Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-10-23

Sammanträde 2002-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Information:
1. Aktuellt från Farsta brottsförebyggande råd presenteras av polisinspektör Läs mer... Pia Lindell
2. Drogvaneundersökning bland ungdomar i Farsta redovisas av Rita Zimmerhofer, samordnare för det drogförebyggande arbetet

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Kvartalsrapport 3 för 2002

Dnr: 103-273/2002

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

REMISSER/YTTRANDEN

4 Remiss av förslag till detaljplan för område vid kvarteret Mätpinnen inom stadsdelen Fagersjö

Dnr: 311-259/2002

Stadsbyggnadskontoret har till stadsdelsnämnden för yttrande remitterat förslag till detaljplan.
Den föreslagna planen innebär att den yta mellan kvarteret Mätpinnen (Skrakgränd) och Magelungsvägen söder om Havsörnsvägen, som nu rymmer bl.a. en fotbollsplan, istället upplåts för dels en livsmedelsbutik, uppförd och driven av den tyska livsmedelskedjan Lidl, dels ytterligare lokaler för handel, restaurang och kontor.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

5 Yttrande över motion till kommunfullmäktige av Viviann Gunnarsson (mp) om rätten att välja komplementär behandling

Dnr: 530-208/2002

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden en motion från Viviann Gunnarsson (mp).
Förslaget innebär att personer som får medicinsk behandling inom stadens verksamheter ska kunna erbjudas komplementära (alternativa) behandlingsformer och terapiinsatser på liknande sätt som inom landstinget. För att detta ska kunna genomföras bör de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna enligt förslaget erbjudas utbildning i dessa behandlingsformer.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

SEKRETESSÄRENDEN

6 Kvalitetsgarantier i Farsta stadsdelsförvaltning 2003

Dnr: 040-207/2002

Samtliga enheter inom Farsta stadsdelsförvaltning, som vänder sig till brukare och allmänhet, har inom ramen för det obligatoriska kvalitetsarbetet formulerat åtaganden för sina verksamheter. Enligt stadens strategi för kvalitetsutveckling, ska alla verksamheter därefter utforma kvalitetsgarantier. Genom garantierna ska brukarna få besked om vad de kan förvänta sig av den service och omsorg förvaltningen ger. En garanti innebär också ett löfte om rättelse om verksamheten inte levt upp till det åtagande som presenteras i garantin.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

7 Ansvar och riktlinjer för medicintekniska produkter

Dnr: 530-285/2002

I ärendet föreslås ansvarsfördelning och lokala riktlinjer i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och egentillverkning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2001:12 (M). Förvaltningen föreslår att verksamhetschefen för hälso- och sjukvård, som nämnden tidigare utsett, får ansvaret för medicintekniska produkter i Farsta stadsdelsförvaltning.

Handläggare: Annica Dominius och Maria Bergvall, 08-508 18 120, 19 545

8 PM angående erbjudande om skriftliga omdömen

Dnr: 420-284/2002

Nämnden uppdrog den 23 april 2002 åt förvaltningen att tillse att skolorna aktivt erbjuder föräldrarna skriftliga omdömen om sina barn.
Föreliggande PM redovisar hur uppdraget slagit igenom, skola för skola.

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

9 PM angående pågående upphandlingar inom Farsta stadsdelsförvaltning i oktober 2002

Dnr: 125-292/2002

Vice ordföranden i stadsdelsnämnden Tomas Rudin (s) uppdrog den 25 september 2002 åt förvaltningen att redovisa de konkurrensutsättningar som nämnden deltar i och som går att avbryta.
Föreliggande PM redovisar samtliga i oktober 2002 pågående upphandlingar, i vilka nämnden är engagerad. Samtliga uppräknade upphandlingar torde kunna avbrytas.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

10 Förslag till sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2003Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

11 Anmälan av inköp

Dnr: 120-155/2002

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp under augusti 2002 av läromedel och konferensboende.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

12 TILLÄGGSÄRENDE. Inköp av sängar till Postiljonens äldreboende

Postiljonens nya äldreboende omfattar 63 lägenheter som ska grundinredas. Den största sammantagna kostnaden avser sängar med tillbehör och uppgår enligt offert till 686 tkr, varav 656 tkr avser sängar.Handläggare: Margareta Venizelos, 08-508 18 051

13 Information och frågor från nämnden

14 Stadsdelsdirektörens information

15 Övriga frågor


Sluten del av sammanträdet

Ärenden:
1. Stadsdelsdirektörens information
2. Anbudsunderlag för upphandling av park- och gatuskötsel inom Farsta stadsdels-
område
3. Yttrande till Stockholms tingsrätt
över ansökan om adoption enligt
4 kap 10 § föräldrabalken.

