Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-02-27

Sammanträde 2003-02-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Renhållningsförvaltningen informerar om sophanteringen inom stadsdelsområdet idag och i framtiden.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Underlag till budget för 2004 med beräkningar för åren 2005 och 2006 för Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 102-37/2003

Budgetunderlaget redovisas på en övergripande nivå och beskriver kända trender, utvecklingstendenser och större avvikelser. Utbyggnaden av förskoleplatser liksom frågor om delaktighet och inflytande för medborgarna är områden som kommer att få stor tyngd de närmaste åren.

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

4 Förlängning av avtal rörande abonnemang på 100 sjukhemsplatser vid Stiftelsen Stora Sköndal

Dnr: 500-74/2003

Staden har sedan 1992 haft ett övergripande avtal med Stiftelsen Stora Sköndal om köp av sjukhemsplatser. Inför upphörandet av detta avtal genomförde stadsdelsnämnden en upphandling av abonnemang på 100 sjukhemsplatser för att täcka stadsdelsområdets behov av platser. Upphandlingen vanns av Stiftelsen Stora Sköndal och avtalet trädde i kraft 1 januari 2001 och gäller till och med 31 december 2003. Om parterna senast nio månader före avtalstidens utgång träffar en skriftlig överenskommelse om förlängning, förlängs avtalet på samma villkor med ett år, till och med 31 december 2004.

Handläggare: Iris Birath och Stefan Tengbom, 08-508 18 153, 18 162

5 Yttrande angående önskemål om hastighetsbegränsning på Sunnemobacken i stadsdelen Farsta

Dnr: 305-36/2003

Gatu- och fastighetskontoret har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd skrivelse från boende, med önskemål om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Sunnemobacken i Farsta.
Gatu- och fastighetskontoret har utrett ärendet och föreslår att gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott lämnar ansökan utan bifall.


Handläggare: Bernt Karlsson, 08-508 18 032

6 Rapport om det drogförebyggande arbetet inför ansökan om fortsatta bidrag från länsstyrelsen

Dnr: 599-45/2003

Staden har av länsstyrelsen beviljats utvecklingsmedel för samordning av det drogförebyggande arbetet inom förvaltningarna till och med den 30 juni 2003. För att erhålla medel för perioden 1 juli-31 december 2003 krävs att förvaltningarna inkommer med en delrapport över den verksamhet som hittills bedrivits. Rapporten ska godkännas av respektive stadsdelsnämnd.

Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

7 Hälso- och sjukvårdsansvar inom Farsta äldreomsorg och omsorgen om psykiskt funktionshindrade

Dnr: 012-75/2003

Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen ska det, där det bedrivs hälso- och sjukvård, finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Utförarchefen för äldre-och handikappomsorgen har tidigare varit verksamhetschef för både Postiljonens och Ängsö äldreboenden, när en gemensam hemsjukvårdsorganisation trädde i kraft 1 januari 2002. Den förändring som nu sker är att enhetschef/sjuksköterska vid Ängsö äldreboende blir fristående från hemsjukvårdsorganisationen och kan ta ett verksamhetsansvar. Därför föreslås att utförarchefen för äldre- och handikappomsorgen utses från 1 mars 2003 till verksamhetschef för hälso- och sjukvården vid Postiljonens äldreboende, Lingberga gruppboende samt Gäststugans och Blomstergårdens dagverksamheter och att t.f. enhetschefen vid Ängsö äldreboende utses till verksamhetschef där för hälso- och sjukvården.

Handläggare: Annica Dominius, 08-508 18 120

8 Tillsyn av handikappverksamheter inom Farsta stadsdelsområde 2002

Dnr: 500-76/2003

Länsstyrelsen har under året framhållit kommunernas tillsynsskyldighet för de HVB-verksamheter (hem för vård eller boende) som ligger inom kommunen eller stadsdelen. Verksamheter inom handikappomsorgen, som ligger inom Farsta stadsdelsområde, är Vårbacka fritidshem med korttidstillsyn, Skarpö dagliga verksamhet, som drivs av Orkidén AB, samt Villa Magnolia, ett boende med särskild service för barn och ungdom. Tillsynsbesök har genomförts av förvaltningen i september och oktober 2002. Både Vårbacka och Villa Magnolia bedöms ha god kvalitet i sina verksamheter. Skarpö dagliga verksamhet bedöms fungera endast delvis tillfredsställande på grund av hög personalomsättning och vissa brister i utbildningen hos personalen.

