Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-02-19

Sammanträde 2002-02-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Genomgång av ärendet ”Underlag till budget för år 2003 och beräkningar för år 2004 o Läs mer...ch 2005”.
Nämnden fattar beslut i ärendet den 4 mars 2002.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Verksamhetsberättelse med sifferbokslut för 2001 - Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 123-391/2001

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

4 REMISS - Yttrande över revisionsrapporten "Samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade i Stockholms stad - slutrapport"

Dnr: 124-389/2001

De förtroendevalda revisorerna i Stockholms stad respektive Stockholms läns landsting har givit sina revisionskontor i uppdrag att i ett gemensamt projekt granska hur stadens socialtjänst och landstingets psykiatri samverkar i uppgiften att ge stöd till personer med psykiska funktionshinder. Slutrapporten har remmiterats till socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna för yttrande.

Handläggare: Ann Englund och Bosse Dannert, 08-508 19 210, 18 040

5 Förlängning av tillfälligt bygglov för återvinningsplats för källsorterat material, Gubbängen 1:1, Lingvägen 49, Tallkrogen

Dnr: 382-52/2002

Återvinningsstationen har funnits och haft tillfälligt bygglov sedan maj 2000. Ärendet har kungjorts och delgivits närliggande fastigheter. Ägarna till fastigheten Bollträet 4 har inkommit med erinran, där de bl a med hänvisning till att tidigare beslutat bygglov skulle vara tillfälligt, kräver att återvinningsstationen flyttas till någon av de platser de föreslagit.

Handläggare: Majvor Johansson, 08-508 18 018

6 Förlängning av tillfälligt bygglov för återvinningsplats för källsorterat material, Gubbängen 1:1, Tallkrogsvägen vid T-station Tallkrogen

Dnr: 382-51/2002

Återvinningsstationen har funnits och haft tillfälligt bygglov sedan maj 2000. Ärendet har kungjorts och närboende har getts möjlighet att lämna erinran eller synpunkter. En skrivelse har inkommit med synpunkter på att återvinningsstationen bör hägnas in.

Handläggare: Majvor Johansson, 08-508 18 018

7 Förlängning av tillfälligt bygglov för återvinningsplats för källsorterat material, TYP II, Tallkrogen 1:1, Tallkrogsvägen 37-41

Dnr: 382-39/2002

Återvinningsstationen har funnits och haft tillfälligt bygglov sedan september 1999. Ärendet har kungjorts och närboende har getts möjlighet att lämna erinran eller synpunkter. Två erinringar har inkommit från ägare till fastigheten Röksvampen 1.

Handläggare: Majvor Johansson, 08-508 18 018

8 Tecknande av avtal rörande hemtjänst i ordinärt boende

Dnr: 530-70/2002

Stiftelsen Stora Sköndal har sedan den 1 september 1997 ansvarat för hemtjänst i ordinärt boende nattetid i norra Farsta. Stadsdelens egen nattpatrull har ansvarat för omvårdnadsinsatserna i södra Farsta och trygghetslarmen i hela stadsdelen nattetid.
I ärendet föreslås att insatserna nattetid samordnas i hela Farsta genom att Stiftelsen Stora Sköndal tar över ansvaret för omvårdnadsinsatser och trygghetslarm i det egna hemmet mellan kl. 22.00 och 07.30.

Handläggare: Annica Dominius, 08-508 18 120

9 Förlängning av ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade

Dnr: 520-63/2002

Den 1 december 1999 tecknade stadsdelsnämnden ramavtal med 108 vårdgivare för köp av enstaka platser inom omsorgen om funktionshindrade. Avtalet gäller till och med den 30 september 2002 och ger möjlighet till ett års förlängning. Eftersom staden planerar en central upphandling inom ramen för den s k kundvalsreformen, som införs 2004, är det lämpligt med en förlängning av avtalet till och med den 31 december 2003.

