Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-04-29

Sammanträde 2003-04-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Yttrande till Länsstyrelsen med anledning av tillståndsbeslut angående Strandlidens gruppbostad

Dnr: 520-373/2002

Ärendet har tillkommit av tre skäl:
1. Strandlidens gruppbostad 1 och 2 ingår i den inventering som Stockholms stad har gjort av gruppbostäder som inte uppfyller dagens normer och därför måste byggas om eller avvecklas.
2. Länsstyrelsen har begärt en konkret plan för avveckling/ombyggnation av gruppbostäderna Strandvillan och Ekliden samt en konkret planering för avveckling av gruppbostaden Glavagatan 43, senast den 30 april 2003.
3. Stadsdelsnämnden har i samband med verksamhetsplanen för 2003 gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett konkret ärende om ombyggnationen av Strandlidens gruppbostad.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

4 Bidrag till organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorgen 2003

Dnr: 008-178/2003

Stadsdelsnämnden har antagit riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamhet för äldre och personer med funktionshinder i Farsta stadsdelsområde. Stadsdelsnämnden har för 2003 avsatt 185 000 kronor för dessa bidrag. Ansökningstiden för 2003 gick ut den 31 mars. 17 organisationer har inkommit med ansökningar om sammanlagt 332 000 kronor.
I detta ärende föreslår förvaltningen att 162 000 kronor fördelas mellan dessa 17 organisationer samt att 5 000 kronor reserveras för Farsta närståendeförening. Återstår 18 000 kronor som fördelas senare.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

5 Angående planerat äldreboende i kvarteret Gåsö 2, Farsta strand

Dnr: 303-177/2003

Sedan våren 2000 har HSB Bostad, på begäran av stadsdelsförvaltningen, projekterat ett nytt äldreboende med 65-70 lägenheter över tunnelbanestationen Farsta strand, kvarteret Gåsö 2. Det nya äldreboendet har ingått i stadens äldreboendeplan och planeringen har skett i samråd med stadsledningskontoret. Projekteringen har tagit lång tid, bland annat beroende på de speciella fysiska förutsättningar som rått. Under projekteringstiden har behovet av nya platser i äldreboende minskat markant i såväl stadsdelsområdet som i staden som helhet. Under 2002 påbörjades en revidering av stadens äldreboendeplan. Innehållet i planen innebär att staden riskerar att få ett överskott av platser.
Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att beställningen av äldrebostäderna återtas och att projektet avslutas.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

6 Tidigareläggning av övertagande av Farsta sjukhem

Dnr: 500-182/2003

Avtalet för driften av Farsta sjukhem löper till och med 31 december 2003. Stadsdelsnämnden beslutade 28 januari 2003 att driften av Farsta sjukhem från 1 januari 2004 skulle övertas av
stadsdelsnämnden utan föregående upphandling.
Svensk Äldreomsorg AB har tillskrivit stadsdelsförvaltningen med förfrågan om tidigareläggning av övertagandet till den 1 november 2003. Stadsdelsförvaltningen föreslår, i överensstämmelse med entreprenörens förfrågan, att övertagandet för verksamheten tidigareläggs till den 1 november med hänvisning bland annat till att ett övertagande under jul- och nyårshelgerna skulle vara olyckligt ur verksamhetssynpunkt.
Centralkökets verksamhet föreslås dock kvarstå hos entreprenören avtalstiden ut på grund av leveransavtal som entreprenören tecknat med externa parter.Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

7 Ersättning till gatu- och fastighetskontoret för förprojektering vid Farsta sjukhem

Dnr: 303-169/2003

Stadsdelsnämnden beslutade den 27 november 2001 om fortsatt förprojektering av ombyggnad inom Farsta sjukhem. Förprojekteringen har omfattat framtagande av ritningar och program för ombyggnad av tidigare administrativa lokaler samt inrättande av två gruppboendeenheter.
Enligt stadens reviderade äldreboendeplan riskerar staden att få ett överskott av platser om pågående projekteringar genomförs och det finns därför tveksamheter till att fler platser för äldreboende tillskapas. I staden pågår diskussioner om vilka av stadens äldreboenden som ska byggas om och moderniseras. I denna diskussion finns Farsta sjukhem med.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att ej genomföra den förprojekterade ombyggnationen och att ersätta gatu- och fastighetskontoret för den hittills genomförda förprojekteringen.
Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

