Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-01-22

Sammanträde 2002-01-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Närpolischef Joakim Granstedt redovisar aktuell brottsstatistik för Farsta.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

REMISSER/YTTRANDEN

3 Yttrande över revisionsrapport "Egenregi och entreprenad - kostnader, verksamhet och kvalitet vid tio sjukhem"

Dnr: 124-330/2001

Revisionskontoret, revisorsgrupperna 3 och 4, har låtit granska fem sjukhem som drivs i egen regi och fem sjukhem som drivs av entreprenör. Syftet var att jämföra kvaliteten i utförd service och de olika sjukhemmens kostnader samt att bedöma om berörda nämnder har tillfredsställande styrning och uppföljning av att egenregienheterna fullgör sina åtaganden enligt överenskommelse med nämnden och att entreprenörerna fullgör sina åtaganden enligt ingångna avtal. Rapporten har remitterats till de nämnder som ansvarar för de granskade sjukhemmen.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

4 Yttrande över programförslag avseende nya bostäder invid Ågesta Broväg i stadsdelen Larsboda

Dnr: 311-346/2001

Stadsbyggnadskontoret har för s k programsamråd till stadsdelsnämnden remitterat ett förslag avseende nybyggnation av bostäder invid Ågesta Broväg i stadsdelen Larsboda. Förslaget innehåller tre delar:
1. "Larsbodafältet", d v s området öster om Ågesta Broväg där förslaget innehåller ett nytt bostadsområde med ca 300 lägenheter.
2. Ågesta Broväg och intilliggande gång-/cykelbana som föreslås upprustas och förses med en rondell i korsningen med Larsbodavägen och Mårbackagatan.
3. Området mellan Kristinehamnsgatan och Ågesta Broväg norr om Sunneplan där förslaget innehåller fyra mindre flerfamiljshus med entré mot Kristinehamnsgatan.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

5 Yttrande över motion om obligatoriska elevutvärderingar i grundskola och gymnasium

Dnr: 420-9/2002

Erik Nilsson, socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen, har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att besluta att utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till ett system med obligatoriska elevutvärderingar i Stockholms grundskolor och gymnasier. Motionen har för yttrande remitterats till Farsta stadsdelsnämnd.

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

SEKRETESSÄRENDEN

6 Plan för konkurrensutsättning av verksamheter inom stadsdelens fritidsverksamheter

Dnr: 125-22/2002

I stadens policy för valfrihet, upphandling och konkurrens anges att all verksamhet som inte utgör myndighetsutövning eller strategiska ledningsfunktioner ska konkurrensutsättas. I ärendet görs en kort beskrivning av de fritidsverksamheter som stadsdelsförvaltningen bedriver och anges en plan för hur en konkurrensutsättning av dessa verksamheter initialt ska organiseras. Stadsdelsförvaltningen föreslår att driften av verksamheterna i Fagersjö, Sköndal samt i södra Farsta anbudsupphandlas under hösten 2002.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

7 Utvärdering av upphandling av städtjänster i Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör

Dnr: 123-23/2002

Stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör gjorde under våren 2000 en gemensam ramavtalsupphandling av städtjänster. Denna resulterade i att avtal tecknades med tretton olika städföretag. Avtalet trädde i kraft den första juli 2001. I november 2001 har de upphandlande stadsdelsförvaltningarna genomfört en enkätundersökning, vars syfte varit att få en uppfattning om utfallet av upphandlingen. De enhetschefer som använder sig av de upphandlade företagen har i enkäten fått ange om de i huvudsak är nöjda eller missnöjda med utförda tjänster.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

8 Förlängning av avtal rörande driften av Farsta sjukhem

Dnr: 530-24/2002

Driften av Farsta sjukhem anbudsupphandlades 1997 och driften övertogs från kommunen den 1 december 1997 av GrannskapsService i Sverige AB. Avtalstiden avsåg perioden till och med den 30 november 2001 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år, d v s till och med den 30 november 2003. Avtalet överläts den 1 maj 2000 till Svensk Äldrevård AB, ett dotterföretag till Svensk Äldreomsorg AB inom Caremaconcernen.
Stadsdelsförvaltningen har förhandlat med den nya entreprenören om en förlängning av avtalet i enlighet med ursprungsavtalet, d v s till och med den 30 november 2003 och ytterligare en månad därutöver, således fram till den tidpunkt, 1 januari 2004, då "pengsystemet" beräknas införas.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

