Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-08-27

Sammanträde 2002-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Delårsrapport med kvartalsrapport 2 för år 2002

Dnr: 103-219/2002

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

REMISSER/YTTRANDEN

4 Yttrande över SL:s förslag till utbudsplan för 2003 samt inriktning 2004-2005

Dnr: 346-190/2002

Stockholms gatu- och fastighetskontor har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd SL:s förslag till "Utbudsplan för 2003 samt inriktning 2004-2005 för buss och lokaltåg i centrala trafikregionen".Till utbudsplanen är fogat tre dokument; Uppföljning av Strategisk plan 2001- sammanfattning, Resande och kvalitet år 2001 samt Program för ett hållbart resande med SL (juni 2001).
Stadsdelsförvaltningen framhåller som tidigare år främst behovet av vissa bussförbindelser som idag saknas eller ses som otillräckliga.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

5 Yttrande över reviderat handikapprogram för Stockholms läns landsting

Dnr: 520-172/2002

Stockholms läns landstings nu gällande handikapprogram ska revideras. FN:s standardregler, FN:s barnkonvention samt den nationella handlingsplanen ligger till grund för revideringsarbetet.
I den breda remissbehandlingen ingår bland många andra, kommunerna i Stockholms län.
Stadsdelsförvaltningen har inga kommentarer till de allmänna principerna, men anser att de föreslagna åtgärderna bör kompletteras, bland annat när det gäller tillgänglighet till vården och ledsagning i sjukhusmiljö.

Handläggare: Bosse Dannert och Kerstin Forsén, 08-508 18 040, 19 421

6 Yttrande över ansökan om nytt serveringstillstånd för Markes Pizza, Sköndal

Dnr: 621-209/2002

Markes Pizza i Sköndal, med lunchservering som huvudsaklig inriktning, har hos socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet ansökt om serveringstillstånd kl. 11.00-22.00. Tillståndsenheten har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd ansökan. Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar och föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.


Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

7 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Edö servicehus

Dnr: 621-199/2002

Rosengården i Hägersten AB, som driver Edö servicehus på entreprenad, har hos socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet ansökt om serveringstillstånd för slutna sällskap till kl. 21.00.
Vid större högtider händer det att alkohol efterfrågas av de boende i samband med måltiderna.
Tillståndsenheten har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd ansökan. Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar och föreslår att nämnden tillstyrker ansökan.


Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

SEKRETESSÄRENDEN

8 Synpunkter/önskemål till gatu- och fastighetskontorets förslag till verksamhetsplan 2003

Dnr: 101-243/2002

Farsta stadsdelsnämnd har anmodats lämna synpunkter/önskemål inför gatu- och fastighetskontorets utarbetande av förslag till verksamhetsplan för 2003. Som underlag för stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande har använts den sammanställning av önskemål om åtgärder inom Farstaområdet som stadsdelsnämnden redovisade i samband med remissbehandlingen av gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan för 2002. Enligt gatu- och fastighetskontorets önskemål ska fortfarande aktuella förslag prioriteras efter angelägenhetsgrad, tillsammans med nya önskemål och ytterstadssatsningsprojekt, för vilka medel ej avsatts sedan tidigare.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

9 Avknoppning av förskolorna Brommö, Karamellen, Murgrönan, Skogsgläntan och Rödkinda

Dnr: 125-242/2002

I den av kommunfullmäktige antagna policyn för upphandling, konkurrens och valfrihet anges som definition på avknoppning: "När drift av stadens verksamhet övergår från staden till företag och anställd i staden därvid ingår som ägare".
Förskolecheferna vid förskolorna Brommö (Forshagagatan 24 A), Karamellen (Värmlandsvägen 267), Murgrönan (Farstavägen 183), Skogsgläntan (Farstavägen 120) och Rödkinda (Farstavägen 108) har gemensamt bildat bolaget Treklövern AB i syfte att avknoppa verksamheten från och med den 1 september 2002.