Handläggare: Kerstin Forsén, 08-508 19 421

9 PM - Hantering av elevers behov av hjälp vid medicinska behov i Farsta skolor

Dnr: 400-77/2003

Tidigare ledamoten i stadsdelsnämnden Tom Örjan Nilsson (m) väckte i höstas en fråga som gällde antalet barn i stadsdelsområdets skolor, som har medicinska problem och hjälpbehov, samt vilka instruktioner skolorna har för att möta problemen.
Förvaltningen redovisar i promemorian de vanligaste medicinska handikappen hos barnen inom stadsdelsområdets tio skolenheter samt de insatser som görs.Handläggare: Ann-Christine Bonn Sköld, 08-508 18 250

10 Anmälan av delegationsförteckning för Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 013-15/2002

Merparten av stadsdelsnämndens beslut fattas av stadsdelsförvaltningens tjänstemän, vars rätt att besluta delegerats av nämnden till tjänstemännen avseende ett stort antal ärendegrupper inom nämndens olika verksamheter. För att hålla ordning på vem som har rätt att fatta beslut (delegat) inom respektive ärendegrupp, upprättar förvaltningen en delegationsförteckning, som uppdateras fortlöpande. För att stadsdelsnämndens nya ledamöter och ersättare ska få en uppfattning om hur omfattande delegationen är och vilka beslut som fattas, som inte är av rent verkställande natur, anmäls delegationsförteckningen till nämnden.
Förteckningen är under omarbetning och en ny reviderad version anmäls till nämnden under våren.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

11 Information och frågor från nämnden

12 Stadsdelsdirektörens information

13 Övriga frågor

Sluten del av sammanträdet

Ärenden:
1. Antagande av anbud rörande parkskötsel,
renhållning och vinterväghållning i
södra respektive norra Farsta
2. Ärende om urvalsupphandling
3. Förlängning av tillfälligt bygglov för
återvinningsplats, Tallkrogen 1:1
4. Förlängning av tillfälligt bygglov för
återvinningsplats, Gubbängen 1:1
5. Förlängning av tillfälligt bygglov för
återvinningsplats, Gubbängen 1:1

§28 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet 2003-03-10.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2003-01-07.

Nämnden påtalade att ett brev som inkom den 28 januari och fanns upptaget på listan över anmälningsärenden, borde ha skickats till nämndens ledamöter och ersättare, då det var ställt till nämnden.

§29 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§30 Underlag till budget för 2004 med beräkningar för åren 2005 och 2006 fö...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-12, dnr 102-37/2003, med förslag om underlag till budget för 2004 och beräkningar för 2005 och 2006.

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) och ledamoten Inga-Lill Persson (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budget för åren 2004-2006.
 2. Nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning och hemställer att kommunstyrelsen beaktar de synpunkter som av förvaltningen framförts i ärendet samt anför därutöver följande

Nämnden vill åter påminna kommunstyrelsen om prognosen på minus 10 mkr i försörjningsstödet för i år, 2004 ser inte bättre ut. Vi är oroliga för budgeten även för äldreomsorgen där hyran för det ombyggda Postiljonen ökar med 6 mkr. Driften av Farsta sjukhem bedöms bli dyrare. Nya avtalet för gatu- o parkdrift innebär väsentligt ökade kostnader. Förskolan blir dyrare.

Nämnden vill även 2004 fortsätta satsningarna på utveckling av demokratin och kommunikation med medborgarna, på kulturen, på jämställdheten.

Nämnden anser inte att en budget på 2003 års nivå, om vi ser de synpunkter förvaltningen framfört i ärendet samt ovanstående, räcker för verksamheten för oss boende i Farsta- området. Nuvarande bedömning är att det saknas ca 25 mkr.