8 Namnbyte för Postiljonens servicehus och Farsta sjukhem

Dnr: 500-168/2003

Stadsdelsnämnden beslutade under 2002 att Postiljonens servicehus skulle avvecklas och att ändra inriktningen till ett äldreboende. Servicehuset har därefter successivt avvecklats och verksamheten byggts om och omstrukturerats till ett äldreboende. Den sista etappen i ombyggnaden blir klar 30 september 2003.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att Postiljonens servicehus ändrar namn till Postiljonens äldreboende.
I detta ärende föreslås också att Farsta sjukhem ändrar namn till Drevvikens äldreboende från och med stadsdelsnämndens övertagande av sjukhemmet i egen regi.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

9 Projekt Ekopark syd och Magelungen

Dnr: 310-179/2003

I samband med att stadsdelsnämnden behandlade verksamhetsplanen för 2003, beslutade nämnden uppdra åt förvaltningen att ansöka om fem miljoner kronor ur den s.k. Miljömiljarden, för finansiering av Projekt Ekopark syd och Magelungen samt att återkomma till nämnden om detta snarast.
Miljömiljarden är en fond, vars medel ska användas till att betala Stockholms "miljöskulder", d.v.s. rester av tidigare verksamheter, som innebär stora ekonomiska ansträngningar att åtgärda idag.

Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

10 Godkännande av Ytterstadssatsningsprojekt avseende upprustning av Fagersjöskolans gymnastikhall

Dnr: 304-162/2003

Samverkansgruppen i Fagersjö har godkänt att Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) inom ramen för Ytterstadssatsningen ska rusta upp Fagersjöskolans gymnastikhall till en kostnad av cirka en miljon kronor. I projektet ingår nytt golv, nya ytskikt på väggar, anordningar för förbättrad akustik, jalusier till redskapsbod, väggfasta mål, väggfast spegel för dans och rytmik samt ny belysning.
Projektet kommer ej att medföra ökade driftkostnader för stadsdelsnämnden.


Handläggare: Jan Runfors, 08-508 18 052

11 Delegation till stadsdelsdirektören gällande skyddsarbete vid stridsåtgärd från arbetstagarorganisation

Dnr: 002-188/2003

Fackförbundet Kommunal har varslat om att vidta stridsåtgärder som kan komma att negativt påverka Farsta stadsdelsnämnd. En beredskap inom förvaltningen måste finnas, bland annat för att pröva vilken typ av arbete som ska hänföras till skyddsarbete och för genomförandet av detta. Det är nämnderna eller förvaltningscheferna som fattar beslut om skyddsarbete. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden delegerar beslutanderätten gällande skyddsarbete till stadsdelsdirektören.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

12 Angående beviljade medel från Länsstyrelsen till projektet Tallkrogens Hus

Dnr: 510-93/2002

Projektet Tallkrogens Hus inom Farsta stadsdelsförvaltning har av Länsstyrelsen beviljats utvecklingsmedel riktade till barn och unga som växer upp i missbrukarmiljöer eller där våld/övergrepp förekommer.
Förvaltningen ansökte om 725 000 kronor, där merparten av summan skulle täcka anställning av en extern projektledare. Länsstyrelsen har beviljat 450 000 kronor till projektet under ett år.
Med anledning av att beviljade medel avsevärt understiger det ansökta beloppet, har förvaltningen gjort förändringar gällande projektets uppläggning och genomförande, som redovisas i detta ärende för stadsdelsnämndens godkännande.

Handläggare: Mia Sparrings och Lena Magnusson, 08-508 18 007, 18 001

13 Transnationellt samarbete inom Equalprojektet Resursutbyte

Dnr: 204-191/2003

EU har inom Europeiska socialfonden skapat gemenskapsinitiativet Equal för att bekämpa diskriminering och utestängning från arbetsmarknaden. Equalprogrammet ska fungera transnationellt för utveckling och spridning av nya sätt att genomföra arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta inträdet på arbetsmarknaden.
Projektet Resursutbyte inom Equal har som mål att förkorta tiden mellan permanent uppehållstillstånd och förvärvsarbete för flyktingar och invandrare.
En studieresa till Zwolle i Holland är planerad till den 7-10 maj med en delegation bestående av fjorton tjänstemän från skola och individ- och familjeomsorg, två politiker från Farsta stadsdelsnämnd samt två deltagare från projektet Resursutbyte. Syftet med resan är att träffa transnationella partner i projektet Family Approach, som har invandrarfamiljer som målgrupp.