Handläggare: Birgitta Berg och Stefan Tengbom, 08-508 18 023, 18 162

10 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade - revideringar

Dnr: 520-244/2002

Samtliga stadsdelsnämnder har under februari och mars 2002 beslutat om förlängning av gällande "Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade". Förlängningen skall gälla från och med den 1 oktober 2002 till och med den 31 december 2003. I samband med ärendets behandling har tre vårdgivare begärt omförhandling av avtalet.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

11 Länsstyrelsens verksamhetsuppföljning vid särskilda boenden inom Farsta stadsdelsområde

Dnr: 530-245/2002

Länsstyrelsen i Stockholms län utövar tillsyn över bland annat äldreomsorgen i länet. "Operation äldreomsorg", som initierades 2001 av landshövdingen i Stockholms län, fortsätter enligt projektplaneringen under 2002. Under året utövas tillsynen över äldreomsorgen i Botkyrka, Haninge, Lidingö, Nynäshamn, Sigtuna och i Stockholms stadsdelsnämnder Farsta och Maria-Gamla stan. Tillsynen innebär att samtliga äldreboenden besvarar "Frågeformulär för tillsyn av särskilt boende enligt socialtjänstlagen". Under hösten kommer en fördjupad tillsyn av äldreomsorgen i Farsta stadsdelsområde att ske genom besök i ett par äldreboenden

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

12 Verksamhetsuppföljning 2001 vid Strandlidens gruppbostad och dagliga verksamhet samt analys enligt Växtkraft mål 3

Dnr: 520-246/2002

Strandlidens gruppbostad och dagliga verksamhet drivs sedan den 1 februari 2001 på entreprenad av Vårdföretaget Orkidén AB. Verksamheten omfattar de tre gruppbostäderna Ekliden, Strandvillan och Glava samt Skarpö dagliga verksamhet. Entreprenören har under 2001 genomfört en verksamhetsuppföljning vid respektive enhet, bland annat i form av en enkätundersökning riktad till de boendes företrädare (anhöriga eller gode män). Entreprenören har också tagit fram en handlingsplan i samband med projektansökan inom ramen för Europeiska socialfondens strukturfond Växtkraft mål 3. Handlingsplanen har utmynnat i rapporter på enheterna.

Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

13 Yttrande med anledning av Stadsarkivets inspektion

Dnr: 042-216/2002

Tillsynen över arkivbildningen i stadsdelsnämnderna utövas av Stadsarkivet, som verkställer kulturnämndens uppgifter som kommunal arkivmyndighet enligt arkivlagen.
Stadsarkivet genomförde den 26 april 2002 en inspektion av den centrala förvaltningen hos Farsta stadsdelsnämnd. I inspektionsrapporten framställer Stadsarkivet två yrkanden, som ska ha tillgodosetts senast i september 2002.
Yrkandena avser stadsdelsnämndens arkivorganisation och arkivbeskrivning, som ska överses och uppdateras.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

14 Redovisning av enkätundersökning inom det socialpsykiatriska boendestödet

Dnr: 510-230/2002

Boendestödsenheten inom socialpsykiatriska sektionen har för tredje året i rad genomfört en enkätundersökning riktad till samtliga personer som erhållit boendestöd. Enkäten har i år anpassats för att kunna användas som uppföljningsmetod till enhetens åtaganden. Boendestödets åtaganden och uppföljningsmetoder finns i sin helhet dokumenterade i boendestödets kvalitetsdokument.


Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

15 Anmälan av inköp

Dnr: 120-155/2002

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet förvaltningens inköp av bland annat kolloverksamhet och konsulttjänster.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

16 Information och frågor från nämnden

17 Stadsdelsdirektörens information

§131 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade pro...

Nämnden utsåg ordföranden Birgitta Holm (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2002-09-06.

Anmäldes justerade protokoll från sammanträdena 2002-05-28 och 2002-06-11.

§132 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

Ledamoten Tom Örjan Nilsson (m) anmälde en övrig fråga gällande en inkommen skrivelse från Skolverket.

