Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-02-20

Sammanträde 2003-02-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

§26 Val av justerare. Tid för protokollsjustering

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet 2003-02-21.

§27 Verksamhetsberättelse med sifferbokslut för 2002 - Farsta stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden behandlade förvaltningens verksamhetsberättelse för 2002 med sifferbokslut enligt tjänsteutlåtande 2003-02-07, dnr 102-18/2003, inklusive bilagor.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) och för (v) tjänstgörande ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

  1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen med sifferbokslut samt överlämnar dessa till kommunstyrelsen.
  2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner överföring av resultatenheternas samlade överskott, 2,4 mnkr, till 2003. Överförda överskott uppgår till 3,2 mnkr och underskotten till 0,8 mnkr.
  3. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner ianspråktagande av 0,9 mnkr ur resultatfond 2001 avseende skolan.
  4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av icke förbrukade stimulans-, projekterings- och ombyggnadsmedel, 8 mnkr inom äldreomsorgen och 1,5 mnkr inom omsorgen om funktionshindrade.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Farsta Stadsdelsnämnd har med stort bistånd av förvaltningens tjänstemän fört en kostnadseffektiv politik. Det ekonomiska överskottet är större än väntat och det pga att förvaltningen gjort försiktiga prognoser som i och för sig kan bli mer tillförlitlig. Det viktiga är dock inte att Farsta SDN har ett överskott och att andra nämnder har ett underskott. Organisationen med stadsdelsnämnder skapar underskott och innebär att hela budgetprocessen och den politiska beslutsapparaten runt omkring gör att staden styrs med dubbelkommando.

Farsta Stadsdelsnämnd har i likhet med övriga stadsdelsnämnder avsatt ca 2 miljoner kronor till 26 politiker och detta ger för hela Stockholm totalt 36 miljoner kronor som skulle kunna användas på ett bättre sätt än till politikerlöner. Vidare sker en splittring av Stockholm då stadsdelar separeras från varandra utan att ge människor ökat inflytande.

Stockholm är en stad och har totalt ett prognostiserat överskott 2002.

Under den borgerliga majoritetens styre satsades över 3 miljarder mer på förskola, skola , äldreomsorg och handikappomsorg den prioriterade verksamheten. Vi har kunnat göra detta och samtidigt sänka skatten därför att vi har fört en politik för tillväxt. En tillväxt som enligt Svenskt Näringsliv prognoser kommer att vara negativ för Stockholms regionen i år pga den socialistiska skattechocken. Den 21 oktober 2002 lämnade vi borgerliga efter fyra år över ett väldukat bord och fyllda visthusbodar till den röd gröna koalitionen.

Stadens skulder har under de gångna fyra åren betalats av och kommunkoncernens nettoskuld har minskat varje år sedan 1997 då den var 50 miljarder, 1998 då den var 35 miljarder, 1999 då den var 28 miljarder, 2000 då den var 22 miljarder, 2002 då den var 14 miljarder för att i slutet av februari 2002 var noll och istället ersatt med en nettofordran.

Stadens ekonomi har förbättrats kraftigt under den borgerliga majoriteten och 1996 var resultatet –600 miljoner, 1999 + 200 miljoner och 2001 + 600 miljoner."

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Tomas Rudin m fl (s) och av för (v) tjänstgörande ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) enligt följande:

"Särskilt uttalande från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna.

Vid nämndens möte den 6 november 2001 behandlades verksamhetsplanen och budgeten för 2002. Ledamöterna från våra partier reserverade sig. Nämndens verksamhet hade genom våra partiers budget haft väsentligt bättre resurser för oss som bor i Farsta-området. Vi bor i ett stadsdelsområde som är bra, men kan bli bättre! Vi var särskilt bekymrade för om resurserna verkligen skulle räcka för kvalité i verksamheterna för barn, ungdomar, missbrukare, äldre och handikappade. Vi ansåg det viktigt att driva ett mycket aktivt jämställdhetsarbete samt genomföra insatser för att minska sjukskrivningarna. Vi vill nu påminna om att enligt stadens jämställdhetspolicy ska redovisning och utvärdering av insatserna ske, vi kan inte hitta detta i berättelsen. Vi ansåg det viktigt att behålla medborgarkontoret, att utveckla öppenheten och demokratin. Vi trodde inte på kundvalsmodellen inom äldreomsorgen.

När vi nu tar del av verksamhetsberättelsen kan vi konstatera att det är bra för oss som bor i Farsta-området att väljarna valt en ny majoritet. Vad vi vill göra framgår bl a av besluten vid förra mötet i nämnden.

Förvaltningen konstaterar på flera ställen i berättelsen att målet om kostnadseffektivitet är väl uppfyllt. Det är bra, vi ska hushålla väl med våra gemensamma resurser. Det är dock svårare att konstatera hur kvalitén i verksamheten varit, hur brukarna uppfattar verksamheten. Förvaltningen har gjort i överkant försiktiga prognoser. Förvaltningen har, med hänvisning till de beslut som fattats, gjort ett bra arbete. Vi har dock svårt att kritisera tidigare majoritet för att de inte använt resurser de inte visste fanns, trots detta är det besvärande att nämnden har det största överskottet av stadsdelsnämnderna. Detta då mycket mer kunde ha satsats i verksamheterna i barnomsorgen, i skolan, i äldreomsorgen, i handikappverksamheten, för att minska sjukfrånvaron, i personalutveckling o s v.

Vi vill understryka vikten av att förvaltningen förbättrar den ekonomiska analysen samt uppföljningen av verksamheten ur medborgarnas perspektiv.

Vi vill slutligen påminna kommunstyrelsen om vårt beslut vid nämndmötet 28 januari "verksamhetsplan och budget för 2003" där vi anmälde prognosen på minus 10 mkr i försörjningsstödet samt äskade 5 mkr för projektet "Ekopark Syd och rädda Magelungen". Vi ser det som att överskottet på 21,7 mkr bör återföras till nämnden att användas i verksamheten för oss medborgare i Farsta-området."