Handläggare: Gunilla Sivander, 08-508 18 021

14 PM - Redovisning av pågående stadsmiljöprojekt inom Farsta stadsdelsområde

Dnr: 300-196/2003

Stadsdelsförvaltningen och gatu- och fastighetskontoret utbyter två gånger per år information och synpunkter gällande utvecklingen av stadsmiljön i Farsta. Detta mynnar ut i redovisningar av aktuella projekt. Stadsdelsförvaltningen, sektionen för teknik och miljö, redovisar i promemorian pågående projekt med anknytning till park och gata, tillgänglighet, bostäder och arbetsplatser samt belysning.

Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

15 PM - Rapport om hemlöshet i Farsta

Dnr: 500-197/2003

Ledamöter i stadsdelsnämndens sociala delegation uttryckte vid sammanträdet den 13 februari 2003 önskemål om att förvaltningen rapporterar om situationen för stadsdelsområdets hemlösa.
Föreliggande promemoria beskriver situationen allmänt för hemlösa och för hemlösa med missbruksproblem och/eller psykiska problem.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

16 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars 2003

Dnr: 103-111/2003

Redovisning av helårsprognos med februari månads utfall som bas.
Uppföljning av budget - utfall per mars månad och prognos redovisas brutto i bilagd tabell.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

18 Information och frågor från nämnden

19 Stadsdelsdirektörens information

20 Övriga frågor


Sluten del av sammanträdet
Ärenden:

1. Information från förvaltningen
2. Yttrande till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken
3. Yttrande till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

§71 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

____________________

Gåva till nämnden från Enskede Gårds Hobby

Carl-Otto Tingström, ordförande i föreningen Enskede Gårds Hobby, överlämnade under frågestunden en vacker ordförandeklubba till nämnden. Den välbalanserade klubban, tillverkad av föreningen med intarsiateknik, är ett utsökt stycke hantverk i flera träslag. Nämndens ordförande Tomas Rudin (s) mottog tacksamt gåvan, varefter nämnden uttryckte sin uppskattning med en lång och varm applåd.

Enskede Gårds Hobby kommer att inlämna en liten berättelse om sin verksamhet. Berättelsen biläggs detta protokoll.

_____________________

 

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet 2003-05-09.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträde 2003-02-27.

§72 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§73 Yttrande till Länsstyrelsen med anledning av tillståndsbeslut angående ...

Detta ärende har tillkommit av tre skäl: 1. Strandlidens gruppbostad 1 och 2 ingår i den inventering som Stockholms stad har gjort av gruppbostäder som inte uppfyller dagens normer och därför måste byggas om eller avvecklas. 2. Länsstyrelsen har begärt en konkret plan för avveckling/ombyggnation av gruppbostäderna Strandvillan och Ekliden samt en konkret planering för avveckling av gruppbostaden Glavagatan 43, senast den 30 april 2003. 3. Stadsdelsnämnden har i samband med verksamhetsplanen för 2003 gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett konkret ärende om ombyggnationen av Strandlidens gruppbostad. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-14, dnr 520-373/2002, med förslag till yttrande.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§74 Bidrag till organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorgen ...

Stadsdelsnämnden har antagit riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamhet för äldre och personer med funktionshinder i Farsta stadsdelsområde. Stadsdelsnämnden har för 2003 avsatt 185 000 kronor för dessa bidrag. Ansökningstiden för 2003 gick ut den 31 mars. 17 organisationer har inkommit med ansökningar om sammanlagt 332 000 kronor. I detta ärende föreslår förvaltningen att 162 000 kronor fördelas mellan dessa 17 organisationer samt att 5 000 kronor reserveras för Farsta närståendeförening. Återstår 18 000 kronor som fördelas senare. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-08, dnr 008-178/2003.