§133 Delårsrapport med kvartalsrapport 2 för år 2002

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-15, dnr 103-219/2002, avseende delårsrapport med kvartalsrapport 2 för år 2002.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till det av ledamoten Inger Stark m fl (v) framlagda förslaget till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande, till vilket ledamoten Inger Stark m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anslöt sig.

Ledamoten Agnes Thörnblom (mp) yrkade bifall till det av ledamoten Inger Stark m fl (v) framlagda förslaget till beslut.

Ordföranden Birgitta Holm m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner föreliggande delårsrapport med kvartalsrapport 2.
 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för beställarstöd för skollokaler, 0,4 mkr.
 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för förprojektering av ombyggnad inom Farsta sjukhem (äldreomsorg), 0,2 mkr.
 4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering för omslutningsförändring inom handikappomsorgen avseende LASS med 1,5 mkr.
 5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v), vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

Att instämma i punkterna 1-4

Att begära hos kommunstyrelsen att få använda överskottet inom äldreomsorgen till att täcka underskottet för skolor och förskolor.

Att därutöver anföra:

Inom individ- och familjeomsorg, skola, förskola och fritid samt omsorg om funktionshindrade finns det underskott som sammantaget blir 8,8 miljoner kronor. Underskottet visar tydligt att pengarna inte räcker. Däremot finns ett överskott inom äldreomsorgen. Hur det kan komma sig har vi svårt att förstå. Beror det på att förvaltningen är oerhört restriktiv med biståndet till våra äldre eller finns det någon annan förklaring. Vi anser att det i ärendet borde ha funnits förklaringar till äldreomsorgens överskott.

Det är mycket oroväckande att skolorna återigen ska behöva spara. De senaste besparingsåtgärderna på våra skolor rörde enbart barn med särskilda behov. Det var personal på skolbarnsomsorgen, elevassistenter, svenska 2 lärare och skolpsykologer som försvann från skolorna. Det finns inget mer att spara på. Därför ser vi med oro på att det åter krävs besparingsåtgärder. Vi föreslår att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att få överföra överskottet inom äldreomsorg till skolor och förskolor så att besparingar kan undvikas."

Särskilt uttalande, till vilket ledamoten Inger Stark m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anslöt sig, anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Det är oroande att Farsta stadsdelsnämnd nu återigen går mot underskott i de prognoser som görs för helåret. Särskilt oroande är att nybesöken för försörjningsstöd har ökat.

De olika kommunala verksamheterna i Farsta har lidit svårt under de år som den borgerliga majoriteten styrt stadsdelen. Nedskärningar har drabbat viktiga verksamheter och behov har fått stå tillbaka för att möjliggöra skattesänkningar i kommunen.

Inför det val som nu står för dörren finns det skäl att framhålla några viktiga samband.

De sociala kostnaderna i stadsdelen är effekten av flera saker, men det är oomtvistligt så att de resurser vi satsar på våra unga får vi igen när de blir äldre. Omvänt leder nedskärningar av resurser till ökad risk för sociala problem och negativa effekter.

Nedskärningar som genomförts i Farsta under de senaste åren har haft en kraftig social obalans. De har drabbat de medborgare i Farsta som haft de största behoven. De har drabbat ungdomars sociala stöd på fritiden genom neddragningar i fritidsverksamheter och fältassistans. Flera verksamheter för psykiskt funktionshindrade har antingen helt lagts ned eller kraftigt skurits ned. Viktiga verksamheter för långtidsarbetslösa och socialt utsatta har lagts ned eller skurits ned. Resurser till kultur och en meningsfull fritid för såväl unga som äldre har dragits ned.

Vi är oroliga för att det är effekterna av just dessa skeva nedskärningar som nu gör att de sociala problemen ökar i Farsta. Den borgerliga majoriteten har i vart fall på intet sätt sökt möta problem eller förebygga den utveckling som vi nu ser. Tvärtom har en avskalning av de kommunala resurserna satts i första rummet för att möjliggöra skattesänkningar med ytterligare nedskärningar som följd.