§164 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg tjänstgörande ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) justera protokollet 2002-10-30.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2002-09-25.

§165 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m m enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Ledamoten Agnes Thörnblom (mp) uttryckte önskemål om att förvaltningen rapporterar om den tjänsteresa till Jordanien, som omnämns i förteckningen över anmälningsärenden.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§166 Kvartalsrapport 3 för 2002

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-23, dnr 103-273/2002, med bilagor.

Tjänstgörande ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) anmälde en skrivelse för förvaltningens beredning, bilaga 1 till detta protokoll.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner föreliggande kvartalsrapport.
 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering för omslutningsförändring inom försörjningsstöd med 1,5 mkr, grundskola 0,8 mkr och omsorg om funktionshindrade med 0.8 mkr.
 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag med 0,3 mkr avseendeomstruktureringsmedel för övertaliga till följd av centralt beslutade organisations-förändringar.
 4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

BILAGA 1

Farsta stadsdelsnämnd, protokoll 2002-10-23, § 166

Tomas Rudin (s) m fl, Inger Stark (v) m fl, Agnes Thörnblom (mp)

Skrivelse med anledning av kvartalsrapport 3 

Med anledning av att de sociala kostnaderna ökar i Farsta begär vi att förvaltningen gör en social inventering som kunde redovisas för nämnden i början av 2003. Inventeringen bör redovisa Farstas sociala situation med avseende på arbetsmarknadsläge, ungdomars situation samt förutsättningarna för ett lyckat integrationsarbete i Farsta.

Då flera skolor fortsatt har ekonomiska bekymmer i Farsta vill vi också ha en särskild redovisning av de besparingsförslag som nu finns framtagna under nuvarande verksamhetsperiod. Detta bör redovisas för nämnden så fort som möjligt så att nämnden ges en snabb möjlighet att göra en helhetsbedömning av skolornas budgetläge inför det förestående majoritetsskiftet.

 

 

 

§167 Remiss av förslag till detaljplan för område vid kvarteret Mätpinnen in...

Stadsbyggnadskontoret har till stadsdelsnämnden för yttrande remitterat förslag till detaljplan. Den föreslagna planen innebär att den yta mellan kvarteret Mätpinnen (Skrakgränd) och Magelungsvägen söder om Havsörnsvägen, som nu rymmer bl.a. en fotbollsplan, istället upplåts för dels en livsmedelsbutik, uppförd och driven av den tyska livsmedelskedjan Lidl, dels ytterligare lokaler för handel, restaurang och kontor. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-07, dnr 311-259/2002, med förslag till yttrande.

Tjänstgörande ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Ola Karlsson m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) meddelade att de avstår från att delta i beslutet med hänvisning till följande  "I stadshuset har det träffats en överenskommelse inför maktskiftet. Överenskommelsen innebär att den nuvarande majoriteten i vissa ärenden skall avstå från att utnyttja sin majoritet. Med den bakgrunden avstår vi från att delta i besluten om detaljplan för område vid kvarteret Mätpinnen och avbrytande av vissa pågående upphandlingar."

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att av gatu- och fastighetskontoret begära en konsekvensanalys av trafikbelastningen i Fagersjö innan vidare beslut fattas av kommunfullmäktige. Analysen bör särskilt beakta trafiksituationen vid på- och avfarter till Magelungsvägen samt den farliga järnvägsövergång som riskerar att bli en trafikfälla om förslaget går igenom.
 2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till remissyttrande samt anför därutöver följande

Fagersjö är en stadsdel som sedan länge varit föremål för nedrustning vad gäller daglig service. Utvecklingen för Fagersjö är att det idag krävs bil för att handla livsmedel. Det gäller främst färska dagligvaror och det är mot den bakgrunden som vi ser värdet i att få tillgång till en välsorterad livsmedelhall på gångavstånd för alla boende inom området.