9 Redovisning av projekt: "Farsta brottsförebyggande råds insatser för unga lagöverträdare"

Dnr: 600-274/2001

Stadsdelsnämnden beslutade i september 2001 att inrätta ett lokalt brottsförebyggande råd inom Farsta stadsdelsområde. Förberedelserna hade pågått sedan hösten 2000 och i praktiken hade det lokala arbetet redan inletts. Projektet "Farsta brottsföebyggande råds insatser för unga lagöverträdare" redovisas i ärendet av projektets samordnare.

Handläggare: Peter Bergström, 08-508 19 209

10 PM angående mobbning och annan kränkande behandling

Dnr: 420-25/2002

Revisionskontoret genomförde under år 2000 en enkät om mobbning och annan kränkande behandling i några av skolorna i Farsta stadsdelsområde. Enkäten visade att de flesta eleverna trivdes i skolan och att få kände sig mobbade. Stadsdelsnämnden uppdrog i samband med att nämnden yttrade sig över revisionsrapporten åt stadsdelsförvaltningen att genomföra en enkät bland eleverna vid alla grundskolor inom stadsdelsområdet enligt den modell som revisionskontoret använt vid sin studie. I promemorian redovisas resultatet av denna enkät.

Handläggare: Marianne Svensson, 08-508 18 023

11 Resa i tjänsten till Bryssel i samband med utbildning av EU-projektledare

Dnr: 231-387/2001

Gunilla Sivander genomgår för närvarande en utbildning till internationell projektledare. Syftet med utbildningen är att ge projektledarkompetens med inriktning på transnationella EU-finansierade projekt. Utbildningen är uppdelad i sex moment och avslutas den 26 april 2002. Som avslutning på utbildningen anordnas en resa till Bryssel, planerad till den 12-17 april 2002, för att knyta kontakter med resurspersoner. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner resan.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

12 Anmälan av delegationsförteckning för 2002

Dnr: 013-15/2002

En ny reviderad delegationsförteckning för Farsta stadsdelsnämnd gäller från den 1 januari 2002.
Merparten av ändringarna i förteckningen är föranledda av att en ny socialtjänstlag trädde i kraft den 1 januari 2002. I övrigt har ett antal ändringar införts som en följd av genomförd organisationsförändring inom avdelningen för kansli och personal.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

13 Anmälan av inköp

Dnr: 120-97/2001

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden.
Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp av möbler, sängar, sänglyftar, installation av trygghetslarm och nödbelysning m m.


Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

14 TILLÄGGSÄRENDE. Utseende av ersättare i sociala delegationen

Dnr: 013-31/2002

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

15 TILLÄGGSÄRENDE. Förordnande och delegation till nämndens ordförande i ärenden enligt LVU och LVM

Dnr: 013-34/2002

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

16 Information och frågor från nämnden

17 Stadsdelsdirektörens information

§1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade pro...

Nämnden utsåg ordföranden Birgitta Holm (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2002-01-30.

Anmäldes justerade protokoll från sammanträdena 2001-11-27 och 2001-12-18.

§2 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§3 Yttrande över revisionsrapport "Egenregi och entreprenad - kostnader, v...

Revisionskontoret, revisorsgrupperna 3 och 4, har låtit granska fem sjukhem som drivs i egen regi och fem sjukhem som drivs av entreprenör. Syftet var i första hand att jämföra kvaliteten i utförd service och de olika sjukhemmens kostnader. Rapporten har för yttrande remitterats till de nämnder som ansvarar för de granskade sjukhemmen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-13, dnr 124-330/2001.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till revisionskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§4 Yttrande över programförslag avseende nya bostäder invid Ågesta Broväg ...

