Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-09-25

Sammanträde 2002-09-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

REMISSER/YTTRANDEN

3 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av barnomsorgen i Stockholms stad - delrapport 2"

Dnr: 124-202/2002

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd en rapport från revisionskontoret, revisorsgrupp 3 och 4.
Den första etappen av granskningen redovisades i december 2001, i den aktuella rapporten redovisas den andra etappen.
I den nu genomförda andra etappen har ingått en enkätundersökning till föräldrar och personal, intervjuer med de ansvariga för förskolefrågor vid de granskade stadsdelsförvaltningarna samt en sammanställning och analys av verksamhetsdata och ekonomiska data.


Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

4 Remiss av förslag till detaljplan för del av kvarteret Sockenstämman m.m. inom stadsdelen Svedmyra

Dnr: 311-205/2002

AB Familjebostäder har tidigare föreslagit att två flerbostadshus byggs vid Jönåkersvägen-Oppundavägen i Svedmyra, på mark där en barnstuga tidigare legat. Farsta stadsdelsnämnd yttrade sig över förslaget i september 2001 i samband med programsamrådet.
Stadsbyggnadskontoret har nu, efter bearbetning av det tidigare förslaget, för yttrande tillställt stadsdelsnämnden ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Sockenstämman m.m. i stadsdelen Svedmyra. Den föreslagna planen medger att två nya bostadshus om fem våningar byggs med sammanlagt knappt 60 lägenheter.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

SEKRETESSÄRENDEN

5 Förslag till riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorg 2003

Dnr: 670-267/2002

Farsta stadsdelsnämnd beslutade 2001-02-20 om riktlinjer och ansökningshandlingar för bidrag till utomstående organisationer inom äldre- och handikappomsorg i Farsta. Dessa riktlinjer har inneburit svårigheter att prioritera och bedöma inkomna ansökningar. Det har också framförts omfattande kritik från berörda organisationer och föreningar mot både riktlinjerna och själva ansökningshandlingarna. Kritiken har bland annat handlat om att ansökningarna är alltför detaljerade, omfattande och krävande.
Förvaltningen har med anledning av detta reviderat nuvarande riktlinjer och ansökningshandlingar. Syftet med omarbetningen har varit att förtydliga och förenkla, utan att ge avkall på behovet av ett bra beslutsunderlag inför bedömningen av inkomna handlingar.


Handläggare: Janna Carlsson, 08-508 18 153

6 Granskningsrapport avseende ersättning från föräldrar till placerade barn

Dnr: 510-232/2002

Granskningen, som ingår i årets internkontrollplan, har avsett rutiner m.m. vad gäller ersättning från föräldrar till barn som placerats genom socialtjänsten i Farsta.
Lokala rutiner för att fastställa och driva in ersättning har länge saknats. År 2000 inleddes inom individ- och familjeomsorgen ett arbete med att gå igenom samtliga placeringar och återskapa rutiner för en fungerande och effektiv kravverksamhet.
Granskningen visar att de nya rutinerna är genomtänkta och väl utformade och att intäkterna stigit markant under de senaste två åren. Eftersom handläggarna inte alltid följer de nya rutinerna har dock granskningen även föranlett en viss uppstramning av dessa.

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

7 PM - Redovisning av lokalt handlingsprogram för drogförebyggande arbete bland ungdomar i Farsta

Dnr: 510-239/2002

Redovisningen omfattar tiden 2001-01-01—2002-06-30.
Handlingsprogrammets övergripande mål för det drogförebyggande arbetet är att minska användandet av droger bland ungdomar i Farsta.
För att uppnå detta mål ska arbetet, utöver den ordinarie verksamheten, särskilt inriktas på fem områden, som vart och ett redovisas i promemorian:
1. Föräldrar, 2. Motverka tillgängligheten till tobak, alkohol och droger, 3. Riskgrupper, 4. Positiva krafter/drogfria alternativ och 5. Undervisning.

