Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-04-01

Sammanträde 2003-04-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Förvaltningen informerar om projektet Resursutbyte.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

REMISSER/YTTRANDEN

3 Yttrande över remiss angående Stockholms parkprogram

Dnr: 300-11/2003

Gatu- och fastighetskontoret har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden ett förslag till handlingsprogram för utveckling och skötsel av Stockholms parker och natur, "Stockholms Parkprogram".
Programmet har tre övergripande mål.
1. God parktillgång för ett rikt utbud av värdetäta grönområden.
2. Hållbar parkmiljö för sund, livskraftig miljö och biologisk mångfald.
3. Rik parkkultur med historisk kontinuitet.
Programmet föreslår att en parkplan ska upprättas för stadsdelsområdena (tidigare grönplan).

Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

4 Yttrande över remiss angående revidering av stadens avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Dnr: 300-47/2003

Gatu- och fastighetskontoret har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden förslag till revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan september 2001 för vissa typer av markupplåtelser och bygglov. De ärendetyper stadsdelsförvaltningen ansvarar för är kiosker/gatukök, uteserveringar, återvinningsstationer, evenemang och reklam i samband med nämnda ärendetyper. Förvaltningen är remissinstans i de ärenden gatu- och fastighetsnämnden beslutar i. Gatu- och fastighetskontorets förslag grundar sig på behov av ändringar som framkommit sedan den senaste revideringen 2000 samt på den prisutveckling som skett. De nya avgifterna föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2004.

Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

5 Yttrande över motion angående inrättande av självförvaltningsorgan för allmänna kommunala verksamheter inom staden

Dnr: 004-33/2003

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden motion av Torsten Sandgren (v), kommunfullmäktigegruppen i Stockholm, med förslag om att under en försöksperiod erbjuda stadens verksamheter att genomföra avtalsbunden självförvaltning.
Ett tillägg till kommunallagens 7 kap 18 § infördes från den 1 juli 2002 med innebörd att kommunfullmäktige får besluta att en nämnd får delegera beslutanderätten i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till självförvaltningsorgan (företrädare för brukare och personal) inom nämndens verksamhet, med de begränsningar som anges i kommunallagens 6 kap 34 §.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

6 Yttrande över motion angående införande av redovisning av skolk i högstadieelevernas betyg

Dnr: 400-69/2003

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden motion till kommunfullmäktige från Folkpartiet liberalerna med förslag om att skolk ska redovisas i elevernas betyg i grundskolans högstadium samt att uppdra åt utbildningsnämnden att årligen följa upp omfattningen av frånvaron inom stadens grundskolor.

Handläggare: Birgitta Berg, 08-508 18 023

SEKRETESSÄRENDEN

7 Svar på Länsstyrelsens tillsynsrapport angående Farsta sjukhem

Dnr: 504-9/2003

Länsstyrelsen genomförde den 4 oktober 2002 ett tillsynsbesök på Farsta sjukhem, som drivs på entreprenad till och med utgången av 2003 av Svensk Äldreomsorg AB. Länsstyrelsen har med anledning av konstaterade brister i verksamheten vid tiden för tillsynsbesöket begärt stadsdelsnämndens yttrande över tillsynsrapporten med angivande av åtgärder för att säkerställa en god och säker omvårdnad och service dygnet runt för de boende på sjukhemmet.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

8 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för äldre

Dnr: 500-126/2003

En kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer inom särskilda boendeformer för äldre har genomförts i stadsdelsnämnderna Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö av nämndernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) inom ramen för deras gransknings- och uppföljningsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Kartläggningen, som genomfördes för femte året i rad i Farsta, har skett genom enkäter till ansvariga sjuksköterskor vid respektive enhet under oktober 2002 och sammanställts i en rapport som bifogas ärendet.

Handläggare: Maria Bergvall, 08-508 19 543

9 Social dagverksamhet för yngre dementa

Dnr: 504-107/2003

Behovet av dagverksamheter inom staden för yngre demenshandikappade är större än tillgången. Förvaltningens utförarsida inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade har fått förfrågningar om möjligheten att starta en dagverksamhet för yngre dementa. Ett färdigt förslag finns nu om att från den 15 maj 2003 bedriva dagverksamhet i före detta hemsjukvårdens lokaler vid Postiljonens äldreboende till en beräknad kostnad av 1 200 kronor per dag. Möjlighet finns att sälja platser till andra förvaltningar och kommuner.