En socialdemokratisk, vänsterpartistisk och miljöpartistisk politik hade inneburit en förstärkning av de sociala verksamheterna och en kraftfull satsning på våra barn och unga. Byter vi majoritet i nämnden efter höstens val står barnens och de ungas behov högst på vår prioriteringslista.

Förskolornas barngrupper bör vara mindre och fritidsverksamheten fylligare i såväl skolorna som på våra fritidsgårdar. Skolorna är i skriande behov av mer resurser. Det behövs betydligt fler vuxna i skolorna. Fler lärare, skolkuratorer och annan personal blir möjliga inom stadsdelens skolor om prioriteringarna av kommunens resurser bestäms av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister istället för moderater. Inför framtiden ställer vi socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister upp en politik som innebär 52 nya tjänster till skolorna samt 45 nya tjänster till förskolorna i Farsta.

En sådan satsning skulle ge möjligheter att höja kvaliteten, motverka segregationen och vända våra skolors utveckling till att bli positiva drivkrafter i våra stadsdelar. Vi vill att Farstas förskolor och skolor ska bli framgångsrika föredömen vad gäller barnens trivsel och deras resultat.

Fritidsgårdarna och kulturutbudet i Farsta ska också ges ökade resurser. Alla tillfällen som ges för att berika barn och ungas uppväxtvillkor i Farsta ska tas tillvara. Vi får det flerfaldigt igen. En sådan politik stärker våra unga och stärker därmed på sikt stadsdelen som helhet. Det blir bättre att växa upp i Farsta, bättre att bo i Farsta och roligare för oss alla att vistas och leva här.

Farstas barn och unga är värdefulla! Vi har råd att satsa på dem - vår framtid!"

§134 Yttrande över SL:s förslag till utbudsplan för 2003 samt inriktning 200...

Gatu- och fastighetskontoret har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd SL:s förslag till "Utbudsplan för 2003 samt inriktning 2004-2005 för buss och lokaltåg i Centrala trafikregionen". Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-24, dnr 346-190/2002, med förslag till remissvar.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket ledamoten Inger Stark m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anslöt sig.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till gatu- och fastighetskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande, till vilket ledamoten Inger Stark m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anslöt sig, anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Vi anser att stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande på ett bra sätt beskriver några av de viktigaste åtgärder som bör komma till utförande för medborgarna i Farsta.

Vi vill dock samtidigt framföra några ytterligare punkter som bör beaktas i SL:s fortsatta planering:

 • Stadsdelen Fagersjö skulle behöva en tåg- och bussförbindelse direkt till Farsta Strand som alltmer blivit en viktig knutpunkt för omstigning mellan T-banan och pendeltågen.
 • En Europahamn förlagd till Nynäshamn kan innebära behov av dubbelspår från Västerhaninge till Nynäshamn och att väg 73 i sin helhet får motorvägsstandard.
 • Bättre tillgänglighet på allmänna färdmedel i enlighet med riksdagens beslut 1999 över regeringens nationella handikapplan Från patient till medborgare. Detta krav kommer ytterligare att aktualiseras i anslutning till Europeiska Handikappåret 2003. Buss 184 som numera går till såväl Edö servicehus som Farsta sjukhem har redan avlastat resandet med färdtjänst men dessa bussar behöver prioriteras i samband med den fortsatta utbyggnaden av tillgänglig kollektivtrafik. Samtidigt behövs mera tystgående och miljövänliga fordon/tåg.
 • "Pensionärsbussarna", som finns inom gamla Söderleds stadsdelsnämndsområde, kan sannolikt - åtminstone övergångsvis - utvidga sina körsträckor till hela Farsta stadsdelsnämndsområde, för att avhjälpa bristerna för boende t.ex. på Molkomsbacken och Forshagagatan där många äldre m.fl. har problem med nivåskillnaden till/från Farsta Centrum och T-banan.
 • Planering för busslinje på Ågesta Broväg i anslutning till att det s.k. Larsbodafältet byggs ut med minst 300 lägenheter.
 • Fler busshållplatser och belysta vind- och regnskydd för buss 184, bl.a. på Ullerudsbacken 70 och 81-83."