Stadsbyggnadskontoret har för s k programsamråd till stadsdelsnämnden remitterat ett förslag avseende nybyggnation av bostäder invid Ågesta Broväg i stadsdelen Larsboda m m. Med anledning av remissen har stadsdelsförvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-01-11, dnr 311-346/2001.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Självklart är det viktigt att bostadsbyggandet ökar men detta måste ske med hänsyn till natur och redan befintlig bebyggelse. Stockholm är till skillnad från många andra europeiska huvudstäder, byggt i harmoni med natur och kulturell bebyggelse. Stora delar av Stockholms bostäder består av måttliga höga hus på 2-4 våningar. Med anledning av detta ställer vi oss tveksamma till förvaltningens förslag att ytterligare bygga på höjden. Höga hus är mer energikrävande än andra hustyper och kan medföra ökad anonymitet, vandalisering och otrygghet.

Fullmäktige har anslutit sig till FN:s mål att minska utsläppen, utifrån dessa mål måste bilåkandet minska i staden. Trafikplaneringen ska ha som mål att göra det attraktivare att åka kollektivt i jämförelse att ta bilen. Vi anser att det då vore fel väg att gå att som förvaltningen föreslår, gå ifrån den nu tillämpade parkeringsnormen på 0,7 parkeringsplatser per lägenhet. Vi ser det som positivt att bebyggelsen ligger i nära anslutning till tunnelbana och pendeltåg. Ett annat sätt vore att i större utsträckning satsa på bussfiler, cykel- och gångbanor.

Vi delar förvaltningens åsikt att bostäder för ungdomar skulle kunna tas fram i det nu liggande förslaget. Ungdomar och studenter efterfrågar billiga och små bostäder. Strävan skall därför vara att i huvudsak bygga hyresrätter."

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Det är en efterlängtad nybyggnation av bostäder som nu föreslås vid Ågesta broväg. Programförslaget är helt i linje med de initiativ som socialdemokraterna lade fram i Stockholms kommunfullmäktige för ett ökat bostadsbyggande i Farstas stadsdelar.

Vi vill dock särskilt uppmärksamma det framtida behovet av skolplatser i området. De skolor som finns i närområdet , t ex Farsta Strandskolan, har lokalproblem redan idag. Kommunen bör därför särskilt se över de framtida lokalbehoven för skolan i samband med programförslagets fortsatta beredning."

§5 Yttrande över motion om obligatoriska elevutvärderingar i grundskola oc...

Erik Nilsson, socialdemokratiska fullmäktigegruppen, har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att besluta att utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till ett system med obligatoriska elevutvärderingar i Stockholms grundskolor och gymnasier. Motionen har för yttrande remitterats till Farsta stadsdelsnämnd. Stadsdelsförvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2001-12-28, dnr 420-9/2001.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§6 Plan för konkurrensutsättning av verksamheter inom stadsdelens fritidsv...

I stadens policy för valfrihet, upphandling och konkurrens anges att all verksamhet som inte utgör myndighetsutövning eller strategiska ledningsfunktioner ska konkurrensutsättas. I ärendet görs en kort beskrivning av de fritidsverksamheter som stadsdelsförvaltningen bedriver och anges en plan för hur en konkurrensutsättning av dessa verksamheter initialt ska organiseras. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-07, dnr 125-22/2002, med förslag om att driften av verksamheterna i Fagersjö, Sköndal samt i södra Farsta anbudsupphandlas under hösten 2002.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner föreslagen planering för konkurrensutsättning av verksamheter inom stadsdelens fritidsverksamheter.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

att avslå förslaget till konkurrensutsättning av fritidsverksamheten i Farsta

samt att därutöver framföra:

De borgerliga experimenten med konkurrensutsättning av kommunens verksamheter har gått för långt. Oron har spritt sig inte bara bland stadsdelens personal utan också bland våra medborgare. Erfarenheterna efter privatiseringarna av sjukhemmen förskräcker när det gäller våra möjligheter att under en avtalstid påverka påkomna brister. Vi blir alla beroende av entreprenörernas vilja att tillmötesgå opinioner när brister uppmärksammas.