Projektet "Ekopark Syd och rädda Magelungen" kommer dessutom att kräva betydande resurser, i första hand ur den s k "Miljömiljarden".

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Nämnden beslutar att överlämna budgetunderlaget till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande samt att därutöver anföra följande

Förvaltningens förslag till budgetunderlag bygger på den socialistiska majoritetens politik. Den politiken stöder vi inte. Detta innebär inte att vi har invändningar mot det sakliga underlaget i form av bebyggelseplaner, statistik m.m. Vi drar emellertid andra slutsatser.

För oss är det en självklar utgångspunkt att medborgarna i Stockholm i största möjliga utsträckning själva skall bestämma över sin vardag. Därför får t.ex. villkoren för friskolor och privata daghem inte försämras och valfriheten inom äldreomsorgen måste förstärkas. Att det är väl sörjt för föräldrainflytande i kommunala skolor och daghem är en självklarhet; den frågan behöver inte utredas. Vi har också svårt att se att ungdomsråd – ett gammalt socialistiskt projekt som åter väckts till liv – skulle ha något att tillföra. Snarare pekar erfarenheten från det förra socialistiska experimentet på detta område på att projektet genast bör skrinläggas. Detsamma gäller kultur- och bibliotekscentra. Stockholms stad har unika förutsättningar genom sitt rika kulturella utbud i stadens centrum som det inte är möjligt för en enskild stadsdelsnämnd att konkurrera med. Resurserna får inte förslösas genom att i alltför stor grad spridas ut.

Vi anser att en utgångspunkt för drift av olika kommunala verksamheter skall vara anbudsupphandling. Vi har till skillnad från socialisterna ingen dogmatisk syn i denna fråga. Om stadsdelsnämnden lämnar ett egenregi-anbud som står sig i konkurrensen med privata utförare skall naturligvis detta anbud antas. Att däremot utan underlag besluta om egen regi såsom just skett med Farsta sjukhem är ansvarslöst och innebär en stor risk för höga kostnader. Också kvaliteten kan påverkas. Driften av Edö servicehus bör upphandlas.

Vi anser att det inte är motiverat med en generell minskning av grupperna i förskolan. I stället skall man som hittills titta på varje barngrupps förutsättningar och satsa resurserna där de verkligen behövs. I sammanhanget bör noteras att barngrupperna i Farsta under den borgerliga ledningen hållit ungefär den storlek som nu sägs eftersträvas. Det framstår alltså inte som nödvändigt att satsa dyra utredningsresurser på en omfattande kartläggning.

Vi anser att boenden för äldre och för funktionshindrade skall byggas där det är möjligt att anordna goda, anpassade bostäder i bra lägen och att samtliga stadsdelar måste ta ansvar för hela stadens behov. Detta förutsätter en annan finansiering än dagens. Staden måste ha möjlighet att ordna lämpliga boenden för funktionshindrade under 65 år. Om serviceinsatser hos äldre läggs ut på entreprenad är det viktigt att att entreprenörens personal har kunskaper om äldres behov och att det i uppdraget ingår att "hålla ett öga på" den boende och att rapportera till socialtjänsten om misstanke uppstår att han eller hon behöver mer hjälp.

Det är naturligtvis angeläget att få arbetslösa i arbete och att förmå ungdomarna att acceptera de arbeten som finns. Det måste alltid framhållas att det är varje människas skyldighet mot sig själv och andra att försöka försörja sig själv; först när detta av olika anledningar misslyckas skall nämnden träda in. Att försörja sig själv görs svårare genom den socialistiska politiken som minskar människornas egna resurser genom stora skattehöjningar. Dessa leder till att många måste ansöka om försörjningsbidrag för att betala skatten – en absurd situation.