Handläggare: Kerstin Forsén, Ann Englund och Bosse Dannert, 08-508 19 421, 19 210 o. 18 040

10 Hälso- och sjukvårdsansvar inom äldreomsorgen i Farsta

Dnr: 013-71/2002

Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen ska det, där det bedrivs hälso- och sjukvård, finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Tidigare har enhetschefen för Postiljonens äldreboende och enhetschefen för Ängsö äldreboende varit verksamhetsansvariga. Från och med årsskiftet har en ny hemsjukvårdsorganisation trätt i kraft, som innebär att alla sjuksköterskor organisatoriskt ligger samlade under en enhetschef. Detta medför att verksamhetsansvaret inte kan ligga på enhetschefsnivå. I ärendet föreslås därför att stadsdelsnämnden utser utförarchefen inom äldre- och handikappomsorgen till verksamhetschef för hälso- och sjukvården från och med den 1 mars 2002.

Handläggare: Annica Dominius, 08-508 18 120

11 Delegering av beslutanderätten gällande tjänsteresor inom Europa

Dnr: 013-61/2002

Beslut om att godkänna resor som förvaltningens anställda företar i tjänsten utanför Norden och till Island fattas idag regelmässigt av stadsdelsnämnden.
Med anledning av de problem som kan uppkomma och uppkommer på grund av att tidpunkten för genomförandet av resan ej ligger i fas med de månadsvisa nämndsammanträdena föreslås i ärendet att beslutanderätten gällande resor inom Europa delegeras till stadsdelsdirektören, utom i de fall hon själv berörs.
När det gäller resor utanför Europa fattas besluten även i fortsättningen av nämnden.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

12 Godkännande av Ytterstadssatsningsprojekt i Hökarängen

Dnr: 033-60/2002

Samverkansgruppen i Hökarängen har godkänt att AB Familjebostäder inom ramen för Ytterstadssatsningen ska justera portar och trappor in- och utvändigt på fastigheterna Hauptvägen/Prechtvägen till en kostnad av 891.000 kronor.
Samverkansgruppen har även godkänt att AB Familjebostäder inom ramen för Ytterstadssatsningen bygger två friliggande tvättstugor intill Prechtvägen 3 och Hauptvägen 105 till en budgeterad kostnad av 5 miljoner kronor. Projekten medför inga ökade driftkostnader för stadsdelsnämnden.

Handläggare: Jan Runfors, 08-508 18 052

13 Resor i tjänsten för deltagande i ett projekt i S:t Petersburg

Dnr: 231-44/2002

En svensk projektgrupp deltar i ett svenskt-ryskt tvåårsprojekt "Socialt arbete med barn till föräldrar som missbrukar alkohol" och ansvarar för utbildning, handledning och auskultation. Gruppen kommer att bestå av minst fyra socialsekreterare från Farsta stadsdelsförvaltning samt två kuratorer och en barnmorska från Familjesociala mottagningen vid Huddinge sjukhus. Deltagandet innebär återkommande resor till S:t Petersburg med början den 5-7 mars 2002.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

14 Val av ledamot till lokala handikapprådet 2002

Dnr: 011-380/2001

Handikapporganisationernas samarbetsorgan i stockholms kommun, Kommun-HSO Stockholm, samordnar nomineringarna av ledamöter och ersättare till stadens lokala handikappråd. Stadsdelsnämnden utsåg i december 2001 fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare till lokala handikapprådet 2002. Kommun-HSO har i januari inkommit med fyllnadsnominering av en ordinarie ledamot.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

15 Val av ledamot till lokala pensionärsrådet 2002

Dnr: 011-379/2002

Stadsdelsnämnden utsåg den 10 december 2001 ledamöter och ersättare till det lokala pensionärsrådet 2002 i enlighet med pensionärsorganisationernas nomineringar. Nämnden efterlyste samtidigt i ett uttalande en jämnare könsfördelning i rådets sammansättning.
Sveriges Pensionärsförbund Farsta har med anledning av uttalandet gjort en genomgång av tänkbara kvinnliga ledamöter. Styrelsen har därefter beslutat att anmäla en kvinnlig ledamot istället för en redan utsedd manlig.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

17 Projekt Supporter - Anmälan av verksamhetsberättelse för 2001

Dnr: 450-45/2002

Projekt Supporter arbetar med att begränsa det destruktiva beteende med våld och droger, som finns hos vissa anhängare/supportrar till de stora idrottsklubbarna i stockholm, med inriktning på ungdomar upp till 18 år.
Projektet har under 2001 engagerat ett fyrtiotal ungdomsarbetare från Stockholms stad, Tyresö, Huddinge, Sundbyberg och Solna kommun och samverkat med supporterpolisgruppen, RF (supporterkultur), AIK, Djurgårdens IF och Hammarbys säkerhetsanställda.

