Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-06-11

Sammanträde 2002-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Yttrande över förslag om försäkringsskydd för värdeföremål för boende i särskilda boendeformer - remiss

Dnr: 530-145/2002

Kommunstyrelsen har till Farsta stadsdelsnämnd med flera för yttrande remitterat förslag i rubricerat ärende.
Förslaget har tillkommit med anledning av att personer som bor i äldreboende har ett försämrat försäkringsskydd jämfört med boende i eget hem med hemförsäkring. För närvarande går det inte att teckna en försäkring som ersätter värdeföremål som förkommit eller stulits hos personer som bor i särskilt boende. Det bristande försäkringsskyddet har länge varit ett problem för boende i särskilda boendeformer, för vilka staden är huvudman. Stadsledningskontoret föreslår därför att en upphandling av försäkringsskydd genomförs.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

4 Angående fortsatt projektering av äldreboende i kvarteret Gåsö 2, Farsta strand

Dnr: 530-181/2002

Sedan år 2000 har projektering pågått av ett nytt äldreboende med 65-70 lägenheter ovanpå tunnelbanestationen i Farsta strand. Då det nu framkommit att det kan finnas risk för att äldreboendet inte kan utnyttjas till fullo och att ett överskott av platser skulle kunna uppstå totalt sett, föreslås att stadsdelsnämnden sanktionerar att projekteringen avbryts och att tecknande av avtal om framtida förhyrning får anstå i avvaktan på att stadens äldreberedning presenterar sin långsiktiga behovsanalys. Ett ingående av avtal idag skulle innebära en avsevärd ekonomisk risk och en stor osäkerhet beträffande efterfrågan på platser.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

5 Plan för avveckling av servicehuslägenheter vid servicehuset Postiljonen

Dnr: 530-302/2001

I oktober 2001 beslutade stadsdelsnämnden att föreslå en avveckling av servicehuslägenheter vid servicehuset Postiljonen för omdisponering till
annat boende samt att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen biföll nämndens förslag den 20 mars 2002. I april 2002 hölls överläggningar mellan stadsdelsförvaltningen, FB Servicehus AB och AB Familjebostäder. vilket resulterade i ett beslut om att AB Familjebostäder formellt övertar ansvaret för servicehuslägenheterna den 1 juli 2002. Alla berörda boende kommer att få ett nytt biståndsbeslut. De som önskar och kan, får bo kvar med förstahandskontrakt, och vid behov, öppen hemtjänst. Avvecklingen beräknas pågå fram till och med våren 2003.Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

6 Ansökan om bidrag för 2002 till utomstående organisation inom äldre- och handikappomsorgen i Farsta

Dnr: 671-176/2002

Farsta Strands Förtroenderåd har inkommit med en förnyad ansökan, kompletterad med vad som saknades vid första ansökningstillfället, och har därmed visat sig uppfylla villkoren för vad som anges i riktlinjerna för bidrag till utomstående organisationer inom äldre- och handikappomsorg.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

7 Ansökan om bidrag för 2002 till RSMH - S.O.S.

Dnr: 671-131/2002

Från RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, har inkommit ansökan om verksamhetsbidrag för 2002. RSMH är ett politiskt och religiöst neutralt förbund, som vänder sig till psykiskt sköra och socialt isolerade människor. S.O.S., söder om söder, är en lokalförening i Gubbängen med Farsta stadsdelsområde som huvudsakligt upptagningsområde. Den främsta satsningen består av konstnärligt skapande verksamhet. RSMH, söder om söder, utgör ett komplement till stadsdelsförvaltningens verksamheter.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

8 PM angående slutbetygsstatistik för skolår 9, Farsta skolor

Dnr: 420-186/2002

Utrednings- och statistikkontoret (USK) har i uppdrag av utbildningsförvaltningen att sammanställa betygsstatistik och resultat från de nationella ämnesproven för skolår 9 i stadens kommunala och fristående skolor. På nationell nivå är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som samlar in och tar fram betygsstatistik för hela rikets kommunala och fristående skolor. Med anledning av att det visat sig finnas skillnader mellan Skolverkets statistik och stadens egen när det gäller slutbetyg, har utbildningsförvaltningen analyserat dessa skillnader i ett tjänsteutlåtande daterat 2002-04-02.
I promemorian lämnar stadsdelsförvaltningen synpunkter på tjänsteutlåtandet.

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

9 Förteckning över aktuella projekt gällande stadsmiljön inom Farsta stadsdelsområde - maj 2002

Dnr: 340-191/2002

En översiktlig anmälan av aktuella projekt som tar fasta på den fysiska miljön inom Farsta stadsdelsområde. I förteckningen upptas belysnings-, park-, gatu- och bostadsprojekt samt tillgänglighetsåtgärder och övriga projekt med angivande av åtgärd och kommentarer för varje projekt.

