Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-04-23

Sammanträde 2002-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Ledningen för förskola-skola-fritid informerar om arbetet med kvalitetsuppföljning inom skolan.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Kvartalsrapport 1 för 2002

Dnr: 103-137/2002

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

4 Yttrande över "Förslag till nyckeltal för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrning och uppföljning"

Dnr: 120-81/2002

Stadsledningskontoret har under hösten 2001 genomfört en översyn av nuvarande kommungemensamma nyckeltal. De nu föreslagna nyckeltalen avser att ge underlag för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrning och uppföljning av stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar, anpassat till integrerad ledning och styrning (ILS). Förslaget har sänts på remiss till stadens samtliga nämnder.

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

5 Yttrande över "Vision för Söderort"

Dnr: 310-59/2002

Kommunstyrelsen beslutade i april 2001 att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp inom stadsledningskontoret skulle utarbeta en utvecklingspolicy för stadsdelsområdena söder om södermalm. Arbetet har resulterat i den "Vision för Söderort" som nu remitterats till 91 instanser, däribland Farsta stadsdelsnämnd. Förslaget behandlar frågor om utveckling av infrastruktur, bostäder, fritid och kultur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

6 Yttrande över betänkandet "Psykisk störning, brott och ansvar"

Dnr: 510-85/2002

Regeringen beslutade i maj 1999 att utreda frågorna om ansvar och påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. Ett av utredningens syften har varit att åstadkomma en modell för att psykiskt störda personer som begår brott och är straffrättsligt ansvariga, ska kunna dömas till en rimlig påföljd med hänsyn till det begångna brottet. I december 2001 överlämnades betänkandet, som nu sänts på remiss till kommuner och landsting, domstolar, statliga verk och organisationer, sammanlagt 75 instanser.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

7 Yttrande över ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg

Dnr: 324-89/2002

Kommunfullmäktige fastställde den 18 juni 2001 ett förändrat hyressystem baserat på självkostnad för SISAB:s (Skolfastigheter i Stockholm AB) grundskolor. Det nya hyressystemet trädde i kraft den 1 januari 2002.
Ett ramavtal för grundskolelokaler har förhandlats fram mellan staden och SISAB. Målet är att genom detta avtal reglera och klargöra grunderna för hyresförhållandet och ansvarsförhållandet mellan parterna.

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

8 Yttrande över motion om främjande av elevernas hälsa

Dnr: 420-62/2002

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd en motion av Erik Nilsson, socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. Erik Nilsson skriver bland annat att "Det finns tydliga larmsignaler om att allt fler elever upplever stress och att många elever har bristande kost- och motionsvanor". Förslaget grundar sig på en analys av rapporten "37 förslag för att främja elevernas hälsa", utarbetad av Socialdemokraterna i Stockholm.

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

9 Yttrande över motion angående undersökning av mobbningsfrekvens inom Stockholms skolor

Dnr: 420-10/2002

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd en motion från socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. Motionsställaren hemställer att kommunfullmäktige uppdrar åt stadens ledning att tillsammans med stadsdelsnämnderna initiera en långtgående studie om mobbning tillsammans med elever/lärare samt att i undersökningen belysa och få fram åsikter om den dagliga psykiska arbetsmiljön hos elever och lärare.

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

10 Tillfälligt bygglov för uppställning av tre bostadspaviljonger i stadsdelen Gubbängen

Dnr: 387-124/2002

Familjebostäder AB har ansökt hos stadsbyggnadskontoret om tillfälligt bygglov för uppställning av tre bostadspaviljonger på parkmark på Ramvägens östra sida i Gubbängen. Bostadspaviljongerna är avsedda att användas som evakueringsbostäder, då renoveringsarbeten ska utföras i Familjebostäders bostadsfastigheter utmed Cirkelvägen. Renoveringsarbetena beräknas kunna slutföras under 2003.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

11 Ansökan om bidrag för 2002 till utomstående organisationer inom äldre- och handikappomsorg i Farsta

Dnr: 671-150/2002

Stadsdelsnämnden beslutade den 20 februari 2001 om riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer inom äldre- och handikappomsorg i Farsta. Inom stadsdelen verksamma organisationer har anmodats inkomma med ansökan senast den 4 mars 2002. Ett stort antal av de inkomna ansökningarna var ofullständiga och organisationerna anmodades att inkomma med kompletteringar. Sammanlagt sexton ansökningar har inkommit och redovisas i bilagd sammanställning.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

12 Medverkan i projektet "Resursutbyte" inom EU:s gemenskapsinitiativ Equal

Dnr: 510-151/2002

Den 15 november 2001 beviljades Farsta stadsdelsförvaltning, Farsta arbetsförmedling, socialtjänstförvaltningen i Stockholm och företaget Bruk Millennium AB medel från ESF-rådet för att etablera ett utvecklingspartnerskap och att bygga upp ett transnationellt samarbete kring utvecklingsprojektet "Resursutbyte". Syftet med projektet är att hitta nya vägar för att förkorta tiden mellan permanent uppehållstillstånd och ekonomiskt oberoende för målgruppen invandrare/flyktingar.

