Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-12-16

Sammanträde 2002-12-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Äldreboendeplan för stadsdelarna Enskede-Årsta, Skarpnäck, Farsta och Vantör

Dnr: 530-362/2002

Stadsdelsnämndernas äldreboendeplaner, som redovisades 2000 i samband med framtagandet av stadens övergripande äldreomsorgsplan för åren 2001-2005, ska nu revideras.
Stadsdelsnämnderna är sedan tidigare indelade i fem grupper, som ska redovisa varsin äldreboendeplan. Planen ska göras utifrån Utrednings- och statistikkontorets (USK) prognos för antalet äldreomsorgstagare i staden. I ärendet redovisas kortfattat en analys avseende Farsta samt en gemensam sammanställning av prognoser, analyser och planerad utbyggnad inom de fyra stadsdelarna.

Handläggare: Margareta Venizelos, 08-508 18 051

4 Yttrande över skrivelse till kommunstyrelsen angående kontroll av säkerheten på lekplatser

Dnr: 459-250/2002

1999 anpassades svensk standard till den nya EU-normen för lekplatser. Genom att svensk standard ändrades, avviker nästan alla lekplatser inom Farsta stadsdelsområde från den nya standarden. I yttrandet föreslås att vid ombyggnad eller utbyte av lekutrustning, bör standarden i möjligaste mån efterlevas.
Det råder idag inget generellt förbud mot hundar på lekplatser, men då de upplevs som ett problem av många, anser förvaltningen att det är rimligt att undersöka om ett generellt förbud på lekplatser går att genomföra.

Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

5 Ansökan om bidrag till Alternativ Helg i Verdandis regi

Dnr: 671-346/2002

Verdandi Söder har ansökt om medel för att delbekosta jularrangemanget ”Alternativ Helg”, som anordnas för att bryta den isolering och utsatthet som julen innebär för många människor.
Verdandi ansöker även om bidrag till en akutverksamhet som bedrivs parallellt med jularrangemanget.
Verdandi bedriver också uppsökande verksamhet och jourverksamhet.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

6 Val av ledamöter och ersättare till lokala handikapprådet 2003

Dnr: 011-363/2002

Stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare till det lokala handikapprådet.
Stadsdelsförvaltningen lämnar i ärendet förslag till ledamöter och ersättare i lokala handikapprådet, som nominerats av Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms kommun, Kommun-HSO Stockholm.
Vakant plats (ersättare) kommer att tillsättas efter fyllnadsnominering.

Handläggare: Stewe Karlsson, 08-508 18 149

7 Val av ledamöter och ersättare till lokala pensionärsrådet 2003

Dnr: 011-364/2002

Stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare till det lokala pensionärsrådet.
Stadsdelsförvaltningen lämnar i ärendet förslag till ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet i enlighet med
pensionärsorganisationernas nomineringar.


Handläggare: Stewe Karlsson, 08-508 18 149

8 Slutlig utanordnare 2003

Dnr: 120-365/2002

Enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning ska nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. I regel ska nämnd utse förvaltningschefen till utanordnare. Utanordnaren ska utse lämpligt antal namngivna ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

9 Förslag till policy och regler för informationssäkerhet och elektronisk post vid Farsta stadsdelsförvaltning

Dnr: 040-361/2002

Kommunfullmäktige har antagit "Policy och regler för informationssäkerhet vid Stockholms stad" och "Ordningsregler för elektronisk post i Stockholms stad".
Dessa regler ska anpassas till stadsdelsnämndens verksamhet. Förvaltningen har därför upprättat "Policy och regler för informationssäkerhet vid Farsta stadsdelsförvaltning" och "Lokala ordningsregler för elektronisk post vid Farsta stadsdelsförvaltning" och föreslår att nämnden antar dem.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

10 Anmälan av PM: Ett samarbete över sektionsgränserna i analysarbete med Växtkraft Mål 3

Dnr: 510-366/2002

Svenska ESF-rådet har beviljat samtliga sektioner inom förvaltningens individ- och familjeomsorg stöd från Europeiska socialfondens program Växtkraft Mål 3 för verksamhets- och kompetensanalys.
Syftet med analysen är i första hand att ta reda på vad som krävs för att få verksamheten att fungera så bra som möjligt. Analysen ska belysa varje sektions starka och svaga sidor och visa vilka förutsättningar verksamheten har idag och hur dessa kan komma att se ut i framtiden. Tanken med att sektionerna ansökte parallellt är att de under analysfasen ska hitta nya samverkansformer över sektionsgränserna och skapa nya strukturer.