Handläggare: Annica Dominius, 08-508 18 120

11 Förskoleplanering för åren 2003-2010

Dnr: 402-101/2003

Majoriteten i Stockholms stad vill under mandatperioden minska barngrupperna vid Stockholms kommunala förskolor. Nya riktlinjer för barngruppernas storlek kommer att finnas i den förskoleplan som ska fastställas av kommunfullmäktige senast våren 2003. Det rekommenderade antalet barn är 14 för småbarnsgrupp och 18 för övriga grupper. Utifrån kommunfullmäktiges direktiv och föräldrarnas synpunkter ska förskoleplanen göra förskolans uppdrag tydligare. Förvaltningen har med utgångspunkt i dessa förutsättningar, med hjälp av tillgänglig statistik och genom planering av lokalfrågorna tagit fram ett förslag, utifrån vilket förvaltningen föreslås arbeta.

Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

12 Förändring av torgplatser vid Farsta torg

Dnr: 300-127/2003

Stadsdelsförvaltningen, sektionen för teknik och miljö, har gjort en översyn av torgplatserna vid Farsta torg avseende antal, storlek och årsarrendekostnad. Den disponibla ytan för torghandeln anses kunna utnyttjas på ett bättre sätt genom att antalet torgplatser minskas från sju till sex och att ytan för varje plats utökas från 30 till 36 kvadratmeter. Med hänvisning till den utökade ytan per torgplats anses det rimligt att taxan höjs till föreslagna 84 000 kronor per år och plats under perioden 1 maj 2003 till och med 30 april 2004.

Handläggare: Bernt Karlsson, 08-508 18 032

13 Revidering av parkeringsbestämmelser i Farsta stadsdelsområde

Dnr: 300-128

Gatu- och fastighetskontoret har tidigare lämnat förslag på översyn av parkeringsbestämmelserna i Stockholms stad med övergång till dagstädning i så kallade PYTT-områden (Parkering i Ytterstaden). Vid anbudsförfarandet i upphandlingen av driftentreprenaden för parker och gator i Farsta stadsdelsområde, har hänsyn tagits till detta. Avtalet träder i kraft den 1 maj 2003. En ändring av parkeringsreglerna till parkeringsförbud dagtid vid PYTT-områden kan nu genomföras inför kommande vintersäsong. Genom att utföra städningen i dessa områden på dagtid kommer parkeringssituationen att förbättras för boende och parkeringsbestämmelserna blir enhetliga i söderort.

Handläggare: Bernt Karlsson, 08-508 18 032

14 Resa till Korsika för två anställda och sex deltagare vid Farsta Cirkeln

Dnr: 204-129/2003

Socialpsykiatriska sektionens enhet Farsta Cirkeln, som erbjuder aktivering för psykiskt funktionshindrade, planerar en resa till Korsika under en vecka med avresedag den 31 maj. Varje år anordnas en studiecirkel, där deltagarna skaffar sig kunskaper om ett land med målsättningen att resa dit.
Resan finansieras i huvudsak med fondmedel och cirkeldeltagarna skjuter själva till en mindre summa.

Handläggare: Monikka Smedberg, 08-94 87 62

15 Tjänsteresa till New York för lärare vid Kvickenstorpsskolan

Dnr: 204-89/2003

En lärare vid Kvickenstorpsskolan planerar att göra en studieresa till New York 10-13 april, som en uppföljning av ett så kallat ITIS-projekt, genomfört våren 2002 med mänskliga rättigheter som tema. Större delen av besöket kommer att ägnas åt FN-huset och "Ground Zero".
Resan finansieras genom det handledararvode som läraren förfogar över för mottagande av studenter under 2002.

Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

16 Studieresa till Budapest för enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen

Dnr: 204-95/2003

Inom avdelningen för äldre- och handikappomsorg har diskussioner om en gemensam värdegrund påbörjats i enlighet med verksamhetsplanen för 2003. För att stimulera enhetscheferna till att vara drivkrafter i genomförandet av en gemensam värdegrund föreslås att 19 personer bestående av samtliga enhetschefer, avdelningscheferna och den kvalificerade utredaren gör en studieresa till Budapest 21-24 september 2003. Resan finansieras inom programområdet äldre- och handikappomsorg.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

17 Förslag om personalfest för Farsta stadsdelsförvaltning

Dnr: 200-132/2003

Som ett bevis på uppskattning och tack för det arbete som utförts under 2002 och första delen av 2003 planeras en gemensam fest den 22 maj för alla tillsvidare- och projektanställda samt nämndens ledamöter och ersättare.