Ledamoten Inger Stark (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt lade fram ett tilläggsförslag om att se över ansökningsreglerna, vilket nämnden enades om.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att bevilja bidrag till organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorg i Farsta med sammanlagt 162 000 kronor samt att reservera 5 000 kronor i enlighet med förvaltningens förslag.
 2. Nämnden beslutar att beslut om bidrag till frivilliginsatser för ansökningar av särskild karaktär inom ramen för totalt 18 000 kronor delegeras till stadsdelsdirektören.
 3. Nämnden uppdrar åt beredningsgruppen för äldreomsorgsfrågor att göra en översyn av ansökningsreglerna.

§75 Angående planerat äldreboende i kvarteret Gåsö 2, Farsta strand

Sedan våren 2000 har HSB Bostad, på begäran av stadsdelsförvaltningen, projekterat ett nytt äldreboende med 65-70 lägenheter över tunnelbanestationen Farsta strand, kvarteret Gåsö 2. Det nya äldreboendet har ingått i stadens äldreboendeplan och planeringen har skett i samråd med stadsledningskontoret. Projekteringen har tagit lång tid, bland annat beroende på de speciella fysiska förutsättningar som rått. Under projekteringstiden har behovet av nya platser i äldreboende minskat markant i såväl stadsdelsområdet som i staden som helhet. Under 2002 påbörjades en revidering av stadens äldreboendeplan. Innehållet i planen innebär att staden riskerar att få ett överskott av platser. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att beställningen av äldrebostäderna återtas och att projektet avslutas. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-09, dnr 303-177/2003.

Ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade att ärendet skulle återremitteras med hänvisning till innehållet i majoritetens politiska plattform avseende bostadsbyggande m.m.

BESLUT

 1. Nämnden återremitterar ärendet.

§76 Tidigareläggning av övertagande av Farsta sjukhem

Avtalet för driften av Farsta sjukhem löper till och med 31 december 2003. Stadsdelsnämnden beslutade 28 januari 2003 att driften av Farsta sjukhem från 1 januari 2004 skulle övertas av stadsdelsnämnden utan föregående upphandling. Svensk Äldreomsorg AB har tillskrivit stadsdelsförvaltningen med förfrågan om tidigareläggning av övertagandet till den 1 november 2003. Stadsdelsförvaltningen föreslår, i överensstämmelse med entreprenörens förfrågan, att övertagandet för verksamheten tidigareläggs till den 1 november med hänvisning bland annat till att ett övertagande under jul- och nyårshelgerna skulle vara olyckligt ur verksamhetssynpunkt. Centralkökets verksamhet föreslås dock kvarstå hos entreprenören avtalstiden ut på grund av leveransavtal som entreprenören tecknat med externa parter. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 500-182/2003.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) lade fram ett förslag till beslut och yrkade att ärendet skulle återremitteras, att nämnden i övrigt skulle bifalla deras förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) och ledamoten Inger Stark (v) yrkade att ärendet skulle avgöras idag.

Ordföranden ställde proposition på yrkandena om återremiss och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att överta driften av verksamheten vid Farsta sjukhem den 1 november 2003.
 2. Nämnden beslutar att driften av köket kvarstår avtalstiden ut och övertas den 1 januari 2004.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet.
 2. Förvaltningen får i uppdrag att inleda en förhandling med Svensk äldreomsorg om villkoren för det förtida återtagandet av driften.
 3. Förvaltningen får i uppdrag att senast vid septembermötet presentera sin plan för återtagandet av driften för nämnden.

nämnden anför därutöver följande

Farsta sjukhem har drivits på entreprenad sedan år 1997, då stadsdelsnämnden under socialdemokratisk ledning upphandlade driften. Beslutet togs i enighet. Såväl under tiden dessförinnan, då nämnden hade ansvaret för driften, som senare har det funnits återkommande - och svåra - problem. Enligt vår mening hade nämnden också denna gång bort upphandla driften, gärna med ett egenregianbud, men beslut fattades att återta driftsansvaret utan närmare överväganden. Detta leder nu, som framgår av detta ärende, till kraftigt ökade kostnader. Dessutom hade förvaltningen bara några månader före beslutet konstaterat att den saknade resurser för drift i egen regi.