Handläggare: Gunilla Sivander, 08-508 18 021

13 Redovisning av projektet "Analys och kompetensutveckling i omsorg om funktionshindrade"

Dnr: 520-152/2002

Alla stadsdelar inom Stockholms stad har gemensamt med socialtjänstförvaltningen arbetat fram ett projekt för analys och kompetensutveckling av anställda inom handikappomsorgen i staden. Pengar har sökts och beviljats via Växtkraft Mål 3, ett program initierat av Europeiska socialfonden (ESF), som ska leda till att såväl individer som företag utvecklas genom kompetensutveckling. Projektet startade i januari 2002 och den första fasen med den inledande analysen beräknas vara färdig i augusti 2003.

Handläggare: Annica Dominius, 08-508 18 120

14 Anmälan av kvalitetsrevision av gruppboendet Veckobo hösten 2001

Dnr: 530-153/2002

Gruppboendet Veckobo anbudsupphandlades under våren 1999 och drivs sedan den 7 juni 1999 på entreprenad av Stiftelsen Stora Sköndal. Enligt driftavtalet ska entreprenören svara för externa kvalitetsrevisioner av verksamheten. En kvalitetsrevision genomfördes under hösten 2001. Revisionen var indelad i de tre huvudområdena observation, granskning av omvårdnadsjournaler och dokument samt intervju med anhöriga. Dokumentationen finns redovisad i bilaga.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

15 Redovisning av enkät om utemiljön i Farsta stadsdelsområde

Dnr: 340-154/2002

Under senhösten 2001 genomförde stadsdelsförvaltningen en enkätundersökning i syfte att ta reda på vad invånarna tycker om skötseln av gator och parker inom området. Enkäten skickades till 500 personer inom stadsdelsområdet, 307 svarade. Enkätsvaren utgör en viktig del i prioriteringsarbetet inför kommande upphandling. Enkäten redovisas i bilaga.

Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

16 Tjänsteresa till USA för lärare vid Hökarängsskolan

Dnr: 231-141/2002

Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

17 PM om skriftliga omdömen i skolorna

Dnr: 420-102/2002

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 februari 2002 uttryckte den borgerliga majoriteten i skrivelse önskemål om en redogörelse av hur föräldrarnas möjlighet att få skriftliga omdömen om sina barn används i stadsdelsområdets skolor. Fyra frågor ställdes i skrivelsen. I promemorian redovisas svaren på frågorna, skola för skola.

Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

18 PM - Anmälan av beslut om kompletterande avtal avseende driften av Edö servicehus

Dnr: 125-276/2001

Efter genomförd ombyggnation har antalet platser vid ålderdomshemmet, Edö servicehus, utökats med en och antalet platser inom gruppboendena för dementa utökats med två. Stadsdelsnämnden har därför träffat kompletterande avtal med entreprenören Rosengården i Hägersten AB rörande dessa platser. I samma avtal har också överenskommits att det ansvar som åligger medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) övergår till entreprenören.

Handläggare: BrittMarie Kyndel, 08-508 18 044

19 Anmälan av inköp

Dnr: 120-155/2002

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet förvaltningens inköp av sängar, sänglyftar, larmanläggning och datautrustning.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

20 TILLÄGGSÄRENDE - Förslag till sammanträdestider för andra halvåret 2002 - Farsta stadsdelsnämndHandläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

21 Information och frågor från nämnden

22 Stadsdelsdirektörens information

24 TILLÄGGSÄRENDE - Utbetalning av ersättningHandläggare: Annica Dominius, 08-508 18 120

25 Sluten del av sammanträdet1. Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken
2. Yttrande till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken
3. Ansökan om tillfälligt bygglov avseende nybyggnad av tillfällig uteservering
4. Ansökan om tillstånd att anordna automatspel

§71 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Birgitta Holm (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2002-05-02.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2002-03-26.

§72 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§73 Kvartalsrapport 1 för 2002

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-08, dnr 103-137/2002, med bilagor.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt lade fram ett tilläggsförslag, punkt nio, och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anslöt sig till andra punkten i det av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) framlagda förslaget till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) framlagda förslaget.