Handläggare: Jan Grönqvist, 08-508 19 244

18 Anmälan av inköp

Dnr: 120-97/2001

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet förvaltningens inköp av möbler samt konvertering och besiktning av sjukhemskök under november och december 2001.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

19 Information och frågor från nämnden

20 Stadsdelsdirektörens information

22 Sluten del av sammanträdet

1. Yttrande över ansökan om tillstånd att
bedriva verksamhet enligt 23 § LSS

2. Yttrande över ansökan om nytt
serveringstillstånd

3. Ansökan om tillstånd att anordna
automatspel

§22 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden hälsade Agnes Thörnblom (mp) välkommen tillbaka som ledamot i nämnden.

Eva Gottfridsdotter-Nilsson (m), tidigare ersättare i nämnden, hälsades välkommen som ledamot i nämnden och Peter Lindén (m) hälsades välkommen som ny ersättare i nämnden.

Nämnden utsåg ordföranden Birgitta Holm (m) att jämte ledamoten Lennart Mehlberg (s) justera protokollet 2002-02-26.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2002-01-22.

§23 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§24 Verksamhetsberättelse med sifferbokslut för 2001 - Farsta stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens verksamhetsberättelse för 2001 med sifferbokslut i tjänsteutlåtande 2002-02-01, dnr 123-391/2001.

Ledamoten Lennart Mehlberg m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen med sifferbokslut samt överlämnar dessa till kommunstyrelsen.
 2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner överföring av resultatenheternas underskott, enligt tjänsteutlåtandet, till 2002. Överförda underskott uppgår till 4,6 mkr.
 3. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner ianspråktagande av 1,0 mkr ur resultatfond 2000 avseende skolan.
 4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av 0,6 mkr avseende icke förbrukade ombyggnadsmedel inom äldreomsorgen.
 5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Lennart Mehlberg m fl (s) enligt följande:

"Farsta stadsdelsnämnd har under en serie av år fått se konsekvenserna av en borgerlig politik. Verksamheterna har drabbats av besparingar. Kvalitén har försämrats. Stora behov är eftersatta.

Att Farsta stadsdelsnämnd nu uppvisar överskott på 21,7 mkr är ett resultat av stenhårda besparingar som genomförts p g a den borgerliga majoritetens politik. Dessa pengar skulle använts bättre i verksamheterna.

Att förvaltningen i Farsta klarat att få ett bokslut som visar på plus är visserligen ett tecken på mycket god budgetdisciplin, men det är föga till nytta när verksamheterna har resursbrist och andra stadsdelar som struntat i att spara pengar nu fått sina underskott avskrivna av den borgerliga majoriteten i stadshuset. Den borgerliga majoriteten har genomfört ett gigantiskt nedskärningsexperiment över hela Stockholm och nu när valdagen närmar sig kastas principerna om god förvaltningsekonomi över ända för att vinna röster på marginalen. För Farsta blir resultatet bara en fråga; till vilken nytta sparade förvaltningen efter majoritetens direktiv? Vi hade ju kunnat klara verksamheterna och fått underskotten avskrivna."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Flera av verksamheterna i Farsta har under flera år gått med underskott. Som en följd av detta har man tvingats till stora besparingar. Bland annat har äldreomsorgen gjort stora besparingar som vi från vänsterpartiet menar har gjort att de behov som de äldsta invånarna i Farsta har inte har kunnat tillgodoses. Nu går äldreomsorgen med överskott. Enligt förvaltningen är den huvudsakliga förklaringen att sjukhemsplaceringarna har minskat under året. Vi menar att den minskningen har sin grund i att de som har haft behov av en sjukhemsplacering inte har fått den. Vi finner det anmärkningsvärt att äldreomsorgen har ett överskott på 7.9 mkr.