Till sist konstaterar vi att nämndens verksamhet med de kostnadsökningar som nu kan förutses, t.ex. beträffande driften av Farsta sjukhem, kostnaderna för gatu- och parkdriften och för försörjningsstöd kommer att öka kraftigt de närmsta åren. Det gäller därför att ständigt prioritera kärnverksamheterna."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) och ledamoten Inga-Lill Persson (fp) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Att nämnden ställer sig bakom folkpartiets budgetförslag i staden som underlag för 2004 års budget med inriktning på 2005 och 2006.
 2. Att förvaltningens förslag i övrigt lämnas vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från nämnden

samt att därutöver anföra följande

Underlaget för budget år 2004 och beräkningar för åren 2005 och 2006 baserar sig på komunfullmäktiges budget för 2003 med inriktning för åren 2004 och 2005. Folkpartiet har inte samma prioriteringar för Stockholms stad och stadsdelen Farstas verksamhet. Vårt budgetförslag i kommunfullmäktige prioriterar de kommunala kärnverksamheterna skola, förskola och äldreomsorg, och ger större förutsättningar för den enskilda människans valfrihet.

Vi kan nu konstatera att den nya majoriteten inte planerar att uppfylla sina vallöften till Farstaborna. Inte nog med att Farstaborna ska drabbas av att betala trängselavgifter om de behöver åka bil in till centrala staden, trots att socialdemokraterna före valet sa nej till detta. Vallöftet om att det ska bli två barn färre i varje barngrupp är också som bortblåst. En minskning av antalet barn i per barngrupp i förskolan anges nu som en målsättning - inte att det ska ske.

Vi konstaterar också att Farstaborna inte längre själva ska få bestämma. Istället för reellt inflytande ska medborgarna erbjudas delaktighet. I alla stadsdelar ska medborgarkontor öppnas. Vi hoppas att förvaltningen snarast presenterar en siffra på vad detta kommer att kosta. Stadsdelen ska börja driva verksamheter i egen regi. Detta leder både till färre valmöjligheter för medborgarna och till ökade kostnader. Det framgår klart i budgetunderlaget där förvaltningen aviserar ökade administrationskostnader eftersom mera verksamhets ska vara i egen regi. Vad gäller Farsta sjukhem vill inte ens majoriteten pröva om det finns alternativ till egen regi trots att man här kalkylerar med en betydligt ökad kostnad. Så ser det ut då dogmerna får gå före verkligheten.

På flera områden finns det anledning att känna stor oro:

 • äldres situation. Inte nog med en återhållen budget, där satsningarna nu stannar av och även äldres rätt att bestämma över sin situation inte nämns med ett ord, så ska nu utbygganden av äldreboenden stoppas.
 • i verksamhetsplanen för 2003 säga att insatserna för de funktionshindrade ska bli "mindre omfattande". Ingenting antyder att detta ska ändras de kommande åren!
 • bidragsansökningar ökar. Inga åtgärder för att bemöta detta aviseras.
 • försörjningsstödet är underbudgeterat med 10.4 mkr 2003, det vet vi. Detta förutsätts fortsätta. Andra verksamheter inom nämnden kommer att få betala för detta.

Budgetunderlaget för 2004 ger ingen anledning att tro att de stora brister som verksamhetsplanen 2003 leder till kommer att förbättras. Med vårt förslag hade inte äldre och funktionshindrade behövt känna sig hotade. Som underlag för arbetet med 2004 års budget och beräkningar för 2005 och 2006 hänvisar vi därför till de utgångspunkter som finns i folkpartiets förslag gällande 2003 års budget."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

§31 Förlängning av avtal rörande abonnemang på 100 sjukhemsplatser vid Stif...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-12, dnr 500-74/2003, med förslag om förlängning av avtal med ett år.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att uppdra åt stadsdelsdirektören att träffa överenskommelse om förlängning till och med 31 december 2004 av avtal med Stiftelsen Stora Sköndal avseende abonnemang på 100 sjukhemsplatser.

§32 Yttrande angående önskemål om hastighetsbegränsning på Sunnemobacken i ...

