Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-12-18

Sammanträde 2001-12-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Närpolischef Joakim Granstedt redovisar aktuell brottsstatistik för Farsta.
Karin Högströ Läs mer...m presenterar Fagersjö Byalag.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Ansökan om bidrag till Alternativ Helg i Verdandis regi

Dnr: 671-340/2001

Verdandi Söder har ansökt om medel för att delbekosta jularrangemanget ”Alternativ Helg”, som anordnas utifrån den isolering och utsatthet som julen innebär för många människor.
Verdandi bedriver också uppsökande verksamhet och jourverksamhet.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

4 Internkontrollplan för 2002 inom Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 040-365/2001

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska varje nämnd årligen upprätta en internkontrollplan. Planen ska utgå från en risk- och väsentlighetsanalys. Av internkontrollplanen ska framgå vad som ska kontrolleras, vem som ansvarar för kontrollen samt hur och när kontrollen ska rapporteras till nämnden.

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

5 Tjänsteresa utanför Norden för två lärare vid Kvickenstorpsskolan

Dnr: 231-364/2001

Stadsdelsnämnden måste regelmässigt godkänna resor som förvaltningens anställda företar i tjänsten utanför Norden och till Island.
Naturvetenskapscenter, NVC, har inbjudit lärare i skolorna inom Stockholms kommun att delta i en årlig konferens i Liverpool den 3-5 januari 2002.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden medger tjänsteresa till konferensen för Katarina Ericsson och Niklas Mattson vid Kvickenstorpsskolan .


Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

6 PM om beviljade projektmedel från Svenska ESF-rådet, Equalprogrammet

Dnr: 510-377/2001

Farsta stadsdelsförvaltning, Farsta arbetsförmedling, socialtjänstförvaltningen och företaget Bruk Millennium AB har beviljats medel från ESF-rådet för att utveckla ett utvecklingspartnerskap och bygga upp ett transnationellt samarbete kring utvecklingsprojektet "Resursutbyte".
Syftet med projektet är att tillsammans med grundskolorna och skolornas fritidsverksamhet erbjuda flyktingar/invandrare arbetsförlagd introduktion i form av ett sammanhållet utvecklingsprogram för Sverige och andra EU-länder.

Handläggare: Gunilla Sivander

7 Val av ledamöter och ersättare till lokala pensionärsrådet 2002

Dnr: 011-379/2001

Stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare till det lokala pensionärsrådet.
Stadsdelsförvaltningen lämnar i ärendet förslag till ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet i enlighet med
pensionärsorganisationernas nomineringar.


Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

8 Anmälan av inköp av sängar till Edö servicehus

Dnr: 530-378/2001

Sängar, sänglyftar och elsängsryggstöd till Edö servicehus förhyrs för närvarande av Hjälpmedel Syd till en årskostnad av ca 200 000 kronor. Farsta stadsdelsnämnd har från och med den 1 december 2001 köpt ut utrustning enligt bilaga till en engångssumma av 249 200 kronor exkl moms.
Ett kompletterande avtal har tecknats mellan Farsta stadsdelsnämnd och den tillträdande entreprenören Rosengården i Hägersten AB angående service, underhåll och eventuell nyanskaffning av patientsängar.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

9 Anmälan av inköp

Dnr: 120-97/2001

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden.
Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp av IT-utrustning, företagshälsovård m m.


Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

10 Information och frågor från nämnden

11 Stadsdelsdirektörens information

13 TILLÄGGSÄRENDE - Val av ledamöter och ersättare till lokala handikapprådet 2002

Dnr: 011-380/2001

Stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare till det lokala handikapprådet.
Stadsdelsförvaltningen lämnar i ärendet förslag till ledamöter och ersättare i lokala handikapprådet, som nominerats av Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms kommun, Kommun-HSO Stockholm.


Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

§220 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Madeleine Raukas (m) att jämte ledamoten Lennart Mehlberg (s) justera protokollet 2001-12-27.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2001-11-06.

§221 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§222 Ansökan om bidrag till Alternativ Helg i Verdandis regi

Verdandi Söder har ansökt om medel för att delbekosta jularrangemanget "Alternativ Helg", som anordnas utifrån den isolering och utsatthet som julen innebär för många människor. Verdandi bedriver också uppsökande verksamhet och jourverksamhet. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-03, dnr 671-340/2000, i ärendet.

BESLUT

  1. Nämnden beviljar ett bidrag om 10 000 kronor till Verdandi Söder.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§223 Internkontrollplan för 2002 inom Farsta stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden behandlade stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-26, dnr 040-365/2001, med förslag till internkontrollplan för 2002. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska varje nämnd årligen upprätta en internkontrollplan. Planen ska utgå från en risk- och väsentlighetsanalys. Av internkontrollplanen ska framgå vad som ska kontrolleras, vem som ansvarar för kontrollen samt hur och när kontrollen ska rapporteras till nämnden.

BESLUT

  1. Nämnden godkänner förslag till internkontrollplan för 2002.

§224 Tjänsteresa utanför Norden för två lärare vid Kvickenstorpsskolan

Naturvetenskapscenter, NVC, har inbjudit lärare i skolorna inom Stockholms kommun att delta i den konferens som Association for Science Education årligen anordnar. Två lärare från Kvickenstorpsskolan har ansökt om deltagande i konferensen, som hålls den 3-5 januari 2002 i Liverpool. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-23, dnr 231-364/2001.