Likaså tycker vi att det är anmärkningsvärt att individ och familj går med överskott. Vi har flera gånger påtalat att människor med svåra missbruk inte får den behandling som de behöver för att kunna ta sig ur missbruket. Förvaltningen har flera gånger varit ytterst nära att bryta mot socialtjänstlagen i sin spariver. Det kan inte vara meningen att stadsdelen ska gå med vinst, de 3.9 mkr. som individ och familj har i överskott hade behövts till behandling och vård. Dessutom ligger socialsekreterarna i Farsta lågt lönemässigt jämfört med övriga staden. En höjning av deras löner till den nivå övriga socialsekreterare i staden ligger på skulle vara lämplig.

Även inom administration finns ett betydande överskott, närmare bestämt 6.2 mkr. Om nu inte dessa pengar behövdes inom administrationen så är det helt uppenbart att de hade behövts inom förskola och skola. Farstas skolor har underskott och har tvingats till besparingar. Anslag 2 för barn i behov av särskilt stöd visar också underskott. Det hade varit sund ekonomi att föra över pengar till förskola och skola istället för att redovisa överskott inom administrationen.

Anslag 3, försörjningsstöd, visar ett överskott på 11.2 mkr. Förvaltningen menar att överskottet beror på ett målinriktat arbete med att få bidragstagare i arbete samt en gynnsam konjunktur. Vi tycker naturligtvis att det är bra om människor kan försörja sig själva men vi ifrågasätter ett så pass stort överskott som 11.2 mkr. Beror överskottet på att försörjningsstödet har varit villkorat i en utsträckning som har inneburit att människor i behov av hjälp inte har fått den hjälp de behöver?

Sammantaget har Farsta ett överskott på 21.7 mkr. Det är närmast skandal att en stadsdel som har varit utsatt för så kraftiga besparingar under en följd av år plötsligt går med ett så kraftigt överskott. Dessa 21.7 mkr hade kunnat användas på många olika sätt i våra verksamheter. Vi har pekat på några viktiga verksamheter som hade behövt tillskott och inte neddragningar. En stadsdel eller kommun ska inte gå med överskott, meningen är att det ska gå jämt ut. Detta är inte sund ekonomi!"

§25 REMISS - Yttrande över revisionsrapporten "Samverkan i stödet till psyk...

De förtroendevalda revisorerna i Stockholms stad respektive Stockholms läns landsting har givit sina revisionskontor i uppdrag att i ett gemensamt projekt granska hur stadens socialtjänst och landstingets psykiatri samverkar i uppgiften att ge stöd till personer med psykiska funktionshinder. Slutrapporten har remitterats till socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna för yttrande. Med anledning av remissen har stadsdelsförvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-01-31, dnr 124-389/2001.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att till revisionskontoret överlämna yttrandet som sitt eget.

§28 Förlängning av tillfälligt bygglov för återvinningsplats för källsorter...

Kommunfullmäktige har beslutat att bland annat ansvaret för vissa bygglov och markupplåtelser på offentlig plats ska överföras från facknämnderna till respektive stadsdelsnämnd från den 1 september 2001. Nytt reglemente för stadsdelsnämnderna har upprättats med anledning av beslutet. Stadsdelsförvaltningen har med anledning av ansökan om förlängning av tillfälligt bygglov för återvinningsplats, upprättat tjänsteutlåtande 2002-02-04, dnr 382-39/2002.

Ledamoten Tom Örjan Nilsson m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Lennart Mehlberg m fl (s), ledamoten Inger Stark m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anslöt sig till det av (m), (fp) och (kd) framlagda förslaget till beslut.

BESLUT

 1. Bygglov beviljas att gälla till och med den 31 december 2002 med villkor enligt förvaltningens förslag i bilagan, undantagandes där angiven tid.
 2. Nämnden uppdrar därutöver åt förvaltningen

· att för entreprenören i stadsdelen särskilt påtala vikten av att iaktta föreskrifter för arbetets utförande samt att som villkor för det tillfälliga bygglovet ställa att entreprenören vid återvinningsplatserna i stadsdelen anslår information om entreprenören, inkluderande telefonnummer, dit allmänheten kan vända sig med synpunkter på skötseln av platsen.

· att se över den estetiska utformningen av ytorna närmast återvinningsplatserna.

 

 

Bilaga: Hur man överklagar.

