Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-11-26

Sammanträde 2002-11-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 BORDLAGT ÄRENDE. Kvalitetsgarantier i Farsta stadsdelsförvaltning 2003

Dnr: 040-207/2002

Samtliga enheter inom Farsta stadsdelsförvaltning, som vänder sig till brukare och allmänhet, har inom ramen för det obligatoriska kvalitetsarbetet formulerat åtaganden för sina verksamheter. Enligt stadens strategi för kvalitetsutveckling, ska alla verksamheter därefter utforma kvalitetsgarantier. Genom garantierna ska brukarna få besked om vad de kan förvänta sig av den service och omsorg förvaltningen ger. En garanti innebär också ett löfte om rättelse om verksamheten inte levt upp till det åtagande som presenteras i garantin.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

4 Yttrande över revisorernas delrapport 2002 för Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 278-310/2002

Revisionskontoret, revisorsgrupp 4, har granskat Farsta stadsdelsnämnds styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten samt nämndens delårsrapport och räkenskaper. Resultatet har sammanställts i en delrapport som överlämnats till nämnden för yttrande.
Det samlade resultatet av revisionens granskning avseende verksamhetsåret 2002 kommer att redovisas i en årsrapport för nämnden under våren 2003.


Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

5 Kartläggning av den öppna missbruksvården för vuxna i Stockholm

Dnr: 578-269/2002

Länsstyrelsen kartlägger under hösten det utbud som finns inom den öppna missbruksvården för vuxna (över 18 år) i kommunerna i Stockholms län. Kartläggningen sker bland annat genom en enkät som tillställts samtliga kommuner och stadsdelar i länet. Syftet med undersökningen är att få en överblick och kunskap om hur den öppna missbruksvården ser ut ifråga om organisation, resurstillgång, målgrupper och behandlingsmetoder samt eventuella brister och utvecklingsbehov.

Handläggare: Mona Eriksson, 08-508 19 775

6 Godkännande av projektering för ombyggnation av Farsta sjukhem

Dnr: 326-338/2002

Med ambitionen att utnyttja sjukhemmets väl tilltagna ytor och samtidigt tillgodose behovet av sjukhemsplatser, har ett förslag tagits fram som ett resultat av den förprojektering som pågått sedan sommaren 2001. Förslaget innebär ett nytillskott om två adelningar med sammanlagt 16 lägenheter för demensboende och ger samtidigt befintliga servicefunktioner såsom folktandvård, fotvård och bibliotek mer ändamålsenliga lokaler och bättre placering i huset.

Handläggare: Margareta Venizelos, 08-508 18 051

7 Godkännande av verksamhetsinriktning för äldreboendet Postiljonen

Dnr: 530-339/2002

Stadsdelsnämnden beslutade i augusti 2000 om en fortsatt projektering för ombyggnad av servicehuset Postiljonen. I maj 2001 godkände nämnden den slutliga beställningen av ombyggnationen och byggstarten skedde i mars 2002. Den första etappen med 21 lägenheter i huskropp B är färdig för inflyttning i slutet av november 2002. Resterande 45 platser i hus A planeras vara färdiga för inflyttning under hösten 2003.
Äldreboendet Postiljonen kommer att bestå av 41 ålderdomshemsplatser och 58 platser för demenshandikappade fördelade på 13 enheter. En avdelning planeras för växelvård/avlastningsplatser för dementa.
I ärendet presenterar enheterna en inriktning och en verksamhetsidé för Postiljonens äldreboende.

Handläggare: Tuula Eriksson, 070-45 18 514

8 Förändringar inom äldreomsorgens dagvårdsverksamhet

Dnr: 530-340/2002

Verksamheten vid Farsta sjukhem bedrivs sedan december 1997 på entreprenad av Svensk Äldreomsorg AB. Utöver sjukhemsverksamhet omfattar driften även dagvårdsverksamhet.
I februari 2002 förlängdes avtalet rörande driften av Farsta sjukhem. Förlängningen omfattade dock inte dagvårdsverksamheten. Förvaltningen och entreprenören är överens om att verksamheten ska övergå i kommunal regi och flyttas från sjukhemmet 1 februari 2003. Samtliga nuvarande 46 besökare erbjuds platser i befintliga kommunala verksamheter.