Handläggare: Gunilla Sivander, 08-508 18 021

11 Anmälan av PM: Genomgång av lokalhyreskontrakt och hyreskostnader inom Farsta stadsdelsområde

Dnr: 320-367/2002

Inom Farsta stadsdelsområde finns idag ca 235 lokalhyreskontrakt och de totala hyreskostnaderna uppgår till 131 miljoner kronor per år. För att följa upp och hålla ordning på kontrakten har Stockholms stad en gemensam databas för lokaladministration.
I syfte att bringa ordning i datasystemet och att gå igenom hyreskontrakten avseende hyresnivåer och lokalytor har förvaltningen anlitat en konsult med detta uppdrag under perioden augusti 2002-augusti 2004.

Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

12 Anmälan av inköp

Dnr: 120-155/2002

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp under november 2002 av möbler, lokaltillbehör, konsulttjänster m.m.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

13 TILLÄGGSÄRENDE: Godkännande av inköp av tvättstugor och medicinskåp till Postiljonens äldreboende

Dnr: 530-368/2002

Ombyggnationen av Postiljonen till ett modernt äldreboende påbörjades hösten 2001. Enligt överenskommelse mellan Familjebostäder och förvaltningen delas kostnaderna dem emellan för nybyggnation av nio tvättstugor. Förvaltningen har också anskaffat 25 medicinskåp till äldreboendet.
Då fakturabeloppet för tvättstugor och medicinskåp överstiger det belopp som stadsdelsdirektören har rätt att fatta beslut om enligt delegation, föreslås nämnden godkänna betalning av fakturan.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

14 TILLÄGGSÄRENDE: Förordnande och delegation till nämndens ordförande i ärenden enligt LVU och LVM

Dnr: 013-34/2002

Förslag om att förordna stadsdelsnämndens ordförande Tomas Rudin(s)kompletterande beslutanderätt i vissa ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Beslutet gäller från och med 1 januari till och med 7 januari 2003 under förutsättning att kommunfullmäktige den 16 december beslutar i enlighet med vad som föreslagits genom nomineringar.


Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

15 Information och frågor från nämnden

16 Stadsdelsdirektörens information

17 Övriga frågor

§199 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) justera protokollet 2002-12-20.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2002-11-26.

§200 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§201 Äldreboendeplan för stadsdelarna Enskede-Årsta, Skarpnäck, Farsta och V...

Stadsdelsnämndernas äldreboendeplaner, som redovisades 2000 i samband med framtagandet av stadens övergripande äldreomsorgsplan för åren 2001-2005, ska nu revideras. Stadsdelsnämnderna är sedan tidigare indelade i fem grupper, som ska redovisa varsin äldreboendeplan. Planen ska göras utifrån Utrednings- och statistikkontorets (USK) prognos för antalet äldreomsorgstagare i staden. I ärendet redovisas kortfattat en analys avseende Farsta samt en gemensam sammanställning av prognoser, analyser och planerad utbyggnad inom de fyra stadsdelarna. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-02, dnr 530-362/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner äldreboendeplanen och överlämnar den till kommunstyrelsen samt anför därutöver följande

  Vi vill understryka att vi anser att tillgången till olika former av äldreboenden är en fråga för hela staden. Att behoven i Farsta är täckta är således inte i sig tillräckligt för att avstå från att fullfölja den långt framskridna planeringen för Gåsö; indelningen i stadsdelsnämnder får inte innebära sämre service till stockholmarna. I stället måste en bedömning göras av behoven i hela staden. Om det då visar sig att Gåsö behövs för att behoven inom staden skall kunna tillgodoses bör Gåsö naturligtvis byggas. Med vårt grundläggande synsätt ter det sig också självklart att staden, och inte stadsdelsnämnden, garanterar ekonomin för projektet och driften.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§202 Yttrande över skrivelse till kommunstyrelsen angående kontroll av säker...

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden skrivelse till kommunstyrelsen från Anders Broberg (kd). Anders Broberg föreslår en redovisning av hur säkerhetskraven uppfylls på de lekplatser som staden ansvarar för och hur ofta kontroller görs. Vidare föreslås i skrivelsen att staden ser över möjligheten att förbjuda hundar inom lekplatsområden. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-11, dnr 459-250/2002, med förslag till yttrande.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§203 Ansökan om bidrag till Alternativ Helg i Verdandis regi

Verdandi Söder har ansökt om medel för att delbekosta jularrangemanget "Alternativ Helg", som anordnas för att bryta den isolering och utsatthet som julen innebär för många människor. Verdandi bedriver också uppsökande verksamhet och jourverksamhet. Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-29, dnr 671-346/2002, i ärendet.