§29 Tecknande av avtal rörande hemtjänst i ordinärt boende

Stiftelsen Stora Sköndal har sedan den 1 september 1997 ansvarat för hemtjänst i ordinärt boende nattetid i norra Farsta. Stadsdelens egen nattpatrull har ansvarat för omvårdnadsinsatserna i södra Farsta och trygghetslarmen i hela stadsdelen nattetid. Stadsdelsförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2002-02-01, dnr 530-70/2002, att insatserna nattetid samordnas i hela Farsta genom att Stiftelsen Stora Sköndal tar över ansvaret för omvårdnadsinsatser och trygghetslarm i det egna hemmet mellan kl 22.00 och 07.30.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner avtalet mellan Stiftelsen Stora Sköndal och Farsta stadsdelsnämnd.
 2. Nämnden ger stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel i uppdrag att å stadsdelsnämndens vägnar underteckna avtalet med Stiftelsen Stora Sköndal.
 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§30 Förlängning av ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om...

Stadsdelsnämnden tecknade den 1 december 1999 ramavtal med 108 vårdgivare för köp av enstaka platser inom omsorgen om funktionshindrade. Avtalet gäller till och med den 30 september 2002 och ger möjlighet till ett års förlängning. Eftersom staden planerar en central upphandling inom ramen för den s k kundvalsreformen, som införs 2004, är det lämpligt med en förlängning av avtalet till och med den 31 december 2003. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-05, dnr 520-63/2002.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att förlänga ramavtal enligt bilaga, tecknat den 1 december 1999 att gälla till och med den 31 december 2003.
 2. Nämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till vårdgivarna och till socialtjänstförvaltningen.

§31 Hälso- och sjukvårdsansvar inom äldreomsorgen i Farsta

Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen ska det, där det bedrivs hälso- och sjukvård, finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Tidigare har enhetschefen för Postiljonens äldreboende och enhetschefen för Ängsö äldreboende varit verksamhetsansvariga. Från och med årsskiftet har en ny hemsjukvårdsorganisation trätt i kraft, som innebär att alla sjuksköterskor organisatoriskt ligger samlade under en enhetschef. Detta medför att verksamhetsansvaret inte kan ligga på enhetschefsnivå. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför i tjänsteutlåtande, dnr 013-71/2002, att stadsdelsnämnden utser utförarchefen inom äldre- och handikappomsorgen till verksamhetschef för hälso- och sjukvården från och med den 1 mars 2002.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att utse utförarchefen för äldre- och handikappomsorgen till verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom Postiljonens och Ängsö äldreboenden.

§32 Delegering av beslutanderätten gällande tjänsteresor inom Europa

Beslut om att godkänna resor som förvaltningens anställda företar i tjänsten utanför Norden och till Island fattas idag regelmässigt av stadsdelsnämnden. Med anledning av de problem som kan uppkomma och uppkommer på grund av att tidpunkten för genomförandet av resan ej ligger i fas med de månadsvisa nämndsammanträdena föreslår stadsdelsförvaltningen i tjänsteutlåtande 2002-02-04, dnr 013-61/2002, att beslutanderätten gällande resor inom Europa delegeras till stadsdelsdirektören, utom i de fall hon själv berörs. När det gäller resor utanför Europa fattas besluten även i fortsättningen av nämnden.

BESLUT

 1. Nämnden delegerar beslutanderätten gällande resor i tjänsten inom Europa till stadsdelsdirektören.

§33 Godkännande av Ytterstadssatsningsprojekt i Hökarängen

Samverkansgruppen i Hökarängen har godkänt att AB Familjebostäder inom ramen för Ytterstadssatsningen ska justera portar och trappor på fastigheterna Hauptvägen/Prechtvägen samt bygga två friliggande tvättstugor intill Prechtvägen 3 och Hauptvägen 105 till en budgeterad kostnad av totalt 5 891 000 kronor. Projekten medför inga ökade driftskostnader för stadsdelsnämnden. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-04, dnr 033-60/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner att AB Familjebostäders projekt avseende port- och trappjustering samt byggande av två friliggande tvättstugor i Hökarängen redovisas som Ytterstadssatsningsprojekt.