Handläggare: Gillis Hammar, 08-508 18 148

18 PM - Mediainsats om alkohol och tobak

Dnr: 500-130/2003

Stockholms stad genomför under perioden 22 april till och med 4 maj en mediakampanj om alkohol och tobak, som riktar sig till föräldrar och andra vuxna. Kampanjen går under parollen "Stoppa langningen" med budskapet att inte bjuda eller sälja alkohol och tobak till barn under 18 år. Samtidigt har Alkoholkommittén en liknande kampanj under namnet "Lag om leg", som vänder sig till lokala handlare och restauranger i hela landet.
I promemorian redogörs för planerade insatser inom staden och lokalt i samband med kampanjerna.

Handläggare: Rita Zimmerhofer, 08-508 18 127

19 Anmälan av inköp

Dnr: 100-131/2003

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp under februari/mars 2003 av datautrustning och konferenstjänster.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

20 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för februari 2003

Dnr: 103-111/2003

Redovisning av helårsprognos med februari månads utfall som bas.
Uppföljning av budget - utfall per februari månad och prognos redovisas brutto i bilagd tabell.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

21 Information och frågor från nämnden

22 Stadsdelsdirektörens information

§46 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade pr...

Nämnden utsåg tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) att jämte ledamoten Lilian Falkbäck (s) justera protokollet 2003-04-11.

Anmäldes justerade protokoll från sammanträdena 2003-01-28 och 2003-02-20.

§47 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§48 Yttrande över remiss angående Stockholms parkprogram

Gatu- och fastighetskontoret har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden ett förslag till handlingsprogram för utveckling och skötsel av Stockholms parker och natur, "Stockholms Parkprogram". Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-01-22, dnr 300-11/2003, med förslag till yttrande.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt lade fram ett tilläggsförslag och yrkade bifall till detta.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till gatu- och fastighetskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Nämnden är mycket angelägen om att genomföra förslaget om "Ekopark Syd", som väsentligt ökar kvalitén för invånarna i stadsdelsområdet samt ger goda förutsättningar för bostadsbyggande.

§49 Yttrande över remiss angående revidering av stadens avgifter för upplåt...

Gatu- och fastighetskontoret har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden förslag till revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan september 2001 för vissa typer av markupplåtelser och bygglov. De ärendetyper stadsdelsförvaltningen ansvarar för är kiosker/gatukök, uteserveringar, återvinningsstationer, evenemang och reklam i samband med nämnda ärendetyper. Förvaltningen är remissinstans i de ärenden gatu- och fastighetsnämnden beslutar i. Gatu- och fastighetskontorets förslag grundar sig på behov av ändringar som framkommit sedan den senaste revideringen 2000 samt på den prisutveckling som skett. De nya avgifterna föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-17, dnr 300-47/2003, med förslag till yttrande.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till gatu- och fastighetskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§50 Yttrande över motion angående inrättande av självförvaltningsorgan för ...

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden motion av Torsten Sandgren (v), kommunfullmäktigegruppen i Stockholm, med förslag om att under en försöksperiod erbjuda stadens verksamheter att genomföra avtalsbunden självförvaltning. Ett tillägg till kommunallagens 7 kap 18 § infördes från den 1 juli 2002 med innebörd att kommunfullmäktige får besluta att en nämnd får delegera beslutanderätten i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till självförvaltningsorgan (företrädare för brukare och personal) inom nämndens verksamhet, med de begränsningar som anges i kommunallagens 6 kap 34 §. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-07, dnr 004-33/2003, med förslag till yttrande.

Tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Att som svar på remissen till kommunstyrelsen anföra:

Att medborgare ges ökat inflytande över de kommunalt finansierade verksamheterna är bra. Vi har därför uppmuntrat alla former av alternativa driftsformer som kan öka personalens och medborgarnas möjligheter att påverka verksamheten. Den nuvarande majoriteten i Stadshuset stryper dock möjligheterna för personalen av avknoppa sin verksamhet eller för brukare att driva en verksamhet i kooperativform. Alternativa driftsformer är i högsta grad önskvärda men de förutsätter att det finns flera olika utförare att välja bland - att medborgaren har valfrihet. När det handlar om att alla medborgare är hänvisade till kommunalt driven verksamhet där valfriheten har tagits bort kan inte godtyckligt inrättade driftsformsexperiment vara rimliga.