Det är tydligt att inga överväganden gjordes om en lämplig tidpunkt för återtagandet av driften. Det finns emellertid i princip ingen anledning att ifrågasätta den bedömning förvaltningen nu gör även om det naturligtvis också bör vara möjligt att avvakta med återtagandet till avtalstidens slut. Däremot kan villkoren för det förtida återtagandet behöva diskuteras. Svensk Äldreomsorg AB har tagit initiativet till tidigareläggandet. Man får förmoda att detta skett för att minska Svensk äldreomsorgs kostnader för driftsunderskott. Det framstår mot den bakgrunden inte som rimligt att kostnaderna för det förtida återtagandet skall belasta nämndens budget. Förvaltningen bör få i uppdrag att inleda en förhandling med Svensk äldreomsorg. Därefter får ställning tas till ett eventuellt förtida återtagande.

Nämnden önskar också en detaljerad redogörelse för hur återtagandet av driften skall gå till. Detta bör ske skriftligt i en särskilt upprättad plan."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) till förmån för eget yrkande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

§77 Ersättning till gatu- och fastighetskontoret för förprojektering vid Fa...

Stadsdelsnämnden beslutade den 27 november 2001 om fortsatt förprojektering av ombyggnad inom Farsta sjukhem. Förprojekteringen har omfattat framtagande av ritningar och program för ombyggnad av tidigare administrativa lokaler samt inrättande av två gruppboendeenheter. Enligt stadens reviderade äldreboendeplan riskerar staden att få ett överskott av platser om pågående projekteringar genomförs och det finns därför tveksamheter till att fler platser för äldreboende tillskapas. I staden pågår diskussioner om vilka av stadens äldreboenden som ska byggas om och moderniseras. I denna diskussion finns Farsta sjukhem med. Stadsdelsförvaltningen föreslår att ej genomföra den förprojekterade ombyggnationen och att ersätta gatu- och fastighetskontoret för den hittills genomförda förprojekteringen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 303-169/2003.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att ej genomföra den förprojekterade ombyggnationen av Farsta sjukhem för att tillskapa nya platser.
 2. Nämnden beslutar att ersätta gatu- och fastighetskontoret inom ramen för det garanterade beloppet, maximalt 0,7 mnkr, för den hittills genomförda förprojekteringen vid Farsta sjukhem.
 3. Nämnden beslutar att förprojekteringen ligger till grund för det fortsatta samarbetet med staden för total ombyggnation av Farsta sjukhem till ett modernt äldreboende.

§79 Namnbyte för Postiljonens servicehus och Farsta sjukhem

I samband med att stadsdelsnämnden behandlade verksamhetsplanen för 2003, beslutade nämnden uppdra åt förvaltningen att ansöka om fem miljoner kronor ur den s.k. Miljömiljarden, för finansiering av Projekt Ekopark syd och Magelungen samt att återkomma till nämnden om detta snarast. Miljömiljarden är en fond, vars medel ska användas till att betala Stockholms "miljöskulder", d.v.s. rester av tidigare verksamheter, som innebär stora ekonomiska ansträngningar att åtgärda idag. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-10, dnr 310-179/2003.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt lade fram ett tilläggsförslag och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) yrkade avslag på förvaltningens förslag avseende Ekopark syd och att ärendet skulle återremitteras avseende Magelungen samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade att ärendet skulle återremitteras för framtagande av ett förslag som bygger på ett helhetsperspektiv.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade att ärendet i sin helhet skulle avgöras idag.

Ordföranden ställde proposition på yrkandena om återremiss, var för sig och efter varandra, och förklarade sig finna att ärendet i sin helhet skulle avgöras idag.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag samt det av ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda tilläggsförslaget.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att hos kommunstyrelsen ansöka om fem miljoner kronor ur den så kallade Miljömiljarden för projekt Ekopark syd och Magelungen.
 2. Nämnden anför därutöver följande

Flera föreningar och enskilda medborgare, i första hand inom Farsta och Vantörs stadsdelsnämnders och Huddinge kommuns områden, har varit engagerade i ett omfattande arbete med att utarbeta förslag om Ekopark Syd och Magelungen.

Den skrivelse som överlämnats i april 2002, daterad 19 april 2002, anser nämnden är ett värdefullt underlag inför kommunstyrelsens beslut i frågan.