§135 Yttrande över reviderat handikapprogram för Stockholms läns landsting

Stockholms läns landstings nu gällande handikapprogram ska revideras. FN:s standardregler, FN:s barnkonvention samt den nationella handlingsplanen ligger till grund för revideringsarbetet. Förslaget har för yttrande tillställts Farsta stadsdelsnämnd. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-06-17, dnr 520-172/2002, med förslag till yttrande.

BESLUT

 1. Nämnden överlämnar yttrandet som sitt eget.

§136 Yttrande över ansökan om nytt serveringstillstånd för Markes Pizza, Skö...

Markes Pizza i Sköndal, med lunchservering som huvudsaklig inriktning, har hos socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet ansökt om serveringstillstånd kl. 11.00-22.00. Tillståndsenheten har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd ansökan. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-09, dnr 621-209/2002, med förslag till svar på remissen.

BESLUT

 1. Nämnden överlämnar svaret på remissen som sitt eget.

§137 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Edö servicehus

Rosengården i Hägersten AB, som driver Edö servicehus på entreprenad, har hos socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet ansökt om serveringstillstånd för slutna sällskap till kl. 21.00. Tillståndsenheten har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd ansökan. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-06-14, dnr 621-199/2002, med förslag till svar på remissen.

BESLUT

 1. Nämnden överlämnar svaret på remissen som sitt eget.

§138 Synpunkter/önskemål till gatu- och fastighetskontorets förslag till ver...

Stadsdelsnämnden har anmodats lämna synpunkter/önskemål inför gatu- och fastighetskontorets utarbetande av förslag till verksamhetsplan för 2003. Som underlag för stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande har använts den sammanställning av önskemål om åtgärder inom Farstaområdet som stadsdelsnämnden redovisade i samband med remissbehandlingen av gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan för år 2002. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-24, dnr 101-243/2002.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt lade fram ett tilläggsförslag och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till det av ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) framlagda förslaget till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) yrkade bifall till det av ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) framlagda förslaget till beslut samt anslöt sig till det av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) anmälda särskilda uttalandet.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att till gatu- och fastighetsnämnden överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Nämnden gör följande tillägg till punkt 1.:                                                                                                                                               1. Trafiken på Sköndalsvägen har med åren blivit allt intensivare. Vägen är huvudgata och går tvärs genom Sköndal. Tre busslinjer samt nattbuss trafikerar den. Härtill kommer annan tung trafik, bl.a. varutransporter till Sköndals centrum. Under det senaste året har dessutom med ökande frekvens observerats grusbilar med eller utan last och långtradare med släp; i båda fallen med okänd destination. Längs Sköndalsvägen finns bl.a. två daghem och en stor lekplats. Vidare har Stiftelsen Stora Sköndal äldreboenden vid Sköndalsvägen. Från Sköndalsvägen går också smågator in till bostäderna. Sammantaget går alltså en omfattande trafik tvärs genom bostadsområdet och man kan konstatera att hastighetsbegränsningen till 30 km/tim vid daghem och lekplats inte respekteras. Därför behövs andra hastighetssänkande åtgärder. Ett genomfartsförbud bör också diskuteras. Behovet av förbud för stora fordon bör även övervägas.                                                                                                                             2. "Farsta handikappråds synpunkter på kommande insatser i den yttre miljön", bilaga 1 till denna paragraf.
 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande, till vilket ledamoten Inger Stark m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anslöt sig, anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Vi anser att stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande på ett bra sätt beskriver några av de viktigaste åtgärder som bör komma till utförande för medborgarna i Farsta.