När nu experimentet vidgas till att omfatta även ungdomarnas fritid blir oron ännu större. Hur ska dessa redan små fritidsenheter ha tid att svara upp mot kraven på att lägga egenregianbud utan att ta viktig tid från verksamheten? Hur ska den så viktiga samordningen mellan fritid och skola bli möjlig när det övergripande ansvaret övergår i privat regi? Vem kommer att tänka offensiva framtidstankar om fritidsverksamhetens möjligheter när det efter en upphandling bara är pengar som styr innehållet i verksamheten? Hur lönsamt blir det att rikta fritidsverksamhet till de som behöver den bäst, de som strular mest? Hur kommer det drogförebyggande arbetet som påbörjats i Farsta att fortsätta då verksamheterna privatiseras?

Vi avvisar bestämt förslaget att nu konkurrensutsätta fritidsverksamheten i Farsta. Skiftar majoriteten vid höstens val kommer upphandlingsprocessen, om så är möjligt att avbrytas och ordningen återgå till den som nu gäller. Fritidsverksamheten är inte i nuläget behov av byråkratiska pålagor. Istället behövs resurser, både mänskliga och ekonomiska, för att bygga ut fritidsverksamheten i Farsta."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Att avslå förslaget till planering för konkurrensutsättning av verksamheter inom stadsdelens fritidsverksamheter

samt att därutöver anföra:

Neddragningar av nämndens budget har till stor del drabbat barn och ungdomar. Förskoleverksamhet och fältassistenter har t ex lagts ner. Besparingar inom familjevården kan innebära att ungdomar med sociala problem inte får den hjälp de behöver. Mycket av den ungdomsbrottslighet som begås är en direkt följd av de nedskärningar som drabbat ungdomsverksamheten.

Ungdomars fritidsverksamhet skall värnas. Fritidsgårdar och träffpunkter för ungdomar är något som skall finnas i alla stadsdelar. Ungdomarna måste själva få planera och styra och deras idéer och skaparkraft måste tas tillvara. Det hade därför varit bättre om den borgerliga majoriteten behållit Farstas ungdomsråd för att på så sätt öka inflytandet för ungdomar istället för att sälja ut fritidsverksamheten.

Vänsterpartiet anser att stadsdelens fritidsverksamheter skall drivas i offentlig regi och vi menar att den demokratiska insynen minskar vid konkurrensutsättning. Dessutom kan det uppstå en tävlan mellan verksamheterna om att vara billigast, vilket vi anser vara olyckligt. Den borgerliga majoriteten hävdar att kvaliteten är viktig men vi är oroade att prislappen blir det som fäller utslaget. Vi anser dessutom att det är fel att storföretag skall kunna göra ekonomiska vinster på ungdomars fritidsverksamheter."

§7 Utvärdering av upphandling av städtjänster i Enskede-Årsta, Farsta, Ska...

En gemensam ramavtalsupphandling av städtjänster gjordes under våren 2000. Denna resulterade i att avtal tecknades med tretton olika städföretag. Avtalet trädde i kraft den 1 juli 2000. I november 2001 genomförde de upphandlande stadsdelsförvaltningarna en enkätundersökning med syfte att få en uppfattning om utfallet av upphandlingen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-08, dnr 123-23/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner utvärdering av upphandling av städtjänster i stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör.

§8 Förlängning av avtal rörande driften av Farsta sjukhem

Stadsdelsförvaltningen har förhandlat med entreprenören svensk Äldrevård AB om en förlängning av avtalet i enlighet med ursprungsavtalet, d v s till och med den 30 november 2003 och ytterligare en månad därutöver, således fram till den tidpunkt, 1 januari 2004, då "pengsystemet" beräknas införas. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-11, dnr 530-24/2002, i ärendet.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) meddelade att de ej deltar i beslutet.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att förlänga avtalet med Svensk Äldrevård AB rörande driften av Farsta sjukhem i enlighet med vad som anges i bilaga till tjänsteutlåtandet.

§9 Redovisning av projekt: "Farsta brottsförebyggande råds insatser för un...

