Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-05-28

Sammanträde 2002-05-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Närpolischef Joakim Granstedt informerar om söderortspolisens medborgarenkät om trygghet i Läs mer... söderort.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Yttrande över revisorernas årsrapport för Farsta stadsdelsnämnd 2001

Dnr: 124-150/2002

Revisionskontoret, revisorsgrupp 4, har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd årsrapport över genomförd revision av verksamheten för 2001.
I årsrapporten konstateras sammanfattningsvis att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat och nämndens system för intern kontroll under året är tillfredsställande samt att bokslut och räkenskaper för 2001 är rättvisande. Revisorerna rekommenderar dock vissa förbättringsåtgärder, bland annat vad avser hantering av privata medel och IT-säkerheten.


Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

4 Yttrande över motion om förebyggande åtgärder mot ungdomskriminalitet

Dnr: 510-161/2002

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnderna Farsta, Kista och Norrmalm samt socialtjänstnämnden och stadsledningskontoret remitterat motion från socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen om förebyggande åtgärder mot ungdomskriminalitet. Motionen omfattar sex punkter, bland annat förslag om att lokala ungdomscentra inrättas i alla stadsdelar, upprättande av krishanteringsplaner och inrättande av öppna fritidsverksamheter och träffpunkter i alla stadsdelar.

Handläggare: Gillis Hammar, 08-508 18 148

5 Slutlig utanordnare 2002

Dnr: 120-175/2002

Enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning 3 kapitlet 6 § ska nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. I regel ska nämnd utse förvaltningschefen till utanordnare. Utanordnaren ska utse lämpligt antal namngivna ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren.
I ärendet lämnas förslag till utanordnare och ställföreträdande utanordnare för 2002.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

6 PM - Ansökan från två doktorander vid Karolinska Institutet om att få utföra en test vid åtta av stadsdelens förskolor

Dnr: 411-170/2002

Avdelningen för förskola, skola och fritid har i samråd med rektorerna i stadsdelsområdet beslutat att två doktorander vid Karolinska Institutets fyraåriga logopedutbildning får tillstånd att genomföra en anonym test vid åtta av stadsdelsområdets förskolor. Undersökningens syfte är att testa ett svenskt bedömningsmaterial för ordmobiliseringsförmåga på barn i åldern 5½-6 år. Med hjälp av testresultatet går det att med större säkerhet värdera graden av risk för utvecklande av dyslexi.

Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

7 Förslag till sammanträdestider för andra halvåret 2002 - Farsta stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden beslutade den 23 april att andra halvåret inleds med ett sammanträde den 27 augusti. Förslag till höstens övriga sammanträdestider lämnas i ärendet.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

8 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per april 2002

Preliminär redovisning av budgetläget inom förvaltningen vid april månads utgång.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

9 Anmälan av inköp

Dnr: 120-155/2002

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet förvaltningens inköp av bland annat datautrustning och företagshälsovård.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

10 Information och frågor från nämnden

11 Stadsdelsdirektörens information

12 Övriga frågor


Sluten del av sammanträdet

Ärenden:
1. Yttrande till Stockholms tingsrätt
över ansökan om adoption enligt 4 kap
10 § föräldrabalken

§99 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg tjänstgörande ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) justera protokollet 2002-06-04.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2002-04-23.

§100 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§101 Yttrande över revisorernas årsrapport för Farsta stadsdelsnämnd 2001

Revisionskontoret, revisorsgrupp 4, har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd årsrapport över genomförd revision av verksamheten för 2001. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-13, dnr 124-150/2002, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden överlämnar och åberopar, som sitt yttrande till revisionskontoret över årsrapporten för 2001, stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§102 Yttrande över motion om förebyggande åtgärder mot ungdomskriminalitet

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnderna Farsta, Kista och Norrmalm samt socialtjänstnämnden och stadsledningskontoret remitterat motion från socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen om förebyggande åtgärder mot ungdomskriminalitet. Motionen omfattar sex punkter, bland annat förslag om att lokala ungdomscentra inrättas i alla stadsdelar och att krishanteringsplaner upprättas. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-13, dnr 510-161/2002, i ärendet.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att nämnden som sitt yttrande till kommunstyrelsen skulle överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Lennart Mehlberg m fl (s), ledamoten Ola Karlsson m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) yrkade att förvaltningens tjänsteutlåtande skulle överlämnas utan eget ställningstagande.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens förslag samt anför därutöver följande.

I det brottsförebyggande arbetet med barn och unga måste tyngdpunkten ligga hos familjen. Normöverföring från vuxna till barn är en förutsättning för spridandet av grundläggande värderingar. Det största ansvaret för att denna normöverföring verkligen sker ligger hos familjen. Föräldrarna är samhällets bästa brottsförebyggande resurs men också andra vuxna som barn och unga dagligen möter, t.ex. inom barnomsorg och skola är viktiga i detta sammanhang. Att barnen får handlingsmönster och uppfostras till ansvarstagande för sig själva och sina medmänniskor är av största vikt när det gäller att förebygga brott. Här har skolan ett betydande ansvar. Det är ofta i skolan som konflikterna under uppväxtåren ställs på sin spets, och barnen måste i skolan få lära sig att grundläggande normer upprätthålls och gäller för alla.