Det finns en stor medborgaropinion för att vidta de föreslagna åtgärderna.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag såvitt avser Ekopark syd.
 2. Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet avseende Magelungen.

Av förvaltningens tjänsteutlåtande framgår dels att i Ekopark syd skulle ingå stora områden inom stadsdelsnämnden, däribland Fagersjöskogen. Det framgår också att det enligt översiktsplanen skall utredas huruvida bl.a. Fagersjöskogen kan omvandlas till naturreservat. Ett beslut i enlighet med förvaltningens förslag innebär i praktiken ett ställningstagande utan beslutsunderlag innan utredningsarbetet gjorts.

Mot naturreservatstanken talar Stockholms och särskilt söderorts stora behov av nya bostäder och arbetsplatser. En omvandling till naturreservat kommer att begränsa stadsdelens utvecklingsmöjligheter men samtidigt erbjuda de boende som nu bor här, en god miljö. Detta är svåra avvägningar som bör göras med eftertanke efter en grundlig beredning. Det beslutsunderlag som behövs saknas i detta ärende.

Däremot anser vi det angeläget att kraftansträngningar görs för att rädda Magelungen. Stadsdelsförvaltningen bör därför få i uppdrag att återkomma med ett ärende om ansökan ur miljömiljarden för Magelungens bevarande."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) till förmån för eget yrkande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

§80 Godkännande av Ytterstadssatsningsprojekt avseende upprustning av Fager...

Samverkansgruppen i Fagersjö har godkänt att Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) inom ramen för Ytterstadssatsningen ska rusta upp Fagersjöskolans gymnastikhall till en kostnad av cirka en miljon kronor. I projektet ingår nytt golv, nya ytskikt på väggar, anordningar för förbättrad akustik, jalusier till redskapsbod, väggfasta mål, väggfast spegel för dans och rytmik samt ny belysning. Projektet kommer ej att medföra ökade driftkostnader för stadsdelsnämnden. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-08, dnr 304-162/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner att Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) projekt avseende upprustning av Fagersjöskolans gymnastikhall redovisas som Ytterstadssatsningsprojekt.

§81 Delegation till stadsdelsdirektören gällande skyddsarbete vid stridsåtg...

Fackförbundet Kommunal har varslat om att vidta stridsåtgärder som kan komma att negativt påverka Farsta stadsdelsnämnd. En beredskap inom förvaltningen måste finnas, bland annat för att pröva vilken typ av arbete som ska hänföras till skyddsarbete och för genomförandet av detta. Det är nämnderna eller förvaltningscheferna som fattar beslut om skyddsarbete. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-15, dnr 002-188/2003.

BESLUT

 1. Nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att vid stridsåtgärder vidtagna av arbetstagarorganisationer och som får konsekvenser för stadsdelsnämnden, besluta om vad som ska hänföras till skyddsarbete samt vidta lämpliga åtgärder för verkställandet av skyddsarbetet.
 2. Beslutet gäller med omedelbar verkan och tills vidare.
 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§82 Angående beviljade medel från Länsstyrelsen till projektet Tallkrogens ...

Projektet Tallkrogens Hus inom Farsta stadsdelsförvaltning har av Länsstyrelsen beviljats utvecklingsmedel riktade till barn och unga som växer upp i missbrukarmiljöer eller där våld/övergrepp förekommer. Förvaltningen ansökte om 725 000 kronor, där merparten av summan skulle täcka anställning av en extern projektledare. Länsstyrelsen har beviljat 450 000 kronor till projektet under ett år. Med anledning av att beviljade medel avsevärt understiger det ansökta beloppet, har förvaltningen gjort förändringar gällande projektets uppläggning och genomförande, som redovisas i detta ärende. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 510-93/2002.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner uppdraget gällande projektet Tallkrogens Hus.