§34 Resor i tjänsten för deltagande i ett projekt i S:t Petersburg

En svensk projektgrupp deltar i ett svenskt-ryskt tvåårsprojekt "Socialt arbete med barn till föräldrar som missbrukar alkohol" och ansvarar för utbildning, handledning och auskultation. Gruppen kommer att bestå av minst fyra socialsekreterare från Farsta stadsdelsförvaltning samt två kuratorer och en barnmorska från familjesociala mottagningen vid Huddinge sjukhus. Deltagandet innebär återkommande resor till S:t Petersburg med början den 5-7 mars 2002. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-28, dnr 231-44/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner resor i tjänsten för fyra anställda till S:t Petersburg för deltagande i projektet "Socialt arbete med barn till föräldrar som missbrukar alkohol".

§35 Val av ledamot till lokala handikapprådet 2002

Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms kommun, Kommun-HSO Stockholm, samordnar nomineringarna av ledamöter och ersättare till stadens lokala handikappråd. Stadsdelsnämnden utsåg i december 2001 fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare till lokala handikapprådet 2002. Kommun-HSO har i januari inkommit med fyllnadsnominering av en ordinarie ledamot. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-04, dnr 011-380/2001, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden utser Leif Jeppsson, SRF, till ordinarie ledamot i lokala handikapprådet i Farsta 2002.

§36 Val av ledamot till lokala pensionärsrådet 2002

Stadsdelsnämnden utsåg den 10 december 2001 ledamöter och ersättare till det lokala pensionärsrådet 2002 i enlighet med pensionärsorganisationernas nomineringar. Nämnden efterlyste samtidigt i ett uttalande en jämnare könsfördelning i rådets sammansättning. Sveriges Pensionärsförbund Farsta har med anledning av uttalandet gjort en genomgång av tänkbara kvinnliga ledamöter. Styrelsen har därefter beslutat att anmäla en kvinnlig ledamot istället för en redan utsedd manlig. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-04, dnr 011-379/2002, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att Iris Linton (SPF) ersätter Bengt Klaar (SPF) som ordinarie ledamot i det lokala pensionärsrådet i Farsta för 2002.

§37 Projekt Supporter - Anmälan av verksamhetsberättelse för 2001

Projekt Supporter arbetar med att begränsa det destruktiva beteende med våld och droger, som finns hos vissa anhängare/supportrar till de stora idrottsklubbarna i Stockholm, med inriktning på ungdomar upp till 18 år. Projektet har under 2001 engagerat ett fyrtiotal ungdomsarbetare från Stockholms stad, Tyresö, Huddinge, Sundbyberg och Solna kommun och samverkat med supporterpolisgruppen, RF (supporterkultur), AIK, Djurgårdens IF och Hammarbys säkerhetsanställda. Dnr 450-45/2002.

BESLUT

 1. Nämnden lägger verksamhetsberättelse 2001 för Projekt Supporter till handlingarna.

§38 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet förvaltningens inköp av möbler samt konvertering och besiktning av sjukhemskök under november och december 2001, dnr 120-97/2001.

BESLUT

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§39 Information och frågor från nämnden

Ordföranden Birgitta Holm (m) väckte en fråga med anledning av en alarmerande rapport om antalet elever i Farsta som provat narkotika. Statistiken framgick av Södra Sjukvårdsområdets årsredovisning för samtliga stadsdelar inom sjukvårdsområdet. Frågan gällde huruvida förvaltningen bedriver förebyggande arbete mot narkotika bland ungdomarna i Farsta.

Förvaltningen svarade att fältassistenter arbetar aktivt förebyggande inom stadsdelen och på senare tid längre ned i åldrarna. Uppföljningen sker bland annat genom undersökningar av ungdomarnas drogvanor.

§40 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel meddelade att två punkter finns anmälda på dagordningen till den öppna frågestunden i anslutning till sammanträdet den 26 mars, nämligen

 1. Söderortsvisionen. Torsten Malmberg, stadsbyggnadskontoret, projektkoordinator, informerar och besvarar frågor om projektet.
 2. Om arbetet med kvalitetsuppföljning inom skolan. Ledningen för förskola-skola-fritid informerar.

§41 Övriga frågor

Ordföranden Birgitta Holm m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde, som ett förtydligande med anledning av den pågående debatten, ett yttrande angående det nya intagningssystemet till gymnasiet i Stockholm. Skrivelsen lades till handlingarna. Bilaga 1.

Ordföranden Birgitta Holm m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde en skrivelse angående skriftliga omdömen i grundskolan med fyra frågor för förvaltningens beredning. Bilaga 2.

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 42-44