Stadsdelsnämnden beslutade i september 2001 att inrätta ett lokalt brottsförebyggande råd inom Farsta stadsdelsområde. Förberedelserna hade pågått sedan hösten 2000 och i praktiken hade det lokala arbetet redan inletts. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-07, dnr 600-274/2001, med projektsamordnarens redovisning av projektet.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§10 PM angående mobbning och annan kränkande behandling

Revisionskontoret genomförde under år 2000 en enkät om mobbning och annan kränkande behandling i några av skolorna i Farsta stadsdelsområde. Stadsdelsnämnden uppdrog i samband med att nämnden yttrade sig över revisionsrapporten åt stadsdelsförvaltningen att genomföra en enkät bland eleverna vid alla grundskolor inom stadsdelsområdet enligt den modell som revisionskontoret använt vid sin studie. Förelåg förvaltningens promemoria dnr 420-25/2002, med redovisning av denna enkät.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Det är bra att förvaltningen genomfört denna studie i hur eleverna upplever situationen gällande mobbing och kränkande behandling inom Farstas skolor. Resultatet är dock nedslående. Det är en alldeles för stor andel av eleverna som upplever dessa problem i sin närhet eller själva. Det är därför viktigt att förvaltningen, skolledningarna och lärarna nu tar dessa fakta till sig och tillsammans med eleverna utarbetar handlingsplaner på varje skola för att komma tillrätta med problemen. Det finns möjligheter att utrota mobbing och andra kränkningar i våra skolor om alla goda krafter samverkar. Denna enkät bör genomföras regelbundet så att nämnden kan följa en successiv resultatförbättring."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"I skolan idag finns ett hårt tryck på eleverna. Mobbing, sexism/sexuella trakasserier är ett fortsatt stort problem i stadsdelens skolor. Problem som skolorna inte alltid tar tag i. Vi skulle vilja se att skolorna tar krafttag mot dessa former av diskriminering. Skolorna inte bara bör, utan ska, konkret arbeta med att följa upp enkäterna på respektive skola. Stadsdelen borde också ta fram en övergripande handlingsplan för hur trakasserierna skall kunna motverkas samt anordna utbildningar för skolans personal. Handlingsplanen skall sedan ligga till grund för de handlingsplaner som skolorna själva tar fram. Ingen elev skall känna sig trakasserad i skolan.

Ett område som kräver ökad uppmärksamhet är jämställdheten. Skolornas jämställdhetsplan måste även omfatta eleverna i skolan. Vi skulle vilja se konkreta förslag på projekt som syftar till att ingripa mot och förebygga sexuella trakasserier.

Ett aktivt antirasistiskt arbete måste bedrivas i stadsdelen och skolorna måste aktivt arbeta med demokratifrågor. Stor vikt ska läggas på att tidigt implementera demokratiska grundvärderingar. Viktigt är att skolorna tar upp fascismens och nazismens ideologier med tanke på dessa organisationers nätverk i stadsdelen."

§11 Resa i tjänsten till Bryssel i samband med utbildning av EU-projektledare

Gunilla Sivander genomgår för närvarande en utbildning till internationell projektledare. Syftet med utbildningen är att ge projektledarkompetens med inriktning på transnationella EU-finansierade projekt. Som avslutning på utbildningen anordnas en resa till Bryssel, planerad till den 12-17 april 2002, för att knyta kontakter med resurspersoner. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-17, dnr 231-387/2001, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner resa till Bryssel för Gunilla Sivander som en del i utbildningen till EU-projektledare.

§12 Anmälan av delegationsförteckning för 2002

En ny reviderad delegationsförteckning för Farsta stadsdelsnämnd gäller från den 1 januari 2002. Merparten av ändringarna i förteckningen är föranledda av att en ny socialtjänstlag trädde i kraft den 1 januari 2002. I övrigt har ett antal ändringar införts som en följd av genomförd organisationsförändring inom avdelningen för kansli och personal. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-08, dnr 013-15/2002.

BESLUT

 1. Nämnden lägger delegationsförteckningen till handlingarna med tillägget att på sidan 7, punkt 15, ersätts delegaten sektionschef personal med delegaten kanslichef.