Om man vill öka brukare och anställdas makt finns det väl beprövade system t ex inom barnomsorgen. Dessa visar fördelarna med olika driftsformer, där det både handlar om rättigheter och skyldigheter för dem som är satta att sköta verksamheten. Vad som nu föreslås är något slags låtsasbestämmande. Vi vill att det ska vara på riktigt. Istället för att införa självförvaltningsorgan bör man tilltro personal och berörda att ta fullt ansvar för sina verksamheter om de så vill och erbjuda möjligheter till avknoppning, entreprenad eller kooperativ drift. Motionen bör därför avslås."

§51 Yttrande över motion angående införande av redovisning av skolk i högst...

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden motion till kommunfullmäktige från Folkpartiet liberalerna med förslag om att skolk ska redovisas i elevernas betyg i grundskolans högstadium samt att uppdra åt utbildningsnämnden att årligen följa upp omfattningen av frånvaron inom stadens grundskolor. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-12, dnr 400-69/2003.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen avslå motionen.
 2. Nämnden anför därutöver följande

Att elever skolkar har flera orsaker. Det handlar inte om att elever uppfattar skolan som en plats man kan komma och gå till som man vill. För att komma tillrätta med skolket måste man därför dels ta reda på orsakerna, dels göra de förändringar som krävs för att den enskilde eleven ska klara av skolarbetet på ett bra sätt.

Vi delar inte folkpartiets syn på skolan. De problem som finns i dagens skola kommer vi inte tillrätta med genom att införa olika former av sanktioner. Under år 2003 kommer kommunfullmäktige att besluta om en ny skolplan som på ett bättre sätt speglar den skolpolitik som majoriteten vill föra. Därför avslår vi motionen från Jan Björklund, fp.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp), ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

§52 Svar på Länsstyrelsens tillsynsrapport angående Farsta sjukhem

Länsstyrelsen genomförde den 4 oktober 2002 ett tillsynsbesök på Farsta sjukhem, som drivs på entreprenad av Svensk Äldreomsorg AB till och med utgången av 2003. Länsstyrelsen har med anledning av konstaterade brister i verksamheten vid tiden för tillsynsbesöket begärt stadsdelsnämndens yttrande över tillsynsrapporten med angivande av åtgärder för att säkerställa en god och säker omvårdnad och service dygnet runt för de boende på sjukhemmet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-03, dnr 504-9/2003, med förslag till yttrande.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§53 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer f...

En kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer inom särskilda boendeformer för äldre har genomförts i stadsdelsnämnderna Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö av nämndernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) inom ramen för deras gransknings- och uppföljningsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Kartläggningen, som genomfördes för femte året i rad i Farsta, har skett genom enkäter till ansvariga sjuksköterskor vid respektive enhet under oktober 2002 och sammanställts i en rapport som bifogas ärendet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-05, dnr 500-126/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§54 Social dagverksamhet för yngre dementa

Behovet av dagverksamheter inom staden för yngre demenshandikappade är större än tillgången. Förvaltningens utförarsida inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade har fått förfrågningar om möjligheten att starta en dagverksamhet för yngre dementa. Ett färdigt förslag finns nu om att från den 15 maj 2003 bedriva dagverksamhet i före detta hemsjukvårdens lokaler vid Postiljonens äldreboende till en beräknad kostnad av 1 200 kronor per dag. Möjlighet finns att sälja platser till andra förvaltningar och kommuner. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 504-107/2003.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att starta en dagverksamhet för yngre dementa från och med den 15 maj 2003.

§55 Förskoleplanering för åren 2003-2010

Majoriteten i Stockholms stad vill under mandatperioden minska barngrupperna vid Stockholms kommunala förskolor. Nya riktlinjer för barngruppernas storlek kommer att finnas i den förskoleplan som ska fastställas av kommunfullmäktige senast våren 2003. Det rekommenderade antalet barn är 14 för småbarnsgrupp och 18 för övriga grupper. Utifrån kommunfullmäktiges direktiv och föräldrarnas synpunkter ska förskoleplanen göra förskolans uppdrag tydligare. Förvaltningen har med utgångspunkt i dessa förutsättningar, med hjälp av tillgänglig statistik och genom planering av lokalfrågorna tagit fram ett förslag, utifrån vilket förvaltningen föreslås arbeta. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-01-23, dnr 402-101/2003.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande.