BESLUT 

 1. Nämnden godkänner föreliggande kvartalsrapport.
 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för extra kostnader för vinterväghållning, 1,4 mkr.
 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag/ombyggnadskostnader inom äldreomsorg, 6,2 mkr.
 4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för avvecklingskostnader vid Postiljonen avseende nattbemanning med 1,0 mkr och återställningskostnader med 0,6 mkr. Förvaltningen återkommer i kvartalsrapport 3 avseende preciserat intäktsbortfall då avvecklingstakten är mer känd.
 5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för utbyggnad inom socialpsykiatrin, 0,2 mkr.
 6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för avveckling av lokaler inom pedagogiska verksamheter, 0,2 mkr.
 7. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering för omslutningsförändring inom skola/förskola med 0,5 mkr och inom fritidsverksamheten med 0,3 mkr.
 8. Nämnden beslutar att Hökarängsskolan och Magelungsskolan upphör som resultatenheter och övergår till att vara enheter med budgetansvar.
 9. Nämnden önskar en redovisning i oktober från förvaltningen av besparingseffekterna inom skolorna.
 10. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Stadsdelsnämnden godkänner punkterna 1 – 8
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stadsdelens skolor så att aviserade besparingar avbryts.
 3. Att återremittera kvartalsrapporten i de delar som handlar om pedagogiska verksamheter samt uppdra åt förvaltningen att återkomma med en fullständig redovisning av samtliga åtgärdsplaner och redovisa vilka konsekvenser besparingarna kommer att få för eleverna och skolans personal.

Att därutöver anföra:

Vänsterpartiet ser med stor oro på de besparingar som nu genomförs på Farstas skolor. Genomgående är det barn med särskilda behov som drabbas. I sammanfattningen stor det: "Pedagogiska verksamheter beräknas hålla budgetramen. Skolorna har lagt åtgärdsplaner för att klara kostnadsökningar främst till följd av löneökningar." Några konsekvensbeskrivningar av dessa åtgärdsplaner finns inte. Åtgärdsplanerna är inte ens tydligt redovisade. När det gäller exempelvis Hästhagsskolan står det: "Skolan redovisar efter ett antal åtgärder en budget i balans." Som politiker med ansvar för invånarna i Farsta kräver vi en fullständig redovisning av hur åtgärdsplanerna på skolorna ser ut och vilka konsekvenser de får för verksamheten.

Vad innebär en mening som denna: "Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd ökar dock, vilket därmed kan förändra budgetutfallet." Om kostnaderna för de mest utsatta barnen ökar, kommer ytterligare besparingar att göras då? Kommer hela elevvården att försvinna? Har inte stadsdelen råd med elevassistenter då? Kommer personalen inom skolbarnsomsorgen att minska ytterligare? Ska barnen springa vind för våg? Föräldrarna har rätt att kräva både pedagogisk verksamhet och tillsyn för sina barn.

Vi är nu innerligt trötta på talet om att skolorna måste växa i kostymen. Det handlar inte om att skolorna har för många vuxna runt barnen. Det handlar inte heller om att skolorna har för mycket elevvård eller för många elevassistenter. Inte heller handlar det om att skolbarnsomsorgen har för många fritidspedagoger och barnskötare anställda. Det handlar helt enkelt om att skolorna får för lite resurser för att driva sin pedagogiska verksamhet. Detta beror naturligtvis ytterst på att skatten har sänkts och att resurserna på grund av denna skattesänkning inte räcker till.

Både för äldreomsorgen och handikappomsorgen aviseras ännu restriktivare bedömningar. Vi har sagt det förut och upprepar det igen; de äldre och handikappade måste få sina behov tillgodosedda. Under avsnittet om handikappomsorg på sidan 21, längst ner, står det att boendestödet kommer från 1 juni att få sina behov tillgodosedda via hemtjänst eller personlig assistens. Vad innebär detta? Vi menar att det är ett oskick av förvaltningen att smyga in åtgärder i löpande text. Vår uppmaning är att förvaltningen gör ett ärende av förslaget så att vi kan ta ställning och fatta beslut."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) till förmån för eget yrkande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Agnes Thörnblom (mp) till förmån för eget yrkande.

§74 Yttrande över "Förslag till nyckeltal för kommunfullmäktiges och kommun...

Kommunstyrelsen har till samtliga stadens nämnder för yttrande remitterat rubricerade förslag. Stadsledningskontoret har under hösten 2001 genomfört en översyn av nuvarande kommungemensamma nyckeltal. De nu föreslagna nyckeltalen avser att ge underlag för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrning och uppföljning av stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar, anpassat till integrerad ledning och styrning (ILS). Stadsdelsförvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2002-03-26, dnr 120-81/2002.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§75 Yttrande över "Vision för Söderort"

Kommunstyrelsen har till Farsta stadsdelsnämnd för yttrande remitterat förslag till utvecklingspolicy för stadsdelsområdena söder om södermalm, benämnt "Vision för Söderort". Förslaget har på uppdrag av kommunstyrelsen utarbetats av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och behandlar frågor om utveckling av infrastruktur, bostäder, fritid och kultur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. Med anledning av remissen har stadsdelsförvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-04-08, dnr 310-59/2002.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) yrkade att nämnden som sitt yttrande till kommunstyrelsen skulle överlämna och i huvudsak åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande.