BESLUT

 1. Nämnden beviljar Verdandi Söder bidrag med 6 000 kronor.

§204 Val av ledamöter och ersättare till lokala handikapprådet 2003

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-02, dnr 011-363/2002, med förslag om att utse fyra ledamöter och tre ersättare, som nominerats av Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms kommun, Kommun-HSO Stockholm. Vakant plats (ersättare) tillsätts efter fyllnadsnominering.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att till lokala handikapprådet i Farsta 2003 utse följande ledamöter och ersättare:

Ledamöter                                                    

Ove Martinsson, Astma & Allergi                  

Agneta Hagström, DHR                                           

Ingrid Edin, HiS                                              

Elsie Martinsson, RTP-StS                            

Ersättare

Yvonne Holmberg, Astma & Allergi

Blazena Westerlund, FA

Kerstin Järneberg, NHR

Vakant

§205 Val av ledamöter och ersättare till lokala pensionärsrådet 2003

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-10, dnr 011-364/2002, gällande förslag till ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet i enlighet med pensionärsorganisationernas nomineringar.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att till lokala pensionärsrådet 2003 utse ledamöter och ersättare enligt följande

Ledamöter:

Nils Johansson (PRO)

Bertil Klinte (SPF)

Bror Lord (PRO)

Harry Lundstedt (SPF)

Gun Forss (PRO)

Ersättare:

Leif-Åke Andersson (SPF)

Karl-Erik Woodsack (PRO)

Erik Håkansson (PRO)

Solveig Ahlbom (SPF)

Anders Ekström (PRO)

§206 Slutlig utanordnare 2003

Enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning 3 kapitlet 6 § ska nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. I regel ska nämnd utse förvaltningschefen till utanordnare. Utanordnaren ska utse lämpligt antal namngivna ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-02, dnr 120-365/2002.

BESLUT

 1. T.f. stadsdelsdirektör Gillis Hammar utses till utanordnare för utbetalning av pengar inom Farsta stadsdelsförvaltning.
 2. Följande personer anmäls som ställföreträdande utanordnare, var för sig, inom Farsta stadsdelsförvaltning:

Marianne Andersson, ekonomichef

Margoth Carlsson, redovisningssekreterare

Solveig Ekstig, budgetsekreterare

Tord Asplund, controller

Peter Ravström, redovisningscontroller

Noureddine Chatti, budgetsekreterare

Ann-Katrin Magnusson, i system DORIS/PARAPLYET

Jelica Spajic, i system DORIS/PARAPLYET

Yvonne Bruman, i system DORIS/PARAPLYET

Monica Alm, i system DORIS/PARAPLYET

Agneta Wall, i system DORIS/PARAPLYET

§207 Förslag till policy och regler för informationssäkerhet och elektronisk...

Kommunfullmäktige har antagit "Policy och regler för informationssäkerhet vid Stockholms stad" och "Ordningsregler för elektronisk post i Stockholms stad". Dessa regler ska anpassas till stadsdelsnämndens verksamhet. Förvaltningen har därför upprättat "Policy och regler för informationssäkerhet vid Farsta stadsdelsförvaltning" och "Lokala ordningsregler för elektronisk post vid Farsta stadsdelsförvaltning". Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-09, dnr 040-361/2002.

BESLUT

 1. Nämnden antar "Policy och regler för informationssäkerhet vid Farsta stadsdelsförvaltning" och "Lokala ordningsregler för elektronisk post vid Farsta stadsdelsförvaltning".

§208 Anmälan av PM: Ett samarbete över sektionsgränserna i analysarbete med ...

Svenska ESF-rådet har beviljat samtliga sektioner inom förvaltningens individ- och familjeomsorg stöd från Europeiska socialfondens program Växtkraft Mål 3 för verksamhets- och kompetensanalys. Analysen ska belysa varje sektions starka och svaga sidor och visa vilka förutsättningar verksamheten har idag och hur dessa kan komma att se ut i framtiden. Tanken med att sektionerna ansökt parallellt är att de under analysfasen ska hitta nya samverkansformer över sektionsgränserna och skapa nya strukturer. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria 2002-12-02, dnr 510-366/2002.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§209 Anmälan av PM: Genomgång av lokalhyreskontrakt och hyreskostnader inom ...

Inom Farsta stadsdelsområde finns idag ca 235 lokalhyreskontrakt och de totala hyreskostnaderna uppgår till 131 miljoner kronor per år. För att följa upp och hålla ordning på kontrakten har Stockholms stad en gemensam databas för lokaladministration. I syfte att bringa ordning i datasystemet och att granska hyreskontrakten avseende hyresnivåer och lokalytor har förvaltningen anlitat en konsult med detta uppdrag under perioden augusti 2002-augusti 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria 2002-11-29, dnr 320-367/2002.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§210 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp under november 2002 av möbler, lokaltillbehör, konsulttjänster m.m. Dnr 120-155/2002.

BESLUT

 1. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§211 TILLÄGGSÄRENDE: Godkännande av inköp av tvättstugor och medicinskåp til...