Handläggare: Jan Ekman och Gunnar Ferdman, 08-508 18 033, 18 161

10 TILLÄGGSÄRENDE - Slutlig utanordnare 2002

Dnr: 120-175/2002

Enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning 3 kapitlet 6 § ska nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. I regel ska nämnd utse förvaltningschefen till utanordnare. Utanordnaren ska utse lämpligt antal namngivna ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

11 TILLÄGGSÄRENDE - Utseende av ombud

Enligt 5 § reglemente för stadsdelsnämnderna äger stadsdelsnämnden rätt att utse ombud att föra stadens talan i alla mål och ärenden inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.
I särskilt ärende har nämnden utfärdat rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning. Vid sidan av denna rättegångsfullmakt är det nödvändigt för en snabb och effektiv handläggning att stadsdelsdirektören äger rätt att företräda nämnden i förhållande till andra myndigheter och enskilda.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

12 Information och frågor från nämnden

13 Stadsdelsdirektörens information

14 Övriga frågor


Sluten del av sammanträdet

Ärenden:
1. Utbetalning av avgångsvederlag
2. Anbudsunderlag för upphandling av
driften av Fagersjö kvartersgård samt
Sköndals fritidsgård och parkleken
Håven
3. Gemensam upphandling av ramavtal
avseende utredningstjänster inom
området för individ- och familjeomsorg

§114 Val av justerare. Tid för protokollsjustering

Nämnden utsåg ordföranden Birgitta Holm (m) att jämte ledamoten Lennart Mehlberg (s) justera protokollet 2002-06-19.

Nämnden hälsade Gillis Hammar välkommen som tillförordnad stadsdelsdirektör och önskade honom framgång i arbetet.

§115 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§116 Yttrande över förslag om försäkringsskydd för värdeföremål för boende i...

Kommunstyrelsen har till Farsta stadsdelsnämnd för yttrande remitterat förslag i rubricerat ärende. Förslaget har tillkommit med anledning av att personer som bor i äldreboende behöver ett förbättrat försäkringsskydd. Stadsledningskontoret föreslår att en upphandling av försäkringsskydd genomförs. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-23, dnr 530-145/2002, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§117 Angående fortsatt projektering av äldreboende i kvarteret Gåsö 2, Farst...

Sedan år 2000 har projektering pågått av ett nytt äldreboende med 65-70 lägenheter ovanpå tunnelbanestationen i Farsta strand. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-28, dnr 530-181/2002, med förslag om hantering av den fortsatta projekteringen.

Ordföranden Birgitta Holm m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Ola Karlsson m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Birgitta Holm m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fullfölja projekteringen av äldreboendet i kvarteret Gåsö 2, Farsta strand.
 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka om intresse finns från privata företag att driva äldreboendet och även intresse att ta över projekteringen.
 3. Nämnden anför därutöver följande

Behovet av äldreomsorg i Stockholms stad är generellt stort. Den senaste kartläggningen visar på att ett stort antal människor önskar äldreboenden i staden. De närmaste åren kommer vi att få en ökning av antalet personer över 85 år, vilket är den grupp som dominerar i äldreboenden. På ytterligare några års sikt vet vi också att antalet äldre kommer att öka kraftigt och därmed kommer även behovet av äldreomsorg att öka.

Den nuvarande majoriteten i Stockholms stad har beslutat om ett ambitiöst program för utbyggnad av äldreboenden, där varje stadsdel måste ta ansvar för behoven över hela staden. Vid årsskiftet 2004 planerar dessutom Stockholms stad att gå vidare och införa ett kundvalssystem inom särskilda boenden för äldre. Syftet är att även ge de äldre brukarna i staden möjlighet att välja mellan olika boenden för äldre. En valfrihetsmodell inom äldreomsorgen förutsätter dock en mångfald av entreprenörer. Det vore därför av värde om vi redan i ett tidigare skede kunde erbjuda entreprenörer att vara med från början och forma sitt eget äldreboende.                                                                                                               Det är mot bakgrund av detta som vi avvaktar att teckna avtal om framtida förhyrning. Vi vill dessutom avvakta resultatet av stadens äldreberednings långsiktiga behovsanalys.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Ola Karlsson m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) till förmån för eget yrkande.

§118 Plan för avveckling av servicehuslägenheter vid servicehuset Postiljonen

I april 2002 hölls överläggningar mellan stadsdelsförvaltningen, FB Servicehus AB och AB Familjebostäder, vilket resulterade i ett beslut om att AB Familjebostäder formellt övertar ansvaret för servicehuslägenheterna den 1 juli 2002. Avvecklingen beräknas pågå fram till och med våren 2003. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-28, dnr 530-302/2002

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till plan för avveckling av 83 servicehuslägenheter vid servicehuset Postiljonen för omdisponering till annat boende.

§119 Ansökan om bidrag för 2002 till utomstående organisation inom äldre- oc...

Farsta Strands Förtroenderåd har inkommit med en förnyad ansökan, kompletterad med vad som saknades vid första ansökningstillfället, och har därmed visat sig uppfylla villkoren för vad som anges i riktlinjerna för bidrag till utomstående organisationer inom äldre- och handikappomsorgen i Farsta. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-23, dnr 671-176/2002.

BESLUT

 1. Nämnden beviljar bidrag till Farsta Strands Förtroenderåd med 6 000 kronor för 2002.

§120 Ansökan om bidrag för 2002 till RSMH - S.O.S.