Vi vill dock samtidigt framföra några ytterligare punkter som bör beaktas i GFK:s fortsatta planering:

 • Stadsdelen Fagersjö skulle behöva en tåg- och bussförbindelse direkt till Farsta Strand som alltmer blivit en viktig knutpunkt för omstigning mellan T-banan och pendeltågen.
 • Planering för busslinje på Ågesta Broväg i anslutning till att det s.k. Larsbodafältet byggs ut med minst 300 lägenheter. Trafiksäker genomfartsväg och korsningar till Ågesta Broväg.
 • Upprustning av sjön Magelungen och Forsån samt vård av tillhörande strand (se tidigare beslut).
 • Bättre väg och försök med husvagnscamping på Farstanäset.
 • Tillgänglighetsanpassa strandpromenaden vid Rödkinda/Ekshäradsgatan (se tidigare beslut).
 • Ökad tillgänglighet från Brunskogsbacken till Farsta Strands T-banestation genom ytterligare en allmän personhiss i anslutning till byggnation av bostäder ovanpå Konsumbutiken.
 • Fler busshållplatser med belysta vind- och regnskydd för buss 184, bl a.vid Ullerudsbacken 70 och 81-83.
 • Naturbad med brygga vid Edö servicehus (se tidigare beslut).
 • Fler cykelställ i Gubbängens centrum.
 • I övrigt hänvisar vi till vår tidigare inlämnade skrivelse angående Vision Söderort, där vi bl.a. förordar en utveckling av områdets grönområden."

§139 Avknoppning av förskolorna Brommö, Karamellen, Murgrönan, Skogsgläntan ...

Förskolecheferna vid förskolorna Brommö, Karamellen, Murgrönan, Skogsgläntan och Rödkinda har gemensamt bildat bolaget Treklövern AB i syfte att avknoppa verksamheten från och med den 1 september 2002. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-15, dnr 125-242/2002, med förslag om att avveckla berörda förskolor.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt lade fram ett tilläggsförslag, punkt 3., och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade i första hand att ärendet skulle bordläggas, i andra hand bifall till ett alternativt förslag till beslut.

Ledamoten Inger Stark m fl (v) yrkade i första hand att ärendet skulle bordläggas, i andra hand bifall till ett alternativt förslag till beslut.

Ledamoten Agnes Thörnblom yrkade att ärendet skulle överlämnas utan eget ställningstagande.

Vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) och ledamoten Inger Stark m fl (v) anmälde en protokollsanteckning.

Ordföranden ställde proposition på yrkandena om bordläggning och förklarade sig finna att beslut skulle fattas idag.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att avveckla förskolorna Brommö (Forshagagatan 24 A), Karamellen (Värmlandsvägen 267), Murgrönan (Farstavägen 183), Skogsgläntan (Farstavägen 120) och Rödkinda (Farstavägen 108) från och med den 1 september 2002, då verksamheterna avknoppas.
 2. Nämnden uppdrar åt avdelningschefen för skola-förskola-fritid att träffa överenskommelse med Treklövern AB angående övertagande av inventarier.
 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att aktivt informera föräldrar som söker barnomsorg om de olika barnomsorgsalternativen som finns i Farsta stadsdelsnämnd.
 4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att inte avveckla förskolorna Brommö, karamellen, Murgrönan, Skogsgläntan och Rödkinda. Vi säger därmed nej till avknoppningen.

samt att därutöver anföra:

Vänsterpartiet anser att våra förskolor ska finansieras och drivas i kommunal regi. Det är skattemedel som finansierar förskolorna och det är en självklarhet, menar vi, att de då även ska drivas i kommunal regi. Vid avknoppningar, konkurrensutsättningar och privatiseringar förloras den demokratiska insynen i verksamheten.