Handläggare: Stefan Tengbom, Margareta Venizelos o. Annica Dominius, 08-508 18 162, 18 051 o. 18 120

9 Redovisning av skolenheternas, inklusive förskolornas, besparingsförslag 2002

Dnr: 420-319/2002

I samband med stadsdelsnämndens behandling av kvartalsrapport 3 vid sammanträdet den 23 oktober 2002 gav nämnden skolledningen följande uppdrag
"Då flera skolor fortsatt har ekonomiska bekymmer i Farsta vill vi också ha en särskild redovisning av de besparingsförslag som nu finns framtagna under nuvarande verksamhetsperiod. Detta bör redovisas för nämnden så fort som möjligt så att nämnden ges en snabb möjlighet att göra en helhetsbedömning av skolornas budgetläge inför det förestående majoritetsskiftet."
I föreliggande promemoria redovisas skolenheternas besparingar under 2002, skola för skola.

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

10 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2002

Dnr: 442-311/2002

Idrottsförvaltningens sommarbarnsbyrå har under flera år haft huvudansvaret för och samordnat stadens kolloverksamhet. Verksamheten har avvecklats och ansvaret har förts över från idrottsförvaltningen till stadsdelsnämnderna.
Stadsdelsnämnden upphandlar nu, gemensamt med andra nämnder, kolloverksamhet hos enskilda entreprenörer. Inför sommaren 2002 har stadsdelsnämnden tillsammans med 12 andra stadsdelsnämnder upphandlat och slutit ramavtal med 17 entreprenörer. 2002 ökade antalet placerade barn med 14 och antalet placerade kollodagar minskade med 127 jämfört med 2001.

Handläggare: Jan Lilja, 08-508 18 145

11 Förordnande och delegation till nämndens ordförande i ärenden enligt LVU och LVM

Dnr: 013-34/2002

Kommunfullmäktige utsåg den 4 november 2002 Tomas Rudin (s) till ordförande i Farsta stadsdelsnämnd till och med 31 december 2002. Med anledning av det föreslås nämnden i detta ärende delegera och förordna om viss särskild beslutanderätt gällande ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Det är nödvändigt att nämndens ordförande av rättssäkerhets- och andra skäl tilldelas denna beslutanderätt.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

12 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per oktober 2002

Preliminär redovisning av budgetläget inom förvaltningen vid oktober månads utgång.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

13 Anmälan av inköp

Dnr: 120-155/2002

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp under september/oktober 2002 av IT-utrustning, passerkort, tillbyggnadstjänster m.m.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

14 Information och frågor från nämnden

15 Stadsdelsdirektörens information

§182 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Birgitta Holm (m) justera protokollet 2002-12-05.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2002-10-23.

§183 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

Ledamoten Agnes Thörnblom (mp) väckte en fråga angående en i förteckningen upptagen skrivelse från Birka Värme Stockholm AB med inbjudan till utökat samråd rörande tillståndsansökan för drift av distributionsnätet för gas. Frågan gällde om skrivelsen berör nämndens verksamhetsområde. Förvaltningen återkommer med information.

§184 BORDLAGT ÄRENDE. Kvalitetsgarantier i Farsta stadsdelsförvaltning 2003

Stadsdelsnämnden behandlade bordlagt ärende från sammanträdet 2002-10-23. Samtliga enheter inom Farsta stadsdelsförvaltning, som vänder sig till brukare och allmänhet, har inom ramen för det obligatoriska kvalitetsarbetet formulerat åtaganden för sina verksamheter. Enligt stadens strategi för kvalitetsutveckling, ska alla verksamheter därefter utforma kvalitetsgarantier. Genom garantierna ska brukarna få besked om vad de kan förvänta sig av den service och omsorg förvaltningen ger. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-08, dnr 040-207/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier.