Från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) har inkommit ansökan om verksamhetsbidrag för 2002. RSMH är ett politiskt och religiöst neutralt förbund, som vänder sig till psykiskt sköra och socialt isolerade människor. S.O.S., söder om söder, är en lokalförening i Gubbängen med Farsta stadsdelsområde som huvudsakligt upptagningsområde. Förelåg tadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-28, dnr 671-131/2002.

BESLUT

 1. Nämnden beviljar verksamhetsbidrag till RSMH med 20 000 kronor för 2002.

§121 PM angående slutbetygsstatistik för skolår 9, Farsta skolor

Utrednings- och statistikkontoret (USK) har i uppdrag av utbildningsförvaltningen att sammanställa betygsstatistik och resultat från de nationella ämnesproven för skolår 9 i stadens kommunala och fristående skolor. På nationell nivå är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som samlar in uppgifter och tar fram betygsstatistik för hela riket. Med anledning av att det visat sig finnas skillnader mellan Skolverkets statistik och stadens när det gäller slutbetyg, har utbildningsförvaltningen analyserat dessa skillnader. Förelåg promemoria från avdelningen för förskola, skola och fritid 2002-05-13, dnr 420-186/2002, med synpunkter på analysen.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§122 Förteckning över aktuella projekt gällande stadsmiljön inom Farsta stad...

Förelåg förteckning från sektionen för teknik och miljö 2002-05-28, dnr 340-191/2002, över pågående projekt, företrädesvis i gatu- och fastighetsnämndens regi, med anknytning till den fysiska miljön inom stadsdelsområdet.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anslöt sig.

BESLUT

 1. Nämnden förutsätter att förvaltningen, för undvikande av missförstånd, i tjänsteutlåtanden, promemorior och andra anmälningsärenden redovisar innehållet på ett tydligt sätt i rubriksättning och på föredragningslista.
 2. Nämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Särskilt uttalande, till vilket ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anslöt sig, anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande.

"Flera planerade bostadsbyggnadsprojekt i Farsta står stilla pga pågående handläggning från stadsbyggnadskontorets sida. Vi uppmanar berörda förvaltningar, så även vår egen i Farsta, att söka alla möjligheter att öka hastigheten i handläggningen av ärendena. Bostadsbristen är akut i Stockholm och staden bör nu göra allt för att skapa nya bostäder. Förutom de pågående detaljplaneärendena kan flera nya platser prövas för bostadsbyggande. Nämnden har anvisat ett flertal sådana som nu kunde föras fram på nytt för prövning."

§123 TILLÄGGSÄRENDE - Slutlig utanordnare 2002

Enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning 3 kapitlet 6 § ska nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. I regel ska nämnd utse förvaltningschefen till utanordnare. Utanordnaren ska utse lämpligt antal namngivna ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren. Förelåg stadsdels-förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-06-11, dnr 120-175/2002.

BESLUT

 1. T.f. stadsdelsdirektör Gillis Hammar utses till utanordnare för utbetalning av pengar inom Farsta stadsdelsförvaltning.
 2. Följande personer anmäls som ställföreträdande utanordnare, var för sig, inom Farsta stadsdelsförvaltning:

Marianne Andersson, ekonomichef

Margoth Carlsson, redovisningssekreterare

Solveig Ekstig, budgetsekreterare

Marie Sollander, budgetsekreterare

Peter Ravström, redovisningscontroller

Noureddine Chatti, budgetsekreterare

Ann-Katrin Magnusson, i system DORIS

Solveig Hagberg, i system DORIS

Yvonne Bruman, i system DORIS

Ruth Nilsson, i system DORIS

§124 TILLÄGGSÄRENDE - Utseende av ombud

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-06-10 med förslag om att utse ombud enligt 5 § reglemente för stadsdelsnämnderna.

BESLUT

 1. Nämnden befullmäktigar t.f. stadsdelsdirektör Gillis Hammar att själv eller genom honom befullmäktigat ombud föra nämndens talan i mål och ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde samt rätt att uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar.
 2. Beslutet gäller från och med den 12 juni 2002 och tills vidare.                                                
 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§125 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Ola Karlsson (v) väckte en fråga med anknytning till den förteckning över stadsmiljöprojekt som anmälts till nämnden vid dagens sammanträde. Frågan gällde om nämnden kommer att kunna ta ställning till etableringen av ett tyskt lågprisvaruhus med livsmedelsinriktning på Fagersjö bollplan och i vilken omfattning klubbidrotten i området kommer att bli lidande som en följd av detta.                                                                                                                          Förvaltningen återkommer med information i ärendet.

§126 Stadsdelsdirektörens information

T.f. stadsdelsdirektör Gillis Hammar besvarade tidigare ställda frågor gällande verksamheten vid Återbruket 9 Liv.

§127 Övriga frågor

Ordföranden och vice ordföranden tackade förvaltningen för väl utfört arbete under det första halvåret och tillönskade alla närvarande en trevlig sommar.

 

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 128-130