Nämnden enades om att inkomna skrivelser med synpunkter på remissen skulle fogas till ärendet.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och i huvudsak åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt att därutöver anföra följande.

Stadsdelsnämnden ser mycket positivt på den remitterade Söderortsvisionen. Den ger i sin översikt över fördelar, problem och utvecklingsmöjligheter goda förutsättningar att bilda utgångspunkten för ett program för Söderorts utveckling.

Stadsdelsnämnden anser att ett sådant program är i hög grad önskvärt. Levnadsförhållandena i Söderort är inte lika goda som i resten av staden. Detta visar sig i t.ex. sämre genomsnittlig utbildning, högre sjuktal, kortare medellivslängd och lägre inkomster än i staden i övrigt.

          För Farstas del vill stadsdelsnämnden särskilt understryka följande viktiga punkter.

 1. Det är viktigt att stora ansträngningar görs för att höja utbildningsnivån. Att tydliggöra värdet av utbildning för individ och samhälle är ett långsiktigt arbete som bör startas redan i den tidiga skolåldern och rikta sig lika mycket till föräldrarna som till barnen. Detta måste kompletteras med bra skolor med goda studiemöjligheter där arbetsro och trivsel härskar. Gymnasieskolorna måste göras extra attraktiva, t.ex. som s.k. magnetskolor. Undervisningen i det svenska språket måste prioriteras både bland svenska barn och bland barn med annat ursprung. Språket är nyckeln till ett drägligt liv. En uttalad ambition skall vara att en ökande andel av Söderorts ungdomar går vidare till högre utbildning.
 2. Fler bostäder behövs. Detta är angeläget både för hela staden och för Söderort. Söderort skall självklart ge sitt bidrag till att lösa bostadsbristen i staden men Söderort behöver också nya bostäder för att hindra utarmningen av servicen utanför centrumanläggningarna. Tanken att utveckla området längs Magelungsvägen är intressant och bör studeras närmare med särskild uppmärksamhet på ett bevarande av de naturvärden som finns i området. Söderort domineras av flerfamiljshyreshus. Som regel skulle det därför vara fördelaktigt med enfamiljshus/radhus med olika upplåtelseformer. Genom ett rätt anpassat bostadsutbud är det på sikt möjligt att utjämna de sociala skillnaderna mellan olika delar av staden. Naturen i Söderort ger särskilt goda förutsättningar för en attraktiv boendemiljö och ett rikt friluftsliv. Det gäller att vårda dessa värden. Avtalet med Nacka kommun om Nackareservatet är mot den bakgrunden värdefullt och ett steg i rätt riktning mot ökat samarbete över kommungränserna. Ett sådant samarbete med Huddinge kommun är också eftersträvansvärt och nödvändigt när det gäller Magelungen.
 3. Kommunikationerna behöver en upprustning. Ur Farstas synpunkt finns det fyra särskilt angelägna projekt. Det ena är en bättre förbindelse med E4; dvs. en upprustning och omdragning av Magelungsvägen. Den andra är åtgärder i korsningen mellan Örbyleden och Lingvägen. Problemen är mångåriga och man har försökt åtgärda dem på olika sätt; följden har blivit att trafikplatsen har flest trafiksignaler och förbuds- och påbudsskyltar i hela staden. Någon förbättring har dock inte märkts, tvärtom. Det är dags att bygga en planskild korsning. Det tredje angelägna projektet är bättre tvärförbindelser med allmänna kommunikationer. Tanken på en spårväg är intressant men en sådan spårväg tar lång tid att få fram. Mer realistiskt, och i vart fall snabbare, är stomlinjer på tvären som föreslås i visionen. Slutligen bör en pendeltågsstation vid Fagersjö övervägas.
 4. Goda bostäder, bra service och utbildning samt goda kommunikationer skapar också goda förutsättningar för näringslivet. Söderort är eftersatt också när det gäller antalet arbetsplatser. Också här gäller att det är angeläget med nya verksamheter med ett mer varierat utbud av arbeten än det som finns i Söderort i dag. Arbetsplatser av olika slag kan förläggas längs de stora trafikleder som genomkorsar Söderort. Detta underlättar inte bara kommunikationerna; det fungerar dessutom som bullerskärm mot motorfordon och spårbunden trafik.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen i huvudsak överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

samt att därutöver anföra:

En av förutsättningarna för tillväxt i Stockholmsregionen är bostadsbyggande i tillräcklig omfattning, främst då byggande av hyresrätter. Stat och kommun måste gemensamt ta ansvar för bostadsbyggandet. För att komma igång med byggandet av hyresrätter med rimlig hyra har riksdagsmajoriteten infört ett investeringsbidrag, med mål om hyresnivåer på 4000-5000kr/mån för en tvårummare. I Stockholm har detta emellertid visat sig otillräckligt och skulle behöva fördubblas för att byggandet i önskvärd omfattning ska komma till stånd. Investeringsbidraget bör dessutom permanentas så att långsiktiga förutsättningar skapas för byggandet. Av den anledningen bör fastighetsskatten avskaffas på hyresrätter.