§185 Yttrande över revisorernas delrapport 2002 för Farsta stadsdelsnämnd

Revisionskontoret, revisorsgrupp 4, har granskat Farsta stadsdelsnämnds styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten samt nämndens delårsrapport och räkenskaper. Resultatet har sammanställts i en delrapport som överlämnats till nämnden för yttrande. Det samlade resultatet av revisionens granskning avseende verksamhetsåret 2002 kommer att redovisas i en årsrapport för nämnden under våren 2003. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-05, dnr 278-310/2002, med förslag till yttrande.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande över delrapporten till revisionskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§186 Kartläggning av den öppna missbruksvården för vuxna i Stockholm

Länsstyrelsen kartlägger under hösten det utbud som finns inom den öppna missbruksvården för vuxna (över 18 år) i kommunerna i Stockholms län. Kartläggningen sker bland annat genom en enkät som tillställts samtliga kommuner och stadsdelar i länet. Syftet med undersökningen är att få en överblick och kunskap om hur den öppna missbruksvården ser ut ifråga om organisation, resurstillgång, målgrupper och behandlingsmetoder samt eventuella brister och utvecklingsbehov. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-29, dnr 578-269/2002, med bilagt enkätsvar.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämna enkätsvaret som sitt eget.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§187 Godkännande av projektering för ombyggnation av Farsta sjukhem

Med ambitionen att utnyttja sjukhemmets väl tilltagna ytor och samtidigt tillgodose behovet av sjukhemsplatser, har ett förslag tagits fram som ett resultat av den förprojektering som pågått sedan sommaren 2001. Förslaget innebär ett nytillskott om två avdelningar med sammanlagt 16 lägenheter för demensboende och ger samtidigt befintliga servicefunktioner såsom folktandvård, fotvård och bibliotek mer ändamålsenliga lokaler och bättre placering i huset. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-04, dnr 326-338/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner projektering av ombyggnad inom Farsta sjukhem.

    2.   Nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

§188 Godkännande av verksamhetsinriktning för äldreboendet Postiljonen

Stadsdelsnämnden beslutade i augusti 2000 om en fortsatt projektering för ombyggnad av servicehuset Postiljonen. I maj 2001 godkände nämnden den slutliga beställningen av ombyggnationen och byggstarten skedde i mars 2002. Den första etappen med 21 lägenheter i huskropp B är färdig för inflyttning i slutet av november 2002. Resterande 45 platser i hus A planeras vara färdiga för inflyttning under hösten 2003. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-14, dnr 530-339/2002, med bilagd promemoria, i vilken enheterna presenterar en verksamhetsinriktning för Postiljonens äldreboende.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsinriktning avseende äldreboendet Postiljonen.

§189 Förändringar inom äldreomsorgens dagvårdsverksamhet

Verksamheten vid Farsta sjukhem bedrivs sedan december 1997 på entreprenad av Svensk Äldreomsorg AB. Utöver sjukhemsverksamhet omfattar driften även dagvårdsverksamhet. I februari 2002 förlängdes driftavtalet. Förlängningen omfattar dock inte dagvårdsverksamheten. Förvaltningen och entreprenören är överens om att verksamheten ska övergå i kommunal regi och flyttas från sjukhemmet 1 februari 2003. Samtliga nuvarande 46 besökare erbjuds platser i befintliga kommunala verksamheter. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-13, dnr 530-340/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner föreslagna förändringar inom äldreomsorgens dagvårdsverksamheter.

Protokollsanteckning anmäldes av ledamöterna Lilian Falkbäck (s) och Inger Stark (v) enligt följande "Vi förutsätter att förändringarna inte innebär försämringar för vårdtagarna och att kvaliteten på vården blir densamma som tidigare."

§190 Redovisning av skolenheternas, inklusive förskolornas, besparingsförsla...

I samband med stadsdelsnämndens behandling av kvartalsrapport 3 vid sammanträdet den 23 oktober 2002 gav nämnden skolledningen följande uppdrag  "Då flera skolor fortsatt har ekonomiska bekymmer i Farsta vill vi också ha en särskild redovisning av de besparingsförslag som nu finns framtagna under nuvarande verksamhetsperiod. Detta bör redovisas för nämnden så fort som möjligt så att nämnden ges en snabb möjlighet att göra en helhetsbedömning av skolornas budgetläge inför det förestående majoritetsskiftet." Förelåg skolledningens promemoria, dnr 420-319/2002, med redovisning av skolenheternas besparingar under 2002, skola för skola.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§191 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2002

Idrottsförvaltningens sommarbarnsbyrå har under flera år haft huvudansvaret för och samordnat stadens koloniverksamhet. Verksamheten har avvecklats och ansvaret förts över från idrottsförvaltningen till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnden upphandlar nu, gemensamt med andra nämnder, koloniverksamhet hos enskilda entreprenörer. Inför sommaren 2002 har stadsdelsnämnden tillsammans med 12 andra stadsdelsnämnder upphandlat och slutit ramavtal med 17 entreprenörer. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-30, dnr 442-311/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.
 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att förlänga avtalen ett år med de entreprenörer som vill driva verksamhet 2003 och har utfört sitt uppdrag 2002 på ett godtagbart sätt.
 3. Fördelningen av platser till sommarkoloniverksamhet vid eventuell platsbrist ska göras efter ålder, där äldre barn har förtur.