§83 Transnationellt samarbete inom Equalprojektet Resursutbyte

EU har inom Europeiska socialfonden skapat gemenskapsinitiativet Equal för att bekämpa diskriminering och utestängning från arbetsmarknaden. Equalprogrammet ska fungera transnationellt för utveckling och spridning av nya sätt att genomföra arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Projektet Resursutbyte inom Equal har som mål att förkorta tiden mellan permanent uppehållstillstånd och förvärvsarbete för flyktingar och invandrare. En studieresa till Zwolle i Holland är planerad till den 7-10 maj med en delegation bestående av fjorton tjänstemän från skola och individ- och familjeomsorg, två politiker från Farsta stadsdelsnämnd samt två deltagare från projektet Resursutbyte. Syftet med resan är att träffa transnationella partner i projektet Family Approach, som har invandrarfamiljer som målgrupp. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-15, dnr 204-191/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner studieresa till Zwolle, Holland, för politiker, personal inom skola och individ- och familjeomsorg samt deltagare i projektet Resursutbyte.

§84 PM - Redovisning av pågående stadsmiljöprojekt inom Farsta stadsdelsomr...

Stadsdelsförvaltningen och gatu- och fastighetskontoret utbyter två gånger per år information och synpunkter gällande utvecklingen av stadsmiljön i Farsta. Detta mynnar ut i redovisningar av aktuella projekt. Stadsdelsförvaltningen, sektionen för teknik och miljö, redovisar i ärendet pågående projekt med anknytning till parker och gator, tillgänglighet, bostäder och arbetsplatser samt belysning. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria 2003-04-11, dnr 300-196/2003.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian med redovisade stadsmiljöprojekt till handlingarna.

§85 PM - Rapport om hemlöshet i Farsta

Ledamöter i stadsdelsnämndens sociala delegation uttryckte vid sammanträdet den 13 februari 2003 önskemål om att förvaltningen rapporterar om situationen för stadsdelsområdets hemlösa. I föreliggande promemoria 2003-03-04, dnr 500-197/2003, beskrivs situationen allmänt för hemlösa och för hemlösa med missbruksproblem och/eller psykiska problem.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar återkomma till frågan och lägger promemorian till handlingarna.

§86 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars 2003

I ärendet lämnas en redovisning av helårsprognos med februari månads utfall som bas. Uppföljning av budget - utfall per mars månad och prognos redovisas brutto i bilagd tabell. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-15, dnr 103-111/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§87 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Lennart Isacsson (m) framförde en synpunkt med anledning av nämndens studiebesök vid Gäststugans dagvård, Nykroppagatan 2-4. Isacsson framhöll att verksamheten ligger på fel plats och borde flyttas på grund av brister i tillgängligheten.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) väckte en fråga med anledning av en tidningsartikel om en stor barnfamilj, vars kontaktperson använt arbetsmetoder som kan diskuteras. Frågan gällde vilka instruktioner som finns för stadens/förvaltningens kontaktpersoner. Förvaltningen återkommer med en redovisning av stadens riktlinjer.

Ledamoten Inger Stark (v) väckte en fråga gällande den del av koloniområdet vid Forsån, som ligger intill ett pumphus. Frågan gällde orsaken till och om det går att åtgärda den besvärande lukt som förekommer i pumphusets närhet. Förvaltningen undersöker frågan och återkommer.

Ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) väckte en fråga gällande anordnande av ett naturbad vid Edö servicehus. Frågan gällde om medel för detta finns avsatta idag. Förvaltningen för frågan, som handlar om tillgänglighetsmedel, vidare till gatu- och fastighetskontoret.

Ersättaren Agnes Thörnblom (mp) väckte en fråga om vårstädning i Farsta och anmälde iakttagelser av nedklottrade busskurer i Sköndal. Förvaltningen svarade att så kallad plockstädning genomförs också i år och omfattar även skogsdungarna. Städningen skall vara avslutad den 15 maj.

§88 Stadsdelsdirektörens information

§89 Övriga frågor

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) anmälde en skrivelse, bilaga 1 till protokollet, om ett extra sammanträde och yrkade att nämnden omedelbart skulle inkallas för yttrande över remissen om "trängselavgifter" i Stockholms stad. Ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) ställde sig bakom yrkandet om ett extra sammanträde. Nämnden beslutade att ett extra sammanträde i frågan ska hållas onsdagen den 7 maj kl. 08.00. Lokal meddelas senare.

Ordföranden Tomas Rudin (s) anmälde en skrivelse, bilaga 2 till protokollet, från socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister, angående yttrande över remitterat förslag till riktlinjer för stadsdelsförnyelsen i ytterstaden och med uppdrag åt förvaltningen att ordna ett öppet möte där allmänhet, företag och föreningar ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nämnden beslutade att bjuda in till ett öppet möte i frågan torsdagen den 15 maj kl. 18.00. Lokal meddelas senare.