Då vi inte känner till företaget Lidl närmare har vi ingen uppfattning om det är en bra eller dålig etablering. Vi anser dock att det finns ett värde i ökad konkurrens och att ett nytt företag på marknaden kan vara gynnsamt för konsumenterna.

Fagersjö har en unik geografisk placering. Stadsdelen gränsar dels till sjön Magelungen dels utgör gränserna skogsbeklädda områden. Vi menar att det finns en stor risk att de värden vi har idag i området kan skadas om inte planeringen sker noggrant och med tydliga och genomtänkta konsekvensanalyser. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ser tydliga konsekvenser när det gäller trafiksituationen, miljösituationen och idrottslivet.

Redan idag vållar Magelungsvägen stora problem för Fagersjöborna. Trafiken morgon och eftermiddag är tät och det innebär stora olycksrisker att köra ut från Havsörnsvägen på Magelungsvägen. Då Lidl:s kundkrets till största delen kommer per bil från andra stadsdelar innebär en etablering ett ökat tryck på trafiksituationen. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet anser att en trafikplanering ska göras parallellt med detaljplaneringen och att trafiksituationen måste vara löst när livsmedelshallen står klar.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet hävdar bestämt att detaljplanen saknar en kvalitetsmässigt god miljökonsekvensbeskrivning. Fagersjöborna har rätt till en hälsosam boendemiljö. Vi saknar viktiga konsekvensbeskrivningar av miljöpåverkan från det ökande antalet bilar, under förutsättning att livsmedelshallen har öppet de gängse tiderna mellan 9-21 sju dagar i veckan. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är mycket oroade över hur den ökande trafikintensiteten kommer att påverka miljön vad gäller buller, luftföroreningar och påverkan på sjön Magelungen.

Fagersjöborna har även rätt till ett aktivt idrotts- och friluftsliv. Den nybildade fotbollsklubben Fagersjö BOIS, är till mycket glädje för alla bollintresserade barn och ungdomar i området. Att de har tillgång till en bollplan i närområdet är för oss socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister en viktig social fråga. Organiserad idrott, och att ingå i ett sammanhang, utgör en av de främsta stödjande insatserna för många barn och ungdomar, och kan vara avgörande för deras utveckling. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet anser därför att om den nuvarande fotbollsplanen i Fagersjö tas i anspråk för nybyggnation, bör kommunen samtidigt anvisa plats i Fagersjö för en ny sjumannaplan för fotboll.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet vill som avslutning hänvisa till Vision Söderort, som vi har uppfattat som ett underlag och riktlinje för planarbetet i de södra förorterna. Vi anser att detaljplaneförslaget borde ha redovisat vilka ytterligare dokument och projekt som finns fastställda och som gäller Fagersjö. Vi efterlyser en helhetslösning för Fagersjös framtid.

§168 Yttrande över motion till kommunfullmäktige av Viviann Gunnarsson (mp) ...

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden en motion från Viviann Gunnarsson (mp). Förslaget innebär att personer som får medicinsk behandling inom stadens verksamheter ska kunna erbjudas komplementära (alternativa) behandlingsformer och terapiinsatser på liknande sätt som inom landstinget. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-01, dnr 530-208/2002, med förslag till yttrande.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§169 Kvalitetsgarantier i Farsta stadsdelsförvaltning 2003

Samtliga enheter inom Farsta stadsdelsförvaltning, som vänder sig till brukare och allmänhet, har inom ramen för det obligatoriska kvalitetsarbetet formulerat åtaganden för sina verksamheter. Enligt stadens strategi för kvalitetsutveckling, ska alla verksamheter därefter utforma kvalitetsgarantier. Genom garantierna ska brukarna få besked om vad de kan förvänta sig av den service och omsorg förvaltningen ger. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-08, dnr 040-207/2002.

Tjänstgörande ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

BESLUT

 1. Nämnden bordlägger ärendet.

§170 Ansvar och riktlinjer för medicintekniska produkter

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-10, dnr 530-285/2002, med förslag om ansvarsfördelning och lokala riktlinjer i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och egentillverkning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2001:12 (M).

BESLUT

 1. Nämnden utser verksamhetschefen för hälso- och sjukvård till ansvarig för medicintekniska produkter i Farsta stadsdelsförvaltning.
 2. Nämnden godkänner riktlinjerna för medicintekniska produkter.