§192 Förordnande och delegation till nämndens ordförande i ärenden enligt LV...

Kommunfullmäktige utsåg den 4 november 2002 Tomas Rudin (s) till ordförande i Farsta stadsdelsnämnd till och med 31 december 2002. Med anledning av det föreslås nämnden i detta ärende delegera och förordna om viss särskild beslutanderätt gällande ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), som nämndens ordförande av rättssäkerhets- och andra skäl bör ha. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-12, dnr 013-34/2002.

BESLUT

 1. Nämnden förordnar Tomas Rudin (s), ordförande, rätt att fatta beslut
 2. enligt 6 § 2 st LVU om omedelbart omhändertagande

  enligt 11 § 1o 3 st LVU om hur vården av den unge skall ordnas och var

  han skall vistas under vårdtiden

  enligt 11 § 2 o 3 st LVU om att medge den unge att under vårdtiden vistas

  i sitt eget hem

  enligt 27 § 1 o 2 st LVU om tillfälligt flyttningsförbud

  enligt 43 § 2 p LVU angående begäran om biträde av polismyndigheten för

  att genomföra beslut om vård eller omhändertagande samt

  enligt 13 § 1 o 2 st LVM om omedelbart omhändertagande.

 3. Nämnden delegerar till Tomas Rudin (s), ordförande, beslutanderätten avseende beslut
 4. enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande samt

  enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud.

 5. Beslut fattade enligt ovan anmäls och protokollförs vid sammanträde i den sociala delegationen som närmast följer efter beslutet. Protokollet anmäls i sin helhet i stadsdelsnämnden.

    4.   Nämndens beslut gäller med omedelbar verkan och till och med år 2002.

    5.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§193 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per oktober 2002

Förelåg budget- och redovisningsenhetens sammanställning över förvaltningens budget, med budgetavvikelse i förhållande till prognos, vid utgången av oktober 2002.

BESLUT

 1. Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

§194 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp under september-oktober 2002 av IT-utrustning, passerkort, byggnadstjänster m.m. Dnr 120-155/2002.

BESLUT

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§195 Information och frågor från nämnden

Vice ordföranden Birgitta Holm m fl (m), ledamoten Inga-Lill Persson (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde två skrivelser med frågor till nämndens majoritet. Skrivelserna gällde majoritetens inställning dels till trängselavgifter/biltullar, dels till avknoppning av förskolan Solbacken. Bilaga 1 till detta protokoll.

Ordföranden Tomas Rudin (s) beskrev kortfattat majoritetens inställning till avknoppningar.

Nämnden lade skrivelserna till handlingarna.

Birgitta Holm (m) väckte en fråga om beslutsprocessen rörande Sköndalsskolans blivande idrottshall. Frågan gällde hur långt ärendet kommit i denna process. Förvaltningen undersöker frågan och återkommer med information.

Birgitta Holm (m) upplyste om att kommunfullmäktige sammanträder den 16 december, samma dag som Farsta stadsdelsnämnd.

§196 Stadsdelsdirektörens information

T.f. stadsdelsdirektör Gillis Hammar lämnade förslag till tidpunkter för nästa års planeringsdagar med nämnd och förvaltning. Preliminärt genomförs planeringsdagarna 4-5 februari med början vid lunchtid tisdagen den 4 februari och med avslutning efter lunch onsdagen den 5 februari.

Gillis Hammar meddelade att ett extra sammanträde med anledning av ärendet "Underlag till budget för 2004 med beräkningar för 2005 och 2006" måste hållas i slutet av februari 2003. Anledningen är att kommunstyrelsens tidplan kräver nämndens behandling av ärendet senast den 3 mars 2003. Preliminärt datum för sammanträdet är den 25 februari 2003.

Birgitta Berg, chef för avdelningen för förskola, skola och fritid, meddelade att Elisabeth Bäck utsetts till ny rektor för Magelungsskolan, från den 1 december 2002.