Tjänstgörande ledamoten Peter Lindén m fl (m) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta i enlighet med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor med 2 750 tkr.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av tjänstgörande ledamoten Peter Lindén m fl (m) till förmån för eget yrkande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) till förmån för eget yrkande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) enligt följande:

"Nämnden genomför en ny politik för ökad rättvisa, förbättrad välfärd och en ekologiskt hållbar utveckling. I valrörelsen lovade vi ett bättre Stockholm - ett bättre Farsta-område. Vi gick till val på att bygga ett Stockholm för alla. Arbetet för att uppfylla vallöftena pågår för fullt. Vi använder de nya resurserna nämnden fått till Farsta-området för att förbättra framför allt för barn och ungdomar samt äldre.

I detta ärende har förvaltningen skrivit fram ett bra underlag för det fortsatta arbetet med förskolan. Nämnden instämmer helt i förvaltningens förslag och bedömningar. Vi ska öka kvalitén bl a genom färre barn i förskolegrupperna. Vårt mål är 18 barn per grupp, 14 bland de minsta. Nämnden är angelägen om att förbättringen av förskoleverksamheten sker så snabbt som möjligt. Målen är att se som en norm, hänsyn ska tas till situationen i den enskilda gruppen.

Nämnden är särskilt angelägen om att tydlig kommunikation sker med föräldrarna i de förskolor där förbättringen inte kan ske snabbt beroende på lokalproblem mm. Förvaltningen ska för dessa verksamheter tillsätta genomförandegrupper med representanter för föräldrarna och medarbetarna. Nämnden ser gärna att provisoriska lösningar genomföres så att barnen, föräldrarna och medarbetarna så långt möjligt får sina önskemål tillgodosedda, inom de beslutade ramarna.

Medarbetarna är helt avgörande för verksamhetens kvalité. Nämnden är angelägen om att alla tänkbara åtgärder sker för att säkerställa personalförsörjningen samt förebygga långtidssjukdom och hög personalomsättning. En god arbetsmiljö, bra arbetstidsutläggning och arbetsledning, positiva kontakter med invånare/brukare och arbetskamrater i samma grupp är avgörande.

Vi vill åter understryka vikten av att stadens gemensamma personalresurs hittar en lösning på problemet med att många barnskötare som är intresserade av utbildning till förskollärare inte kan få denna då de ej har behörighet till högskola."

§56 Förändring av torgplatser vid Farsta torg

Stadsdelsförvaltningen, sektionen för teknik och miljö, har gjort en översyn av torgplatserna vid Farsta torg avseende antal, storlek och årsarrendekostnad. Den disponibla ytan för torghandeln anses kunna utnyttjas på ett bättre sätt genom att antalet torgplatser minskas från sju till sex och att ytan för varje plats utökas från 30 till 36 kvadratmeter. Med hänvisning till den utökade ytan per torgplats anses det rimligt att taxan höjs till föreslagna 84 000 kronor per år och plats under perioden 1 maj 2003 till och med 30 april 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-12, dnr 300-127/2003.

BESLUT

 1. Nämnden fastställer antalet torgplatser på Farsta torg till sex.
 2. Nämnden fastställer avgiften för torgplatserna 1-6 på Farsta torg till 84 000 kronor per plats under perioden från och med 1 maj 2003 till och med 30 april 2004.

§57 Revidering av parkeringsbestämmelser i Farsta stadsdelsområde

Gatu- och fastighetskontoret har tidigare lämnat förslag på översyn av parkeringsbestämmelserna i Stockholms stad med övergång till dagstädning i så kallade PYTT-områden (Parkering i Ytterstaden). Vid anbudsförfarandet i upphandlingen av driftentreprenaden för parker och gator i Farsta stadsdelsområde, har hänsyn tagits till detta. Avtalet träder i kraft den 1 maj 2003. En ändring av parkeringsreglerna till parkeringsförbud dagtid vid PYTT-områden kan nu genomföras inför kommande vintersäsong. Genom att utföra städningen i dessa områden på dagtid kommer parkeringssituationen att förbättras för boende och parkeringsbestämmelserna blir enhetliga i söderort. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-26, dnr 300-128/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner revideringen av parkeringsbestämmelserna och överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande till gatu- och fastighetskontoret.