Vidare ser vi tydligt att resurser försvinner från övrig förskole- och skolverksamhet vid konkurrensutsättningar och avknoppningar. Barngrupperna är för stora och personaltätheten är för låg. Detta verkar alla partier vara överens om. Ska det bli möjligt att minska antalet barn i grupperna och öka personaltätheten måste det finnas tillräckliga resurser. Därför säger vänsterpartiet nej till avknoppningen av de fem förskolorna.

Till Västbodaskolan hör fem förskolor, de som nu är aktuella för avknoppning. Med andra ord blir det ingen kommunalt driven förskola kvar i området. Valfriheten försvinner alltså helt.

Innan avveckling av förskolorna kan ske måste den godkännas av Farsta Stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden. Vidare måste både miljöförvaltningen och brandmyndigheten godkänna lokalerna. Vi har svårt att se hur det ska kunna hinnas med på 4 dagar. Överhuvudtaget anser vi att det är oerhört märkligt att nämnden får ärendet för beslut 4 dagar innan det ska träda i kraft. Demokrati förutsätter faktiskt att det finns tid att sätta sig in i ett ärende, se alla konsekvenser och därefter fatta ett bra beslut. Den tiden har vi inte i nämnden, vare sig vi är för eller emot avknoppning."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat följande

Moderaterna har föresatt sig att avveckla eller privatisera all kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning. Denna politik får förödande konsekvenser för stadens möjligheter att i framtiden ha inflytande över de kommunalt finansierade verksamheterna. I förlängningen kommer denna politik leda till ökade kostnader för medborgarna då vinstintressen också ska finansieras via skattsedlar eller avgifter. Den vandring efter privatiseringsvägen som nu påbörjats i Farsta är farlig och bör avvisas.

Vi menar att de avknoppningar som nu föreslås är olämpliga då de riskerar att bli en del av ett moderat äventyrligt experiment. Våra barns förskolor är alltför viktiga för att utsättas för detta.

Att förslaget om att avknoppa förskolorna Brommö, Karamellen, Murgrönan, Skogsgläntan och Rödkinda avslås."

Protokollsanteckning anmäldes av vice ordföranden Tomas Rudin m fl (s) och ledamoten Inger Stark m fl (v) enligt följande: "Vi vill understryka att tiden för förberedelse och för möjligheten att kunna komma fram till ett genomtänkt ställningstagande i ett ärende av så hög angelägenhetsgrad och med så omfattande konsekvenser, varit oförsvarligt kort."

§140 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindr...

Samtliga stadsdelsnämnder har under februari och mars 2002 beslutat om förlängning av gällande "Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade". Förlängningen skall gälla från och med den 1 oktober 2002 till och med den 31 december 2002. I samband med ärendets behandling har tre vårdgivare begärt omförhandling av avtalet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-06-18, dnr 520-244/2002.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att Frösunda Center AB, anbudsnr 95, medges en justering av avtalat pris enligt redovisning i tjänsteutlåtandet.
 2. Nämnden beslutar att KomBo Boendeträning AB, anbudsnr 100, återgår till 14 dagars uppsägningstid i likhet med övriga avtalsparter.
 3. Nämnden beslutar att häva ramavtal med Dackegården, anbudsnr 46, på grund av underlåtenhet att medverka enligt ramavtalets 9 och 10 §§ gällande krav på insyn och uppföljning av verksamheten.
 4. Nämnden beslutar uppdra åt socialtjänstförvaltningens direktör att slutföra förhandlingarna med Stockholm Omsorg AB.

§141 Länsstyrelsens verksamhetsuppföljning vid särskilda boenden inom Farsta...

Länsstyrelsen i Stockholms län utövar tillsyn över bland annat äldreomsorgen i länet. "Operation äldreomsorg", som initierades 2001 av landshövdingen i Stockholms län, fortsätter enligt projektplaneringen under 2002. Under året har samtliga äldreboenden i Farsta stadsdelsområde besvarat "Frågeformulär för tillsyn av särskilt boende enligt socialtjänstlagen". Under hösten kommer en fördjupad tillsyn av äldreomsorgen i området att ske genom besök i ett par äldreboenden. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-13, dnr 530-245/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§142 Verksamhetsuppföljning 2001 vid Strandlidens gruppbostad och dagliga ve...