Gatu- och fastighetskontoret har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd skrivelse från boende med önskemål om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Sunnemobacken i Farsta. Gatu- och fastighetskontoret har utrett ärendet och föreslår att gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott lämnar ansökan utan bifall. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-01-22, dnr 305-36/2003, i ärendet.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Till detta förslag anslöt sig samtliga övriga partier.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till gatu- och fastighetskontoret överlämna detta utlåtande:                                                                                                                  Sunnemobacken är en smal väg som går genom ett bostadsområde med gott om barn och många utfarter. Många skolbarn går denna väg. Sunnemobacken är dessutom tillfartsväg till Västbodaskolan, vilket innebär en hel del tunga transporter. Enligt vår mening finns det starka skäl för en hastighetsbegränsning till 30 km/h och att man dessutom sätter upp en skylt med "lekande barn" och målar vägbanan, allt enligt de önskemål som de boende på Sunnemobacken uttryckt.

§33 Rapport om det drogförebyggande arbetet inför ansökan om fortsatta bidr...

Staden har av länsstyrelsen beviljats utvecklingsmedel för samordning av det drogförebyggande arbetet inom förvaltningarna till och med den 30 juni 2003. För att erhålla medel för perioden 1 juli-31 december 2003 krävs att förvaltningarna inkommer med en delrapport över den verksamhet som hittills bedrivits. Rapporten ska godkännas av respektive stadsdelsnämnd. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-11, dnr 599-45/2003.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sin rapport till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§34 Hälso- och sjukvårdsansvar inom Farsta äldreomsorg och omsorgen om psyk...

Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen ska det, där det bedrivs hälso- och sjukvård, finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Utförarchefen för äldre-och handikappomsorgen har tidigare varit verksamhetschef för både Postiljonens och Ängsö äldreboenden, när en gemensam hemsjukvårdsorganisation trädde i kraft 1 januari 2002. Den förändring som nu sker är att enhetschef/sjuksköterska vid Ängsö äldreboende blir fristående från hemsjukvårdsorganisationen och kan ta ett verksamhetsansvar. Därför föreslås att utförarchefen för äldre- och handikappomsorgen utses från 1 mars 2003 till verksamhetschef för hälso- och sjukvården vid Postiljonens äldreboende, Lingberga gruppboende samt Gäststugans och Blomstergårdens dagverksamheter och att t.f. enhetschefen vid Ängsö äldreboende utses till verksamhetschef där för hälso- och sjukvården. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 012-75/2003.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att utse utförarchefen för äldre- och handikappomsorgen till verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom Postiljonens äldreboende, Lingberga gruppboende samt Blomstergårdens och Gäststugans dagverksamheter och enhetschefen vid Ängsö äldreboende till verksamhetschef för hälso- och sjukvård vid Ängsö.

§35 Tillsyn av handikappverksamheter inom Farsta stadsdelsområde 2002

Länsstyrelsen har under året framhållit kommunernas tillsynsskyldighet för de HVB-verksamheter (hem för vård eller boende) som ligger inom kommunen eller stadsdelen. Verksamheter inom handikappomsorgen, som ligger inom Farsta stadsdelsområde, är Vårbacka fritidshem med korttidstillsyn, Skarpö dagliga verksamhet, som drivs av Orkidén AB, samt Villa Magnolia, ett boende med särskild service för barn och ungdom. Tillsynsbesök har genomförts av förvaltningen i september och oktober 2002. Både Vårbacka och Villa Magnolia bedöms ha god kvalitet i sina verksamheter. Skarpö dagliga verksamhet bedöms fungera endast delvis tillfredsställande på grund av hög personalomsättning och vissa brister i utbildningen hos personalen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-01-14, dnr 500-76/2003.

BESLUT

 1. Nämnden lägger tillsynsrapporten till handlingarna.

§36 PM - Hantering av elevers behov av hjälp vid medicinska behov i Farsta ...

