400-332/2001, redovisar den kartläggning stödenheten gjort och analysen av den.

BESLUT

    1.   Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§210 Godkännande av ytterstadssatsningsprojekt i Hökarängen

Stadsdelsförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2001-11-09, dnr 033-336/2001, att nämnden godkänner att planerade åtgärder av AB Stockholmshem redovisas som ytterstadssatsningsprojekt. Samverkansgruppen i Hökarängen har godkänt att AB Stockholmshem utför åtgärder i form av ljudisolering av fönster samt uppförande av en friliggande tvättstuga till en kostnad av ca 3,4 mkr

BESLUT

 1. Nämnden godkänner att AB Stockholmshems projekt avseende ljudisolering av fönster och byggande av en friliggande tvättstuga i Hökarängen redovisas som ytterstadssatsningsprojekt.

§211 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2001

Efter avvecklingen av idrottsförvaltningens sommarbarnsbyrå har ansvaret för stadens kolloverksamhet förts över till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnden upphandlar nu, gemensamt med andra nämnder, kolloverksamhet hos enskilda entreprenörer. Inför sommaren 2001 slöts ramavtal med sexton entreprenörer. 2001 ökade antalet ansökningar till kollo med 42 och antalet placerade barn med 41. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-31, dnr 442-319/2001.

BESLUT

     1.   Nämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

§212 Ekonomisk månadsrapport t o m oktober

Förelåg budget- och redovisningsenhetens sammanställning över förvaltningens budget vid utgången av oktober månad 2001.

BESLUT

 1. Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

§213 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Lilian Falkbäck (s) väckte en fråga angående den föreslagna kulturscenen i Larsboda. Frågan var riktad till ledamoten Bertil Fredriksson (kd) och gällde kristdemokraternas alternativa förslag i kommunfullmäktige om att undersöka möjligheten att istället för en kulturscen bygga studentbostäder på den aktuella tomten.

Ordföranden Madeleine Raukas (m) uttryckte sin uppskattning över och tackade förvaltningen för den i hennes tycke välordnade personalfesten som hölls den 21 november.

Madeleine Raukas meddelade att ordföranden för Fagersjö Byalag inbjudits till nämndens sammanträde den 18 december.

§214 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel meddelade för kännedom att förvaltningen sedan ett par år arbetar med en resursgrupp kring kvinnomisshandel i Farsta. Samordnare för gruppen är utredningssekreterare Elisabet Wåhlstedt. Gruppen har nu gett ut en broschyr med upplysningar riktade till kvinnor som känner sig hotade eller utsatts för våld.

Stadsdelsdirektören upplyste vidare om att i lokaltidningens artikel om skolornas slutbetyg hade felaktiga siffror för Hökarängsskolan angetts. Tidningen har infört en rättelse.

BrittMarie Kyndel och Birgitta Berg, chef för avdelningen för förskola, skola och fritid, rapporterade med hjälp av digitala fotografier och overheadmaterial från den nyligen genomförda resan till Edinburgh, där det skotska skolväsendets utvärderingssystem studerades.

§215 Övriga frågor

Ledamoten Tom Örjan Nilsson (m) rekommenderade för läsning de reseberättelser som anmälts på lista till nämnden. Redovisningarna gällde familjehemssektionens tjänsteresa till Holland och Farsta-Cirkelns tjänsteresa till Kreta.

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 216-219