BESLUT

  1. Nämnden medger tjänsteresa till Liverpool för Katarina Ericsson och Niklas Mattson, lärare vid Kvickenstorpsskolan, under perioden 3-5 januari 2002.

§225 PM om beviljade projektmedel från Svenska ESF-rådet, Equalprogrammet

Farsta stadsdelsförvaltning, Farsta arbetsförmedling, socialtjänstförvaltningen och företaget Bruk Millennium AB har beviljats medel från ESF-rådet för att utveckla ett utvecklings- partnerskap och bygga upp ett transnationellt samarbete kring utvecklingsprojektet "Resursutbyte". Syftet med projektet är att tillsammans med grundskolorna och skolornas fritidsverksamhet erbjuda flyktingar/invandrare arbetsförlagd introduktion i form av ett sammanhållet utvecklingsprogram för Sverige och andra EU-länder. Förelåg promemoria 2001-12-04, dnr 510-377/2001.

BESLUT

  1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§226 Val av ledamöter och ersättare till lokala pensionärsrådet 2002

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-10, dnr 011-379/2001, gällande förslag till ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet i enlighet med pensionärsorganisationernas nomineringar.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att till lokala pensionärsrådet 2002 utse ledamöter och ersättare enligt följande

Ledamöter:

Nils Johansson (PRO)

Bengt Klaar (SPF)

Gun Forss (PRO)

Bror Lord (PRO)

Bertil Klinte (SPF)

Ersättare:

Anders Ekström (PRO)

Alvar Svensson (SPF)

Erik Håkansson (PRO)

Carl-Erik Woodsack (PRO)

Maj-Britt Norin (SPF)

Särskilt uttalande framlades av Madeleine Raukas (m), med instämmande av övriga ledamöter. Nämnden efterlyser en jämnare könsfördelning i det lokala pensionärsrådets sammansättning.

§227 TILLÄGGSÄRENDE - Val av ledamöter och ersättare till lokala handikapprå...

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-10, dnr 011-380/2001, med förslag om att utse fyra ledamöter och fyra ersättare, som nominerats av Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms kommun, Kommun-HSO Stockholm.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att till lokala handikapprådet i Farsta 2002 utse följande ledamöter och ersättare:

Ledamöter

Agneta Hagström, DHR

Ingrid Edin, HiS

Helena Leijd, RSMH

Elsie Martinsson, RTP-StS

Ersättare

Ove Martinsson, Astma & Allergi

Blazena Westerlund, FA

Kerstin Järneberg, NHR

Joakim Lundberg, SRF

§228 Anmälan av inköp av sängar till Edö servicehus

Sängar, sänglyftar och elsängsryggstöd till Edö servicehus förhyrs för närvarande av Hjälpmedel Syd till en årskostnad av ca 200 000 kronor. Farsta stadsdelsnämnd har från och med den 1 december 2001 köpt ut utrustning enligt bilaga till en engångssumma av 249 200 kronor exkl moms. Ett kompletterande avtal har tecknats mellan Farsta stadsdelsnämnd och den tillträdande entreprenören Rosengården i Hägersten AB angående service, underhåll och eventuell nyanskaffning av patientsängar. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-30, dnr 530-378/2001.

BESLUT

  1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§229 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp av IT-utrustning, företagshälsovård m m, dnr 120-97/2001.

BESLUT

  1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§230 Information och frågor från nämnden

Bertil Fredriksson (kd) informerade om sin skrivelse ang. möjligheterna att bygga ungdomsbostäder vid den gamla stenkrosstomten i Larsboda.

Anita Fehrnström (s) väckte fråga ang. Gubbängsskolan varvid hon uttryckte oro över den rådande personaltätheten och gruppstorleken samt över de diskussioner som förs ang. eventuell förändring av kurators- och skolpsykologtimmar på skolan. Inger Stark (v) efterlyste i samband med detta en redovisning över personaltätheten och gruppstorleken inom Farstas skolor, skolbarnsomsorg och förskolor.

Verksamhetschef Birgitta Berg redogör för den ekonomiska situationen på Gubbängsskolan och att flera åtgärder för att uppnå ekonomiska balans är under diskussion, bl.a. antalet kurators- och skolpsykologtimmar. Det finns flera orsaker till skolornas sviktande ekonomi, bl.a. att elevströmmarna gått från Farstas skolor till andra områden och att detta kommit till skolornas kännedom först sedan höstterminens start.

Lennart Mehlberg (s) efterlyste en fylligare redovisning av skolornas ekonomi i stadsdelsförvaltningens kvartalsrapporter.

§231 Stadsdelsdirektörens information

En diktsamling, skriven av ungdomar vid fritidsgården Hörnet, har delats ut till nämndens ledamöter. Samlingen rekommenderas till läsning av förvaltningschefen.

Stadsdelsdirektören gav en översiktlig redogörelse för det ekonomiska läget i november. I stort sett är resultatet detsamma som i oktober, d.v.s. vissa överskott inom administration, äldreomsorg och individ- och familjeomsorgen. Försörjningsstödet visar på ett stort överskott, även om den nedåtgående trenden verkar ha brutits.

Stadsdelsdirektören framförde sitt och övriga förvaltningsledningens tack för ett bra stöd och gott samarbete till den avgående nämndordföranden Madeleine Raukas och en tillönskan om en god jul till övriga nämnden.

§232 Övriga frågor

Ordföranden Madeleine Raukas (m) tackade nämndens ledamöter, stadsdelsdirektören, förvaltningsledning och övrig förvaltningspersonal för ett gott och givande samarbete genom åren.

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 233