Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-03-04

Sammanträde 2002-03-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Den allmänna frågestunden inleds kl. 08.00.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering.

2 TILLÄGGSÄRENDE - Avrop av avtal rörande snöbortforsling

Dnr: 340-88/2002

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande angående merkostnader och begäran om extra anslag för bortforsling av snö inom stadsdelsområdet.

Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

3 Underlag till budget för år 2003 och beräkningar för åren 2004 och 2005, Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 102-4/2002

Budgetunderlaget redovisas på en övergripande nivå och beskriver kända trender, utvecklingstendenser och större avvikelser. För Farsta återfinns de större förändringarna bland annat inom områdena äldre- och handikappomsorg, där såväl införandet av kundvalssystem som nya entreprenadavtal beräknas medföra avsevärda kostnadsökningar.

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

§45 Val av justerare. Tid för protokollsjustering.

Nämnden utsåg ordföranden Birgitta Holm (m) att jämte ledamoten Lennart Mehlberg (s) justera protokollet 2002-03-04.

§46 TILLÄGGSÄRENDE - Avrop av avtal rörande snöbortforsling

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-27, dnr 340-88/2002, angående merkostnader för bortforsling av snö inom stadsdelsområdet.

BESLUT

  1. Nämnden godkänner avrop för 529 000 kronor och 672 989 kronor avseende kostnader för bortforsling av snö.

§47 Underlag till budget för år 2003 och beräkningar för åren 2004 och 2005...

Stadsdelsnämnden behandlade stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-15, dnr 102-4/2002.

Ordföranden Birgitta Holm m fl (m), tjänstgörande ersättaren Anders Eklund (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att nämnden skulle överlämna och i huvudsak åberopa förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Lennart Mehlberg m fl (s) yrkade bifall till det av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) framlagda förslaget till beslut samt till första stycket och andra styckets första mening i deras anförandetext.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av (m), (fp) och (kd) framlagda förslaget.

BESLUT

  1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budget för åren 2003-2005.
  2. Nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning samt hemställer att kommunstyrelsen beaktar de synpunkter som framförs i ärendet.   
  3. Nämnden anför därutöver:

Nämnden vill inledningsvis peka på de goda resultat som uppnåtts inom Farsta stadsdelsnämnd under den borgerliga ledningen. Detta är, som nämnden ser det, en följd av det goda samarbetet mellan nämnden och stadsledningen och mellan ledningen och den kompetenta och lojala personal som arbetar ute i verksamheterna. Inom stadsdelsnämnden har således angelägna och högprioriterade behov kunnat tillgodoses samtidigt som det stora underskott som den förra majoriteten lämnade efter sig nu vänts i ett litet överskott.

Nämnden delar i stort förvaltningens uppfattning om de faktorer som kommer att påverka Farsta stadsdelsnämnds kostnader under de närmsta åren. Nämnden vill dock peka på att det i detta ärende saknas underlag för uppfattningen att kundvalssystemet inom äldre - och handikappsomsorgen sannolikt innebär ökade kostnader. Likaså är det svårt att ta ställning till påståendet att framtidens krav kräver kostsamma ombyggnader av soprum. Nämnden kan inte heller undvika att nämna att effekterna av maxtaxan inom barnomsorgen knappast alls berörs i förvaltningens förslag. Här får man dock enligt nämndens uppfattning räkna med ökade kostnader om t.ex. den nuvarande personaltätheten skall kunna behållas. Slutligen vill nämnden erinra om att det endast undantagsvis förekommit att biståndsbeslut t.ex. inom äldre - och handikappomsorgen ändrats i högre instans. Besluten har vid prövning i förvaltningsdomstolarna m.fl. instanser alltså visat sig uppfylla lagstiftarens intentioner.

     4.  Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

  1. I huvudsak godkänna förvaltningens redovisning av stadsdelens tillkommande behov
  2. Hemställa till kommunstyrelsen om att stadsdelen tilldelas tillräckliga medel för verksamheten

samt att därutöver anföra:

Föreliggande budget är baserad på den borgerliga majoritetens inriktning och budgetmässiga förutsättningar. Förvaltningen presenterar en genomgång av de mest elementära behoven inför kommande år. För att tillgodose dessa och för att uppfylla de uppställda kvalitetsmålen krävs ett annat synsätt och en annan budgetram.

Förvaltningen uttrycker sin oro över de avsevärda kostnadsökningar som är att vänta inom områdena äldre- och handikappomsorg genom införandet av kundvalssystemet och nya entreprenadavtal. Vänsterpartiet delar den oron. Vänsterpartiets budget för 2002 baseras på en betydligt större ekonomisk tilldelning till stadsdelarna. Vårt förslag till verksamhetsplan för år 2002 innebar bl.a. att vi avvisade alla besparingar inom barn och ungdom, social omsorg, äldreomsorg, funktionshindrade och stadsmiljö. Vidare krävde vi att all konkurrensupphandling inom skola, fritid, vård och omsorg skulle upphöra. Vi anser att vår budget bör ligga till grund för verksamheten. Stadsdelsnämnden bör kräva att tilldelas tillräckliga medel för att kunna bedriva den kommunala verksamheten enligt de egna kvalitetsmålen och efter de behov som finns i Farsta."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Lennart Mehlberg m fl (s) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

  1. I huvudsak godkänna förvaltningens redovisning av stadsdelens tillkommande behov
  2. Hemställa till kommunstyrelsen om att stadsdelen tilldelas tillräckliga medel för verksamheten

samt att därutöver anföra:

Föreliggande budget är baserad på den borgerliga majoritetens inriktning och budgetmässiga förutsättningar. Förvaltningen presenterar en genomgång av de mest elementära behoven inför kommande år. För att tillgodose dessa och för att uppfylla de uppställda kvalitetsmålen krävs ett annat synsätt och en annan budgetram.

Förvaltningen uttrycker sin oro över de avsevärda kostnadsökningar som är att vänta inom områdena äldre- och handikappomsorg genom införandet av kundvalssystemet och nya entreprenadavtal."

 

 

§48 Övriga frågor

Lokala pensionärsrådets protokoll 2002-02-25 anmäldes och lades till handlingarna.

Inga frågor förekom.