Strandlidens gruppbostad och dagliga verksamhet drivs sedan den 1 februari 2001 på entreprenad av Vårdföretaget Orkidén AB. Verksamheten omfattar de tre gruppbostäderna Ekliden, Strandvillan och Glava samt Skarpö dagliga verksamhet. Entreprenören har under 2001 genomfört en verksamhetsuppföljning vid respektive enhet, bland annat i form av en enkätundersökning riktad till de boendes företrädare (anhöriga eller gode män). Entreprenören har också tagit fram en handlingsplan i samband med projektansökan inom ramen för Europeiska socialfondens strukturfond, Växtkraft mål 3. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-06, dnr 520-246/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§143 Yttrande med anledning av Stadsarkivets inspektion

Stadsarkivet genomförde den 26 april 2002 en inspektion av den centrala förvaltningen hos Farsta stadsdelsnämnd. I inspektionsrapporten framställer Stadsarkivet två yrkanden, som skall vara tillgodosedda senast i september 2002. Yrkandena avser stadsdelsnämndens arkivorganisation och arkivbeskrivning, som ska ses över och uppdateras. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-08, dnr 042-216/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder med anledning av Stadsarkivets yrkanden.

§144 Redovisning av enkätundersökning inom det socialpsykiatriska boendestödet

Boendestödsenheten inom socialpsykiatriska sektionen har för tredje året i rad genomfört en enkätundersökning riktad till samtliga personer som erhållit boendestöd. Enkäten har i år anpassats för att kunna användas som uppföljningsmetod till enhetens åtaganden. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-06, dnr 510-230/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

§145 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet förvaltningens inköp av bland annat kolloverksamhet och konsulttjänster under maj-juni 2002, dnr 120-155/2002.

BESLUT

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§146 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) lade fram ett förslag mot bakgrund av det öppna seminarium med paneldebatt om sjön Magelungen, som anordnades av nätverket Magelungens vänner i Farsta gymnasium den 22 augusti under parollen Rädda Magelungen. Innebörden av förslaget är att nämnden tar initiativ till ett informationsmöte om Tyresåns sjösystem, med sjöarna Magelungen och Drevviken ställda i blickpunkten, t.ex. i anslutning till ett nämndsammanträde under allmänhetens frågestund. Experter från berörda fackförvaltningar och andra organ, t.ex. Länsstyrelsen, kunde då enligt förslagsställaren bjudas in för att belysa frågor om vilka åtgärder som idag genomförs och vilka tekniska problem som finns.

Vice ordföranden Tomas Rudin (s) väckte en fråga om provförbränning av rötslam i Högdalenverket. Frågan gällde om formellt centralt beslut fattats i frågan och vilka negativa konsekvenser för omgivningen som ett genomförande skulle kunna få. Förvaltningen återkommer med information.

Ordföranden Birgitta Holm (m) framförde klagomål från en boende i Farsta gällande ljudvolymen från Ungdomsfestivalens konsert vid Farstabadet.

Ledamoten Agnes Thörnblom (mp) betonade vikten av att en mötesplats för ungdomar inrättas i stadsdelsområdet.

Birgitta Holm och ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) framförde klagomål på dels den föråldrade information om stadsdelsnämnden som finns på biblioteken, dels de svårigheter att ta del av nämndhandlingarna, som allmänheten upplevt på biblioteket i Farsta centrum.

§147 Stadsdelsdirektörens information

§148 Övriga frågor

Ledamoten Tom Örjan Nilsson (m) väckte en fråga med anledning av Skolverkets beslut i ett tillsynsärende, som anmälts på lista under punkt 2 på dagordningen. Frågan gällde hur många barn i stadsdelsområdets skolor som har liknande problem och hjälpbehov samt vilka instruktioner skolorna har för att möta problemen. Förvaltningen återkommer med information.