Tidigare ledamoten i stadsdelsnämnden Tom Örjan Nilsson (m) väckte i höstas en fråga som gällde antalet barn i stadsdelsområdets skolor, som har medicinska problem och hjälpbehov, samt vilka instruktioner skolorna har för att möta problemen. Förvaltningen redovisar i promemorian de vanligaste medicinska handikappen hos barnen inom stadsdelsområdets tio skolenheter samt de insatser som görs. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria 2003-01-22, dnr 400-77/2003.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§37 Anmälan av delegationsförteckning för Farsta stadsdelsnämnd

Merparten av stadsdelsnämndens beslut fattas av stadsdelsförvaltningens tjänstemän, vars rätt att besluta delegerats av nämnden till tjänstemännen avseende ett stort antal ärendegrupper inom nämndens olika verksamheter. För att hålla ordning på vem som har rätt att fatta beslut (delegat) inom respektive ärendegrupp, upprättar förvaltningen en delegationsförteckning, som uppdateras fortlöpande. För att stadsdelsnämndens nya ledamöter och ersättare ska få en uppfattning om hur omfattande delegationen är och vilka beslut som fattas, som inte är av rent verkställande natur, anmäls delegationsförteckningen till nämnden. Förteckningen är under omarbetning och en ny reviderad version anmäls till nämnden under våren. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-13, dnr 013-15/2002.

BESLUT

 1. Nämnden lägger delegationsförteckningen till handlingarna.

§38 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Birgitta Holm (m) väckte en fråga om i vilken utsträckning nämnden finansierar barns skolgång utom riket och i andra kommuner. Förvaltningen svarade att utbildningsnämnden svarar för sådana kostnader, som inte avser bistånd.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) påtalade brister hon ansåg sig ha funnit i den allmänna informationen om stadsdelsnämnden på mittuppslaget i lokaltidningen Mitt i Söderort och uttryckte önskemål om att förvaltningen gör ändringar till det bättre i annonsen.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) uttryckte önskemål om att förvaltningen ser över det faktum att Hökarängsbadet saknar toalett för allmänheten under vintern.

§39 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar aviserade några aktiviteter med nämndens deltagande under april och maj:

 1. 11 april
 2. Inbjudan till studiebesök hos olika verksamheter inom äldre- och handikappomsorgen, bland annat äldreomsorgen inom Stiftelsen Stora Sköndal och Postiljonens äldreboende. Lunch intas i Stora Sköndal och nämnden ombads att om möjligt anmäla eventuella förhinder att delta i måltiden, helst vid nästa sammanträde.

 3. 6 maj
 4. Brottsförebyggande rådet håller under förmiddagen föreläsningar i Högdalen. Inbjudan kommer att skickas ut.

 5. Preliminärt 22 maj

På kvällen den 22 maj anordnas personalfest, till vilken nämnden kommer att bjudas in. Datumet kan komma att ändras.

§40 Övriga frågor

Ledamoten Birgitta Holm (m) anmälde en skrivelse för förvaltningens beredning angående översyn av trappsteg vid busshållplatsen, Farsta centrum. Bilaga 1.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde en skrivelse för förvaltningens beredning "Göm återvinningsstationerna under gatan och i nybyggda hus". Bilaga 2.

Birgitta Holm lade fram ett förslag om att nämnden överlämnar blommor till en ledamot som skadats i en fallolycka.

Ordföranden Tomas Rudin (s) anmälde en skrivelse gällande nämndens arbete i beredningsgrupper, bilaga 3, och beskrev kortfattat hur majoriteten planerar att arbeta med beredningarna. Oppositionen ifrågasatte sin roll i beredningsarbetet och en diskussion följde om denna fråga.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGOR

BILAGA 1

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2003-02-27

§ 40

Birgitta Holm m fl (m)

Skrivelse ang översyn av trappsteg vid busshållplatsen Farsta Centrum Buss 181

När man stiger av buss 181 (Skarpnäck - Farsta Strand)i Farsta Centrum så finns

det två små undermåliga trappsteg som ska passeras för att komma vidare in till centrum.

Dessa till synes små trappsteg har vid flera tillfällen inneburit att personer stått

på näsan och halkat. Vid ett tillfällen fångades en äldre dam upp tack vare snabbt

handlande av medpassagerare från bussen. Man kan tycka att människor istället

ska gå en längre omväg för att gå in i centrum och på så sätt slippa dessa harmlösa

trappsteg. Nu är dock människan funtad på så sätt att man om möjligt går omvägar.