Utförsäljningen av allmännyttan och omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter minskar möjligheterna för betalningssvaga hushåll att få en bostad och skapar segregation. Denna utförsäljning och omvandling måste därför upphöra.

Segregationen är ett stort problem som måste brytas genom en genomtänkt strategi. Ytterstadssatsningens ursprungliga idéer och erfarenheter bör tas tillvara som instrument för att bryta segregationen och göra Farsta attraktivt att bo och verka i. Aktiv kommunal boendeplanering krävs, liksom boendekostnader på en nivå som de flesta hushåll kan klara av. De kommunala bostadsbolagen kan i detta sammanhang spela en mycket viktig roll, dels på grund av den ekonomiska styrka de har för att bära de kostnader nyproduktion innebär dels på grund av sin hyresledande ställning på bostadsmarknaden.

Den nybyggnation och förtätning av bostadsbeståndet i söderort som föreslås i "Vision för söderort" måste ske med varsamhet. Förvaltningens svar i detta avsnitt är alldeles utmärkt och vi ställer oss helt bakom förvaltningens text angående utbyggnaden. Samfällighetsföreningen och byalaget i fagersjö påtalar att konsekvenserna i form av miljömässig belastning av sjön Magelungen måste belysas ytterligare. Vi delar helt den uppfattningen. Dessutom finns det planer på att skapa Ekopark syd runt hela Magelungen vilket måste tas i beaktande när man planerar för nybyggnation utefter Magelungsvägen.

Som påpekas i förslaget Vision för söderort är infrastrukturen en strategisk fråga. Välfungerande kommunikationer är en förutsättning för att bostadsområden skall anses attraktiva. Den yttre tvärbana som föreslagits är i detta sammanhang mycket viktig. Vänsterpartiet anser att den sträckning av tvärspårvägen som förvaltningen föreslår i remissvaret är bättre än det ursprungliga förslaget. Det är oerhört viktigt för Fagersjö att kollektivtrafiken förbättras och därför förordar vi förvaltningens förslag till sträckning. Den yttre tvärbanan kommer i hög grad att minska biltrafiken in mot Stockholms City.

Av bland annat miljöskäl måste planerna på genomförandet av Förbifart Stockholm stoppas."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Agnes Thörnblom (mp) enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt bilaga 2 till denna paragraf.

§76 Yttrande över betänkandet "Psykisk störning, brott och ansvar"

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnderna Farsta, Kista och Norrmalm samt till socialtjänstnämnden för yttrande remitterat betänkandet "Psykisk störning, brott och ansvar", (SOU 2002:3). Ett av utredningens syften har varit att skapa utrymme för att psykiskt störda personer som begår brott och är straffrättsligt ansvariga, ska kunna dömas till en rimlig påföljd med hänsyn till det begångna brottet. Stadsdelsförvaltningen har med anledning av remissen upprättat tjänsteutlåtande 2002-03-26, dnr 510-85/2002.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att överlämna yttrandet som sitt eget.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§77 Yttrande över ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och sk...

Kommunstyrelsen har till Farsta stadsdelsnämnd för yttrande remitterat förslag till ramavtal i rubricerat ärende. Ett ramavtal för grundskolelokaler har förhandlats fram mellan staden och Skolfastigheter i Stockholm AB i syfte att reglera och klargöra grunderna för hyres- och ansvarsförhållandet mellan parterna. Avtalet har sin grund i kommunfullmäktiges beslut om "Förändrat hyressystem för SISAB:s grundskolor" och "Lokalförsörjning för stadens skolor och SISAB:s framtida roll". Med anledning av remissen har stadsdelsförvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-04-02, dnr 324-89/2002.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§78 Yttrande över motion om främjande av elevernas hälsa

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd en motion av Erik Nilsson, socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. Erik Nilsson föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ett program för att främja elevernas hälsa i enlighet med förslaget, som grundar sig på en analys av rapporten "37 förslag för att främja elevernas hälsa", utarbetad av Socialdemokraterna i Stockholm. Med anledning av remissen har stadsdelsförvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-03-22, dnr 420-62/2002.