Nämnden beslutade att flytta sammanträdet den 20 maj till torsdagen den 22 maj. Lokal meddelas senare.

Förvaltningen presenterade Marie Eriksson, som nyligen anställts som utvecklingssekreterare vid förvaltningens kansli.Nämnden fastställde höstens sammanträdestider för nämnden enligt följande: Torsdagen den 21 augusti, torsdagen den 25 september, torsdagen den 30 oktober, torsdagen den 27 november och torsdagen den 18 december. Sammanträdena inleds med en frågestund kl. 18.00. Sammanträdet börjar efter frågestunden, tidigast kl. 19.00.

------------------------------------------------------------------------------------

BILAGOR

Bilaga 1

Protokoll 2003-04-29

§ 89

SKRIVELSE

Farsta stadsdelsnämnd 2003-04-24

Madeleine Sjöstedt (fp) m fl

Begäran om extra sammanträde för remisshantering av trängselavgifter

Frågan om trängselavgifter berör i hög grad invånarna i Farsta, som riskerar att drabbas hårt av biltullar. Trots att frågan hör till de absolut största och viktigaste som kommer att diskuteras i Stockholm under mandatperioden har majoriteten inte föreslagit något remissförfarande förutom till ett fåtal centrala nämnder. Vi menar att frågan om trängselavgifter måste tas upp i stadsdelsnämnden. För alla de människor som bor i Farsta och regelbundet tar bilen till arbetet eller i andra ärenden på andra håll i staden kommer trängselavgifterna få stor betydelse för privatekonomin.

Därför är det av yttersta vikt att stadsdelsnämnden svarar på remissen om införandet av trängselavgifter och hur dessa kan påverka invånarna i stadsdelen. Vi kräver därför att ett extra nämndmöte sammankallas med anledning av detta.

Förslag till beslut

Att ett extra sammanträde omedelbart inkallas för att ge nämnden tillfälle att yttra sig över remissen om trängselavgifter i Stockholms stad.

-----------------------------------------------

Bilaga 2

Protokoll 2003-04-29

§ 89

FARSTA STADSDELSNÄMND Sammanträdet 29 april 2003

Socialdemokraterna Punkt 17

Vänsterpartiet

Miljöpartiet de Gröna

REMISS AV FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR STADSDELSFÖRNYELSEN

Nämnden har från arbetsmarknads- och integrationsroteln fått en remiss med förslag till riktlinjer för stadsdelsförnyelse i ytterstaden, vilken är en del av satsningarna i kommunens budget för 2003.

Remissvaret vill roteln ha senast den 23 maj. Nämnden måste behandla detta vid sitt nästa planerade möte 2o maj.

Samtal har förts med de som varit engagerade i den tidigare Ytterstadssatsningen, de lokala projektsamordnarna, ordföranden och stadsdelsdirektörerna i de berörda nämnderna samt de fackförvaltningar och bolag som deltagit.

I remissbrevet påpekas att det ankommer på stadsdelsnämnderna att även ge enskilda medborgare och lokalt föreningsliv möjligheter att lämna synpunkter.

Nämnden ser mycket positivt på tidigare engagemang i frågan. För att lägga en bra grund för fortsatt arbete uppdrar nämnden åt förvaltningen att före nästa ordinarie nämndmöte arrangera ett öppet möte om förslaget till riktlinjer. Till detta möte inbjuds representanter för alla föreningar och företag samt medborgare inom stadsdelsnämndens område. Information bör ske bl a via tidningen Mitt i Söderorts upplaga för vårt område.

Genom denna öppna inbjudan startar vårt engagemang i den nya satsningen på Stadsdelsförnyelse. Vid mötet bör även informeras om ett nytt möte i september, efter kommunstyrelsens och fullmäktiges beslut, så att den fortsatta processen snabbt och enkelt kan fortsätta.

Förslag till beslut:

- nämnden uppdrar åt förvaltningen att ordna ett öppet möte enligt ovan.

Tomas Rudin (s) Inger Stark (v) Pekka Koskenvoima (mp)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 90-92