Med anledning av ovanstående yrkar jag att nämnden kontrollerar dessa trappsteg

och gör något radikalt av detta, allt för att tillfredställa människors behov av framkomlighet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 2

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2003-02-27

§ 40

Göm återvinningsstationerna under gatan och i nybyggda hus

Många av de återvinningsstationer som finns i stadsdelen töms för sällan och det blir ofta väldigt skräpigt runt omkring. De ansvariga materialbolagen borde ta ett större ansvar och sköta stationerna och miljön runt omkring mycket bättre. Tillstånd skulle aldrig ha getts för återvinningsstationer på gatan. Istället borde stationerna förlagts inomhus redan från början, exempelvis i affärslokaler. Om stationerna dessutom bemannas skulle man få bra uppsikt och samtidigt kunna vägleda de människor som kommer för att slänga sitt skräp.

Stockholms hamn har löst problematiken på Strandvägen genom att förlägga återvinningsstationerna under gatunivå. Allt som syns är några papperskorgar vilka fungerar som sopnedkast. Under gatunivån står stora containrar som med hjälp av hissar åker upp till gatunivå vid tömning. Detta system borde ersätta de nuvarande återvinningsstationerna.

Återvinningsstationerna kan alltså gömmas både under gatunivå och i fastigheter. Vid nybyggen och stora ombyggnader bör man noga undersöka möjligheten att förlägga återvinningsstationer inomhus.

Fram till dess fastighetsnära källsortering finns väl utbyggd, bör stadsdelsnämnden undersöka och pröva möjligheterna att få bort de nuvarande återvinningsstationerna enligt ovanstående förslag.

Farsta den 27 februari 2003

Bertil Fredriksson

Peter Molin

Kristdemokraterna

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 3

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2003-02-27

§ 40

FARSTA STADSDELSNÄMND - Presidiet 27 februari 2003

Till

Stadsdelsnämnden, sammanträdet 27 februari 2003

NÄMNDENS ARBETE, BEREDNINGSGRUPPER

Nämnden beslöt vid sammanträdet 28 januari bl a att uppdra åt presidiet att utarbeta detaljerat förslag om beredningarna och föreslå ledamöter i dessa.

Nämnden beslutade om ett antal beredningar för att följa och utveckla verksamheten detta år samt för dialog inför nämndens budget för 2004. Nämnden beslutade om följande beredningar:

 • barn och ungdomsberedning
 • äldreomsorgsberedning
 • personal, mångfalds och jämställdhetsberedning
 • kultur och konsumentberedning
 • miljö och stadsutvecklingsberedning
 • demokrati o informations/kommunikationsberedning.

Utöver dessa beredningar har nämnden redan utsett ett presidium samt en social delegation.

Presidiet föreslår att ovan nämnda beredningar snarast startar sitt arbete. Partigrupperna nominerar ledamöter i beredningarna till mötet den 28 januari, ledamot från partierna i majoritet utses till ordförande/sammankallande. Varje beredning ska ha minst 2, högst 4 ledamöter vilka utses bland nämndens ledamöter och ersättare, sammansättningen ska motsvara den i nämnden. Beredningen kan adjungera andra om enighet om detta finns i beredningen. Förvaltningens ledande tjänsteman inom området skall delta i beredningens arbete. Förvaltningen ställer sekreterarresurs till förfogande. Beredningen har ingen beslutanderätt. Arbetet inom beredningarna ingår i det arvode som nämnden har, inget särskilt arvode utgår för detta.

Ledamöterna bör besöka verksamheter inom respektive berednings område samt hålla kontakt med brukarföreträdare t ex pensionärsrådet. Genom arbetet i beredningen samt besöken i verksamheten och kontakterna med brukare förstärks nämndens styrning av verksamheten samt ökar förutsättningarna för att fatta rätt beslut, till nytta för medborgarna i Farsta-området.

Nämnden beslutade även uppdra åt den sociala delegationen att särskilt följa utvecklingen inom socialpsykiatrin, regelbundet till nämnden redovisa utvecklingen inom det sociala området samt vid behov föreslå åtgärder, främst förebyggande.

Presidiet föreslår nämnden besluta enligt ovan samt utse ledamöter och ordförande i beredningarna.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 41-45