Ordföranden Birgitta Holm m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Birgitta Holm m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa detta förslag.
 2. Farsta stadsdelsnämnd ska yttra sig till kommunstyrelsen angående en motion av Erik Nilsson (s) om främjande av elevers hälsa. I 38 punkter redovisas förslag till hur detta ska ske.

  Det finns en rad undersökningar som visar att barn och ungdomar rör sig för lite och ofta äter fel. Inaktivitet och fetma redan från unga år innebär direkta och på lång sikt allvarliga hälsoproblem. Orsakerna till detta är flera och kan bara till viss del sökas i skolan.

  I skolplanen, som gäller alla kommunala skolor, fastslås att;

  "Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper. Skolan skall inte användas som redskap att lösa alla samhällsproblem. Skolan skall ha ett nära samarbete med hemmen, men skolan skall inte överta föräldrarnas ansvar."

  Detta borde vara vägledande för stadens förtroendevalda i arbetet med skolan och dess inriktning.

  · Den nuvarande borgerliga majoriteten har gjort en historisk satsning på förskolan och

     skolan där valfriheten byggts ut ytterligare.

  · Stockholms stad är den kommun som satsar mest pengar på förskolan i hela länet.

  · Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och det görs bäst av skolledare och

     lärare m fl.

  · Det politiska ansvaret är att finansiera en bra skola för alla.

  · I gymnasiet är idrott och hälsa ett kärnämne, dvs obligatoriskt inom samtliga program.

     Därutöver erbjuds elever att välja mer av ämnet inom ramen för individuellt val.

  · Föräldrarna har huvudansvaret för sina barn och de måste ge förutsättningar och

     möjligheter så att barnen kan göra sina läxor. Det kan aldrig bli statens eller

     kommunens ansvar.

  · Ett gott samarbete med socialtjänst och elevvårdsteam på skolorna är en självklarhet.

  · Ett generellt hälsoprogram och likvärdig skolhälsovård är en förutsättning för lika

     värde.

 3.  Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen bifalla motionen.

samt att därutöver anföra:

Vänsterpartiet anser att motionen är alldeles utmärkt. Vi ställer oss bakom samtliga förslag och vill därför bifalla motionen. Dessutom menar vi att matleverantören ska ges ett direkt ansvar att eleverna äter skollunchen. Det handlar om att eleverna ska få god och näringsriktig mat och att portionerna ska vara tillräckligt stora så att barnen blir mätta."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) till förmån för eget yrkande.

§79 Yttrande över motion angående undersökning av mobbningsfrekvens inom St...

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd en motion från socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. Motionsställaren hemställer att kommunfullmäktige uppdrar åt stadens ledning att tillsammans med stadsdelsnämnderna initiera en långtgående studie om mobbning tillsammans med elever/lärare samt att i undersökningen belysa och få fram åsikter om den dagliga psykiska arbetsmiljön hos elever och lärare. Med anledning av remissen har stadsdelsförvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2002-03-15, dnr 420-10/2002.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till det av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) framlagda förslaget till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen bifalla motionen.

samt att därutöver anföra:

I sitt svar på motionen hänvisar förvaltningen till en enkät om mobbing som förvaltningen skickade ut till samtliga grundskolor i Farsta. Enkäten skickades ut år 2001 och resultatet blev att cirka 20% av eleverna tyckte att de blev mobbade och så många som 40% ansåg att rasism förekom på våra skolor. Det är en uppseendeväckande hög andel elever som anser att de blir mobbade, närmare bestämt en av fem. Att nära hälften av eleverna anser att det förekommer rasism på våra skolor borde vara en larmklocka. Även när det gäller sexuella trakasserier är läget allvarligt. Eleverna kommer att få en återkoppling till den gjorda enkäten. Det är bra. Som ett led i den återkopplingen menar vi att motionen ska bifallas.

Många elever uppger att de saknar vuxenkontakter. I det sammanhanget är det ytterst allvarligt att skolorna har lagt åtgärdsplaner som ytterligare minskar vuxenkontakterna i skolorna. Hur ska en krympande skara vuxna på skolorna kunna vara observanta och lägga sig i det som händer på rasterna när det inte fungerar idag? Självklart måste man ta enkäter på allvar och om man får de svar man får går det inte att samtidigt vidta åtgärder som ytterligare förvärrar situationen för de elever som har det svårt. För oss är det svårt att förstå varför motionen i bifalls."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) till förmån för eget yrkande.

§80 Tillfälligt bygglov för uppställning av tre bostadspaviljonger i stadsd...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-09, dnr 387-124/2002.       Familjebostäder AB har ansökt hos stadsbyggnadskontoret om tillfälligt bygglov för uppställning av tre bostadspaviljonger på parkmark på Ramvägens östra sida i Gubbängen. Bostadspaviljongerna är avsedda att användas som evakueringsbostäder, då renoveringsarbeten ska utföras i Familjebostäders bostadsfastigheter utmed Cirkelvägen. Renoveringsarbetena beräknas kunna slutföras under 2003.

