Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-01-07

Sammanträde 2003-01-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Frågestunden utgår.

§1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet 2003-01-13.

§2 Utseende av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens sociala dele...

Förelåg de politiska blockens förslag till sociala delegationens sammansättning för ett år.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd utser ur nämnden fem ledamöter och fyra ersättare i den sociala delegationen enligt följande

          Ordförande: Lilian Falkbäck (s)

  vice ordförande: Inga-Lill Persson (fp)

  ytterligare tre ledamöter: Britt-Marie Wahlin (s), Inger Stark (v) och Cecilia Nordenfelt (m)

  samt fyra ersättare: Inga Näslund (s), Karl-Erik Hammerin (s), Bertil Fredriksson (kd) och Peter Lindén (m).

    2.   Beslutet gäller från och med den 8 januari 2003 och tills vidare.

    3.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§3 Förordnanden och delegation i ärenden enligt LVU och LVM

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-01-07, dnr 013-34/2002.

BESLUT

 1. Nämnden förordnar nämndens ordförande Tomas Rudin (s) samt ledamöterna i sociala delegationen Lilian Falkbäck (s), ordförande, Inga-Lill Persson (fp), vice ordförande, Britt-Marie Wahlin (s), Inger Stark (v) och Cecilia Nordenfelt (m) rätt att fatta beslut
 2. enligt 6 § 2 st LVU om omedelbart omhändertagande

  enligt 11 § 1o 3 st LVU om hur vården av den unge skall ordnas och var han skall vistas under vårdtiden

  enligt 11 § 2 o 3 st LVU om att medge den unge att under vårdtiden vistas i sitt eget hem

  enligt 27 § 1 o 2 st LVU om tillfälligt flyttningsförbud

  enligt 43 § 2 p LVU angående begäran om biträde av polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande samt

  enligt 13 § 1 o 2 st LVM om omedelbart omhändertagande.

 3. Nämnden delegerar till nämndens ordförande Tomas Rudin (s) samt till ledamöterna i sociala delegationen Lilian Falkbäck (s), ordförande, Inga-Lill Persson (fp), vice ordförande, Britt-Marie Wahlin (s), Inger Stark (v) och Cecilia Nordenfelt (m) beslutanderätten avseende beslut
 4. enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande samt

  enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud.

 5. Beslut fattade enligt ovan anmäls och protokollförs vid sammanträde i den sociala delegationen som närmast följer efter beslutet. Protokollet anmäls i sin helhet i stadsdelsnämnden.

    4.   Nämndens beslut gäller med omedelbar verkan och tills vidare.

    5.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§4 Information och frågor från nämnden

Ingen information och inga frågor förekom.

§5 Stadsdelsdirektörens information

T.f. stadsdelsdirektör Gillis Hammar meddelade att beredningsmötet inför behandlingen av nämndens verksamhetsplan för 2003 hålls i annan lokal än den ordinarie, nämligen Hökarängens dagliga verksamhet och konferens, Pepparvägen 9 A i Hökarängen. Tidpunkten är bestämd till tisdagen den 21 januari kl.18.00.

§6 Övriga frågor

Ordföranden Tomas Rudin (s) uppgav sitt nya mobiltelefonnummer för nämndens kännedom.