§171 PM angående erbjudande om skriftliga omdömen

Stadsdelsnämnden uppdrog den 23 april 2002 åt förvaltningen att tillse att skolorna aktivt erbjuder föräldrarna skriftliga omdömen om sina barn. Förelåg promemoria från avdelningen för förskola, skola och fritid 2002-10-07, dnr 420-284/2002, med redovisning av hur uppdraget slagit igenom, skola för skola.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna, med tillägget att uttrycket "skriftlig information" genomgående bör användas i detta sammanhang, istället för uttrycket "skriftliga omdömen".

§172 PM angående pågående upphandlingar inom Farsta stadsdelsförvaltning i o...

Vice ordföranden i stadsdelsnämnden Tomas Rudin (s) uppdrog den 25 september 2002 åt förvaltningen att redovisa de konkurrensutsättningar som nämnden deltar i och som går att avbryta. Förelåg promemoria från sektionen för administration och upphandling 2002-09-26, med redovisning av pågående upphandlingar, i vilka nämnden är engagerad, och som samtliga torde kunna avbrytas.

Tjänstgörande ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Ola Karlsson m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta med följande motivering "Mot bakgrund av att konkurrensutsättning av kommunens verksamheter varit en viktig fråga såväl inför som under valrörelsen och att valresultatet nu utfallit så tydligt föreslår vi att pågående upphandlingar av fritidsgårdar samt ramavtal för utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg avbryts. Det vore ett slöseri med kommunens resurser att fortsätta dessa upphandlingar då nämnden efter årsskiftet får en ny majoritet med en tydligt avvisande politik i dessa ärenden."

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulla Wienberg (kd) meddelade att de avstår från att delta i beslutet med hänvisning till följande "I stadshuset har det träffats en överenskommelse inför maktskiftet. Överenskommelsen innebär att den nuvarande majoriteten i vissa ärenden skall avstå från att utnyttja sin majoritet. Med den bakgrunden avstår vi från att delta i besluten om detaljplan för område vid kvarteret Mätpinnen och avbrytande av vissa pågående upphandlingar."

BESLUT

 1. Nämnden avbryter upphandlingen av driften av Fagersjö kvartersgård, Parkleken Håven och fritidsgården Sköndal samt därutöver förekommande förberedelser till upphandling av kommunens fritidsverksamheter.
 2. Nämnden avbryter den gemensamma upphandlingen av ramavtal avseende utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg.

§173 Förslag till sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2003

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-08 med förslag till stadsdelsnämndens sammanträdestider under 2003.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att under 2003 sammanträda
 2. Våren 2003                                       Hösten 2003

  Tisdagen den 28 januari                     Tisdagen den 26 augusti

  Tisdagen den 18 februari                    Tisdagen den 23 september

  Tisdagen den 25 mars                        Tisdagen den 28 oktober

  Tisdagen den 29 april                         Tisdagen den 25 november

  Tisdagen den 20 maj                          Tisdagen den 16 december

  Tisdagen den 17 juni

 3. Nämnden beslutar att samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 med möjlighet till frågor från och information till allmänheten.

    3.   Nämnden beslutar att beslutssammanträdena börjar kl. 19.00.

§174 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp av läromedel och konferensboende under augusti 2002. Dnr 120-155/2002.

BESLUT

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§175 TILLÄGGSÄRENDE. Inköp av sängar till Postiljonens äldreboende

Postiljonens nya äldreboende omfattar 63 lägenheter som ska grundinredas. Den största sammantagna kostnaden avser sängar med tillbehör och uppgår enligt offert till 686 tkr, varav 656 tkr avser sängar. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-14.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner inköp av sängar till Postiljonens nya äldreboende.

§176 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Lilian Falkbäck (s) väckte en fråga om vem som ansvarar för inköp av sängutrustning, madrasser och liknande hos de entreprenaddrivna sjukhemmen.

Förvaltningen svarade att entreprenören har ansvaret enligt ingånget driftavtal.

§177 Stadsdelsdirektörens information

T.f. stadsdelsdirektör Gillis Hammar upplyste om att tidsschemat för verksamhetsplan 2003 har ändrats och att ärendet kommer att behandlas vid januarisammanträdet.

§178 Övriga frågor

Inga frågor förekom.

 

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 179-181