BESLUT

 1. Nämnden tillstyrker att Familjebostäder AB erhåller tidsbegränsat bygglov till och med 2003-12-31 för uppställning av tre bostadspaviljonger på parkmark öster om Ramvägen i stadsdelen Gubbängen enligt bifogade handlingar.

§81 Ansökan om bidrag för 2002 till utomstående organisationer inom äldre- ...

Stadsdelsnämnden beslutade den 20 februari 2001 om riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer inom äldre- och handikappomsorg i Farsta. Inom stadsdelen verksamma organisationer har anmodats inkomma med ansökan senast den 4 mars 2002. Sammanlagt sexton ansökningar har inkommit och redovisas i bilagd sammanställning. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-05, dnr 671-150/2002.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade att Farsta strands förtroenderåd skulle beviljas bidrag om 4 000 kronor så snart de visat sig uppfylla villkoren och inkommit med en komplett ansökan.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att bevilja bidrag till organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorg i Farsta med sammanlagt 165 000 kronor i enlighet med förvaltningens förslag.
 2. Nämnden beslutar att beslut om bidrag till frivilliginsatser för ansökningar av särskild karaktär inom ramen för totalt 15 000 kronor delegeras till förvaltningen.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Stadsdelsnämnden beslutar i huvudsak i enlighet med förvaltningens förslag
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att Centrumkyrkan får 30 000 kr. i bidrag

samt att därutöver anföra:

Vänsterpartiet ökar på bidraget till Centrumkyrkan med 20 000 kronor så att kyrkan får 30 000 kronor i bidrag för sin viktiga verksamhet. Helst skulle vi vilja yrka bifall till den summa som Centrumkyrkan begär men vi inser att de pengarna inte finns. Dock menar vi att 10 000 är alldeles för lite. Centrumkyrkan vänder sig till uteliggare, missbrukare, psykiskt sköra människor samt "vanliga" farstabor som vill ha någon att tala med. Vi menar att verksamheten är oerhört viktig och att Centrumkyrkan här tar ansvar för verksamhet som stadsdelsnämnden borde sköta i egen regi."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) till förmån för eget yrkande.

§82 Medverkan i projektet "Resursutbyte" inom EU:s gemenskapsinitiativ Equal

Den 15 november 2001 beviljades Farsta stadsdelsförvaltning, Farsta arbetsförmedling, socialtjänstförvaltningen i Stockholm och företaget Bruk Millennium AB medel från ESF-rådet för att etablera ett utvecklingspartnerskap och bygga upp ett transnationellt samarbete kring utvecklingsprojektet "Resursutbyte". Syftet med projektet är att hitta nya vägar för att förkorta tiden mellan permanent uppehållstillstånd och ekonomiskt oberoende för målgruppen invandrare/flyktingar. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-09, dnr 510-151/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens medverkan i utvecklingspartnerskapet för Equalprojektet "Resursutbyte".

§83 Redovisning av projektet "Analys och kompetensutveckling i omsorg om fu...

Alla stadsdelar inom Stockholms stad har gemensamt med socialtjänstförvaltningen arbetat fram ett projekt för analys och kompetensutveckling av anställda inom handikappomsorgen i staden. Pengar har sökts och beviljats via Växtkraft Mål 3, ett program initierat av Europeiska socialfonden (ESF), och ska leda till att såväl individer som företag utvecklas genom kompetensutveckling. Projektet startades i januari 2002 och den första fasen med den inledande analysen beräknas vara färdig i augusti 2003. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-08, dnr 520-152/2002, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

§84 Anmälan av kvalitetsrevision av gruppboendet Veckobo hösten 2001

Gruppboendet Veckobo anbudsupphandlades under våren 1999 och drivs sedan den 7 juni 1999 på entreprenad av Stiftelsen Stora Sköndal. Enligt driftavtalet ska entreprenören svara för externa kvalitetsrevisioner av verksamheten. En kvalitetsrevision genomfördes under hösten 2001. Revisionen var indelad i de tre huvudområdena observation, granskning av omvårdnadsjournaler och dokument samt intervju med anhöriga. Dokumentationen finns redovisad i bilaga. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-03, dnr 530-153/2002, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner föreliggande kvalitetsrevision och lägger den till handlingarna.