§58 Resa till Korsika för två anställda och sex deltagare vid Farsta Cirkeln

Socialpsykiatriska sektionens enhet Farsta Cirkeln, som erbjuder aktivering för psykiskt funktionshindrade, planerar en resa till Korsika under en vecka med avresedag den 31 maj. Varje år anordnas en studiecirkel, där deltagarna skaffar sig kunskaper om ett land med målsättningen att resa dit. Resan finansieras i huvudsak med fondmedel och cirkeldeltagarna skjuter själva till en mindre summa. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 204-129/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till resa, med avresedag den 31 maj 2003 till Korsika, för två anställda och sex studiecirkeldeltagare vid Farsta Cirkeln.

§59 Tjänsteresa till New York för lärare vid Kvickenstorpsskolan

En lärare vid Kvickenstorpsskolan planerar att göra en studieresa till New York 10-13 april, som en uppföljning av ett så kallat ITIS-projekt, genomfört våren 2002 med mänskliga rättigheter som tema. Större delen av besöket kommer att ägnas åt FN-huset och "Ground Zero". Resan finansieras genom det handledararvode som läraren förfogar över för mottagande av studenter under 2002. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-05, dnr 204-89/2003.

BESLUT

 1. Nämnden medger tjänsteresa till New York för Johan von Aarem 10-13 april 2003 under förutsättning att det politiska läget så tillåter.

§60 Studieresa till Budapest för enhetschefer inom äldre- och handikappomso...

Inom avdelningen för äldre- och handikappomsorg har diskussioner om en gemensam värdegrund påbörjats i enlighet med verksamhetsplanen för 2003. För att stimulera enhetscheferna till att vara drivkrafter i genomförandet av en gemensam värdegrund föreslås att 19 personer bestående av samtliga enhetschefer, avdelningscheferna och den kvalificerade utredaren gör en studieresa till Budapest 21-24 september 2003. Resan finansieras inom programområdet äldre- och handikappomsorg. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 204-95/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner studieresa till Budapest för enhetscheferna inom äldre- och handikappomsorgen 21-24 september 2003 och emotser en efterföljande skriftlig rapport om resan.

§61 Förslag om personalfest för Farsta stadsdelsförvaltning

Som ett bevis på uppskattning och tack för det arbete som utförts under 2002 och första delen av 2003 planeras en gemensam fest den 22 maj för alla tillsvidare- och projektanställda samt nämndens ledamöter och ersättare. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-24, dnr 200-132/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner kostnaderna för personalfesten den 22 maj 2003.

§62 PM - Mediainsats om alkohol och tobak

Stockholms stad genomför under perioden 22 april till och med 4 maj en mediakampanj om alkohol och tobak, som riktar sig till föräldrar och andra vuxna. Kampanjen går under parollen "Stoppa langningen" med budskapet att inte bjuda eller sälja alkohol och tobak till barn under 18 år. Samtidigt har Alkoholkommittén en liknande kampanj under namnet "Lag om leg", som vänder sig till lokala handlare och restauranger i hela landet. I promemorian redogörs för planerade insatser inom staden och lokalt i samband med kampanjerna. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria 2003-02-24, dnr 500-130/2003.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§63 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp under februari/mars 2003 av datautrustning och konferenstjänster. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-07, dnr 100-131/2003.

BESLUT

 1. Nämnden lägger inköpsanmälan till handlingarna.

§64 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för februari 2003

Redovisning av helårsprognos med februari månads utfall som bas. Budget, utfall per februari månad och prognos redovisas brutto i bilagd tabell. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-17, dnr 103-111/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§65 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) och ersättaren Peter Molin (kd) anmälde en skrivelse för förvaltningens beredning angående trafikmiljön för boende i Farsta centrum, bilaga 1.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) och ersättaren Peter Molin (kd) anmälde en skrivelse för förvaltningens beredning angående ett obevakat övergångsställe vid Farstavägen, bilaga 2.

Ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) väckte en fråga med anledning av en tidningsartikel i lokalpressen om Edö servicehus. Enligt uppgift skulle servicehuset vara hotat av nedläggning och intagningsstopp råda. Karl-Erik Hammerin framhöll att korrekt information riktad till allmänhet och boende på servicehuset borde gå ut om uppgifterna skulle visa sig falska. Förvaltningen svarade att Lokal- och byggnadskonsulterna (LOBEN) inom staden gjort en översyn av stadens servicehus och i en utredning lagt fram ett icke bindande förslag om Edös framtid. Intagningsstopp råder ej.

Ledamoten Godfrey Etyang (s) väckte en fråga angående ett seminarium i Centrumkyrkan om rasism, till vilket nämnden inbjudits. Frågan gällde om inbjudan också skickats till skolor och fritidsgårdar.

§66 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar meddelade att inbjudan till studiebesök vid vissa av äldre- och handikappomsorgens enheter delats ut och uttryckte önskemål om att anmälan till lunchen görs så snart som möjligt.

Kansli- och personalchefen Lillemor Larsson informerade om de förhandlingar som pågår mellan fackförbundet Kommunal och Kommun- respektive Landstingsförbundet. Förhandlingarna, som skulle leda fram till ett avtal gällande från 1 april, är ajournerade och medlare har inkallats. En konflikt kan komma att inträffa om slutbudet inte accepteras av parterna. Det skulle i så fall kunna innebära problem för förvaltningen, bland annat på grund av att tillgången på vikarier inom vissa verksamheter begränsas avsevärt.

§67 Övriga frågor

Inga frågor förekom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BILAGOR

BILAGA 1

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2003-04-01

§ 65

Bertil Fredriksson (kd), Peter Molin (kd)

Skrivelse ang. en säkrare trafikmiljö för boende i Farsta Centrum.

Det går bra för handeln i Farsta Centrum och det är givetvis glädjande att så många människor väljer att göra sina inköp där. Tillströmningen av folk medför också en ökad trafiksituation i området med motordrivna fordon, personbilar och tunga fordon i yrkestrafik. Det senaste året har dock flera tillbud inträffat på sträckan mellan Farsta-vägen/Larsbodavägen och Larsbodavägen/Kroppaplan. Minst ett av tillbuden med personskador som följd. Korsningen Farstavägen/Larsbodavägen är reglerad med trafikljus, där är trafiken vissa stunder mycket intensiv och hetsig. Det obevakade övergångsstället vid busshållplatsen Farstavägen/Kristinehamnsgatan har fått hastigheten reducerad till 30 km/h men efter korsningen är det åter 50 km/h fram till trafikljusen i den stora korsningen Farstavägen/Larsbodavägen. I anslutning till den trafikljusreglerade korsningen finns två förskolor på Farstavägen. Vid Torsbygatan ligger Hästhagsskolan och på Larsbodavägen precis förbi skolområdet råder 30km/h dagtid. Många barn rör sig dagligen utmed hela vägsträckan. De boende runtom upplever också trafiken som störande och hotande, ett område med många barn och äldre.

Stadsdelsnämnden bör undersöka och pröva möjligheten i ett försök att förbättra trafikmiljön för barn och boende i Farsta Centrum, enligt nedanstående förslag;

Att förlänga den begränsade hastigheten på 30 km/h på sträckan Farstavägen/ Kristinehamnsgatan till korsningen Farstavägen/Larsbodavägen och från korsningen Farstavägen/Larsbodavägen till Larsbodavägen/Kroppaplan, eller vidtaga annan åtgärd för reducering av hastigheten på denna vägsträcka.

Att tung trafik med varutransporter till Farsta Centrums galleria (ej varutransporter till Storforsplan och Munkforsplan) bör hänvisas till varuintaget med infart Larsbodavägen från Ågesta Broväg.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 2

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2003-04-01

§ 65

Bertil Fredriksson (kd), Peter Molin (kd)

Skrivelse ang. obevakat övergångsställe Farstavägen/kv. Fårö.

Önskemål har framförts från boende i kv. Fårö, Farstavägen 102-112, om ett obevakat övergångsställe i anslutning till fastigheten på Farstavägen mot Karlandaplan.

Stadsdelsnämnden bör undersöka och pröva möjligheten att anlägga ett obevakat övergångsställe enligt ovanstående förslag.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 68-70