Ombyggnationen av Postiljonen till ett modernt äldreboende påbörjades hösten 2001. Enligt överenskommelse mellan Familjebostäder och förvaltningen delas kostnaderna dem emellan för nybyggnation av nio tvättstugor. Förvaltningen har också anskaffat 25 medicinskåp till äldreboendet. Då fakturabeloppet för tvättstugor och medicinskåp överstiger det belopp som stadsdelsdirektören har rätt att fatta beslut om enligt delegation, föreslås nämnden godkänna betalning av fakturan. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-09, dnr 530-368/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner inköp av tvättstugor och medicinskåp till Postiljonens äldreboende till ett belopp om 650 948 kronor, inklusive moms, enligt faktura daterad 29 november 2002 från FB Servicehus AB.

§212 TILLÄGGSÄRENDE: Förordnande och delegation till nämndens ordförande i ä...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-12, dnr 013-34/2002, med förslag om att förordna Tomas Rudin (s) kompletterande beslutanderätt i vissa ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Beslutet gäller från och med 1 januari till och med 7 januari 2003 under förutsättning att kommunfullmäktige den 16 december beslutar i enlighet med vad som föreslagits genom nomineringar.

BESLUT

 1. Nämnden förordnar, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med vad som föreslagits, Tomas Rudin (s), nämndens ordförande, rätt att fatta beslut
 2. enligt 6 § 2 st LVU om omedelbart omhändertagande

  enligt 11 § 1o 3 st LVU om hur vården av den unge skall ordnas och var han skall vistas under vårdtiden

  enligt 11 § 2 o 3 st LVU om att medge den unge att under vårdtiden vistas i sitt eget hem

  enligt 27 § 1 o 2 st LVU om tillfälligt flyttningsförbud

  enligt 43 § 2 p LVU angående begäran om biträde av polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande samt

  enligt 13 § 1 o 2 st LVM om omedelbart omhändertagande.

 3. Nämnden delegerar till Tomas Rudin (s), ordförande, beslutanderätten avseende beslut
 4. enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande samt

  enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud.

 5. Beslut fattade enligt ovan anmäls och protokollförs vid sammanträde i den sociala delegationen som närmast följer efter beslutet. Protokollet anmäls i sin helhet i stadsdelsnämnden.

    4.   Nämndens beslut gäller från och med den 1 januari till och med den 7 januari 2003.

    5.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§213 Information och frågor från nämnden

Nämnden överlämnade skrivelsen "Den ökande rasismen i Farsta" till förvaltningen för beredning:

"Rasistiska och främlingsfientliga partier gjorde i höstens val framgångsrika inbrytningar i en rad kommuner runt om i Sverige. Både Sverigedemokraterna och nationaldemokraterna erövrade eller ökade sina kommunala mandat. Dessa framgångar är en varningssignal till det demokratiska samhället.

Under höstens sammanträden har stadsdelsnämnden fått information om att rasismen och främlingsfientligheten ökar i Farsta. Medborgare i Farsta, men även skol- och fritidspersonal, vittnar om rasistiska och främlingsfientliga grupperingar runt om i Farsta. Det har handlat dels om manifestationer, men även hot mot invandrare har förekommit.

Skolan spelar här en viktig roll att forma ungdomars värderingar. Under 2001 genomförde stadsdelsförvaltningen en enkätundersökning på skolorna i Farsta. Hela 40% av eleverna uppgav där att det förekommer rasism i skolan. Nämnden menar att denna siffra är alldeles för hög. Ett aktivt och medvetet antirasistiskt arbete på skolorna är därför nödvändigt. Nazistiska symboler och kränkande yttranden är oacceptabelt, detta måste skolorna ingripa mot.

Med anledning av ovanstående vill vi uppdra åt förvaltningen att tillsammans med t.ex. skola, socialtjänst och övriga organisationer, exempelvis polisen, Farsta brottsförebyggande råd och Skyddsänglarna, återkomma till nämnden om hur man kan öka arbetet mot rasism och främlingsfientlighet i Farsta."

§214 Stadsdelsdirektörens information

T.f. stadsdelsdirektör Gillis Hammar lade fram ett förslag om ett extra sammanträde med stadsdelsnämnden tisdagen den 7 januari 2003 kl. 18.00 för beslut om utseende av ledamöter och ersättare till sociala delegationen, delegation och förordnanden i ärenden enligt LVU och LVM m.m.

Nämnden beslutade att hålla sammanträde vid den föreslagna tidpunkten.

 

Gillis Hammar presenterade en översiktlig ekonomisk rapport per den sista november, som visade ett preliminärt totalt överskott för nämnden, i förhållande till prognos.

§215 Övriga frågor

Inga frågor förekom.

 

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 216-218