Annica Dominius, chef för äldre- och handikappomsorgens utföraravdelning, meddelade att första etappen i ombyggnaden av Postiljonens äldreboende nu är klar och hälsade nämnden välkommen att besöka de nya gruppboendeenheterna.

§197 Övriga frågor

Ordföranden Tomas Rudin (s) anmälde en skrivelse för förvaltningens beredning, angående föreningslivets behov av lokaler, från ordföranden m fl (s), ledamoten Inger Stark m fl (v) och ledamoten Agnes Thörnblom (mp). Bilaga 2 till detta protokoll.

BILAGOR TILL PROTOKOLLET

Bilaga 1

Skrivelse från

Birgitta Holm m fl (m), Inga-Lill Persson (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Fråga till den socialistiska majoriteten i Farsta Stadsdelsnämnd

Som väntat svek socialdemokraterna sitt vallöfte om att inte införa trängselavgifter/biltullar. Finansborgarrådet hävdar att hon blev tvingad till att ta ställnig för biltullar för att inte den (s)regeringen skulle fällas, allt medan miljöpartiet i Stockholms kommunfullmäktige hävdar att så inte är fallet, utan att s+v+mp tillsammans bestämt detta i Stockholm.

Dessutom vill mp:s representant i Stockholms beredningen tillikalandstingsrådet Bengt Cedrenius att de pengar som Stockholmarna måste betala till biltullarna - ska tillfalla övriga i landet. Resultatet blir att Vi Stockholmare ska betala ca 3 miljarder om året för att få åka på redan befintliga vägar och att dessa pengar dessutom inte ska stanna kvar i Stockholm. Detta är traditionell kommunistisk politik som bygger upp murar och försvårar för medborgarna. Men det är den politik som nu bedrivs av s+mp och v.

Enligt finansborgarrådet kommer socialdemokraterna aldrig att motsätta sig ett krav på folkomröstning i frågan men hon kan tänka sig att genomföra ett försök med biltullar innan en folkomröstning genomförs.

Detta är att jämställa med att man först bygger ringen på prov och sedan folkomröstar om vi ska fortsätta att använda den efter en ev. folkomröstning.

Med hänvisning av ovanstående ställs följande frågor till den socialistiska majoriteten i Farsta SDN

Stödjer Ni att en folkomröstning genomförs innan ev. trängselavgifter/biltullar införs ?

Anser Ni att medborgarna i Farsta ska behöva betala ytterliggare ca 800 kr/ månad för rätten att köra bil på redan befintliga vägar ?

_________________________________________________________________________________________

Skrivelse från

Birgitta Holm m fl (m), Inga-Lill Persson (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Fråga till den socialistiska majoriteten i Farsta SDN

Med anledning av det brev som sänts till nämndens ledamöter den 6 november 2002 från förskolan Solbacken Sköndal ställs följande frågor till den socialistiska majoriteten

Har Ni svarat på förskolans brev ? För två veckor sedan hade personalen och föräldrarna fortfarande ej hört av Er för att få svar på sin fråga.

Vad kommer att hända med avknoppningsprocessen –stödjer Ni den eller kommer Ni att avslå avknoppningen ?

Och vad händer vid ett ja - respektive nej - svar?

________________________________________________________________________________________

Bilaga 2

Skrivelse från

Tomas Rudin m fl (s), Inger Stark (v) och Agnes Thörnblom (mp)

Skrivelse angående föreningslivets behov av lokaler

Föreningarna i Farsta har behov av möteslokaler som är tillgängliga och ändamålsenliga till rimliga kostnader. Antalet möteslokaler för föreningslivet har minskat i Farsta under de senaste åren bl.a. genom att områdeslokalerna i gamla Söderled samt medborgarhuset i Gubbängen avvecklades. Det har också blivit svårare för föreningarna att utnyttja skolornas lokaler på kvällar och helger.

I syfte att underlätta för föreningarna i Farsta vill vi göra så många som möjligt av kommunens lokaler tillgängliga för föreningslivet. Vi vill att förvaltningen inventerar lediga lokaler samt hur andra av kommunens lokaler, som t.ex. skolor, tomma lokaler, fritidsgårdar m.m. kan göras tillgängliga.

____________________________________________________________________________

 

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 198