§85 Redovisning av enkät om utemiljön i Farsta stadsdelsområde

Under senhösten 2001 genomförde stadsdelsförvaltningen en enkätundersökning i syfte att ta reda på vad invånarna tycker om skötseln av gator och parker inom området. Enkäten skickades till 500 personer inom stadsdelsområdet, 307 svarade. Enkätsvaren utgör en viktig del i prioriteringsarbetet inför en kommande planerad upphandling. Enkäten redovisas i bilaga. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-09, dnr 340-154/2002, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

§86 Tjänsteresa till USA för lärare vid Hökarängsskolan

§87 PM om skriftliga omdömen i skolorna

Förelåg promemoria från avdelningen för förskola, skola, fritid, dnr 420-102/2002.                       Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 februari 2002 uttryckte den borgerliga majoriteten i skrivelse önskemål om en redogörelse av hur föräldrarnas möjlighet att få skriftliga omdömen om sina barn används i staddelsområdets skolor. Fyra frågor ställdes i skrivelsen. I promemorian redovisas svaren på frågorna, skola för skola.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att tillse att skolorna aktivt erbjuder föräldrarna skriftliga omdömen om sina barn.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) till förmån för eget yrkande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Ola Karlsson m fl (v) till förmån för eget yrkande.

§88 PM - Anmälan av beslut om kompletterande avtal avseende driften av Edö ...

Efter genomförd ombyggnation har antalet platser vid ålderdomshemmet, Edö servicehus, utökats med en och antalet platser inom gruppboendena för dementa utökats med två. Stadsdelsnämnden har därför träffat kompletterande avtal med entreprenören Rosengården i Hägersten AB rörande dessa platser. I samma avtal har också överenskommits att det ansvar som åvilar medicinskt ansvarig sjuksköteraka (MAS) övergår till entreprenören. Förelåg promemoria från sektionen för administration och upphandling 2002-04-02, dnr 125-276/2001.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§89 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet förvaltningens inköp av sängar, sänglyftar, larmanläggning och datautrustning under februari och mars 2002, dnr 120-97/2001.

BESLUT

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§90 TILLÄGGSÄRENDE - Förslag till sammanträdestider för andra halvåret 2002...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-16, med förslag till sammanträdestider för Farsta stadsdelsnämnd andra halvåret 2002.

BESLUT

 1. Nämnden sammanträder tisdagen den 27 augusti kl. 19.00.
 2. Nämnden beslutar senare i vår om resterande sammanträdestider.

§91 Information och frågor från nämnden

Vice ordföranden Tomas Rudin (s) väckte en fråga om den deklarationsservice i form av inlämningslåda, som tidigare tillhandahölls av medborgarkontoret. Frågan gällde om det idag finns motsvarande service inom stadsdelsområdet.                                                                    Förvaltningen svarade att denna form av service för närvarande saknas och att frågan om ett återinförande av möjligheten till inlämning kommer att undersökas.

Tjänstgörande ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) väckte en fråga gällande skötseln av omgivningarna runt Magelungens stränder vid Farsta strand. Frågan gällde i vad mån förvaltningen åtgärdat den skrivelse som för två år sedan inlämnades av frågeställaren rörande naturen i Farsta strand.

§92 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel upplyste om att tidplanen gällande valfrihet för de särskilda boendena kommer att följas. Beslut om ny tidplan fattas efter höstens val.

Stadsdelsdirektören meddelade vidare att en viss höjning av förskoleschablonen aviserats. Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan i juni och schablonen tillämpas från och med höstterminen.

§93 Övriga frågor

Fyra skrivelser med synpunkter på ärende 5, Yttrande över "Vision för Söderort", anmäldes och bifogas ärendet i enlighet med nämndens beslut (§ 75).

Vice ordföranden Tomas Rudin (s) anmälde skrivelsen "Rädda Magelungen, utveckla vår närmiljö!" till förvaltningen för beredning och senare behandling i presidiet. Bilaga A.                                           En kortare diskussion om Ekoparken vidtog.

§94 TILLÄGGSÄRENDE - Utbetalning av ersättning

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-22.                                                   Staden genom Söderleds stadsdelsnämnd, sedermera Farsta stadsdelsnämnd, upplät under tiden den 1 juni 1993 t o m den 30 juni 1998 till Handelsbolaget M & B Nyblad, nedan kallat bolaget, en restauranglokal i servicehuset Postiljonen i Enskede. Med giltighet från och med den 1 juli 1995 ingicks mellan staden och bolaget ett leveransavtal avseende mat och råvaror till boende och anhöriga vid servicehuset, gruppboenden och ålderdomshem vid Postiljonens servicehus. Båda avtalen har upphört att gälla. Bolaget har stämt staden och yrkat ersättning enligt hyreslagen p g a avflyttningen. Bolaget har därvid yrkat i första hand ett belopp om 1,7 Mkr och i andra hand 60 000 kronor. Parterna har nu träffat den uppgörelse som framgår av bilagda förlikningsavtal.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner förlikningsavtalet mellan Handelsbolaget M & B Nyblad och Farsta stadsdelsnämnd.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 95-98