§13 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Förelåg anmälan från budget- och redovisningsenheten av förvaltningens inköp av möbler, sängar, sänglyftar, installation av trygghetslarm och nödbelysning m m under november och december 2001. Dnr 120-97/2001.

BESLUT

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§14 TILLÄGGSÄRENDE. Utseende av ersättare i sociala delegationen

Stadsdelsnämnden beslutade den 4 januari 1999 med stöd av 6 kapitlet 33 § kommunallagen att tillsätta en social delegation med beslutanderätt i ärenden som rör enskilda personer. Jan-Olov Hammarström (m), ersättare i stadsdelsnämnden, utsågs till ersättare i sociala delegationen. Han har från och med den 1 februari 2002 avsagt sig uppdraget i sociala delegationen. Moderata partigruppen i stadsdelsnämnden föreslår nämnden att Jan-Olov Hammarström befrias från uppdraget och att nämnden istället utser Bengt Dahnell (m), ersättare i nämnden, till ny ersättare i sociala delegationen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-16, dnr 013-31/2002, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner Jan-Olov Hammarströms avsägelse som ersättare i nämndens sociala delegation.
 2. Nämnden utser ersättaren i Farsta stadsdelsnämnd Bengt Dahnell till ersättare i sociala delegationen för tiden 1 februari 2002 och tills vidare.

§15 TILLÄGGSÄRENDE. Förordnande och delegation till nämndens ordförande i ä...

Kommunfullmäktige har utsett Birgitta Holm (m) till ordförande i Farsta stadsdelsnämnd från den 1 januari 2002. Med anledning av det föreslås nämnden i detta ärende delegera och förordna om viss särskild beslutanderätt gällande ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), som ordföranden i stadsdelsnämnden av rättssäkerhets- och andra skäl bör ha. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-18, dnr 013-34/2002, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden förordnar Birgitta Holm (m), ordförande, rätt att fatta beslut
 2. enligt 6 § 2 st LVU om omedelbart omhändertagande

  enligt 11 § 1o 3 st LVU om hur vården av den unge skall ordnas och var

  han skall vistas under vårdtiden

  enligt 11 § 2 o 3 st LVU om att medge den unge att under vårdtiden vistas

  i sitt eget hem

  enligt 27 § 1 o 2 st LVU om tillfälligt flyttningsförbud

  enligt 43 § 2 p LVU angående begäran om biträde av polismyndigheten för

  att genomföra beslut om vård eller omhändertagande samt

  enligt 13 § 1 o 2 st LVM om omedelbart omhändertagande.

 3. Nämnden delegerar till Birgitta Holm (m), ordförande, beslutanderätten
 4. avseende beslut

  enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande samt

  enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud.

 5. Beslut fattade enligt ovan anmäls och protokollförs vid sammanträde
 6. i den sociala delegationen som närmast följer efter beslutet. Protokollet

  anmäls i sin helhet i stadsdelsnämnden.

 7. Nämndens beslut gäller med omedelbar verkan och tills vidare.

    5.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§16 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Lilian Falkbäck (s) väckte två frågor om den s k kundvalsmodellen inom äldre- och handikappomsorg. Frågorna gällde antalet företag som nämnden tecknat avtal med och antalet omsorgstagare som gjort konkreta val. Förvaltningen svarade att avtal har tecknats med tio företag, varav ett har dragit sig ur. Beträffande antalet konkreta val har frågan ännu ej undersökts.

§17 Stadsdelsdirektörens information

Förvaltningen lämnade en kort redogörelse över Alternativ Helg i Verdandis regi. Arrangemanget fick en mycket stor tillströmning av människor och god publicitet.

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel delade ut bokslutssiffrorna till nämnden och lämnade tillsammans med verksamhetscheferna några sammanfattande kommentarer.

§18 Övriga frågor

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälde "Skrivelse angående snöröjningen i Farstas stadsdelar".

Nämnden beslutade lägga skrivelsen till handlingarna i avvaktan på den utvärdering som staden centralt kommer att göra med anledning av kritiken mot vinterväghållningen i staden.

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 19-21