Handläggare: Rita Zimmerhofer, 08-508 18 127

8 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per augusti 2002

Preliminär redovisning av budgetläget inom förvaltningen vid augusti månads utgång.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

9 Anmälan av inköp

Dnr: 120-155/2002

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp under augusti.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

10 Information och frågor från nämnden

11 Stadsdelsdirektörens information

12 Övriga frågor


Sluten del av sammanträdet

Ärenden:
1. Yttrande över ansökan om adoption
enligt 4 kap 10 § föräldrabalken
2. Yttrande över ansökan om adoption
enligt 4 kap 10 § föräldrabalken
3. Anmälan av behov av särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt 6 kap 9 §
föräldrabalken

§149 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Birgitta Holm (m) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet 2002-10-04.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2002-08-27.

§150 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§151 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av barnomsorgen i Stockholms...

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd en rapport från revisionskontoret, revisorsgrupp 3 och 4. Den första etappen av granskningen redovisades i december 2001, i den aktuella rapporten redovisas den andra etappen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-29, dnr 124-202/2002, med förslag till yttrande över delrapporten.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§152 Remiss av förslag till detaljplan för del av kvarteret Sockenstämman m....

Stadsbyggnadskontoret har, efter bearbetning av ett tidigare förslag, för yttrande tillställt stadsdelsnämnden ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Sockenstämman m.m. inom stadsdelen Svedmyra. Den föreslagna planen medger att två nya bostadshus om fem våningar byggs med sammanlagt knappt 60 lägenheter vid Jönåkersvägen-Oppundavägen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-09, dnr 311-205/2002, med förslag till remissvar.

Ledamoten Ola Karlsson m.fl. (v) hänvisade till det särskilda uttalande, som anmäldes av (v) vid sammanträdet den 25 september 2001, § 156.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§153 Förslag till riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer verk...

Stadsdelsförvaltningen har reviderat riktlinjer och ansökningshandlingar gällande bidrag till utomstående organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorg. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-10, dnr 670-267/2002, med förslag till nya riktlinjer och ansökningshandlingar.

BESLUT

  1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer och ansökningshandlingar för bidrag till utomstående organisationer verksamma inom äldreomsorg och handikappomsorg 2003.

§154 Granskningsrapport avseende ersättning från föräldrar till placerade barn

Granskningen, som ingår i årets internkontrollplan, har avsett rutiner m.m. vad gäller ersättning från föräldrar till barn som placerats genom socialtjänsten i Farsta. Lokala rutiner för att fastställa och driva in ersättning har länge saknats. År 2000 inleddes inom individ- och familjeomsorgen ett arbete med att gå igenom samtliga placeringar och återskapa rutiner för en fungerande och effektiv kravverksamhet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-09, dnr 510-232/2002.

BESLUT

  1. Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

§155 PM - Redovisning av lokalt handlingsprogram för drogförebyggande arbete...

Förelåg promemoria 2002-09-11, dnr 510-239/2002, från avdelningen för förskola, skola och fritid med redovisning gällande perioden 1 januari 2001 till och med 30 juni 2002.

BESLUT

  1. Nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

§156 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per augusti 2002

Förelåg budget- och redovisningsenhetens sammanställning över förvaltningens budget, med budgetavvikelse i förhållande till prognos, vid utgången av augusti 2002.

BESLUT

  1. Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

§157 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp under augusti 2002.

BESLUT

  1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§158 Information och frågor från nämnden

Ordföranden Birgitta Holm meddelade att oro uttryckts och klagomål framförts gällande tydlig främlingsfientlighet och klart uttalade nazistsympatier, som ska ha förekommit i stadsdelen Sköndal. Nämnden föreslog att samordnaren i det lokala brottsförebyggande rådet bjuds in till nästa sammanträde tillsammans med fältassistent och representant för skola/fritid för att belysa problemen. Vidare föreslogs att en granskning av valresultatet görs avseende de främlingsfientliga partierna, stadsdel för stadsdel.

Ordföranden meddelade vidare att boende i Sköndal klagat över sly och kraftiga trädgrenar, som blåst ned nära Drevvikens strand.

Vice ordföranden Tomas Rudin uttryckte önskemål om att förvaltningen till nästa sammanträde redovisar de konkurrensutsättningar som nämnden deltar i och som går att avbryta.

Tomas Rudin meddelade att oro finns för att deltidsförskolan Snigeln skulle vara i farozonen för en nedläggning. Förvaltningen svarade att ingen nedläggning är planerad.

§159 Stadsdelsdirektörens information

§160 Övriga frågor

Inga frågor väcktes.

 

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 161-163