Det brottsförebyggande arbetet bör således ha sin tyngdpunkt på insatser som stärker familjens egen förmåga att klara normöverföring och uppfostran. Att barnomsorgen, skolan och socialtjänsten härvid har en roll att spela är uppenbart. Det behövs också ett tätare samarbete med andra instanser, t.ex. barnpsykiatrin, när barn begår brott. Syftet med insatserna skall vara att så tidigt som möjligt tillrättaföra barnet och erbjuda barnet goda levnadsvillkor samtidigt som det förhindras att enstaka lagöverträdelser övergår till en livsstilskriminalitet.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Lennart Mehlberg m fl (s), ledamoten Ola Karlsson m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) till förmån för eget yrkande.

§103 Slutlig utanordnare 2002

Enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning 3 kapitlet 6 § ska nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. I regel ska nämnd utse förvaltningschefen till utanordnare. Utanordnaren ska utse lämpligt antal namngivna ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-14, dnr 120-175/2002.

BESLUT

 1. Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel utses till utanordnare för utbetalning av pengar inom Farsta stadsdelsförvaltning.
 2. Följande personer anmäls som ställföreträdande utanordnare, var för sig, inom Farsta stadsdelsförvaltning:

Marianne Andersson, ekonomichef

Margoth Carlsson, redovisningssekreterare

Solveig Ekstig, budgetsekreterare

Marie Sollander, budgetsekreterare

Peter Ravström, redovisningscontroller

Noureddine Chatti, budgetsekreterare

Ann-Katrin Magnusson, i system DORIS

Solveig Hagberg, i system DORIS

Yvonne Bruman, i system DORIS

Ruth Nilsson, i system DORIS

§104 PM - Ansökan från två doktorander vid Karolinska Institutet om att få u...

Avdelningen för förskola, skola och fritid har i samråd med rektorerna i stadsdelsområdet beslutat att två doktorander vid Karolinska Institutets fyraåriga logopedutbildning får tillstånd att genomföra en anonym test vid åtta av stadsdelsområdets förskolor. Undersökningens syfte är att testa ett svenskt bedömningsmaterial för ordmobiliseringsförmåga på barn i åldern 5½-6 år. Med hjälp av testresultatet går det att med större säkerhet värdera risken för utvecklande av dyslexi. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria 2002-04-19, dnr 411-170/2002.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§105 Förslag till sammanträdestider för andra halvåret 2002 - Farsta stadsde...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-17.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att under andra halvåret 2002 sammanträda
 2. Tisdagen den 27 augusti

  Onsdagen den 25 september

  Onsdagen den 23 oktober

  Tisdagen den 26 november

  Måndagen den 16 december

 3. Nämnden beslutar att samtliga sammanträden börjar kl 18.00 med möjlighet till frågor från och information till allmänheten.

    3.   Nämnden beslutar att beslutssammanträdena börjar kl 19.00.

 

 

 

§106 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per april 2002

Förelåg budget- och redovisningsenhetens sammanställning över förvaltningens budget vid utgången av april månad 2002.

BESLUT

 1. Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

§107 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet förvaltningens inköp av bland annat datautrustning och företagshälsovård under våren 2002, dnr 120-155/2002.

BESLUT

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§108 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Agnes Thörnblom (mp) gjorde sig till språkrör för en skrivelse ställd till nämnden från Fagersjö Byalags historiegrupp om ett framtida kulturcentrum på Farsta Gård.

Förvaltningen bereder frågan som ett ärende för senare behandling i nämnden.

§109 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel presenterade Pia Stefanik, som från den 1 juni 2002 tjänstgör som koordinator i det lokala brottsförebyggande rådet.

Pia Stefanik höll ett anförande om sitt arbete i rådet. Det som för närvarande prioriteras högst är ungdomskriminaliteten, särskilt den med rasistiska inslag. En gruppering av nazister har fått fäste i Sköndal, ett faktum som lyfts fram och uppmärksammats i rådet. Insatserna mot ungdomskriminaliteten samordnas bland annat med hjälp av experter med praktisk erfarenhet av dessa frågor och genom samarbete med SÄPO.

Anförandet utmynnade i en dialog med nämnden.

Nämnden kommer att hållas informerad om den senaste utvecklingen gällande ovan nämnda grupper och om vilka åtgärder som vidtas från rådet.

§110 Övriga frågor

Ledamoten Ola Karlsson m fl (v) anmälde en skrivelse angående Återbruket 9 Liv för förvaltningens beredning. Till skrivelsen anslöt sig tjänstgörande ordföranden Tomas Rudin m fl (s) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp).

Ledamoten Inga-Lill Persson (fp) anmälde en skrivelse angående nedskärningar inom skolan. Nämnden enades om att ärendet inledningsvis bereds av förvaltningen genom en muntlig lägesbeskrivning med en faktasammanställning vid nämndens sammanträde den 11 juni.

 

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 111-113